Matiyu 22

1Zezi dɛɛn ma maŋɩ mɩmaŋɩ dɩdoŋ o brɩ nɔɔna bam o wɩ: 2"Wɛ paarɩ dɩm nyɩ dɩ pɛ wʋdoŋ na lagɩ sɩ o kɩ kadiri candiə o pa o bu te tɩn. 3Pɛ wʋm ya tagɩ dɩ nɔɔna badonnə mʋ sɩ ba ba ba tɔgɩ ba di kadiri candiə kam. Dɛ dɩm na tu dɩ yi tɩn, o ma tʋŋɩ o tɩntʋŋna sɩ ba vu ba bəŋi nɔɔna bam kʋntʋ sɩ ba ba. Ba ma wʋ sɛ sɩ ba ba. 4O laan ma joori o tʋŋɩ o tɩntʋŋna badonnə, sɩ ba vu nɔɔna bam te ba ta dɩ ba nɩ: 'Ba-na, sɩ amʋ ti woŋo maama yɩ a pa ba gʋ na-paala dɩ varɩ-nunuguru. Nan ba-na sɩ d'ɩ di candiə kam.' 5Nɔɔna balʋ ba na bəŋi kʋntʋ tɩn ma zaŋɩ ba vu ba wʋbʋŋa je, ba na ba nɩgɩ o beeri dɩm tɩn ŋwaanɩ. Ba dɩdʋa ve o kara mʋ. Dɩdʋa ma vu sɩ o kɩ o pipiu. 6Nɔɔna balʋ na daarɩ tɩn ma ja pɛ wʋm tɩntʋŋna bam, ba bɛɛsɩ-ba ba gʋ. 7Pɛ wʋm banɩ ma tiini dɩ zaŋɩ. O ma tʋŋɩ o pamaŋna sɩ ba vu ba gʋ nɔn-gʋra bam kʋntʋ, sɩ ba daarɩ ba zwɛ ba tɩʋ kʋm maama. 8O laan ma ta dɩ o tɩntʋŋna bam o wɩ: 'Kadiri dɩm woŋo maama ti kʋ yigə sɩ d'ɩ di. A nan na bəŋi balʋ sɩ d'ɩ di candiə kam tɩn ya wʋ maŋɩ dɩ ka. 9Nan nuŋi-na 'a vu tɩʋ kʋm je sɩm maama nɩ, 'a nii cwe sɩm niə nɩ. 'A na nɛ nɔɔnʋ wʋlʋ maama tɩn, sɩ 'a bəŋ-o sɩ o ba o tɔgɩ o di.' 10O tɩntʋŋna bam ma nuŋi ba beeri tɩʋ kʋm maama, ba la nɔɔna balʋ maama ba na nɛ tɩn, kʋ na yɩ nɔn-ŋʋna dɩ nɔn-balwaarʋ dɩ. Pɛ wʋm sɔŋɔ kʋm ma tiini kʋ su dɩ nɔɔna. 11Pɛ wʋm laan ma nuŋi sɩ o zaanɩ nɔɔna bam. O ma na nɔɔnʋ dɩdʋa na wʋra o na wʋ zʋ gwar-ŋʋŋʋ kʋlʋ na maŋɩ dɩ kadiri dim tɩn. 12Pɛ wʋm ma bwe-o o wɩ: 'A ciloŋ, nmʋ kɩ ta mʋ n tɔgɩ n zʋ yo seeni, yɩ nmʋ wʋ zʋ gɔrɔ kʋlʋ na lana tɩn?' Nɔɔnʋ wʋm ma ga ka lərə je. 13Pɛ wʋm laan ma ta dɩ o tɩntʋŋna bam o wɩ: 'Ja-na nɔɔnʋ wʋntʋ 'a vɔ o jɩa dɩ o nɛ, sɩ 'a ja-o 'a nuŋi 'a dɩ lim wʋnɩ, yaara na wʋ mɛ yɩ nɔɔna keerə yɩ ba dʋnɩ ba nwa tɩn.' 14Kʋntʋ brɩ nɩ, Wɛ bəŋi nɔɔna zanzan mʋ, yɩ DƖ daarɩ DƖ kuri ba fɩnfɩɩn yɩranɩ." 15Farizɩan tiinə bam laan ma zaŋɩ ba vu sɩ ba banɩ ba nii, ba na w'ʋ kɩ te ba pa Zezi ŋɔɔnɩ o tusi sɩ ba ja-o tɩn. 16Ba ma lɩ ba karabiə badonnə, sɩ ba tɔgɩ dɩ Pɛ Erɔdɩ kwaga nɔɔna badonnə ba vu Zezi te. Ba ma vu ba ta dɩd-o ba wɩ: "Karanyɩna, dɩbam ye nɩ nmʋ yɩ cɩga tu mʋ, yɩ n yəni n brɩ nɔɔna Wɛ cwəŋə kam cɩga. Nmʋ yigə tərə dɩ nɔɔna na bʋŋɩ kʋlʋ ba pa nmʋ tɩn, nmʋ nan ba kuri nɔɔna daanɩ. 17D'ɩ nan lagɩ sɩ d'ɩ bwe nmʋ d'ɩ nii, nmʋ wʋbʋŋa yɩ tɩta mʋ? Dɩbam Zwifə bam cullu pɛ ni sɩ d'ɩ ŋwɩ lampoo d'ɩ pa lʋgʋ kʋm pa-farʋ wʋm na? Mʋ na kʋ wʋ maŋɩ?" 18Zezi na lwarɩ ba na jɩgɩ wʋbʋŋ-balwaarʋ tɩlʋ tɩn, o ma ləri-ba o wɩ: "Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Bɛɛ nan mʋ yɩ 'a lagɩ sɩ 'a maŋɩ-nɩ 'a nii? 19Nan brɩ-na-nɩ səbu-dalɩ dɩlʋ d'ɩ na yəni d'ɩ ma ŋwɩ lampoo tɩn." Ba ma lɩ səbu-dalɩ dɩm ba brɩ-o. 20O ma bwe-ba o wɩ: "Wɔɔ nyɩnyʋgʋ dɩ o yɩrɩ mʋ pʋpʋnɩ dɩ baŋa nɩ?" 21Ba ma lər-o ba wɩ: "Kʋ yɩ pa-farʋ wʋm mʋ." O laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ lamma. Nan ta'a ŋwɩ-na kʋlʋ na yɩ pa-farʋ wʋm nyɩm tɩn 'a pa-o, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a paɩ Wɛ kʋlʋ dɩ na yɩ DƖ nyɩm tɩn." 22O na ləri-ba kʋntʋ tɩn, kʋ ma sʋ-ba zanzan. Ba laan ma yag-o yɩ ba viiri. 23Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ, Sadusɩan tiinə badonnə dɛɛn ma zaŋɩ ba vu Zezi te. Bantʋ mʋ brɩ nɩ, nɔɔnʋ na tɩga o daa b'a joori o bi tɩn. 24Ba ma vu ba ta dɩ Zezi ba wɩ: "Karanyɩna, Moyisi dɛɛn brɩ nɩ, nɔɔnʋ na tɩga, yɩ o dɩ o kaanɩ na ba jɩgɩ biə daanɩ, o nu-bu mʋ maŋɩ sɩ o di kadəm wʋm sɩ ba lʋ biə o cʋrʋ kʋlʋ na tɩgɩ tɩn ŋwaanɩ. 25Kʋntʋ, nu-pugə-biə barpɛ mʋ ya wʋ dɩbam tɩtarɩ nɩ. Ba dɩdʋa ma di kaanɩ yɩ o tɩ o daar-o, yɩ o wʋ lʋgɩ bu dɩd-o. Wʋlʋ na saŋɩ tɩn dɩ daa ma ləri o di kaanɩ wʋm. 26O dɩ ma tɩ o daar-o. Batɔ tu wʋm dɩ daa ma di-o. Kʋ kɩ kʋntʋ doŋ mʋ dɩ ba maama barpɛ, yɩ ba wʋ lʋgɩ bu dɩ kaanɩ wʋm. 27Ba maama na tɩgɩ tɩn, kaanɩ wʋm dɩ laan ma tɩ. 28D'ɩ nan lagɩ d'ɩ bwe d'ɩ nii, ba maama na di kaanɩ wʋm tɩn, ba laan na tu ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ, bantʋ wɔɔ mʋ w'ʋ ta te kaanɩ wʋm?" 29Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Abam tiini 'a tusi mʋ. Abam nan wʋ ni Wɛ tɔnɔ kʋm zaasɩm dɩm kuri dɩ, yɩ 'a yəri Wɛ dam dɩm na yɩ te tɩn. 30Bɛŋwaanɩ, nɔɔna na tu ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ, ba'a ta nyɩ dɩ Wɛ malɛsɩ sɩm na yɩ te tɩn mʋ, baara daa b'a di kaana, kaana dɩ nan daa b'a zʋ banna dɩ. 31Kʋ nan na yɩ twa biim dɩm dɩ, abam maŋɩ 'a wʋ karɩmɩ kʋlʋ Wɛ na tagɩ DƖ brɩ abam yɩ kʋ pʋpʋnɩ DƖ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn na? 32DƖ tagɩ DƖ wɩ: 'Amʋ yɩ Abraham Wɛ, dɩ Yizakɩ Wɛ, dɩ Zakɔbɩ Wɛ mʋ.' Kʋ brɩ nɩ bantʋ daa ta jɩgɩ ŋwɩa mʋ DƖ tee nɩ, bɛŋwaanɩ Baŋa-Wɛ yɩ naŋʋna Wɛ mʋ sɩ DƖ daɩ twa Wɛ." 33Nɔn-kɔgɔ kʋm na ni Zezi zaasɩm dɩm na yɩ te tɩn, kʋ ma tiini kʋ sʋ-ba. 34Farizɩan tiinə bam dɛɛn ma lwarɩ Zezi na ləri Sadusɩan tiinə bam te tɩn, kʋ pa ba daa warɩ taanɩ ba ta. Ba laan ma kikili daanɩ sɩ ba lagɩ cwəŋə ba ma ja-o. 35Ba wʋ dɩdʋa na yɩ Wɛ cullu tɩm karanyɩna tɩn ma zaŋɩ sɩ o maŋ-o o nii o swan na yɩ te tɩn, o ma bwe-o o wɩ: 36"Karanyɩna, Wɛ niə yam maama wʋnɩ dɔɔ mʋ yɩ kamunu dɩ dwe?" 37Zezi ma lər-o o wɩ: "Ta n soe n Yuutu Baŋa-Wɛ dɩ n bɩcarɩ maama, dɩ n wʋ maama, dɩ n wʋbʋŋa maama. 38Dɩntʋ nan mʋ yɩ Wɛ dayigə ni yɩ dɩ yɩ kamunu. 39Dɩlʋ na saŋɩ tɩn dɩ nyɩ dɩ dɩntʋ mʋ, dɩ tagɩ dɩ wɩ, ta n soe n doŋ nɩ n tɩtɩ te. 40Moyisi zaasɩm dɩm dɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam zaasɩm dɩm maama yɔɔrɩ dɩ puli niə yantʋ yale baŋa nɩ mʋ." 41Farizɩan tiinə badonnə dɛɛn ma ba ba kikili daanɩ. Zezi ma zaŋɩ o bwe-ba o wɩ: 42"Kʋ na yɩ Krisi wʋm Wɛ na lagɩ DƖ tʋŋɩ tɩn, abam bʋŋɩ nɩ o'o ta yɩ wɔɔ dwi tu mʋ?" Ba ma lər-o ba wɩ: "O'o ta yɩ Pɛ Davidi dwi tu mʋ." 43Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ nan w'ʋ kɩ ta mʋ kʋ taa yɩ kʋntʋ? Wɛ Joro kʋm dɛɛn pɛ Davidi ŋɔɔnɩ o woŋo, yɩ o bəŋ-o nɩ o Yuutu. Faŋa faŋa tɩn Davidi tagɩ o wɩ: 44'Yuutu Baŋa-Wɛ tagɩ dɩ a Yuutu DƖ wɩ: Ba n jəni a jazɩm nɩ, sɩ a'a kɩ nmʋ dʋna maama n nɛ kuri nɩ.' 45Davidi nan na sɩɩnɩ o bəŋi Krisi wʋm o wɩ o Yuutu tɩn, o nan daa w'ʋ kɩ ta mʋ o taa yɩ Davidi naa daga?" 46Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ daa maa warɩ sɩ o ləri kʋlʋkʋlʋ. Kʋ na zɩgɩ dɛ dɩm kʋntʋ nɩ tɩn, nɔɔna bam maama maa kwarɩ sɩ ba daa bwe-o taanɩ.

will be added

X\