Matiyu 21

1Zezi dɩ o karabiə bam dɛɛn ma vu ba twɛ Zeruzalɛm. Ba ma vu ba yi tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Betifaazɩ. Kʋ wʋ Olivi piu kʋm saŋa nɩ mʋ. 2Zezi laan ma lɩ o karabiə bale yɩ o wɩ: "Ve-na 'a vu 'a zʋ tɩʋ kʋlʋ na wʋ abam yigə nɩ tɩn. 'A na yi da, 'a w'ʋ na bɩnaga na ləgi da, yɩ bɩna-pɔla dɩ tɔgɩ ka wʋra. 'A na nɛa, sɩ 'a bwəli-sɩ 'a ja ba 'a pa-nɩ. 3Nɔɔnʋ na bwe abam sɩ woŋo, sɩ 'a ta dɩd-o nɩ, kʋ yɩ d'ɩ Yuutu wʋm mʋ lagɩ-sɩ. Kʋ tu w'ʋ sɛ o yagɩ o pa abam, yɩ 'a ja 'a ba." 4Kʋ kɩ kʋntʋ, sɩ kʋ pa Wɛ nijoŋnu wʋdoŋ dɛɛn na tagɩ kʋlʋ faŋa faŋa tɩn mʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ. O dɛɛn tagɩ o wɩ: 5"Ve-na 'a ta dɩ Siyɔn tiinə bam nɩ: 'Nii-na 'a pɛ wʋm, o maa bɩɩnɩ 'a te. Wʋntʋ tu o tɩtɩ mʋ, yɩ o di bɩnaga o maa bɩɩna. Ka yɩ bɩna-pɔla mʋ o diinə, yɩ ka nu mɩ zɩla zɩŋɩm.' " 6Zezi karabiə bale bam ma sɩɩnɩ ba tɔgɩ yigə, ba vu ba kɩ kʋlʋ o na tagɩ sɩ ba kɩ tɩn. 7Ba ma ja bɩna-kwɩʋn kʋm dɩ bɩna-pɔla kam ba ba, yɩ ba lɩ ba gwaarʋ ba daŋɩ sɩ baŋa nɩ. Zezi laan ma di bɩna-pɔla kam, yɩ ba ve ba maa kɛa. 8Ba na maa kɛ tɩn, kɔ-fɔrɔ maa tɔgɩ-ba, yɩ ba zanzan lɩ ba gwaarʋ ba lwarɩ cwəŋə kam yuu nɩ, sɩ Zezi tɔgɩ tɩ baŋa o kɛ. Badaara dɩ ma goni vɔɔrʋ ba dɩ cwəŋə kam yuu nɩ, sɩ o tɔgɩ tɩ baŋa o kɛ. 9Nɔn-kɔgɔ kʋlʋ na wʋ o yigə nɩ dɩ o kwaga nɩ ba ve tɩn maa kaasa, yɩ ba tɛ ba wɩ: "Ozaana! Zulə taa wʋ Pɛ Davidi dwi tu wʋm tee nɩ! Zuli-na wʋlʋ na tu d'ɩ Yuutu Wɛ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn. Ozaana! Zulə taa wʋ Baŋa-Wɛ tee nɩ!" 10Ba dɛɛn ma vu ba maa yi Zeruzalɛm tɩʋ kʋm ni. Tɩʋ kʋm tiinə bam maama ma zaŋɩ ba yɩ zulimaa ba sirigi je sɩm maama. Ba maa bwe ba wɩ: "Nɔɔnʋ wɔɔ mʋ tɩntʋ?" 11Nɔn-kɔgɔ kʋlʋ na tɔgɩ Zezi tɩn maa tɛ ba wɩ: "Wʋntʋ yɩ Wɛ nijoŋnu Zezi mʋ, o na nuŋi Galile tɩʋ Nazarɛtɩ tɩn." 12Zezi dɛɛn ma vu o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ. O ma na nɔɔna na wʋ ka kʋnkɔlɔ kʋm nɩ ba pipiə. O ma zəli-ba o pa ba nuŋi. O ma vu o ja səbu-lənnə bam taabʋllʋ tɩm o pipiri o pu tɩga nɩ, o pa ba səbiə bam jagɩ. O ma daarɩ o yigi yitunnu tɩlʋ nɔɔna badonnə na je da ba yəgi kunkwən-pulə tɩn o dɩ tɩga nɩ. 13O na wʋra o zəli-ba kʋntʋ tɩn, o ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ, nɩ Wɛ mʋ wɩ: 'Amʋ digə kantʋ maŋɩ sɩ ka taa yɩ jəgə kalʋ nɔɔna na w'ʋ ta tui ba warɩ amʋ da tɩn mʋ.' Abam nan pɛ kʋ ji ŋwɩɩna joro je." 14Lilwə dɩ kwaarʋ dɛɛn ma ba Zezi te Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, yɩ o pa ba na yazurə. 15Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinə bam ma na wo-kɩnkagɩla yalʋ o na kɩ tɩn, yɩ ba daarɩ ba na biə na zɩgɩ Wɛ-digə kam kʋnkɔlɔ kʋm nɩ ba kaasɩ ba wɩ: "Ozaana! Zulə taa wʋ Pɛ Davidi dwi tu wʋm tee nɩ!" Ba na nɛ kʋntʋ tɩn, ba bana ma zaŋɩ zanzan. 16Ba ma ta dɩ Zezi ba wɩ: "Nmʋ ba ni biə bam na tɛ nmʋ taanɩ te? N b'a cɩ-ba sɩ ba yɩ taa tɛ kʋntʋ na?" Zezi ma ləri-ba o wɩ: "A ye ba na tɛ kʋlʋ tɩn. Kʋ nan pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 'Nmʋ Wɛ mʋ pɛ biə dɩ bu-sɩsɩn zuli nmʋ dɩ ba niə.' Abam maŋɩ 'a wʋ karɩmɩ kʋntʋ na?" 17O laan ma zaŋɩ ba tee nɩ o viiri. O ma nuŋi tɩʋ kʋm nɩ o vu Betani, yɩ o pəni d'aanɩ. 18Tɩga na pʋʋrɩ tɩtɩɩtɩ tɩn, o ma zaŋɩ sɩ o joori o vu Zeruzalɛm. O na wʋ cwəŋə nɩ tɩn, o kana maa wɔɛ. 19O ma na kapʋrʋ na zɩgɩ cwəŋə kam daa nɩ. O ma vu sɩ o nii, yɩ o piini dɩ vɔɔrʋ yɩranɩ mʋ wʋra, yɩ mɔɔla tərə sɩ o di. O ma ta dɩ kapʋrʋ kʋm o wɩ: "N daa n b'a joori n lə biə maŋa dɩ maŋa." O na tagɩ kʋntʋ tɩn, kapʋrʋ kʋm ma da kʋ kwaarɩ bɩdwɩ baŋa nɩ. 20Zezi karabiə bam na nɛ kʋntʋ tɩn, kʋ ma sʋ-ba. Ba ma bwɛ ba wɩ: "Kʋ kɩ ta mʋ yɩ kapʋrʋ kʋm da kʋ kwaarɩ lɩla kʋntʋ?" 21Zezi ma ləri-ba o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, 'a na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ yɩ 'a ba jɩgɩ bʋbwɛa, abam dɩ w'ʋ wanɩ 'a kɩ kʋlʋ na kɩ kapʋrʋ kʋm tɩn doŋ. Kʋ nan daɩ kʋntʋ yɩranɩ m'a. 'A w'ʋ wanɩ 'a ta dɩ pu-kamunu kʋntʋ nɩ, kʋ gɔ kʋ na wʋ mɛ tɩn kʋ vu kʋ tʋ nɩnɩʋ kʋm wʋnɩ, yɩ Wɛ nan w'ʋ pa kʋ kɩ. 22Kʋlʋ na wəli da tɩn, abam na loori woŋo kʋlʋ maama Wɛ tee nɩ, yɩ 'a na kɩ wʋ-dɩdʋa nɩ 'a w'ʋ na, Wɛ w'ʋ pa 'a sɩɩnɩ 'a na-kʋ." 23Zezi dɛɛn ma joori o vu o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ. O maa wʋra o brɩ nɔɔna bam. Zwifə nakwa bam dɩ ba kaanɩm yigə tiinə bam ma vu o te ba bwe-o ba wɩ: "Wɔɔ dam mʋ n ma n kɩ wəənu tɩlʋ maama n na kɩ tɩn? Wɔɔ mʋ pɛ nmʋ ni sɩ n ta n kɩ kʋntʋ?" 24O ma ləri-ba o wɩ: "A dɩ jɩgɩ bwiə a lagɩ a bwe abam. 'A na ləri 'a pa-nɩ, sɩ a laan brɩ abam wʋlʋ na pɛ amʋ ni sɩ a tʋŋɩ tɩn. 25A lagɩ a bwe abam a nii, Zan na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn, kʋ yɩ Wɛ mʋ pɛ-o cwəŋə naa nabiinə mʋ?" O na bwe-ba kʋntʋ tɩn, ba maa wʋra ba bwɛ daanɩ sɩ ba nii, ba na w'ʋ lər-o te tɩn. Ba maa wɩ: "Dɩbam na ləri d'ɩ wɩ, kʋ yɩ Wɛ mʋ, o laan w'ʋ bwe dɩbam o nii, bɛɛ mʋ yɩ d'ɩ nan wʋ sɛ Zan taanɩ dɩm? 26Kʋ daarɩ, d'ɩ na wɩ kʋ yɩ nabiinə mʋ pɛ-o cwəŋə, nɔn-kɔgɔ kʋm w'ʋ ja dɩ dɩbam, dɩ ba maama na paɩ Zan yɩ Wɛ nijoŋnu tɩn ŋwaanɩ." 27Ba na banɩ daanɩ ba ga kʋlʋ ba na w'ʋ ta tɩn, ba ma ləri Zezi ba wɩ: "D'ɩ yəri wʋlʋ na pɛ Zan cwəŋə tɩn." Zezi dɩ ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ na yɩ kʋntʋ, amʋ dɩ nan b'a ta wʋlʋ na pɛ amʋ ni sɩ a taa tʋŋɩ tɩn." 28Zezi laan ma ta o wɩ: "A lagɩ a maŋɩ mɩmaŋɩ dɩdoŋ a brɩ abam, sɩ 'a bʋŋɩ 'a nii. Nɔɔnʋ mʋ wʋra dɩ o biə bale. O ma ta dɩ bu-kwɩan kam o wɩ: 'Ve n tʋŋɩ a kara nɩ zɩm dɛ dɩm nɩ.' 29Bu wʋm ma lər-o o wɩ: 'A b'a vu.' Kʋ na kɩ fɩɩn tɩn, o ma joori o ləni o wʋbʋŋa yɩ o vu o tʋŋɩ. 30Nɔɔnʋ wʋm daa ma ta dɩ o bu wʋdoŋ wʋm sɩ o dɩ vu o kara kam o tʋŋɩ. Wʋntʋ ma ləri o wɩ: 'A ko, a'a vu.' Yɩ o laan daarɩ o wʋ ve. 31Kʋntʋ tɩn, biə bam kʋntʋ bale wʋnɩ, wɔɔ mʋ sɩɩnɩ o kɩ ba ko wʋm na lagɩ kʋlʋ tɩn?" Ba ma lər-o ba wɩ: "Kʋ yɩ bu nakwɩ wʋm mʋ." Ba na ləri kʋntʋ tɩn, Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔn-cɩcɔgɩrʋ, kʋ na yɩ lampo-joŋnə dɩ ka-bwəəru, w'ʋ zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ ba daarɩ abam. 32Bɛŋwaanɩ, Zan na tu abam te tɩn, o dɛɛn brɩ abam cwəŋə kalʋ 'a na w'ʋ da sɩ 'a na cɩga Wɛ tee nɩ tɩn, yɩ 'a wʋ sɛ o taanɩ dɩm. Nɔn-cɩcɔgɩrʋ tɩm nan sɛ-o yɩ tɩ ləni tɩ wʋrʋ tɩ yagɩ kəm-balwaarʋ tɩm. Abam nan nɛ bantʋ na kɩ te tɩn, yɩ 'a daa ta wʋ sɛ sɩ 'a ləni 'a wʋbʋŋa sɩ 'a sɛ o taanɩ dɩm." 33Zezi daa ma ta dɩ ba o wɩ: "Cəgi-na, sɩ a daa maŋɩ mɩmaŋɩ dɩdoŋ a brɩ abam. Sɔŋɔ tu wʋdoŋ mʋ wʋra. O ma zaŋɩ o cɩ gaarɩ, yɩ o daarɩ o jəri tweeru tɩlʋ yɩrɩ na yɩ vinyə tɩn dɩ wʋnɩ. O ma daarɩ o kʋ goŋo tɩ-dɩa je nɩ, sɩ o na gwəri tweeru tɩm biə bam, sɩ o kɩ d'aanɩ o nɔ o ka tɩ na bam. O ma daarɩ o cwi dapala sɩ nɔɔnʋ taa je da o yɩrɩ gaarɩ dɩm. O na fɔgɩ o cɩ-dɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma kwe nɔɔna o yagɩ da sɩ ba taa tʋŋa, yɩ o daarɩ o beeri o vu tɩʋ kʋdoŋ. 34Kʋ na yi tweeru tɩm biə bam gwərim maŋa tɩn, o ma tʋŋɩ o tɩntʋŋna, sɩ ba vu nɔɔna balʋ na nii o gaarɩ dɩm baŋa nɩ tɩn te, sɩ ba joŋi tweeru tɩm biə bam ba ja ba ba pa-o. 35O tɩntʋŋna bam na tu tɩn, nɔɔna bam ma ja-ba, ba magɩ dɩdʋa lanyɩranɩ, ba gʋ wʋdoŋ, yɩ ba daarɩ ba dʋlɩ dɩdʋa dɩ kandwa ba gʋ. 36Gaarɩ dɩm tu wʋm ta ma joori o tʋŋɩ o tɩntʋŋna badonnə nɔɔna bam tee nɩ. Bantʋ kɔgɔ dwe dayigə nɔɔna bam. Nɔɔna bam daa ta ma kɩ bantʋ dɩ kʋntʋ doŋ. 37Kʋ kweelim nɩ tɩn, o laan ma tʋŋɩ o tɩtɩ bu nɔɔna bam tee nɩ, yɩ o bʋŋɩ nɩ, ba'a nɩgɩ wʋntʋ. 38O bu wʋm na maa ve yɩ nɔɔna bam na-o tɩn, ba maa ŋɔɔnɩ daanɩ ba wɩ: 'Mʋ gaarɩ dɩm tu bu, wʋntʋ mʋ lagɩ o ba o taa te o ko wʋm wəənu tɩm. Nan pa-na d'ɩ gʋ-o, sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ taa te o wəənu tɩm.' 39Ba laan ma ja-o ba vaŋɩ ba ja nuŋi gaarɩ dɩm wʋnɩ, ba mag-o ba gʋ. 40Kʋntʋ tɩn, gaarɩ dɩm tu wʋm laan na tuə, o'o kɩ nɔɔna bam kʋntʋ tɩta mʋ?" 41Zezi na bwe-ba kʋntʋ tɩn, ba laan ma ləri ba wɩ: "O maŋɩ sɩ o gʋ nɔn-balwaarʋ tɩm kʋntʋ mʋ, sɩ o daarɩ o kwe gaarɩ dɩm o pa nɔɔna badonnə sɩ ba taa nii-dɩ, sɩ tweeru tɩm biə bam gwərim maŋa na yiə, sɩ ba taa pa-o o tweeru tɩm biə bam." 42Zezi daa ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 'Kandwɛ dɩlʋ lwara na vɩn tɩn laan mʋ joori dɩ ba dɩ ji kandwɛ dɩlʋ na paɩ sɔŋɔ kʋm dana tɩn. Kʋntʋ yɩ Baŋa-Wɛ mʋ kɩa, yɩ kʋ yɩ wo-kamunu kʋ pa dɩbam.' Abam maŋɩ 'a wʋ karɩmɩ kʋntʋ na? 43Kʋ brɩ nɩ Wɛ laan w'ʋ joŋi DƖ paarɩ dɩm abam tee nɩ, yɩ DƖ daarɩ DƖ pa balʋ na sɛ DƖ ni tɩn na cwəŋə ba zʋ DƖ paarɩ dɩm wʋ. (( 44Kʋ na yɩ kandwɛ dɩlʋ Wɛ na kuri tɩn, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tʋ dɩntʋ baŋa nɩ tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ tiini o cʋcʋgɩ o tɩtɩ mʋ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ maama kandwɛ dɩm na tʋ o baŋa nɩ tɩn, dɩ w'ʋ mɩɩrɩ kʋntʋ tu mʋ.))" 45Zezi dɛɛn na maŋɩ mɩmaŋa yam kʋntʋ maama tɩn, kaanɩm yigə tiinə bam dɩ Farizɩan tiinə bam ma lwarɩ nɩ kʋ yɩ bantʋ taanɩ mʋ o tɛa. 46Ba maa kwaanɩ ba lagɩ cwəŋə sɩ ba ja-o, yɩ ba kwarɩ fʋʋnɩ dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm, bantʋ na pɛ o yɩ Wɛ nijoŋnu tɩn ŋwaanɩ.

will be added

X\