Matiyu 25

1Kantʋ maŋa kam nɩ Wɛ paarɩ dɩm w'ʋ ta nyɩ dɩ bukwa fugə na zaŋɩ ba vu sɩ ba jeeri kan-bar-dʋʋrʋ te tɩn. Ba ma kwe ba min-zwəənu ba ja wəli da ba vu. 2Bukwa bam banu maa yɩ jwəəru, yɩ banu bam yɩ swan tiinə. 3Balʋ na ba jɩgɩ swan tɩn ma wʋ kɩ nugə ba wəli da, sɩ ba taa kɩ ba min-zwəənu tɩm nɩ. 4Kʋ daarɩ swan tiinə bam ma kɩ nugə wəənu wʋnɩ ba ziə. 5Kan-barʋ wʋm na tiini o daanɩ yɩ o ba tui tɩn, kʋ ma pa ba maama tigi ba dɔa. 6Tɩga na tu ka kwɩɩrɩ tɩn, nɔɔna maa tɔɔlɩ ba wɩ: 'Kan-barʋ wʋm maa bɩɩna! Zaŋɩ-na 'a nuŋi 'a jeer-o.' 7Bukwa bam ma zaŋɩ ba tarɩgɩ ba min-zwəənu tɩm. 8Bukwa balʋ na ba jɩgɩ swan tɩn min-zwəənu tɩm maa lagɩ tɩ dwe. Ba ma ta dɩ ba donnə swan tiinə bam sɩ ba kɩ nugə ba pa-ba, sɩ ba min-zwəənu tɩm lagɩ tɩ dwe. 9Swan tiinə bam ma ləri ba wɩ: 'Aye, nugə kam ba daga sɩ ka yi dɩbam maama. Kʋntʋ ŋwaanɩ, abam dɩ ve balʋ na jɩgɩ nugə ba yəgi tɩn te 'a yəgi.' 10Ba laan ma kɛ sɩ ba yəgi. Ba na kɛ ba daarɩ tɩn, mʋ kan-barʋ wʋm yiə. Badaara bam na maŋɩ ba ti ba yigə tɩn, ba ma tɔgɩ dɩ kan-barʋ wʋm ba vu ba zʋ kadiri dim sɔŋɔ kʋm. Ba ma pɩ mancoŋo kʋm ni. 11Kʋ na kɩ fɩnfɩɩn tɩn, mʋ bukwa banu balʋ na ba jɩgɩ swan tɩn laan tuə, yɩ ba bəŋi kan-barʋ wʋm ba wɩ: 'D'ɩ yuutu, d'ɩ yuutu, pʋrɩ sɩ d'ɩ zʋ!' 12O ma ləri-ba o wɩ: 'A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, a yəri abam.' 13Kʋntʋ ŋwaanɩ 'a maŋɩ sɩ 'a ta'a cʋ 'a tɩtɩ, bɛŋwaanɩ 'a yəri dɛ dɩlʋ naa maŋa kalʋ amʋ Nabiin-bu wʋm na w'ʋ joori a ba tɩn. 14Wɛ paarɩ dɩm daa ta nyɩ dɩ sɔŋɔ tu wʋdoŋ na lagɩ o nuŋi o vu cwəŋə. O ma bəŋi o tɩntʋŋna, yɩ o kwe o wəənu o pa-ba sɩ ba taa niə. 15O ma cɛ səbu-dala mʋrr-tɩnu (5.000) o pa ba dɩdʋa, yɩ o daarɩ o pa dɩdʋa səbu-dala mʋrr-tɩle (2.000). O ma pa dɩdʋa kam dɩ səbu-dala mʋrʋ dɩdʋa (1.000). O nan pɛ-ba səbu kʋm, sɩ kʋ maŋɩ ba dɩdʋa dɩdʋa dam na maɩ te tɩn mʋ. O laan ma daarɩ o viiri. 16Tɩntʋŋnʋ wʋlʋ na joŋi səbu-dala mʋrr-tɩnu tɩm tɩn ma kɩ lɩla o kwe səbu kʋm o ma kɩ pipiu, yɩ o na səbu-dala mʋrr-tɩnu nyɔɔrɩ o wəli da. 17Səbu-dala mʋrr-tɩle tu wʋm dɩ ma na səbu-dala mʋrr-tɩle nyɔɔrɩ o wəli da. 18Kʋ daarɩ səbu-dala mʋrʋ dɩdʋa kam tu wʋm ma kwe səbu kʋlʋ o tu wʋm na pɛ-o tɩn o kʋ goŋo o suli da. 19Kʋ na daanɩ tɩn, sɔŋɔ tu wʋm laan ma joori. O ma bəŋi o tɩntʋŋna bam sɩ ba ba ba jeeli o səbu kʋm ba nii. 20Səbu-dala mʋrr-tɩnu tɩm tu wʋm ma ja səbu-dala mʋrr-tɩnu nyɔɔrɩ dɩlʋ o na nɛ tɩn o wəli da o vu o pa-o. O ma ta dɩ o tu wʋm o wɩ: 'Amʋ yuutu, nii. Nmʋ ya n pɛ-nɩ səbu-dala mʋrr-tɩnu mʋ, yɩ a laan kɩ pipiu a na səbu-dala mʋrr-tɩnu nyɔɔrɩ a wəli da.' 21O tu wʋm ma lər-o o wɩ: 'Nmʋ kɩ cɩga, n jɩgɩ yawala, n yɩ tɩntʋŋ-ŋʋm. Nmʋ sɩɩnɩ n kɩ cɩga dɩ n na nii kʋlʋ fɩnfɩɩn a na kɩ n jɩŋa nɩ tɩn baŋa nɩ. Kʋntʋ, a laan w'ʋ pa n ta n nii a wəənu zanzan baŋa nɩ. Nan ba sɩ d'ɩ kɩ wʋpolo daanɩ.' 22Səbu-dala mʋrr-tɩle tu wʋm dɩ ma vu o te, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: 'A yuutu, nmʋ ya n pɛ-nɩ səbu-dala mʋrr-tɩle mʋ, yɩ a laan kɩ pipiu a na səbu-dala mʋrr-tɩle a wəli da.' 23O tu wʋm ma lər-o o wɩ: 'Nmʋ kɩ cɩga, n jɩgɩ yawala, n yɩ tɩntʋŋ-ŋʋm. Nmʋ sɩɩnɩ n kɩ cɩga dɩ n na nii kʋlʋ fɩnfɩɩn a na kɩ n jɩŋa nɩ tɩn baŋa nɩ. Kʋntʋ, a laan w'ʋ pa n ta n nii a wəənu zanzan baŋa nɩ. Nan ba sɩ d'ɩ kɩ wʋpolo daanɩ.' 24Səbu-dala mʋrʋ dɩdʋa kam tu wʋm laan ma vu o ta dɩ o tu wʋm o wɩ: 'Amʋ yuutu, a ye nɩ nmʋ laŋa dana. N yəni n zagɩ mɩna yalʋ n tɩtɩ na wʋ dugi tɩn, yɩ n daarɩ n joŋi nyɔɔrɩ dɩlʋ na daɩ nmʋ tɩtʋŋa nyɩm tɩn. 25Kʋntʋ ŋwaanɩ a kwarɩ fʋʋnɩ dɩ nmʋ, yɩ a kwe nmʋ səbu kʋm a vu a suli tɩga nɩ. Nan joori n joŋi n səbu kʋm.' 26O tu wʋm ma ta dɩd-o o wɩ: 'Nmʋ yɩ tɩntʋŋ-balɔrɔ mʋ, yɩ n jɩgɩ yawɔrɔ zanzan. Nmʋ na ye nɩ amʋ laŋa dana, yɩ a yəni a zagɩ mɩna yalʋ a tɩtɩ na wʋ dugi tɩn, yɩ a lagɩ nyɔɔrɩ dɩlʋ na daɩ a tɩtʋŋa nyɩm tɩn, 27kʋ ya maŋɩ sɩ nmʋ kwe a səbu kʋm n tiŋi bankɩ nɩ. Nmʋ ya na kɩ kʋntʋ, a ya w'ʋ ba a joŋi-kʋ dɩ nyɔɔrɩ. 28Kʋntʋ tɩn, joŋi-na səbu-dala mʋrʋ dɩdʋa kam o tee nɩ 'a pa wʋlʋ na jɩgɩ səbu-dala mʋrr-fugə kam tɩn. 29Bɛŋwaanɩ, nɔɔnʋ na maŋɩ o jɩgɩ woŋo, o ta w'ʋ joŋi kʋdoŋ o wəli da sɩ kʋ tiini kʋ taa daga. Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na maŋɩ o ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ tɩn laan w'ʋ ba o ga kʋlʋ fɩnfɩɩn o ya na jɩgɩ tɩn dɩ mʋ. 30Kʋ nan na yɩ tɩntʋŋ-kayaa kantʋ, ja-o-na 'a nuŋi 'a dɩ 'a yagɩ lim jəgə nɩ, mɛ yaara na tiini ya wʋra yɩ nɔɔna keerə yɩ ba dʋnɩ ba nwa tɩn.' 31Nabiin-bu wʋm nan na joori o ba dɩ o paarɩ-zulə yam, yɩ Wɛ malɛsɩ sɩm maama tɔgɩ sɩ wʋ o tee nɩ, o laan w'ʋ ba o jəni o paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ. 32Lʋgʋ baŋa dwi tiinə maama w'ʋ ba ba la daanɩ o yigə nɩ. O laan w'ʋ pɔɔrɩ-ba kuni bɩle, nɩ nayɩrʋ na pɔɔrɩ o peeni dɩ o bʋnɩ daanɩ te tɩn. 33O'o pɔɔrɩ peeni sɩm o pa sɩ taa wʋ o jazɩm nɩ, yɩ o daarɩ o yagɩ bʋnɩ dɩm o jagwiə nɩ. 34Nabiin-bu wʋm na yɩ pɛ kʋntʋ tɩn, o laan w'ʋ ta dɩ balʋ na wʋ o jazɩm nɩ tɩn o wɩ: 'Abam balʋ a Ko Wɛ na kɩ lanyɩranɩ tɩn, 'a ba-na 'a tɔgɩ 'a di paarɩ dɩlʋ DƖ na maŋɩ DƖ tiŋi DƖ pa abam, kʋ na sɩŋɩ lʋgʋ pulim nɩ tɩn. 35Bɛŋwaanɩ, kana dɛɛn jaanɩ amʋ, yɩ 'a pa-nɩ wʋdiu yɩ a di. Na-nyɔm dɛɛn jaanɩ-nɩ, yɩ 'a pa-nɩ na yɩ a nyɔ. A dɛɛn tu abam sam, yɩ 'a kɩ-nɩ voro lanyɩranɩ. 36A dɛɛn ba jɩgɩ gɔrɔ sɩ a zʋ, yɩ 'a pa-nɩ gɔrɔ. A dɛɛn ba jɩgɩ yazurə, yɩ 'a ba 'a nii-nɩ. Ba dɛɛn kɩ-nɩ pɩɩna digə nɩ, yɩ 'a ba 'a nii-nɩ.' 37Wɛ nɔn-ŋʋna bam laan w'ʋ zaŋɩ ba bwe-o ba nii: 'D'ɩ Yuutu, maŋa kɔɔ mʋ dɩbam nɛ kana jɩgɩ nmʋ yɩ d'ɩ pa-m wʋdiu yɩ n di, naa na-nyɔm jɩgɩ-m yɩ d'ɩ pa-m na yɩ n nyɔ? 38Maŋa kɔɔ mʋ nmʋ tu dɩbam sam yɩ d'ɩ kɩ nmʋ voro, naa maŋa kɔɔ mʋ n ba jɩgɩ gɔrɔ yɩ d'ɩ pa-m gɔrɔ, 39naa maŋa kɔɔ mʋ nmʋ ba jɩgɩ yazurə naa n wʋ pɩɩna digə nɩ yɩ d'ɩ ba d'ɩ nii-m?' 40Pɛ wʋm laan w'ʋ ləri o ta dɩ ba o wɩ: 'A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam nan na kɩ kʋntʋ doŋ 'a ma 'a wəli a nɔɔna bam tɩn, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ wʋlʋ na tiini o muri ba maama wʋnɩ tɩn dɩ, kʋ yɩ amʋ mʋ 'a kɩ kʋntʋ.' 41O laan ma w'ʋ daarɩ o ta dɩ balʋ na wʋ o jagwiə nɩ tɩn o wɩ: ''A ve daa a tee nɩ, sɩ abam mʋ yɩ balʋ Wɛ sɔɔla na wʋ 'a yuu nɩ tɩn. Kɛ-na 'a vu 'a zʋ mini dɩlʋ na ba dwe tɩn wʋ, Wɛ na maŋɩ DƖ tiŋi sɩ DƖ pa sʋtaanɩ dɩ dɩ malɛsɩ sɩm tɩn. 42Bɛŋwaanɩ, kana dɛɛn jaanɩ amʋ, yɩ 'a wʋ pɛ-nɩ wʋdiu sɩ a di. Na-nyɔm dɩ ma ja-nɩ, yɩ 'a wʋ pɛ-nɩ na sɩ a nyɔ. 43A dɛɛn tu abam sam, yɩ 'a wʋ kɩ-nɩ voro. A dɛɛn ba jɩgɩ gɔrɔ, yɩ 'a wʋ pɛ-nɩ gɔrɔ sɩ a zʋ. A dɛɛn ba jɩgɩ yazurə, yɩ ba ta kwəri ba kɩ-nɩ pɩɩna digə nɩ, yɩ 'a wʋ tu sɩ 'a nii-nɩ.' 44Ba ma w'ʋ ləri ba bwe-o ba wɩ: 'D'ɩ Yuutu, maŋa kɔɔ mʋ dɩbam kɩ nmʋ kʋntʋ? Maŋa kɔɔ mʋ d'ɩ nɛ kana dɩ na-nyɔm na jɩgɩ nmʋ, naa n na yɩ vəru, naa n ba jɩgɩ gɔrɔ, naa n ba jɩgɩ yazurə, naa ba kɩ-m pɩɩna digə nɩ, yɩ dɩbam wʋ zəni-m?' 45O ma w'ʋ ta dɩ ba o wɩ: 'A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam na vɩn sɩ 'a wəli amʋ nɔɔna bam tɩn, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ wʋlʋ na tiini o muri ba maama wʋnɩ tɩn dɩ, kʋ yɩ amʋ mʋ 'a vɩn sɩ 'a wəli.' 46Bantʋ laan w'ʋ kɛ ba vu cam dɩlʋ na b'a fɔgɩ dɩ ti tɩn wʋnɩ. Kʋ daarɩ Wɛ nɔn-ŋʋna bam ma w'ʋ zʋ DƖ te ba na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn."

will be added

X\