Matiyu 16

1Farizɩan tiinə badaara dɩ Sadusɩan tiinə dɛɛn ma zaŋɩ ba vu Zezi te, sɩ ba maŋ-o ba nii. Ba ma ta dɩd-o ba wɩ, o kɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩlʋ na w'ʋ brɩ-ba nɩ o dam dɩm sɩɩnɩ dɩ nuŋi Wɛ te tɩn. 2Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Kʋ na yɩ dɩdaan-ni nɩ yɩ wɛyuu na yɩ nasʋŋʋ, 'a yəni 'a tɛ 'a wɩ, tɩga w'ʋ pʋʋrɩ lanyɩranɩ. 3Kʋ nan na yɩ zɩzɩnzɩŋa yɩ wɛyuu na yɩ liirə liirə, 'a yəni 'a tɛ 'a wɩ, dʋa mʋ lagɩ ka nɩ. Abam yəni 'a waɩ 'a nii wɛyuu nɩ 'a lwarɩ tɩga kam yibiyə na w'ʋ ta yɩ te tɩn. Bɛɛ nan mʋ yɩ 'a warɩ 'a lwarɩ nɩ wəənu tɩlʋ na wʋra tɩ kɩ lele tɩn brɩ Wɛ na lagɩ DƖ kɩ wo-kamunnu tɩlʋ tɩn? 4Zɩm nɔɔna bam yɩ nɔn-balwaarʋ mʋ, ba yigə tərə dɩ Wɛ, yɩ ba laan lagɩ sɩ a kɩ wo-kɩnkagɩlɩ a brɩ-ba. Ba nan b'a na, kʋ na daɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩlʋ na maŋɩ dɩ kɩ dɩ Wɛ nijoŋnu Zonasɩ faŋa faŋa tɩn." O na tagɩ dɩ ba kʋntʋ tɩn, o laan ma yagɩ-ba yɩ o viiri. 5Zezi karabiə bam dɛɛn na ve ba bɛ nɩnɩʋ kʋm ni dɩdoŋ dɩm tɩn, ba ya swe sɩ ba ja dɩpɛ ba wəli da. 6Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Fɔgɩ-na 'a cɩ 'a tɩtɩ sɩ 'a yɩ pa Farizɩan tiinə bam dɩ Sadusɩan tiinə bam dɩ abam ba dabɩlɩ dɩm." 7O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba ma banɩ daanɩ ba wɩ: "Dɩbam na wʋ jaanɩ dɩpɛ d'ɩ wəli da tɩn mʋ te o ŋɔɔnɩ kʋntʋ." 8Zezi ma lwarɩ ba na jɩgɩ kʋlʋ ba ŋɔɔnɩ tɩn, yɩ o wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ 'a ŋɔɔnɩ daanɩ 'a wɩ, 'a na ba jɩgɩ dɩpɛ tɩn mʋ te a ŋɔɔnɩ kʋntʋ? Bɛɛ nan yɩ 'a ba kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ? 9Abam ta wʋ lwarɩ Wɛ na jɩgɩ dam te tɩn na? 'A nan swe nɩ a dɛɛn kwe dɩpwa yanu mʋ a fɔ fɔ a pa baara mʋrr-tɩnu di ba su ba daarɩ na? 'A wʋ guli tɩtwarʋ tɩm ni 'a dɛɛn na twɛ wʋdiu kʋlʋ na daarɩ 'a kɩ da tɩn na? 10'A nan wʋ guli nɩ a dɛɛn kwe dɩpwa yarpɛ mʋ a pa baara mʋrr-tɩna di ba su ba daarɩ na? 'A wʋ guli tɩtwarʋ tɩm ni 'a dɛɛn na twɛ 'a su tɩn na? 11Bɛɛ mʋ nan yɩ 'a wʋ lwarɩ nɩ kʋ daɩ dɩpɛ taanɩ mʋ a ya tɛa? 'A nan fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ, sɩ 'a yɩ pa Farizɩan tiinə bam dɩ Sadusɩan tiinə bam dɩ abam ba dabɩlɩ dɩm." 12O karabiə bam laan ma lwarɩ nɩ, kʋ ya daɩ dabɩlɩ dɩlʋ ba na kɩ dɩpɛ nɩ tɩn taanɩ mʋ o ŋɔɔnɩ dɩ ba. Kʋ nan yɩ sɩ ba yɩ pa Farizɩan tiinə dɩ Sadusɩan tiinə zaasɩm dɩm mʋ cɔgɩ-ba. 13Zezi dɛɛn ma vu o yi Sezaarɩ kʋlʋ na yɩ Filipi tɩʋ tɩn. O ma bwe o karabiə bam o wɩ: "Nɔɔna yəni ba tɛ amʋ Nabiin-bu wʋm taanɩ ba wɩ amʋ yɩ wɔɔ mʋ?" 14Ba ma lər-o ba wɩ: "Badaara tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn mʋ. Badaara dɩ maa tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ Eli mʋ. Badaara dɩ maa tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ Zeremi naa faŋa faŋa Wɛ nijoŋnu wʋdoŋ mʋ." 15O laan ma bwe-ba o wɩ: "Kʋ nan na yɩ abam, abam bʋŋɩ nɩ amʋ yɩ wɔɔ mʋ?" 16Simɔn Pɩyɛɛrɩ ma lər-o o wɩ: "Nmʋ yɩ Krisi mʋ, Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ Bu wʋlʋ DƖ na tʋŋɩ tɩn." 17Zezi ma lər-o o wɩ: "Simɔn, Zonasɩ bu, nmʋ yɩ yu-yoŋo tu. Bɛŋwaanɩ, kʋ daɩ nabiinu yiyiu mʋ pɛ n lwarɩ cɩga kam kʋntʋ, kʋ yɩ a Ko Wɛ mʋ pɛ n lwarɩ-ka. 18A nan w'ʋ ta a brɩ-m nɩ nmʋ yɩrɩ mʋ Pɩyɛɛrɩ, kʋ na lagɩ kʋ ta nɩ pulɔrɔ. Pulɔrɔ kʋm kʋntʋ yuu nɩ mʋ a lagɩ a puli a kɔgɔ kʋm kuri da, nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na cwi sɔŋɔ kuri pulɔrɔ yuu nɩ te tɩn. Yɩ tʋʋnɩ dɩ dɩ dam maama b'a wanɩ-kʋ dɩ cɔgɩ. 19A nan w'ʋ kwe Wɛ paarɩ dɩm borbiə a kɩ nmʋ jɩŋa nɩ, sɩ n wanɩ n ma n pʋrɩ cwəŋə n pa nɔɔna taa tɔgɩ da ba zʋʋrɩ Wɛ paarɩ dɩm wʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ maama nmʋ na pɛ ni sɩ o zʋ tɩn, Wɛ w'ʋ zɩgɩ nmʋ kwaga nɩ dɩ kʋntʋ. Wʋlʋ maama nmʋ nan na wɩ o b'a zʋ tɩn, Wɛ daa ta w'ʋ zɩgɩ nmʋ kwaga nɩ dɩ kʋntʋ." 20Zezi laan ma kaanɩ o karabiə bam, sɩ ba yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ nɩ wʋm mʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn. 21Kʋ na zɩgɩ kantʋ maŋa kam nɩ tɩn, Zezi ma ŋɔɔnɩ jaja dɩ o karabiə bam o wɩ: "A maŋɩ sɩ a vu Zeruzalɛm a na yaara zanzan Zwifə nakwa bam dɩ ba kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinə bam tee nɩ. Ba'a gʋ-nɩ, yɩ a laan w'ʋ joori a bi a yagɩ tʋʋnɩ da yatɔ dɛ nɩ." 22Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, Pɩyɛɛrɩ ma ja-o o nuŋi daa, yɩ o kaan-o o wɩ: "A Yuutu, yɩ ta n tɛ kʋntʋ! Wɛ b'a sɛ sɩ kʋntʋ woŋo kɩ nmʋ." 23Zezi ma guni o nii Pɩyɛɛrɩ, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: "Sʋtaanɩ, ve daa a tee nɩ! Nmʋ lagɩ n pa a tusi mʋ. Nmʋ wʋbʋŋa yam yɩ nabiinə nyɩm mʋ, ya ba tɔgɩ Wɛ na lagɩ te tɩn." 24Zezi laan ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na lagɩ sɩ o taa tɔgɩ amʋ kwaga tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o vɩn o tɩtɩ wʋbʋŋa, sɩ o sɛ yaara nɩ wʋlʋ na zɩŋɩ tʋʋn-dagara o maa ve o tʋʋnɩ jəgə te tɩn mʋ, sɩ o laan taa tɔgɩ-nɩ. 25Wʋlʋ maama nan na lagɩ sɩ o yɩrɩ o ŋwɩa tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ ga-ka mʋ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ maama na sɛ sɩ o ga o ŋwɩa amʋ ŋwaanɩ tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 26Nɔɔnʋ nan na nɛ lʋgʋ baŋa wəənu tɩm maama, yɩ o laan na gɛ ŋwɩa Wɛ tee nɩ, bɛɛ nyɔɔrɩ mʋ o nɛa? Kʋlʋkʋlʋ nan tərə nɔɔnʋ na w'ʋ wanɩ o ma ləni o ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 27Amʋ Nabiin-bu wʋm nan w'ʋ ba dɩ paarɩ-zulə nɩ a Ko Wɛ na jɩgɩ te tɩn, yɩ DƖ malɛsɩ sɩm dɩ w'ʋ tɔgɩ-nɩ. Kantʋ maŋa kam nɩ, a laan w'ʋ pa nɔɔnʋ maama joŋi ŋwɩɩrʋ tɩlʋ na maŋɩ dɩ o tɩtʋŋa na yɩ te tɩn. 28A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔna balʋ zɩm na wʋ yo seeni tɩn badaara b'a tɩ, yɩ ba'a na amʋ Nabiin-bu wʋm na maa bɩɩnɩ dɩ a paarɩ dɩm tɩn."

will be added

X\