Matiyu 15

1Farizɩan tiinə badaara dɩ Wɛ cullu karanyɩna tiinə badonnə dɛɛn ma nuŋi Zeruzalɛm nɩ ba vu Zezi te, ba ma bwe-o ba wɩ: 2"Bɛɛ mʋ yɩ n karabiə bam yəni ba cɔgɩ cullu tɩlʋ d'ɩ nabaara bam na pɛ dɩbam tɩn? Ba na lagɩ ba di wʋdiu, ba yəni ba ba sanɩ ba jɩa sɩ kʋ tɔgɩ d'ɩ cullu tɩm na brɩ te tɩn." 3Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Bɛŋwaanɩ mʋ abam yəni 'a tɔgɩ 'a tɩtɩ wʋbʋŋa cullu, yɩ 'a daarɩ 'a vɩn Wɛ ni dɩm na brɩ te tɩn? 4Wɛ tagɩ DƖ wɩ: 'Nɔɔnʋ maŋɩ sɩ o taa zuli o nu dɩ o ko.' Wɛ daa ta brɩ nɩ, nɔɔnʋ na ŋɔɔnɩ ta-balɔrɔ dɩ o ko naa o nu, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ ba gʋ-o mʋ. 5Kʋ daarɩ abam nan yəni 'a ja Wɛ taanɩ dɩm 'a gugwəli yɩ 'a wɩ: 'Nɔɔnʋ na jɩgɩ woŋo kʋlʋ o ya na w'ʋ ma o zəni o nu dɩ o ko tɩn, yɩ o na wɩ, woŋo kʋntʋ yɩ Wɛ nyɩm, 6wʋntʋ daa wʋ maŋɩ sɩ o kwe-kʋ o ma zəni o ko.' 'A na kɩ te tɩn brɩ nɩ 'a paɩ Wɛ taanɩ dɩm daa ba jɩgɩ kuri dɩ abam, yɩ 'a daarɩ 'a tɔgɩ 'a tɩtɩ cwe mʋ. 7Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Ezayi dɛɛn jɩgɩ bʋra dɩ o na maŋɩ o ta abam taanɩ faŋa faŋa te tɩn. 8O dɛɛn tagɩ o wɩ: 'Nɔɔna bantʋ zuli amʋ Wɛ dɩ ba niə mʋ, yɩ ba wʋbʋŋa baŋwɛ dɩ amʋ. 9Ba na paɩ amʋ zulə yalʋ maama tɩn yɩ kafɛ mʋ. Ba yəni ba brɩ nabiinə wʋbʋŋa cullu, yɩ ba paɩ tɩ yɩ amʋ zaasɩm dɩm mʋ.' " 10Zezi laan ma bəŋi nɔn-kɔgɔ kʋm o pa ba ba o te, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "Cəgi-na lanyɩranɩ sɩ 'a ni a taanɩ dɩm kuri. 11Kʋ daɩ woŋo kʋlʋ na tɔgɩ nɔɔnʋ ni kʋ zʋ o wʋ tɩn mʋ cɔg-o. Kʋ yɩ woŋo kʋlʋ na tɔgɩ nɔɔnʋ ni kʋ nuŋi tɩn mʋ cɔg-o." 12Zezi karabiə bam laan ma vu o te, yɩ ba ta dɩd-o ba wɩ: "Nmʋ wʋ lwarɩ nɩ Farizɩan tiinə bam wʋrʋ cɔgɩ dɩ nmʋ taanɩ dɩm na?" 13Zezi ma ləri-ba o wɩ: "'A nan yɩ ta'a nii bantʋ. A Ko Wɛ na wʋ jəri tiu kʋlʋ maama tɩn maŋɩ sɩ kʋ gɔ kʋ yagɩ mʋ. 14Yən-na-ba sɩ bantʋ nyɩ dɩ lilwe vaŋɩna balʋ dɩ na ba naɩ tɩn mʋ. Lilwe nan na lagɩ o vaŋɩ o doŋ, ba maama w'ʋ vu ba tʋ goŋo wʋnɩ mʋ." 15Pɩyɛɛrɩ laan ma ta dɩ Zezi, sɩ o brɩ-ba taanɩ dɩm kuri na yɩ te tɩn. 16O ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam dɩ ta ba jɩgɩ wʋbʋŋa na? 17'A maŋɩ sɩ 'a ta'a ye nɩ, woŋo kʋlʋ maama na yəni kʋ zʋ nɔɔnʋ ni tɩn mʋ yəni kʋ tu o kana, yɩ o laan daarɩ o tɔ-kʋ o yagɩ. 18Kʋ daarɩ kʋlʋ na nuŋi nɔɔnʋ ni nɩ tɩn yəni kʋ zɩgɩ o wʋbʋŋa nɩ mʋ kʋ nuŋi. Kʋ nan yɩ wəənu tɩm kʋntʋ mʋ yəni tɩ cɔgɩ nɔɔna. 19Nɔɔnʋ wʋbʋŋa mʋ paɩ o lagɩ wo-balwaarʋ kəm, tɩ na yɩ nɔn-gʋra dɩ boorim wo-zɔɔna dwi maama, dɩ ŋwɩɩnɩ, vwa-fɔra, bɩbara dɩ nɔn-tʋra. 20Kʋ nan yɩ wəənu tɩm kʋntʋ mʋ cɔgɩ nɔɔna. Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ na di wʋdiu yɩ o wʋ sanɩ o jɩa, kʋntʋ warɩ kʋ cɔg-o." 21Zezi dɛɛn ma zaŋɩ o nuŋi jəgə kam kʋntʋ nɩ, yɩ o vu Tiiri dɩ Sidɔn tɩɩnɩ dɩm wʋnɩ. 22Kaanɩ wʋdoŋ maa zʋʋrɩ je sɩm kʋntʋ nɩ, o yɩ dwi-gɛ tu mʋ. O ma vu Zezi te, yɩ o kaasɩ dɩ kwər-dɩa o ta dɩd-o o wɩ: "Amʋ tu, Pɛ Davidi dwi tu, popo duri a yibwənə. Cicirə mʋ jɩgɩ a bukɔ, yɩ ka tiini ka jɩg-o ka yaara." 23Zezi maa cɩm. O karabiə bam ma vu o te, ba loor-o sɩ o zəni kaanɩ wʋm sɩ o viiri, o na tɔgɩ-ba yɩ o kɩ sɔɔ tɩn ŋwaanɩ. 24Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Wɛ tʋŋɩ amʋ sɩ a ba a zəni DƖ tɩtɩ nɔɔna Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə bam mʋ, bɛŋwaanɩ bantʋ nyɩ dɩ peeni sɩlʋ na je tɩn mʋ." 25Kaanɩ wʋm laan ma vu o kuni doonə o yigə nɩ, yɩ o loor-o o wɩ: "Amʋ tu, zəni-nɩ!" 26Zezi ma lər-o o wɩ: "Kʋ wʋ maŋɩ sɩ nɔɔnʋ joŋi o biə wʋdiu o dʋlɩ o pa kakuri." 27Kaanɩ wʋm ma ləri o wɩ: "Amʋ tu, n tagɩ cɩga. Kakuri nan waɩ sɩ twɛ wʋdiu kʋlʋ sɩ tu wʋm na di yɩ kʋ siiri tɩga nɩ tɩn sɩ di." 28Zezi laan ma lər-o o wɩ: "Kaanɩ, n cɩga sɩɩnɩ n kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ. Kʋntʋ tɩn, nmʋ na lagɩ kʋlʋ tɩn, Wɛ w'ʋ kɩ DƖ pa-m." Maŋa kam kʋntʋ nɩ n'ɔɔ mʋ o bukɔ wʋm nɛ yazurə. 29Zezi laan ma kɛ o vu o tɔgɩ Galile nɩnɩʋ kʋm ni, yɩ o daarɩ o vu o di piu yuu o jəni da. 30O na je da kʋntʋ tɩn, kɔ-fɔrɔ maa tui o te, yɩ ba jaanɩ yawɩɩna zanzan ba wəli da ba tui. Badaara dɛɛn yɩ gwanɩ, badonnə maa yɩ lilwə dɩ kwaarʋ dɩ mɩmaarʋ, kʋ wəli dɩ balʋ yawɩɩrʋ dwi dwi na jɩgɩ-ba tɩn. Ba maa jaanɩ-ba ba ve ba tiŋi Zezi yigə nɩ, yɩ o pa ba na yazurə. 31Kʋ dɛɛn ma sʋ nɔn-kɔgɔ kʋm dɩ ba na nɛ mɩmaarʋ joori tɩ ŋɔɔna, yɩ gwanɩ dɩ na yazurə, yɩ kwaarʋ dɩ waɩ tɩ veə, yɩ lilwə yiə dɩ joori ya naɩ tɩn. Ba na nɛ wo-kɩnkagɩla yam tɩn, kʋ ma pa ba zuli Baŋa-Wɛ dɩlʋ na yɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə bam Yuutu tɩn. 32Zezi laan ma bəŋi o karabiə bam, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "A jɩgɩ nɔɔna bantʋ ŋwaŋa, dɩ ba na tu ba wʋ a tee nɩ zɩm da yatɔ yɩ ba daa ba jɩgɩ wʋdiu sɩ ba di tɩn. A ba lagɩ sɩ a pa ba viiri yɩ ba wʋ di kʋlʋkʋlʋ. Ba na lagɩ ba viiri kʋntʋ, kana w'ʋ pa ba bəri cwəŋə nɩ mʋ." 33O karabiə bam ma bwe-o ba wɩ: "Dɩbam w'ʋ kɩ ta mʋ d'ɩ na wʋdiu gaa kʋntʋ wʋnɩ d'ɩ pa kɔ-fɔrɔ kʋntʋ di?" 34O ma bwe-ba o wɩ: "Abam jɩgɩ dɩpwa yagra mʋ?" Ba ma lər-o ba wɩ: "Dɩpwa yarpɛ mʋ wʋra, dɩ kaləŋ-balɛ sɩgratʋ." 35Zezi laan ma ta dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm sɩ ba maama jəni tɩga nɩ. 36O ma daarɩ o kwe dɩpwa yarpɛ yam dɩ kale sɩm, yɩ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ. O ma ja-tɩ o fɔ fɔ o pa o karabiə bam, yɩ bantʋ dɩ laan joŋi ba pa nɔɔna bam. 37Nɔɔna bam maama dɛɛn ma di ba su ba daarɩ. Ba laan ma twɛ cicwəəru tɩlʋ na daarɩ tɩn ba su tɩtwarʋ tɩrpɛ. 38Nɔɔna balʋ dɛɛn na di kʋntʋ tɩn yi nɩ baara mʋrr-tɩna (4.000), kʋ wəli dɩ kaana dɩ biə dɩ. 39Zezi laan ma banɩ kɔgɔ kʋm o pa kʋ viiri. O ma daarɩ o vu o zʋ naboro o bɛ o vu o yi tɩʋ kʋdoŋ kʋ yɩrɩ mʋ Magadan.

will be added

X\