Matiyu 18

1Kantʋ maŋa kam nɩ Zezi karabiə bam ma vu o te, yɩ ba bwe-o ba wɩ: "Wɔɔ mʋ w'ʋ ta yɩ nɔn-kamunu o dwe maama Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ?" 2Zezi laan ma bəŋi bu-balaŋa o pa o ba o zɩgɩ ba maama tɩtarɩ nɩ. 3O ma ta o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam na wʋ ləni 'a wʋbʋŋa 'a ji nɩ bu-balwa te, 'a b'a na cwəŋə sɩ 'a zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ. 4Wʋlʋ na dwe maama Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ tɩn mʋ yɩ wʋlʋ na tu o tɩtɩ o ji nɩnɛɛnɩ bu-balaŋa kantʋ doŋ te tɩn. 5Kʋlʋ na wəli da tɩn, wʋlʋ maama na nɩgɩ bu wʋntʋ doŋ lanyɩranɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn, kʋntʋ tu nɩgɩ amʋ mʋ. 6Balʋ na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn, ba na maŋɩ ba muri nɩ bu-balwa te dɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na pɛ ba dɩdʋa yagɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm tɩn, ba na ləgi kandwɛ kamunu mʋ kʋntʋ tu ba nɩ ba dɩ-o nɩnɩʋ wʋnɩ yɩ o tɩ, kʋ'ʋ ta garɩ cam dɩlʋ o na w'ʋ ba na Wɛ tee nɩ tɩn. 7Kʋ yɩ lɛɛrʋ lʋgʋ baŋa nɩ dɩ nabiinə balʋ na ganɩ nɔɔna sɩ ba yagɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm tɩn. Gana yam kʋntʋ warɩ sɩ ya yɩ ba. Kʋ nan na yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ maama na ganɩ nɔɔna sɩ ba yagɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm tɩn, lɛɛrʋ wʋ o yuu nɩ. 8Nmʋ jɩŋa naa n naga na w'ʋ pa n yagɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm, kʋ maŋɩ sɩ n go-ka mʋ n yagɩ. N na gɛ n jɩŋa naa n naga, yɩ n daarɩ n na ŋwɩa Wɛ tee nɩ, kʋntʋ garɩ n na jɩgɩ n yɩra yam maama, yɩ ba laan dɩ-m ba yagɩ mini dɩlʋ na b'a ti tɩn wʋnɩ. 9Nmʋ yi nan na w'ʋ pa n yagɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm, kʋ maŋɩ sɩ n lɩ-dɩ n dʋlɩ n yagɩ. N na jɩgɩ yi dɩdʋa yɩ n na Wɛ ŋwɩa kam, kʋ garɩ n na jɩgɩ yiə yale, yɩ ba laan dɩ-m ba yagɩ mini dɩlʋ na b'a dwe tɩn wʋnɩ. 10'A ta'a ye sɩ 'a yɩ gooni wʋlʋ maama na muri amʋ nɔɔna bam wʋnɩ tɩn. Nan lwarɩ-na nɩ, Wɛ malɛsɩ sɩlʋ na nii bantʋ baŋa nɩ tɩn zɩgɩ amʋ Ko Wɛ tee nɩ DƖ sɔŋɔ nɩ mʋ maŋa maama. (( 11Amʋ Nabiin-bu wʋm na tu lʋgʋ baŋa tɩn, kʋ yɩ sɩ a beeri balʋ na je tɩn mʋ, sɩ a vrɩ-ba lwarɩm wʋnɩ.)) 12Kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ na jɩgɩ peeni bi (100), yɩ piə dɩdʋa na je, abam bʋŋɩ nɩ o'o kɩ ta mʋ? O nan maŋɩ sɩ o yagɩ peeni funʋgʋ nʋgʋ kʋm (99) kaporo nɩ mʋ piu yuu nɩ, sɩ o daarɩ o vu o beeri pi-jiə kam. 13A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, o nan na beeri o na-ka, o laan w'ʋ na wʋpolo zanzan kantʋ ŋwaanɩ kʋ dwəni peeni sɩlʋ na daarɩ yɩ sɩ wʋ je tɩn. 14Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ abam Ko Wɛ na ba lagɩ sɩ DƖ nɔɔna balʋ na muri tɩn dɩdʋa dɩ je. 15Nmʋ ko-bu na kɩ-m lwarɩm, sɩ n vu n kaan-o dɩ o na kɩ kʋlʋ tɩn, sɩ kʋ taa yɩ abam yɩranɩ taanɩ, sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ ta tɔgɩ o tərə. O nan na sɛ nmʋ na tagɩ kʋlʋ tɩn, kʋ brɩ nɩ n joori n dɩ-o Wɛ cwəŋə kam wʋnɩ mʋ. 16O nan na wʋ sɛ sɩ o cəgi nmʋ taanɩ dɩm, sɩ n lagɩ nɔɔnʋ dɩdʋa naa nɔɔna bale sɩ 'a tɔgɩ daanɩ 'a vu o te, sɩ ba bwe-o ba nii, sɩ Wɛ tɔnɔ kʋm tagɩ kʋ wɩ: 'Nɔɔnʋ na jɩgɩ taanɩ dɩ o doŋ, kʋ maŋɩ sɩ nɔɔna bale naa batɔ mʋ taa yɩ o maana tiinə.' 17Nɔɔnʋ wʋm nan ta na wʋ sɛ sɩ o cəgi bantʋ dɩ, sɩ n laan vu n ta dɩ Wɛ-digə kɔgɔ kʋm kʋ na yɩ te tɩn. O nan daa ta na wʋ sɛ sɩ o cəgi 'a Wɛ-digə kɔgɔ kʋm taanɩ dɩm, sɩ n laan ta n nii-o nɩnɛɛnɩ o yɩ nɔn-balɔrɔ kʋlʋ na maŋɩ kʋ yəri Wɛ tɩn mʋ. 18A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama abam na pɛ ni sɩ o zʋ Wɛ kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn, Wɛ w'ʋ zɩgɩ abam kwaga nɩ dɩ kʋntʋ. Yɩ abam na wɩ o b'a zʋ, Wɛ daa ta w'ʋ zɩgɩ abam kwaga nɩ dɩ kʋntʋ. 19Kʋ wəli da, abam nɔɔna bale na kɩ ni daanɩ lʋgʋ baŋa nɩ, sɩ 'a loori woŋo kʋlʋ maama amʋ Ko Wɛ tee nɩ, dɩntʋ w'ʋ kɩ DƖ pa abam. 20Bɛŋwaanɩ, jəgə kalʋ maama nɔɔna bale naa batɔ na lagɩ daanɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn, amʋ wʋ ba tɩtarɩ nɩ." 21Pɩyɛɛrɩ laan ma vu Zezi te, yɩ o bwe-o o wɩ: "A Yuutu, amʋ ko-bu na kɩ-nɩ lwarɩm, kuni bɩgra mʋ a maŋɩ sɩ a yagɩ a ma cɛ-o? Kʋ maŋɩ sɩ kʋ yi kuni bɩrpɛ mʋ naa?" 22Zezi ma lər-o o wɩ: "Awo, kʋ daɩ kuni bɩrpɛ yɩranɩ, kʋ maŋɩ sɩ kʋ taa yɩ fusɩrpɛ kuni bɩrpɛ mʋ. 23Bɛŋwaanɩ Wɛ paarɩ dɩm nyɩ nɩnɛɛnɩ pɛ wʋdoŋ na lagɩ o jeeli o səbu o tɩntʋŋna tee nɩ o nii te tɩn mʋ. 24O na puli sɩ o jeeli-kʋ tɩn, ba laan ma ja o tɩntʋŋnʋ wʋdoŋ na jɩgɩ o jɩnɩ zanzan nɩnɛɛnɩ səbu-dala mʋrr-fugə te tɩn (10.000) ba ba o te. 25Nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ maa warɩ o ŋwɩ o jɩnɩ dɩm. Pɛ wʋm laan ma pa ni sɩ ba ja nɔɔnʋ wʋm dɩ o kaanɩ dɩ o biə ba yəgi, kʋ wəli dɩ o wəənu maama, sɩ ba ma səbu kʋm kʋntʋ ba ŋwɩ jɩnɩ dɩm. 26Tɩntʋŋnʋ wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma vu o kuni doonə pɛ wʋm yigə nɩ o loor-o o wɩ: 'Amʋ tu, popo ja n banɩ dɩ amʋ, sɩ amʋ w'ʋ ŋwɩ n jɩnɩ dɩm maama a pa-m.' 27Pɛ wʋm ma duri o ŋwaŋa yɩ o yagɩ jɩnɩ dɩm o ma cɛ-o, yɩ o daa wʋ kɩ-o kʋlʋkʋlʋ. 28Nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ laan ma nuŋi o vu o jeeri tɩntʋŋnʋ wʋdoŋ na jɩgɩ o jɩnɩ fɩnfɩɩn nɩnɛɛnɩ səbu-dalɩ dɩdʋa te tɩn. O laan ma sɔ nɔɔnʋ wʋm ba, yɩ o fɩ-o sɩ o ŋwɩ o jɩnɩ dɩm. 29Nɔɔnʋ wʋm ma kuni doonə o doŋ tɩntʋŋnʋ wʋm yigə nɩ o loor-o o wɩ: 'Popo ja n banɩ dɩ amʋ, sɩ amʋ w'ʋ ŋwɩ n jɩnɩ dɩm a pa-m.' 30O ma wʋ sɛ, yɩ o ja nɔɔnʋ wʋm o vu o kɩ pɩɩna digə nɩ, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kam o na w'ʋ ŋwɩ o jɩnɩ dɩm tɩn. 31Pɛ wʋm tɩntʋŋna badonnə na nɛ kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa ba wʋrʋ tiini tɩ cɔgɩ. Ba laan ma vu ba ta ba brɩ pɛ wʋm kʋlʋ maama na kɩ tɩn. 32Pɛ wʋm laan ma bəŋi o tɩntʋŋnʋ wʋm kʋntʋ o ta dɩd-o o wɩ: 'Nmʋ yɩ nɔn-balɔrɔ mʋ. Amʋ yagɩ nmʋ jɩ-farɩ dɩm maama mʋ a ma cɛ-m, nmʋ na loori-nɩ tɩn ŋwaanɩ. 33Kʋ ya maŋɩ sɩ nmʋ dɩ duri n doŋ wʋm ŋwaŋa, nɩnɛɛnɩ a na duri nmʋ ŋwaŋa te tɩn.' 34Pɛ wʋm banɩ ma tiini dɩ zaŋɩ zanzan dɩ o tɩntʋŋnʋ wʋm. O ma kɩ-o o tɩntʋŋna bam jɩŋa nɩ, sɩ ba pa o na cam, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kalʋ o na w'ʋ ŋwɩ o jɩnɩ dɩm maama tɩn. 35Kʋntʋ tɩn, abam wʋlʋ maama na wʋ yagɩ o ma cɛ o ko-bu dɩ o wʋ maama tɩn, amʋ Ko Wɛ dɩ w'ʋ pa abam na cam kʋntʋ doŋ mʋ."

will be added

X\