Matiyu 23

1Zezi laan ma ŋɔɔnɩ dɩ o karabiə bam dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm maama. 2O ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ na yɩ Farizɩan tiinə bam dɩ Wɛ cullu karanyɩna tiinə bam, bantʋ mʋ tu ba ləni Moyisi yuu nɩ, sɩ ba pa nɔɔna lwarɩ o zaasɩm dɩm na yɩ te tɩn. 3Kʋntʋ ŋwaanɩ 'a maŋɩ sɩ 'a ta'a tɔgɩ kʋlʋ maama ba na brɩ abam tɩn. 'A nan yɩ zaŋɩ 'a lwəni ba na kɩ kʋlʋ maama tɩn, bɛŋwaanɩ ba tɩtɩ ba tɔgɩ kʋlʋ ba na brɩ nɔɔna tɩn. 4Ba na kɩ te tɩn, ba yəni ba yaarɩ nɔɔna mʋ dɩ cul-dɛɛrʋ sɩ ba taa tɔgɩ-tɩ. Kʋ maa nyɩ dɩ ba na fɩ-ba sɩ ba zɩŋɩ zɩla yalʋ duuni na dwe ba zɩŋɩm tɩn, yɩ ba tɩtɩ yigə tərə sɩ ba twəri zɩla yam fɩnfɩɩn dɩ ba zɩŋɩ. 5Kʋlʋ na wəli da tɩn, ba yəni ba brɩ ba kəm-laarʋ tɩm jaja mʋ sɩ nɔɔna maama taa naɩ. Ba yəni ba brɩ ba tɩtɩ nɔɔna yigə nɩ, nɩ ba jɩgɩ Wɛ tɔnɔ kʋm sono, dɩ ba na tiini ba vɔ-tɩ ba yɩra nɩ jaja tɩn. Ba ma kɩ zala zanzan ba gwaarʋ yɩra nɩ, sɩ kʋ pa nɔɔna taa zuli-ba. 6Ba na yəni ba vu nɔɔnʋ sɔŋɔ sɩ ba di candiə, kʋ yɩ je-ŋʋŋa je nɩ mʋ ba lagɩ sɩ ba taa je da. Ba na zʋ ba Wɛ-di sɩm, ba daa ta lagɩ je-kamunnu mʋ sɩ ba taa je yigə nɩ. 7Ba na ve yaga, ba lagɩ sɩ nɔɔna maama taa tui ba zuli-ba mʋ, yɩ ba ta lagɩ sɩ nɔɔna taa bə-ba nɩ 'Karanyɩna'. 8Kʋ nan na yɩ abam, 'a yɩ ta'a lagɩ sɩ ba taa bə abam nɩ 'Karanyɩna', bɛŋwaanɩ 'a maama yɩ nu-biə mʋ daanɩ, yɩ 'a jɩgɩ Karanyɩna dɩdʋa mʋ. 9'A yɩ zaŋɩ 'a ma nɔɔn-nɔɔnʋ 'a ma bəŋi nɩ 'a 'Ko' lʋgʋ baŋa yo, Wɛ cwəŋə kam tɔgɩm ŋwaanɩ. Bɛŋwaanɩ abam maama jɩgɩ Ko dɩdʋa mʋ, wʋntʋ mʋ yɩ Baŋa-Wɛ. 10Kʋlʋ na wəli da tɩn, 'a nan yɩ ta'a lagɩ sɩ nɔɔna taa bə abam nɩ 'Yigə tiinə', bɛŋwaanɩ 'a Yigə Tu yɩ dɩdʋa mʋ. Wʋntʋ mʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn. 11Abam nɔn-kamunu mʋ yɩ wʋlʋ na yɩ tɩntʋŋnʋ 'a wʋnɩ tɩn. 12Bɛŋwaanɩ, wʋlʋ na zəŋi o tɩtɩ tɩn, Wɛ w'ʋ tu kʋntʋ tu. Wʋlʋ nan na tu o tɩtɩ tɩn, Wɛ w'ʋ zəŋi kʋntʋ tu. 13Wɛ cullu karanyɩna tiinə-ba dɩ Farizɩan tiinə-ba, lɛɛrʋ wʋ 'a yuu nɩ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. 'A yəni 'a cɩ cwəŋə 'a pa nɔɔna warɩ sɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ. Abam tɩtɩ ba lagɩ sɩ 'a zʋ, yɩ 'a daarɩ 'a cɩ balʋ maama na lagɩ sɩ ba zʋ tɩn cwəŋə. (( 14Wɛ cullu karanyɩna tiinə-ba dɩ Farizɩan tiinə-ba, lɛɛrʋ wʋ 'a yuu nɩ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. 'A yəni 'a ganɩ kadənə 'a joŋi ba wəənu. 'A kwəri 'a kɩ Wɛ-lor-dɩdwaarʋ sɩ kʋ taa nyɩ nɩ 'a yɩ nɔn-ŋʋna mʋ te. Kʋntʋ ŋwaanɩ Wɛ w'ʋ tiini DƖ pa abam na cam kʋ ja gaalɩ.)) 15Wɛ cullu karanyɩna tiinə-ba dɩ Farizɩan tiinə-ba, lɛɛrʋ wʋ 'a yuu nɩ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. 'A yəni 'a beeri lʋgʋ baŋa je maama mʋ sɩ 'a nii, 'a w'ʋ wanɩ 'a pa dwi-gɛ tu dɩdʋa ba o tɔgɩ cullu tɩlʋ Wɛ na pɛ dɩbam Zwifə bam tɩn na. Bantʋ dɩdʋa nan na tu o sɛ Wɛ, 'a laan w'ʋ brɩ-o 'a tɩtɩ cullu mʋ, sɩ 'a pa o tiini o ji min-tɩʋ nɔɔnʋ kʋ dwəni abam tɩtɩ na yɩ te tɩn. 16Lɛɛrʋ wʋ 'a yuu nɩ. Abam nyɩ dɩ lilwə na vaŋɩ ba donnə lilwə te tɩn mʋ. Abam yəni 'a brɩ nɔɔna 'a wɩ, nɔɔnʋ na dugi durə dɩ Wɛ-di-kamunu kʋm, kʋntʋ daɩ kʋlʋkʋlʋ. 'A ma daarɩ 'a brɩ 'a wɩ, nɔɔnʋ nan na dugi dɩ səbu-sɩŋa kalʋ na wʋ Wɛ-digə kam wʋnɩ tɩn, kʋ yɩ fɩfɩʋn mʋ sɩ kʋntʋ tu kɩ kʋlʋ o na dugi dɩ kʋ tɩn. 17Abam yɩ jwəəru yɩ 'a kwəri 'a nyɩ dɩ lilwə mʋ. Kʋ yɩ digə kam na yɩ Wɛ nyɩm tɩn ŋwaanɩ mʋ pɛ səbu-sɩŋa kam dɩ yɩ Wɛ nyɩm. Kʋntʋ tɩn, tɩntʋ wʋnɩ kɔɔ mʋ jɩgɩ kuri kʋ dwe kʋdoŋ? 18Abam daa ta brɩ nɩ, nɔɔnʋ na dugi dɩ Wɛ kaanɩm bimbim dɩm, kʋntʋ daɩ kʋlʋkʋlʋ. 'A ma daarɩ 'a brɩ nɩ, nɔɔnʋ na dugi dɩ kaanɩm wəənu tɩlʋ maama na tigi bimbim dɩm baŋa nɩ tɩn, kʋ yɩ fɩfɩʋn mʋ sɩ kʋntʋ tu kɩ kʋlʋ o na dugi dɩ kʋ tɩn. 19Abam nyɩ dɩ lilwə mʋ yɩ 'a ba naɩ kʋlʋ na yɩ cɩga tɩn. Kʋ yɩ bimbim dɩm na yɩ Wɛ nyɩm tɩn mʋ pɛ kaanɩm wəənu tɩm dɩ yɩ Wɛ nyɩm. Kʋntʋ tɩn, tɩntʋ wʋnɩ kɔɔ mʋ jɩgɩ kuri kʋ dwe kʋdoŋ? 20Kʋntʋ, nɔɔnʋ wʋlʋ na dugi dɩ kaanɩm bimbim dɩm tɩn, kʋ brɩ nɩ kʋntʋ tu dugi dɩ bimbim dɩm tɩtɩ kʋ wəli dɩ woŋo kʋlʋ maama na tigi dɩ baŋa nɩ tɩn mʋ. 21Wʋlʋ dɩ na dugi dɩ Wɛ-digə kam tɩn, kʋ brɩ nɩ kʋntʋ tu dugi dɩ Wɛ mʋ, Wɛ na wʋ ka wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ. 22Nɔɔnʋ wʋlʋ dɩ nan na dugi dɩ Wɛ-sɔŋɔ kʋm tɩn, kʋ brɩ nɩ kʋntʋ tu dugi dɩ Wɛ paarɩ jangɔŋɔ kʋm mʋ, kʋ brɩ nɩ kʋntʋ tu dugi dɩ Baŋa-Wɛ mʋ. 23Wɛ cullu karanyɩna tiinə-ba dɩ Farizɩan tiinə-ba, lɛɛrʋ wʋ 'a yuu nɩ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Kʋ na maŋɩ kʋ yɩ dwə dwi maama, ba zɩ ba daga dɩ, 'a yəni 'a lɩ Wɛ təri 'a pa-DƖ. Kʋ lana. Kʋ daarɩ 'a yigə tərə dɩ Wɛ niə yadaara yalʋ na tiini ya yɩ kamunə tɩn, nɩnɛɛnɩ cɩga tɔgɩm dɩ yibwən-durə dɩ wʋ-dɩdʋa kəm. Kʋ ya maŋɩ sɩ 'a ta'a kɩ wəənu tɩm kʋntʋ mʋ sɩ 'a yɩ yagɩ Wɛ niə yadaara yam. 24Abam sɩɩnɩ 'a nyɩ dɩ lilwə balʋ na vaɩ ba donnə lilwə tɩn mʋ. Abam nyɩ dɩ nɔɔna balʋ na lagɩ ba nyɔ na, yɩ ba yəni ba leeri-ba, sɩ kalisi na wʋra sɩ ba lɩ-dɩ ba yagɩ, yɩ ba yigə nan tərə dɩ wo-kamunu kʋlʋ ba na liri tɩn, kʋ na maŋɩ kʋ ma dɩ yogondi dɩ. 25Wɛ cullu karanyɩna tiinə-ba dɩ Farizɩan tiinə-ba, lɛɛrʋ wʋ 'a yuu nɩ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Abam ŋwɩa kam nyɩ dɩ ba na sɩn zwɩ dɩ kabəli kwɛ sɩ kʋ tɔgɩ cullu na brɩ te yɩ sɩ wʋ su dɩ digiru te tɩn mʋ. Abam wʋrʋ su dɩ kampinə dɩ pu-sɩŋa mʋ. 26Farizɩan tu, nmʋ nyɩ dɩ lilwe mʋ te. Nmʋ maŋɩ sɩ n da yigə n sɩn n zwɩ wʋ mʋ, sɩ sɩ kwɛ dɩ daa yɩ taa jɩgɩ digiru. 27Wɛ cullu karanyɩna tiinə-ba dɩ Farizɩan tiinə-ba, lɛɛrʋ wʋ 'a yuu nɩ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Abam nyɩ dɩ yibeelə yalʋ ba na fɔgɩ ya kwaga sɩ ya taa lana nɔɔna yibiyə nɩ tɩn mʋ. Yibeelə yam kʋntʋ wʋ ma su dɩ twa kwi, yɩ ya tiini ya yɩ digiru yɩranɩ. 28Abam dɩ nan yɩ kʋntʋ mʋ. 'A paɩ 'a jɩgɩ cɩga mʋ nɔɔna yibiyə nɩ, yɩ 'a wʋrʋ laan su dɩ lwarɩm yɩranɩ, dɩdaanɩ pipirə kikiə. 29Wɛ cullu karanyɩna tiinə-ba dɩ Farizɩan tiinə-ba, lɛɛrʋ wʋ 'a yuu nɩ. Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Abam yəni 'a fɔgɩ 'a kɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam yibeelə, yɩ 'a daarɩ 'a kwɛ Wɛ nɔn-ŋʋna bam yibeelə lanyɩranɩ. 30'A ma daarɩ 'a tɛ 'a wɩ, abam dɛɛn ya na wʋra 'a kwə nakwa bam maŋa kam nɩ, 'a ya b'a sɛ 'a wəli dɩ ba 'a gʋ Wɛ nijoŋnə bam. 31Abam tɩtɩ ni-taanɩ nan mʋ brɩ nɩ 'a yɩ balʋ na gʋ Wɛ nijoŋnə bam tɩn biə. 32Kʋntʋ, nan kwaanɩ-na 'a tʋŋɩ 'a kwə nakwa bam na kɩ wo-lwaanʋ tɩlʋ ba daarɩ tɩn sɩ kʋ vu kʋ ti. 33Abam dɩ 'a kwə bam maama nyɩ dɩ bɩsankwɩ-dwə mʋ. 'A brɩ 'a b'a lu min-tɩʋ cam dɩm wʋnɩ. 34Kʋntʋ ŋwaanɩ a lagɩ a tʋŋɩ a nijoŋnə abam tee nɩ, dɩ yiyiu tiinə dɩ Wɛ tɔnɔ karanyɩna tiinə dɩ. Abam w'ʋ ja badaara 'a gʋ, yɩ 'a daarɩ 'a pa badaara tʋʋn-dagara baŋa nɩ 'a gʋ. 'A ma w'ʋ ja badaara 'a Wɛ-di sɩm wʋnɩ 'a magɩ, yɩ 'a daarɩ 'a ta'a tɔgɩ ba nɛ tɩʋ dɩ tɩʋ 'a bɛɛsɩ-ba. 35Kʋntʋ ŋwaanɩ Wɛ w'ʋ pa abam na cam nɩnɛɛnɩ kʋ yɩ abam tɩtɩ mʋ gʋ nɔn-ŋʋna balʋ maama ba na maŋɩ ba gʋ lʋgʋ pulim nɩ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn. Kʋ na puli dɩ Abɛlɩ wʋlʋ na yɩ nɔn-ŋʋm tɩn, sɩ kʋ ba kʋ kweeli dɩ Barasɩ bu Zakari wʋlʋ abam kwə na gʋ Wɛ di-laa kʋm dɩ Wɛ kaanɩm bimbim dɩm tɩtarɩ nɩ tɩn. 36A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔna bantʋ maama caa w'ʋ ta tɔgɩ zɩm nɔɔna bam. 37Həii! Zeruzalɛm tiinə-ba, 'a yəni 'a gʋɩ Wɛ nijoŋnə, yɩ 'a dʋlɩ nɔɔna balʋ Wɛ na tʋŋɩ abam tee nɩ tɩn dɩ kandwa. Kuni zanzan mʋ a ya lagɩ sɩ a la abam nɔn-biə a kɩ daanɩ, sɩ a taa nii 'a baŋa nɩ, nɩnɛɛnɩ coro na kukwəri kʋ biə kʋ kɩ kʋ vwana kuri nɩ te tɩn. Abam maa ba sɛa. 38Kʋntʋ ŋwaanɩ abam tɩʋ kʋm laan w'ʋ ba kʋ ji di-dwəənu. 39Nan ta'a ye-na nɩ, 'a daa b'a na-nɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ 'a na w'ʋ ta 'a wɩ: 'Zuli-na wʋlʋ na bɩɩnɩ d'ɩ Yuutu Wɛ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn.' "

will be added

X\