Matiyu 20

1Zezi daa ma daarɩ o wɩ: "Wɛ paarɩ dɩm nyɩ dɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ na jɩgɩ o kara. O ma zaŋɩ o nuŋi zɩzɩŋa nɩ o vu sɩ o lagɩ nɔɔna balʋ na varɩ ba joŋi səbu tɩn, sɩ ba vu ba tʋŋɩ o kara kam nɩ. 2O ma sɛ sɩ o ŋwɩ-ba səbu kʋlʋ ba na maŋɩ sɩ ba joŋi dɛ wʋnɩ tɩn. Kʋ yɩ səbu-dalɩ dɩdʋa mʋ. Ba na ŋɔɔnɩ ba maŋɩ daanɩ kʋntʋ tɩn, o ma tʋŋɩ-ba sɩ ba vu o kara kam ba taa tʋŋa. 3Wɩa na bɩgɩ fɩnfɩɩn nɩnɛɛnɩ luu nʋgʋ maŋa nɩ te tɩn, o daa ma vu yaga o na nɔɔna badonnə na wʋra, yɩ ba ba jɩgɩ tɩtʋŋa. 4O ma ta dɩ ba o wɩ: 'Abam dɩ ba 'a tɔgɩ 'a tʋŋɩ a kara kam nɩ, sɩ amʋ w'ʋ ŋwɩ abam te na maŋɩ tɩn.' 5Ba ma sɛ ba vu. Wɩa tɩtarɩ nɩ o daa ma joori o vu o lagɩ nɔɔna badonnə o wəli da. Wɛ-gunim maŋa nɩ o daa ta ma vu o lagɩ nɔɔna badonnə dɩ o wəli da. 6Dɩdaan-ni nɩ o daa ma vu yaga o na nɔɔna badonnə ta na zɩgɩ da. O ma bwe-ba o wɩ: 'Bɛɛ mʋ yɩ abam zɩgɩ yo seeni dɛ dɩm wʋnɩ maama, yɩ 'a ba kɩ kʋlʋkʋlʋ?' 7Ba ma lər-o ba wɩ: 'Nɔɔn-nɔɔnʋ wʋ kwe dɩbam sɩ d'ɩ tʋŋɩ d'ɩ pa-o.' O ma ta dɩ bantʋ dɩ, sɩ ba vu ba tɔgɩ ba tʋŋɩ o kara kam nɩ. 8Tɩga na lagɩ ka yi tɩn, o laan ma ta dɩ o tɩtʋŋa yigə tu wʋm sɩ o ta dɩ tɩntʋŋna bam, sɩ ba zaŋɩ ba ba ba joŋi ba ŋwɩɩrʋ. O ma ta dɩd-o sɩ o puli o ŋwɩ tɩntʋŋna balʋ na tu ba kweeli tɩn. 9Nɔɔna balʋ na tu ba sɩŋɩ tɩtʋŋa dɩdaan-ni nɩ tɩn ma ba sɩ ba joŋi ba ŋwɩɩrʋ. Ba ma ŋwɩ-ba səbu-dalɩ dɩdʋa dɩdʋa. 10Kʋ daarɩ balʋ na puli ba tʋŋɩ tɩtɩɩtɩ tɩn dɩ laan ma ba sɩ ba joŋi ba ŋwɩɩrʋ. Ba maa bʋŋɩ nɩ ba'a joŋi ŋwɩɩrʋ kʋ dwe bantʋ nyɩm tɩm. Ba dɩ nan joŋi səbu-dalɩ dɩdʋa dɩdʋa mʋ. 11Ba ma joŋi ba səbu, yɩ ba daarɩ ba pʋʋna dɩ kara kam tu wʋm ba wɩ: 12'Balʋ na tu kwaga tɩn tʋŋɩ fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ, nɩnɛɛnɩ luu dɩdʋa te. Dɩbam nan tu d'ɩ tʋŋɩ tɩtɩɩtɩ mʋ, kʋ cɛ d'ɩ yɩra wɩa yigə nɩ dɛ dɩm maama wʋnɩ, yɩ nmʋ pa bantʋ ŋwɩʋ maɩ dɩ dɩbam na joŋi te tɩn.' 13Kara kam tu wʋm ma ləri ba dɩdʋa o wɩ: 'A ciloŋ, nii yo. A wʋ kɩ nmʋ kampinə, bɛŋwaanɩ nmʋ sɛ sɩ n tʋŋɩ n joŋi səbu-dalɩ dɩdʋa mʋ dɛ wʋnɩ. 14Nan ja n səbu kʋm n viiri, sɩ taanɩ tərə. Amʋ laga, yɩ a ŋwɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na tu kwaga o tʋŋɩ tɩn, sɩ kʋ maŋɩ dɩ nmʋ na joŋi te tɩn. 15A nan ba jɩgɩ cwəŋə sɩ a ma a səbu kʋm a kɩ kʋlʋ a na lagɩ tɩn na? Nmʋ nan jɩgɩ wʋ-gʋʋ dɩ a na jɩgɩ wʋ-yoŋo tɩn mʋ na?' 16Mʋ kʋ kuri, balʋ na wʋ kwaga nɩ tɩn w'ʋ ba ba ji yigə tiinə, yɩ balʋ na wʋ yigə nɩ tɩn w'ʋ joori ba ji kwaga tiinə." 17Zezi dɩ o karabiə dɛɛn ma zaŋɩ ba maa kɛ Zeruzalɛm. Ba na wʋ cwəŋə nɩ tɩn, o ma pɔɔrɩ o karabiə fugə-bale bam kɔgɔ kʋm wʋnɩ o pa ba tɔgɩ dɩd-o ba veə. 18O ma ta dɩ ba o wɩ: "Ta'a ye-na, d'ɩ na maa ve Zeruzalɛm tɩn, d'aanɩ mʋ ba laan w'ʋ ja amʋ Nabiin-bu wʋm ba kɩ kaanɩm yigə tiinə bam dɩ cullu karanyɩna tiinə bam jɩŋa nɩ. Nɔɔna bam kʋntʋ w'ʋ di a taanɩ sɩ kʋ brɩ nɩ a maŋɩ sɩ a tɩ mʋ. 19Ba laan w'ʋ daarɩ ba kɩ-nɩ dwi-gɛ tiinə bam jɩŋa nɩ. Bantʋ dɩ w'ʋ mwanɩ amʋ, yɩ ba daarɩ ba magɩ-nɩ dɩ balaara. Ba laan w'ʋ ja-nɩ ba pa tʋʋn-dagara baŋa nɩ ba gʋ. Da yatɔ dɛ nɩ, a laan w'ʋ joori a bi a yagɩ tʋʋnɩ." 20Zebede biə bam nu dɛɛn ma vu Zezi te dɩ o biə bale bam. O ma kuni doonə o yigə nɩ sɩ o loor-o. 21Zezi ma bwe-o o wɩ: "Bɛɛ mʋ n laga?" O ma lər-o o wɩ: "Popo, pa ni sɩ n na tu n di n paarɩ dɩm, sɩ n pa a biə bale bantʋ jəni nmʋ tee nɩ, n jazɩm nɩ dɩ n jagwiə nɩ." 22Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam tɩtɩ yəri 'a na loori kʋlʋ tɩn. Abam w'ʋ wanɩ 'a tɔgɩ 'a yaarɩ nɩ a na lagɩ a ba a na yaara yalʋ tɩn na?" Ba ma lər-o ba wɩ: "Ɛɛn, d'ɩ w'ʋ wanɩ." 23Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam w'ʋ sɩɩnɩ 'a tɔgɩ 'a yaarɩ amʋ yaara yam doŋ. Kʋ daarɩ wʋlʋ na w'ʋ jəni a jazɩm nɩ naa a jagwiə nɩ amʋ paarɩ dɩm wʋnɩ tɩn, a ba jɩgɩ cwəŋə sɩ a kuri nɔɔna sɩ ba jəni da. A Ko Wɛ mʋ maŋɩ o tiŋi je sɩm kʋntʋ, sɩ o pa balʋ na w'ʋ ba ba jəni da tɩn." 24O karabiə fugə kam na lwarɩ ba donnə bale bam na loori kʋlʋ Zezi tee nɩ tɩn, ba bana ma tiini ya zaŋɩ dɩ ba. 25Zezi laan ma bəŋi ba maama, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "Abam maŋɩ 'a ye lʋgʋ baŋa pwa na yəni ba jɩgɩ ba nɔɔna ba bɛɛsɩ te tɩn, yɩ ba dɩdɛɛra mʋ di dam ba baŋa nɩ. 26Kʋ nan na yɩ abam, kʋ wʋ maŋɩ sɩ kʋ taa yɩ kʋntʋ doŋ abam tɩtarɩ nɩ. Bɛŋwaanɩ, abam wʋlʋ na lagɩ sɩ o ji nɔn-kamunu 'a wʋnɩ tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o ji abam maama tɩntʋŋnʋ mʋ. 27Wʋlʋ na lagɩ sɩ o ji abam yigə tu tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o ji 'a gambaa mʋ. 28Kʋ yɩ kʋntʋ doŋ mʋ, amʋ Nabiin-bu wʋm wʋ tu sɩ nɔɔna tʋŋɩ ba pa-nɩ. Amʋ nan tu sɩ a tʋŋɩ a pa nabiinə mʋ, sɩ a daarɩ a kwe a ŋwɩa a ma ləni nɔɔna zanzan ŋwɩa Wɛ tee nɩ." 29Zezi dɩ o karabiə bam dɛɛn ma nuŋi Zeriko nɩ ba maa kɛa. Ba na maa kɛ tɩn, nɔn-kɔgɔ maa tɔgɩ-ba. 30Lilwə bale dɛɛn ma je cwəŋə kam ni nɩ. Ba na lwarɩ nɩ Zezi mʋ tɔgɩ d'aanɩ o maa kɛ tɩn, ba laan ma kaasɩ baŋa baŋa dɩ kwər-dɩa ba wɩ: "D'ɩ Yuutu! Pɛ Davidi dwi tu! Duri dɩbam yibwənə!" 31Nɔn-kɔgɔ kʋm ma kaanɩ-ba sɩ ba pu ba niə. Ba laan ma tiini ba kaasɩ ba wɩ: "Dɩbam Yuutu! Pɛ Davidi dwi tu! Duri dɩbam yibwənə!" 32Zezi na ni kʋntʋ tɩn, o ma zɩgɩ yɩ o bəŋi-ba o bwe o wɩ: "Abam lagɩ sɩ a kɩ bɛɛ mʋ a pa abam?" 33Ba ma ləri ba wɩ: "D'ɩ Yuutu, dɩbam lagɩ sɩ n pa d'ɩ yiə mʋ joori ya taa naɩ." 34Zezi ma duri ba ŋwaŋa. O ma twɩ o jɩŋa o dwe ba yiə yam, yɩ ya joori ya naɩ bɩdwɩ baŋa nɩ. Ba laan ma zaŋɩ ba tɔgɩ o kwaga.

will be added

X\