Matiyu 19

1Zezi dɛɛn na brɩ-ba wəənu tɩm kʋntʋ maama o ti tɩn, o laan ma zaŋɩ Galile nɩ o vu o yi Zude tɩ-niə yam, Zʋrdɛn bugə kam ni dɩdoŋ dɩm nɩ. 2Nɔn-kɔgɔ ma tɔg-o kʋ vu, yɩ o pa ba yawɩɩna na yazurə je sɩm kʋntʋ nɩ. 3Farizɩan tiinə badaara dɛɛn ma zaŋɩ ba vu Zezi te. Ba maa lagɩ sɩ ba maŋ-o ba nii, yɩ ba bwe-o ba wɩ: "Nɔɔnʋ jɩgɩ cwəŋə sɩ o vɩn o kaanɩ, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ kʋlʋ maama ŋwaanɩ na?" 4Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 'Pulim nɩ, Wɛ na kɩ nabiinə tɩn, DƖ kɩ-ba sɩ ba taa yɩ baarʋ dɩ kaanɩ mʋ.' Abam nan ta wʋ karɩmɩ kʋntʋ na? 5Kʋntʋ ŋwaanɩ, nɔɔnʋ na di kaanɩ, o maŋɩ sɩ o pɔɔrɩ o tɩtɩ o nu dɩ o ko tee nɩ, sɩ o daarɩ o pa o dɩ o kaanɩ wʋm jəni daanɩ. Kʋntʋ w'ʋ pa ba laan ji nɔɔnʋ dɩdʋa. 6Kʋntʋ tɩn, ba daa daɩ nɔɔna bale, ba laan yɩ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ. Wɛ na kɩ nɔɔna balʋ daanɩ tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ daa wʋ maŋɩ sɩ o pɔɔrɩ-ba daanɩ." 7Farizɩan tiinə bam daa ma bwe-o ba wɩ: "Bɛɛ nan mʋ yɩ Moyisi dɛɛn pa ni, nɩ nɔɔnʋ jɩgɩ cwəŋə sɩ o pʋpʋnɩ tɔnɔ o pa o kaanɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ o vɩ-o?" 8Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Abam wʋrʋ na dana tɩn ŋwaanɩ mʋ pɛ Moyisi dɩ sɛ sɩ 'a vɩn 'a kaana. Kʋ na zɩgɩ pulim maŋa nɩ tɩn, kʋ ya wʋ maŋɩ sɩ nɔɔna vɩn ba kaana. 9A nan lagɩ a ta abam sɩ, nɔɔnʋ na vɩn o kaanɩ, yɩ kʋ na daɩ nɩ o cɔgɩ dɩ baara, yɩ o daarɩ o di kaanɩ wʋdoŋ, kʋntʋ tu kəm dɩm yɩ balɔrɔ nɩnɛɛnɩ o na pəni dɩ o doŋ kaanɩ te tɩn mʋ." 10Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, o karabiə bam ma ta dɩd-o ba wɩ: "Kʋ na sɩɩnɩ kʋ yɩ kʋntʋ mʋ baarʋ dɩ o kaanɩ laŋa nɩ, kʋ ya lamma dɩ nɔɔnʋ na maŋɩ o wʋ di kaanɩ." 11O ma ləri-ba o wɩ: "Kʋ nan daɩ nɔɔna maama mʋ w'ʋ wanɩ ba ni taanɩ dɩntʋ kuri, kʋ yɩ balʋ yɩranɩ Wɛ na zəni-ba sɩ ba wanɩ ba joŋi-dɩ tɩn mʋ. 12Nɔɔna badaara wʋra ba na ba bʋŋɩ sɩ ba di kaana, bɛŋwaanɩ ba maŋɩ ba lʋ bantʋ bakanɩ mʋ. Badaara dɩ maa wʋra ba na ba bʋŋɩ sɩ ba di kaana, yɩ kʋ yɩ nɔɔna mʋ jaanɩ-ba ba lwɩ. Kʋ daarɩ badaara wʋra ba tɩtɩ na vɩn sɩ ba di kaana, yɩ kʋ yɩ ba na lagɩ sɩ ba tʋŋɩ Wɛ paarɩ dɩm tɩtʋŋa yam tɩn ŋwaanɩ mʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ na w'ʋ wanɩ o ni zaasɩm dɩntʋ kuri tɩn, sɩ o sɛ." 13Nɔɔna badonnə dɛɛn ma ja bu-balwa ba vu Zezi te, sɩ o daŋɩ o jɩa ba yuu nɩ sɩ o warɩ Wɛ o pa-ba. O karabiə bam ma zaŋɩ ba kaanɩ-ba sɩ ba yɩ taa kɩ kʋntʋ. 14Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Yagɩ-na sɩ biə bam taa tui a te, sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a cɩ-ba. Bɛŋwaanɩ balʋ na nyɩ nɩ bu-balwa te tɩn mʋ maŋɩ sɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ." 15O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma daŋɩ o jɩa ba yuu nɩ o warɩ Wɛ o pa-ba, yɩ o daarɩ o viiri. 16Dɛ dɩdwɩ nɔn-dʋŋʋ kʋdoŋ dɛɛn ma zaŋɩ o vu Zezi te. O ma bwe-o o wɩ: "Karanyɩna, kəm-laa kɔɔ mʋ a maŋɩ sɩ a kɩ, sɩ a ma na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ?" 17Zezi ma lər-o o wɩ: "Kʋ yɩ ta mʋ yɩ n bwe amʋ sɩ n lwarɩ woŋo kʋlʋ na lana tɩn sɩ n kɩ? Wɛ yɩranɩ mʋ lana. Nmʋ na lagɩ sɩ n na ŋwɩa DƖ tee nɩ, kʋ maŋɩ sɩ n ta n tɔgɩ DƖ cullu tɩm mʋ." 18Nɔɔnʋ wʋm ma bwe-o o wɩ: "DƖ cullu tɔɔ mʋ kʋntʋ?" Zezi ma lər-o o wɩ: "Yɩ zaŋɩ n gʋ nɔɔnʋ. Yɩ zaŋɩ n pəni dɩ n doŋ kaanɩ. Yɩ zaŋɩ n ŋɔ. Yɩ fɔ vwan n pa n doŋ. 19Ta n zuli n nu dɩ n ko. Ta n soe n doŋ nɩ n tɩtɩ te." 20Nɔn-dʋŋʋ kʋm laan ma ta o wɩ: "A maŋɩ a tɔgɩ cullu tɩntʋ maama. Kʋ nan ta gɛ bɛɛ mʋ sɩ a kɩ?" 21Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Nmʋ na lagɩ sɩ n maŋɩ dɩ Wɛ cwəŋə kam fasɩ, kʋ maŋɩ sɩ n kwe kʋlʋ maama n na jɩgɩ tɩn n yəgi, sɩ n laan ma tɩ səbu kʋm n ma n zəni yinigə tiinə. Kʋntʋ w'ʋ pa n ta n jɩgɩ jɩjɩgɩrʋ Wɛ-sɔŋɔ nɩ. Nmʋ na kɩ kʋntʋ, sɩ n laan ba n ta n tɔgɩ-nɩ." 22Nɔn-dʋŋʋ kʋm na ni kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa o wʋ cɔgɩ zanzan, o jɩjɩgɩrʋ tɩm na tiini tɩ daga tɩn ŋwaanɩ. O ma viiri Zezi tee nɩ. 23Zezi laan ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nadum na lagɩ sɩ o zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ, kʋ'ʋ ta tiini kʋ cana kʋ pa-o. 24A nan ta lagɩ a ta dɩ abam nɩ, kʋ'ʋ ta yɩ mwalɩ sɩ yogondi da gar-lwe bɔɔnɩ dɩ nuŋi kʋ dwe nadum na lagɩ sɩ o zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ." 25O karabiə bam na ni kʋntʋ tɩn, kʋ ma tiini kʋ sʋ-ba. Ba maa tɛ ba wɩ: "Kʋ nan na yɩ kʋntʋ, wɔɔ mʋ w'ʋ wanɩ o na ŋwɩa Wɛ tee nɩ?" 26Zezi ma nii-ba yɩ o wɩ: "Nabiinə mʋ b'a wanɩ ba kɩ, sɩ Wɛ waɩ woŋo maama DƖ kɩa." 27Pɩyɛɛrɩ laan ma ta o wɩ: "Nii. Dɩbam yagɩ d'ɩ woŋo maama mʋ, yɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ tɔgɩ nmʋ. Bɛɛ mʋ dɩbam lagɩ d'ɩ na Wɛ tee nɩ?" 28Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam balʋ na tɔgɩ amʋ tɩn w'ʋ ba 'a tɔgɩ 'a di paarɩ, maŋa kalʋ Wɛ na w'ʋ kɩ wəənu maama sɩ tɩ taa yɩ nadʋnnʋ tɩn. Maŋa kam kʋntʋ nɩ amʋ Nabiin-bu wʋm w'ʋ ba a jəni a paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ, yɩ abam dɩ w'ʋ jəni paarɩ jangwaanʋ fugə-tɩle baŋa nɩ, sɩ 'a tɔgɩ 'a di Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə kuri fugə-bɩle dɩm taanɩ. 29Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na yagɩ o sɔŋɔ dɩ o nu-biə dɩ o nu dɩ o ko dɩ o biə dɩ o karɩ amʋ yɩrɩ dɩm ŋwaanɩ tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ ba o na kʋlʋ maama o na yagɩ tɩn kuni bi mʋ, yɩ o daarɩ o na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ. 30Balʋ na maŋɩ ba yɩ yigə tiinə tɩn zanzan w'ʋ joori ba ji kwaga tiinə. Kʋ daarɩ balʋ dɩ na maŋɩ ba yɩ kwaga tiinə tɩn zanzan w'ʋ ba ba ji yigə tiinə Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ."

will be added

X\