Matiyu 24

1Zezi laan ma nuŋi Wɛ-di-kamunu kʋm nɩ sɩ o viiri. O na maa kɛ tɩn, o karabiə bam ma ba o te, sɩ ba pa o maanɩ Wɛ-digə kam lɔɔm dɩm na lana te. 2O ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam wʋ nɛ ka na yɩ te tɩn na? A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, ka maama w'ʋ ba ka tʋ tɩga nɩ ka cɔgɩ maama. Kandwɛ daa b'a daŋɩ dɩ doŋ baŋa nɩ." 3Zezi dɛɛn ma vu o jəni Olivi piu kʋm yuu nɩ. O karabiə bam yɩranɩ ma vu o te, yɩ ba bwe-o ba wɩ: "Maŋa kɔɔ mʋ Wɛ-digə kam w'ʋ ba ka tʋ kʋntʋ? Bɛɛ mʋ lagɩ kʋ kɩ maana kʋ brɩ dɩbam nɩ maŋa kam yi sɩ nmʋ joori n ba lʋgʋ baŋa, sɩ lʋgʋ tiim mɩmaŋa laan yi?" 4Zezi ma ləri-ba o wɩ: "'A fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ, sɩ 'a yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ ganɩ abam. 5Bɛŋwaanɩ nɔɔna zanzan w'ʋ ba abam te, yɩ ba'a ma amʋ yɩrɩ ba ma ganɩ abam ba wɩ, bam dɩdʋa dɩdʋa mʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn. Kʋntʋ doŋ mʋ ba'a ganɩ nɔɔna zanzan. 6'A w'ʋ ba 'a na tigurə na wʋ abam je sɩm nɩ, yɩ 'a kwəri 'a ni ka ŋwa tɩɩnɩ dɩlʋ na baŋwɛ tɩn nɩ. Nan yɩ pa-na fʋʋnɩ zʋ abam, bɛŋwaanɩ wəənu tɩm kʋntʋ maama maŋɩ sɩ tɩ kɩ mʋ, yɩ kʋ ta daɩ lʋgʋ tiim maŋa. 7Dwi w'ʋ zaŋɩ dɩ kɩ jara dɩ dwi dɩdoŋ, yɩ tɩʋ dɩ kʋ doŋ w'ʋ zaŋɩ tɩ magɩ jara. Kana dɩ w'ʋ ba ka taa wʋ je zanzan nɩ, yɩ tɩga dɩ w'ʋ sisiŋi je sɩdonnə nɩ. 8Wəənu tɩm kʋntʋ maama nan nyɩ dɩ kaanɩ na sɩŋɩ o vri pugə yɩ ka wɔɛ te tɩn mʋ, yɩ cam daa ta wʋ kwaga nɩ. 9Kantʋ maŋa kam nɩ nɔɔna w'ʋ ja abam ba kɩ dɩdɛɛra jɩa nɩ sɩ ba bɛɛsɩ abam, yɩ ba daarɩ ba gʋ abam. Abam na yɩ amʋ nɔɔna tɩn ŋwaanɩ, lʋgʋ baŋa nɔɔna maama w'ʋ ta culi abam. 10Kantʋ maŋa nɩ nɔɔna zanzan w'ʋ ba ba yagɩ amʋ kwaga tɔgɩm. Nɔɔna badaara w'ʋ kʋ da-kurə ba brɩ daanɩ, yɩ badonnə dɩ w'ʋ ta culi daanɩ. 11Nɔɔna zanzan w'ʋ ba ba brɩ nɩ ba yɩ Wɛ nijoŋnə mʋ yɩ ba daɩ, yɩ ba'a ganɩ nɔɔna zanzan. 12Wo-balwaarʋ tɩm na w'ʋ ba tɩ tiini tɩ gaalɩ tɩn, kʋ'ʋ pa nɔɔna zanzan sono ti. 13Wʋlʋ maama nan na kɩ pu-dɩa o zɩgɩ kəŋkəŋ sɩ kʋ vu kʋ yi kweelim tɩn, Wɛ w'ʋ vrɩ kʋntʋ tu ŋwɩa. 14Nɔɔna dɩ w'ʋ beeri lʋgʋ baŋa je maama ba tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam nɩ Wɛ lagɩ DƖ di paarɩ nɔɔna tɩtarɩ nɩ, sɩ kʋ taa yɩ maana nabiinə maama tee nɩ, sɩ lʋgʋ tiim laan yi. 15Abam nan w'ʋ ba 'a na wo-lɔŋɔ kʋlʋ na yɩ cɔgɩnʋ tɩn na w'ʋ ba kʋ zʋ kʋ zɩgɩ Wɛ tɩtɩ di-kamunu kʋm wʋnɩ kʋ cɔgɩ-ka. Wɛ nijoŋnu Daniyɛlɩ maŋɩ o ta wo-lɔŋɔ kʋm kʋntʋ taanɩ. (A lagɩ a ta dɩ abam sɩ wʋlʋ na karɩmɩ tɩn, sɩ o kwaanɩ o ni kʋ kuri lanyɩranɩ.) 16Abam na nɛ wo-lɔŋɔ kʋm kʋntʋ, sɩ abam balʋ na zʋʋrɩ Zude nɩ tɩn kɩ lɩla 'a nuŋi 'a duri 'a vu pweeru yuu 'a səgi da. 17Nɔɔnʋ nan na wʋ nayuu nɩ, o daa yɩ tu o zʋ digə sɩ o kwe kʋlʋkʋlʋ. 18Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na wʋ kara nɩ tɩn, o dɩ yɩ joori sɔŋɔ sɩ o kwe o gɔrɔ o zʋ. 19Kantʋ maŋa kam nɩ kʋ'ʋ tiini kʋ taa yɩ lɛɛrʋ dɩ kaana balʋ na jɩgɩ pwi tɩn, dɩ balʋ na jɩgɩ biə yɩ ba ŋɔgɩ yɩlɩ tɩn. 20Nan ta'a loori-na Wɛ, sɩ cam durim dɩm kʋntʋ yɩ zaŋɩ dɩ ba taa yɩ waarʋ mɩmaŋa nɩ naa siun dɛ dɩm nɩ. 21Bɛŋwaanɩ yaara yalʋ na lagɩ ya ba maŋa kam kʋntʋ nɩ tɩn w'ʋ ta tiini ya camma ya dwe yalʋ na maŋɩ ya kɩ lʋgʋ pulim maŋa nɩ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn. Yaara yantʋ nan na kɛ, yaara yadonnə daa b'a ba nɩnɛɛnɩ yantʋ te. 22Baŋa-Wɛ na wʋ pɛ yaara yam da yam tri, nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wəri. Kʋ nan yɩ Wɛ tɩtɩ nɔɔna bam DƖ na kuri tɩn ŋwaanɩ mʋ DƖ w'ʋ pa yaara yam da yam tri. 23Kantʋ maŋa kam nɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tagɩ dɩ abam o wɩ: 'Nii-na Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn wʋ yo seeni' naa: 'O wʋ jəgə kadoŋ nɩ', sɩ 'a yɩ sɛ kʋntʋ tu. 24Nɔɔna badaara w'ʋ zaŋɩ ba brɩ nɩ bam dɩdʋa dɩdʋa yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ, yɩ ba yagɩ ba daɩ. Badonnə dɩ w'ʋ brɩ nɩ bantʋ yɩ Wɛ nijoŋnə mʋ, yɩ ba yagɩ ba daɩ. Ba ma w'ʋ kɩ wo-kɩnkagɩla yalʋ na w'ʋ sʋ nɔɔna tɩn, sɩ ba ya na waɩ, sɩ ba sʋgɩ Wɛ tɩtɩ nɔɔna balʋ DƖ na kuri tɩn. 25Nii-na, amʋ nan wuuri a ta a brɩ abam mʋ, yɩ ka maŋa kam ta wʋ yi. 26Woŋo kʋlʋ na wəli da tɩn, nɔɔna na tagɩ dɩ abam ba wɩ: 'Nii-na Krisi tu o wʋ kagʋa wʋnɩ', sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a vu da. Naa ba na tagɩ ba wɩ: 'Nii-na, sɩ o wʋ sɔŋɔ kʋntʋ nɩ', sɩ 'a yɩ sɛ. 27Bɛŋwaanɩ, dɛ dɩm amʋ Nabiin-bu wʋm na lagɩ a ba lʋgʋ baŋa tɩn na yiə, kʋ'ʋ ta nyɩ dɩ dʋa na pɩpɩlɩ wɛyuu nɩ ka zɩgɩ bri-kwaga nɩ ka vu ka yi mancoŋo te tɩn mʋ, 28nɩ bɩtar-dɩndɩa na tagɩ ka wɩ: 'Wo-tʋʋ na wʋ mɛ tɩn, duurə dɩ gilimi da mʋ.' 29Yaara yam kʋntʋ maŋa kam na tu ka kɛ, kʋ b'a daanɩ, yɩ wɩa kam laan ji nazono tim tim. Cana dɩ daa b'a fuŋi sɩ pooni taa wʋra. Wɛyuu w'ʋ sisiŋi yɩ calɩcwɩ sɩm w'ʋ kwəri sɩ tʋ tɩga nɩ, yɩ wəənu tɩlʋ maama na wʋ wɛyuu nɩ tɩn w'ʋ vugimi daanɩ. 30Nɔɔna laan w'ʋ na wo-kɩnkagɩlɩ wɛyuu nɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ Nabiin-bu wʋm maa bɩɩna. Lʋgʋ baŋa dwi tiinə maama w'ʋ ta keerə, dɩ ba na nɛ Nabiin-bu wʋm na maa bɩɩnɩ tɩn. O'o ta wʋ wɛyuu nɩ kunkwəənu baŋa nɩ o bɩɩna dɩ dam, yɩ Wɛ paarɩ-zulə zanzan wʋ o tee nɩ. 31Nabɔn-zɔŋɔ w'ʋ tiini kʋ taa wu wɛyuu nɩ, yɩ Nabiin-bu wʋm laan w'ʋ pa o malɛsɩ sɩm nuŋi sɩ jagɩ sɩ vu lʋgʋ baŋa je maama, kʋ na yɩ wa-puli dɩ wa-zʋʋrɩ, jazɩm dɩ jagwiə, sɩ la o nɔɔna balʋ Wɛ na kuri tɩn je maama sɩ kɩ daanɩ. 32Nan maanɩ-na 'a nii kapʋrʋ na yɩ te tɩn. Kʋntʋ na yəni kʋ wʋra kʋ kwi vɔɔrʋ, 'a yəni 'a lwarɩ nɩ kʋ twɛ yadɛ. 33Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ 'a na nɛ wəənu tɩlʋ maama a na tagɩ a brɩ abam tɩn na wʋra tɩ kɩa, sɩ 'a lwarɩ nɩ Nabiin-bu wʋm tum dɩm laan twɛ dɩ ti mʋ. 34A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, wəənu tɩm kʋntʋ maama w'ʋ ba tɩ wʋra tɩ kɩa, yɩ zɩm nɔɔna bam ta wʋ tɩgɩ ba ti. 35Wɛyuu dɩ tɩga baŋa maama w'ʋ ba tɩ kɛ, yɩ amʋ taanɩ dɩm b'a kɛ maŋa dɩ maŋa. 36Nɔɔn-nɔɔnʋ yəri dɛ dɩlʋ Nabiin-bu wʋm na lagɩ o joori o ba tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ yəri dɛ dɩm wʋnɩ maŋa kam o na w'ʋ ba tɩn, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ Wɛ malɛsɩ sɩm dɩ DƖ Bu wʋm tɩtɩ dɩ. Kʋ nan yɩ a Ko Baŋa-Wɛ yɩranɩ mʋ ye. 37Nabiin-bu wʋm na w'ʋ joori o ba maŋa kalʋ tɩn, kʋ'ʋ ta nyɩ nɩnɛɛnɩ kʋ dɛɛn na kɩ Nowe maŋa kam nɩ te tɩn. 38Kʋ na w'ʋ loori dʋ-fara kam nɩnɩm tɩn, nɔɔna dɛɛn di ba wʋdiiru, yɩ ba daarɩ ba di kaana, yɩ kaana dɩ zʋʋrɩ banna, sɩ kʋ vu kʋ yi dɛ dɩm Nowe na zʋ naboro kamunu kʋm wʋ tɩn. 39Ba dɛɛn wʋ lwarɩ woŋo kʋlʋ na lagɩ kʋ ba kʋ kɩ tɩn, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kalʋ dʋ-fara kam na bam na tu ba li nɔɔna bam maama tɩn. Nabiin-bu wʋm dɩ lagɩ o ba kʋntʋ doŋ mʋ. 40Kantʋ maŋa kam nɩ, nɔɔna bale na wʋ kara nɩ ba tʋŋa, Wɛ w'ʋ lɩ ba dɩdʋa DƖ daarɩ wʋdoŋ wʋm. 41Kaana bale dɩ na wʋra ba cʋɩ muni nɔŋɔ nɩ, Wɛ w'ʋ lɩ ba dɩdʋa DƖ daarɩ wʋdoŋ wʋm. 42Kʋntʋ ŋwaanɩ, 'a fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ, sɩ 'a yəri dɛ dɩm 'a Yuutu wʋm na w'ʋ joori o ba tɩn. 43Lwarɩ-na sɩ, sɔŋɔ tu ya na lwarɩ maŋa kalʋ ŋwɩɩnʋ na lagɩ o ba tɩtɩɩ nɩ o ŋɔ tɩn, o ya w'ʋ yɩrɩ o sɔŋɔ kʋm, sɩ ŋwɩɩnʋ wʋm yɩ na cwəŋə o zʋ o ŋɔ. 44Kʋntʋ tɩn, abam maŋɩ sɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ mʋ, bɛŋwaanɩ amʋ Nabiin-bu wʋm lagɩ a ba maŋa kalʋ abam na ba bʋŋɩ nɩ a'a ba tɩn mʋ. 45Wɔɔ mʋ yɩ tɩntʋŋ-ŋʋm wʋlʋ na jɩgɩ wʋbʋŋa tɩn? O nyɩ nɩnɛɛnɩ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ o yuutu na yagɩ o tɩtʋŋa o pa-o yɩ o daarɩ o vu cwəŋə tɩn. O yuutu wʋm ma lɩ-o sɩ o taa nii o donnə tɩntʋŋna bam baŋa nɩ, sɩ o daarɩ o taa pa-ba ba ni-wʋdiu maŋa maama. 46O yuutu wʋm na joori o ba, yɩ o piini dɩ o kɩ kʋlʋ maama o na wɩ o kɩ tɩn, tɩntʋŋnʋ wʋm kʋntʋ laan w'ʋ na yu-yoŋo. 47A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, o yuutu wʋm laan w'ʋ pa o taa nii o jɩjɩgɩrʋ tɩm maama baŋa nɩ. 48O nan na yɩ tɩntʋŋ-balɔrɔ yɩ o bʋŋɩ nɩ, o yuutu wʋm daanɩ zanzan yɩ o ba tui, 49yɩ o na jɩgɩ o donnə tɩntʋŋna bam o maga, yɩ o daarɩ o tɔgɩ dɩ sa-nyɔra o di yɩ o nyɔ sana dɩ ba, 50tɩntʋŋnʋ wʋm kʋntʋ yuutu wʋm laan w'ʋ joori o ba dɛ dɩm tɩntʋŋnʋ wʋm na ba bʋŋɩ nɩ o'o ba tɩn, dɩ maŋa kalʋ o na w'ʋ ba o zʋ tɩn. 51O yuutu wʋm nan na tu o pɩɩr-o kʋntʋ, o laan w'ʋ pa o na cam, yɩ o daarɩ o pa o tɔgɩ dɩ pipiri-nyɩna o na yaara zanzan, jəgə kalʋ nɩ ba na w'ʋ ta keerə yɩ ba dʋnɩ ba nwa tɩn.

will be added

X\