Matiyu 2

1Ba dɛɛn lʋgɩ Zezi Zude tɩʋ kʋdoŋ nɩ mʋ, kʋ yɩrɩ mʋ Betelɩhɛm. Kʋ maa yɩ maŋa kalʋ Erɔdɩ dɛɛn na yɩ pɛ tɩn. Yiyən-yeenə badaara dɛɛn ma nuŋi wa-puli seeni ba ba ba yi Zeruzalɛm. 2Ba laan ma bwe nɔɔna ba wɩ: "Bu wʋm ba na lʋgɩ sɩ o ji Zwifə pɛ tɩn wʋ yən mʋ? Bɛŋwaanɩ dɩbam nɛ calɩcʋa kalʋ na brɩ o lʋra kam tɩn na nuŋi bri-kwaga seeni, yɩ dɩbam ba sɩ d'ɩ zul-o." 3Pɛ Erɔdɩ dɛɛn na ni kʋntʋ tɩn, liə maa jɩg-o dɩ nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn. 4O laan ma bəŋi Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam maama, dɩdaanɩ Wɛ cullu karanyɩna tiinə bam, yɩ ba la daanɩ. O ma bwe-ba o wɩ: "Yən mʋ ba maŋɩ sɩ ba lʋ Krisi wʋm?" 5Ba ma lər-o ba wɩ: "Kʋ'ʋ ta yɩ Betelɩhɛm nɩ mʋ, Zude tɩʋ nɩ. Bɛŋwaanɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnu wʋdoŋ pʋpʋnɩ o wɩ: 6'Betelɩhɛm, tɩʋ kʋlʋ na yɩ balaŋa Zude tɩɩnɩ dɩm wʋnɩ tɩn, daɩ tɩʋ kʋlʋ na muri tɩn. Bɛŋwaanɩ nmʋ wʋnɩ mʋ ba'a lʋ dɩdɛɛrʋ wʋlʋ na w'ʋ ta nii a nɔɔna balʋ na yɩ Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə tɩn baŋa nɩ.' " 7Erɔdɩ na ni kʋntʋ tɩn, o ma daanɩ o bəŋi yiyən-yeenə bam sɩ ba ba o te. O ma kwaanɩ o bwe-ba, sɩ o lwarɩ dɛ dɩm calɩcʋa kam na puli ka nuŋi tɩn. 8O laan ma tʋŋɩ-ba sɩ ba vu Betelɩhɛm, yɩ o wɩ: "Ve-na 'a kwaanɩ 'a beeri bu wʋm jəgə, sɩ 'a na nɛ-o, sɩ 'a joori 'a ba 'a ta 'a brɩ-nɩ, sɩ a dɩ vu a zul-o." 9Pɛ wʋm na tagɩ kʋntʋ dɩ ba tɩn, ba laan ma zaŋɩ ba maa kɛa. Ba na maa kɛ tɩn, ba ma da ba na calɩcʋa kalʋ ba ya na maŋɩ ba na wa-puli seeni tɩn. Ka laan maa wʋ ba yigə nɩ wɛyuu nɩ ka veə, yɩ ka vu ka zɩgɩ ka maŋɩ dɩ bu wʋm na wʋ mɛ tɩn. 10Kʋ ma pa ba tiini ba jɩgɩ wʋpolo lanyɩranɩ. 11Ba ma vu ba zʋ sɔŋɔ kʋm wʋ. Ba ma na bu wʋm dɩ o nu Mari. Ba ma kuni doonə ba zul-o. Ba laan ma bwəli ba zɩla ba lɩ pɛɛra ba pa-o. Ba pɛɛra yam yɩ səbu-sɩŋa, dɩ wəənu tɩlʋ ba na zwɛ yɩ tɩ lwəm ywəmmə tɩn, dɩ tralɩ nugə kalʋ yɩrɩ na yɩ Miiri tɩn. 12Wɛ ma pa ba lwarɩ ba dɩndwɩa wʋnɩ, nɩ ba daa yɩ joori ba da Erɔdɩ te. Ba laan ma tɔgɩ cwə-gaa ba joori ba vu ba tɩʋ kʋm. 13Yiyən-yeenə bam na kɛ ba daarɩ kʋntʋ tɩn, Baŋa-Wɛ malɛka ma da ka ba Zʋzɛfʋ te o dɩndwɩa wʋnɩ, yɩ ka wɩ: "Zaŋɩ n ja bu wʋm dɩ o nu n ja n duri n vu Ezipi tɩʋ, sɩ 'a ta'a zʋʋrɩ da, sɩ kʋ yi maŋa kam a na w'ʋ pa abam ni sɩ 'a nuŋi Ezipi 'a joori 'a ba tɩn. Bɛŋwaanɩ Erɔdɩ mʋ lagɩ o zaŋɩ o beeri bu wʋm sɩ o gʋ-o." 14Zʋzɛfʋ na ni kʋntʋ tɩn, o ma sɩɩnɩ o zaŋɩ o ja bu wʋm dɩ o nu wʋm, o nuŋi tɩtɩɩ dɩm kʋntʋ nɩ o vu Ezipi. 15Ba ma zʋʋrɩ da taan, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kalʋ Erɔdɩ na tɩgɩ tɩn. Kʋ dɛɛn kɩ kʋntʋ mʋ, sɩ kʋ pa Baŋa-Wɛ dɛɛn na tagɩ kʋlʋ tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ. Faŋa faŋa tɩn, DƖ dɛɛn pɛ DƖ nijoŋnu wʋdoŋ tɔɔlɩ DƖ kwərə o wɩ: "Amʋ Wɛ bəŋi a bu wʋm sɩ o nuŋi Ezipi nɩ mʋ o ba." 16Erɔdɩ dɛɛn na tu o lwarɩ nɩ yiyən-yeenə bam lʋʋrɩ o yigə nɩ ba viiri tɩn, o bam ma tiini dɩ zaŋɩ. O ma pa ni sɩ o nɔɔna vu Betelɩhɛm dɩ kʋ tɩ-balwa bam maama wʋnɩ, ba gʋ bəkəri-balɛ sɩlʋ na yi bɩna yale dɩ balʋ na muri bɩna yale tɩn maama. O nan kɩ kʋntʋ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ yiyən-yeenə bam na pɛ o lwarɩ maŋa kalʋ calɩcʋa kam na nuŋi tɩn mʋ. 17Biə bam gʋm dɩm ma pa Wɛ nijoŋnu Zeremi na tagɩ Wɛ kwərə kalʋ faŋa faŋa tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ. 18O dɛɛn tagɩ o wɩ: "Sɔɔ mʋ zaŋɩ Rama tɩʋ wʋnɩ. Nɔɔna mʋ wʋra ba keerə, yɩ ba coosə zanzan. Rasɛɛlɩ mʋ tiini o keerə o biə ŋwaanɩ, o maa ba sɛ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ gan-o, o biə bam na tɩga tɩn ŋwaanɩ." 19Erɔdɩ dɛɛn ma ba o tɩ, yɩ Zʋzɛfʋ daa ta wʋ Ezipi nɩ. Baŋa-Wɛ malɛka ma daa ba Zʋzɛfʋ te o dɩndwɩa wʋnɩ, yɩ ka wɩ: 20"Zaŋɩ n ja bu wʋm dɩ o nu n joori n vu Yisɩrayɛlɩ tɩʋ. Bɛŋwaanɩ wʋlʋ ya na lagɩ sɩ o gʋ bu wʋm tɩn laan tɩga." 21Zʋzɛfʋ na ni kʋntʋ tɩn, o ma sɩɩnɩ o zaŋɩ o ja bu wʋm dɩ o nu o joori o vu Yisɩrayɛlɩ tɩʋ kʋm. 22O laan ma ba o lwarɩ nɩ Erɔdɩ bu Arɩsɩla mʋ ləni o ko wʋm yuu nɩ o di paarɩ Zude tɩɩnɩ dɩm baŋa nɩ. Kʋ ma pa o kwarɩ fʋʋnɩ sɩ o joori o vu jəgə kam kʋntʋ. O dɩndwɩa wʋnɩ Wɛ ma pa o lwarɩ kʋlʋ o na maŋɩ sɩ o kɩ tɩn, kʋ pa o lɛɛrɩ o vu Galile tɩʋ. 23O laan ma vu o yi tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Nazarɛtɩ, yɩ o zʋʋrɩ da. Kʋ laan ma pa Wɛ nijoŋnə bam dɛɛn na tɔɔlɩ DƖ kwərə faŋa faŋa te tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ. Ba dɛɛn tagɩ ba wɩ: "Ba'a bəŋ-o nɩ Nazarɛtɩ tu."

will be added

X\