Matiyu 17

1Da yardʋ na kɛ tɩn, Zezi laan ma ja Pɩyɛɛrɩ dɩ Zakɩ dɩ o nyaanɩ Zan, ba tɔgɩ daanɩ ba vu ba di pu-kamunu yuu, ba wʋra ba yɩranɩ. 2Ba na wʋra kʋntʋ tɩn, Zezi yibiyə ma ləni ba yigə nɩ. O yibiyə kam maa nyɩ dɩ wɩa na nyɩɩnɩ te tɩn. O gwaarʋ tɩm ma ji napwəənu nɩ pooni te. 3Yɩ ba laan na Moyisi dɩ Eli na wʋ Zezi tee nɩ, yɩ ba ŋɔɔnɩ dɩd-o. 4Pɩyɛɛrɩ ma ta dɩ Zezi o wɩ: "A Yuutu, d'ɩ na wʋ yo seeni tɩn, kʋ tiini kʋ lana kʋ pa dɩbam. Nmʋ nan na sɛ, sɩ n pa a pu vwə yatɔ yo, sɩ nmʋ dɩ Moyisi dɩ Eli taa zʋʋrɩ da." 5Pɩyɛɛrɩ na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, kunkwəənu tɩlʋ na nyɩɩnɩ tɩn ma ba tɩ kwəli-ba. Ba laan ma ni kwərə na ŋɔɔnɩ tɩ wʋnɩ ka wɩ: "Wʋntʋ mʋ yɩ amʋ bu-dʋa a na soe dɩ a wʋ maama, yɩ o yəni o pa a jɩgɩ wʋpolo. 'A nan ta'a cəgi o taanɩ lanyɩranɩ." 6Zezi karabiə bam na ni kwərə kam kʋntʋ tɩn, ba ma vi ba yigə tɩga nɩ, fʋʋnɩ na tiini dɩ zʋ-ba tɩn ŋwaanɩ. 7Zezi laan ma vu ba te o dwe-ba yɩ o wɩ: "Zaŋɩ-na, sɩ 'a yɩ pa fʋʋnɩ taa jɩgɩ abam." 8Ba laan ma kwəni ba yum wɛɛnɩ, yɩ ba daa wʋ nɛ nɔɔn-nɔɔnʋ, kʋ na daɩ Zezi yɩranɩ. 9Ba ma zaŋɩ piu kʋm yuu nɩ ba maa tuə. Zezi laan ma kaanɩ-ba o wɩ: "Yɩ pa-na nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ 'a na nɛ kʋlʋ tɩn, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ amʋ Nabiin-bu wʋm na w'ʋ ba a bi a yagɩ tʋʋnɩ tɩn." 10O karabiə bam laan ma bwe-o ba wɩ: "Wɛ cullu karanyɩna tiinə bam yəni ba tɛ ba wɩ, Eli mʋ maŋɩ sɩ o da yigə o ba, sɩ wʋlʋ Wɛ na tʋŋɩ tɩn laan da kwaga. Kʋ yɩ cɩga naa vwan mʋ?" 11Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Kʋ yɩ cɩga mʋ. Eli maŋɩ sɩ o da yigə o ba o kwɛ woŋo maama, sɩ wʋlʋ Wɛ na tʋŋɩ tɩn laan ba. 12'A nan ta'a ye nɩ, Eli maŋɩ o ba yɩ nɔɔna wʋ lwar-o. Ba ma tiini ba bɛɛs-o nɩ ba na lagɩ te tɩn. Kʋ nan na yɩ amʋ Nabiin-bu wʋm, ba daa ta w'ʋ bɛɛsɩ amʋ dɩ kʋntʋ mʋ." 13O karabiə bam laan ma lwarɩ nɩ, kʋ yɩ Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn taanɩ mʋ o ŋɔɔna. 14Zezi dɩ o karabiə batɔ bam laan ma joori ba vu ba yi nɔn-kɔgɔ kʋm te. Nɔɔnʋ wʋdoŋ ma vu o kuni doonə Zezi yigə nɩ o ta dɩd-o o wɩ: 15"Amʋ tu, duri a bu yibwənə. O saɩ kɔɔrʋ mʋ yɩ kʋ tiini kʋ cana o yɩra nɩ, yɩ o yəni o tʋɩ mini dɩ na wʋnɩ. 16Amʋ nan jaan-o a ba nmʋ karabiə bam te mʋ, sɩ ba pa o na yazurə, yɩ ba wʋ wanɩ." 17Zezi na ni kʋntʋ tɩn, o ma ta o wɩ: "Abam zɩm nɔɔna bam brɩ 'a ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ, yɩ 'a ba kɩ lanyɩranɩ. Amʋ w'ʋ daanɩ abam tɩtarɩ nɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kɔɔ? Amʋ w'ʋ kɩ wʋ-zuru dɩ abam sɩ kʋ taa ve maŋa kɔɔ? Ja-na bu wʋm 'a ba yo seeni." 18Zezi laan ma bagɩ cicirə kalʋ na jɩgɩ bu wʋm tɩn, o pa ka nuŋi ka yag-o. O ma da o na yazurə maŋa kam kʋntʋ nɩ n'ɔɔ. 19Nɔn-kɔgɔ kʋm dɛɛn na viiri maama tɩn, Zezi karabiə bam laan ma vu o te ba bwe-o ba wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ dɩbam warɩ cicirə kam d'ɩ zəli?" 20O ma ləri-ba o wɩ: "Kʋ yɩ abam na ba tiini 'a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn ŋwaanɩ mʋ. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ, yɩ kʋ na maŋɩ kʋ yɩ fɩnfɩɩn yɩranɩ nɩ nyasaŋ-bu na yɩ mɩmɩɩnʋ te tɩn, 'a w'ʋ wanɩ 'a ta dɩ pu-kamunu kʋntʋ sɩ kʋ zaŋɩ kʋ vu kʋ jəni je-gɛ, yɩ kʋ'ʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ. Abam na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ, kʋlʋkʋlʋ tərə 'a na b'a wanɩ 'a kɩ. (( 21Ciciri sɩntʋ dwi warɩ sɩ zəli kʋ na daɩ Wɛ-loro dɩ ni-vɔrɩ.))" 22Zezi karabiə bam dɛɛn ma ba ba wʋ daanɩ Galile nɩ. Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Ba'a ja amʋ Nabiin-bu wʋm ba kɩ nɔɔna jɩa nɩ, 23yɩ ba laan w'ʋ gʋ-nɩ. Da yatɔ dɛ nɩ a nan w'ʋ joori a bi a yagɩ tʋʋnɩ." O taanɩ dɩm kʋntʋ ma tiini dɩ cɔgɩ ba wʋrʋ. 24Ba dɛɛn ma vu ba yi Kapɛrnawum. Nɔɔna balʋ na yəni ba joŋi lampoo Zwifə bam Wɛ-di-kamunu kʋm ŋwaanɩ tɩn ma vu Pɩyɛɛrɩ te, yɩ ba bwe-o ba wɩ: "Abam karanyɩna ba ŋwɩ lampoo na?" 25Pɩyɛɛrɩ ma ləri o wɩ: "O ŋwɩa." O laan ma joori o vu o zʋ sɔŋɔ kʋlʋ ba na wʋra tɩn. Zezi ma da yigə o bwe-o o wɩ: "Simɔn, nmʋ wʋbʋŋa yɩ tɩta mʋ? Lʋgʋ baŋa pwa bam yəni ba joŋi lampoo nɔɔna bra tee nɩ mʋ? Ba yəni ba joŋi-kʋ ba tɩtɩ tɩʋ biə tee nɩ mʋ naa nɔɔna badonnə tee nɩ mʋ?" 26Pɩyɛɛrɩ ma lər-o o wɩ: "Kʋ yɩ nɔɔna badonnə tee nɩ mʋ." Zezi laan ma ta o wɩ: "Kʋ nan brɩ nɩ, d'ɩ na yɩ Wɛ biə tɩn, d'ɩ wʋ maŋɩ sɩ d'ɩ ŋwɩ. 27D'ɩ nan ba lagɩ sɩ d'ɩ pa lampo-joŋnə bam wʋbʋŋa cɔgɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, zaŋɩ n vu nɩnɩʋ kʋm ni, sɩ n dɩ gwələ n ma n ja kaləŋə. Nmʋ na w'ʋ da yigə n ja kaləŋə kalʋ tɩn, sɩ n kəŋi ka ni, sɩ n na səbu-dalɩ da. Səbu-dalɩ dɩm kʋntʋ w'ʋ wanɩ dɩ yi Wɛ-digə kam lampoo kʋm kuni bɩle ŋwɩɩm. N na lɩ-dɩ, sɩ n ja n ba n ma n ŋwɩ n pa amʋ dɩ n tɩtɩ."

will be added

X\