Matiyu 14

1Kantʋ maŋa kam nɩ, Galile Pɛ Erɔdɩ dɛɛn ma ba o ni Zezi ŋwa. 2O ma ta dɩ o tɩntʋŋna o wɩ: "Wʋntʋ w'ʋ ta yɩ Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn mʋ. Wʋntʋ mʋ joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ o jɩgɩ dam yɩ o waɩ wo-kɩnkagɩla o kɩa." 3- 4Erɔdɩ dɛɛn tagɩ kʋntʋ doŋ, bɛŋwaanɩ o dɛɛn ya wʋ kɩ Zan lanyɩranɩ, yɩ o ta pa ba gʋ-o. O dɛɛn di kaanɩ wʋdoŋ mʋ, o yɩrɩ mʋ Erɔdɩadɩ. Kaanɩ wʋm dɛɛn yɩ o zɩmbaarʋ Filipi kaanɩ mʋ. Zan ma ta o brɩ-o o wɩ, kʋ culə sɩ o di o zɩmbaarʋ kaanɩ yɩ o ta ŋwɩ. Zan na kaan-o kʋntʋ tɩn, o ma pa ba ja-o ba vɔ ba kɩ pɩɩna digə nɩ. 5O ya maa bʋŋɩ sɩ o gʋ-o, yɩ o laan kwarɩ tɩʋ kʋm nɔɔna bam, bɛŋwaanɩ ba dɛɛn nii Zan nɩ o yɩ Wɛ nijoŋnu mʋ. 6Erɔdɩ lʋra maŋa laan ma ba ka yi. O ma bəŋi nɔɔna zanzan sɩ ba ba ba tɔgɩ ba di candiə. Erɔdɩadɩ bukɔ ma zaŋɩ o vu vərə bam yigə o sa o brɩ-ba. O sɛ dɩm na lana kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa Erɔdɩ wʋ poli. 7O wʋ na poli tɩn, o ma ta o du o wɩ, woŋo kʋlʋ maama bukɔ wʋm na lagɩ tɩn, o'o pa-o. 8Bukɔ wʋm nu ma ta o brɩ-o, o na w'ʋ loori kʋlʋ tɩn. O laan ma vu Erɔdɩ te o wɩ: "Woŋo kʋlʋ a na lagɩ tɩn, kʋ yɩ Zan yuu mʋ. Nmʋ na goni-kʋ, sɩ n kɩ zʋŋ-tanlaŋa wʋnɩ n pa-nɩ." 9Pɛ Erɔdɩ na ni kʋntʋ tɩn, o wʋ ma tiini kʋ cɔgɩ. O nan na tagɩ o du yɩ o vərə bam ni tɩn, o ma pa ni sɩ ba kɩ kʋntʋ ba pa-o. 10O ma tʋŋɩ nɔɔna sɩ ba vu pɩɩna digə kam ba go Zan yuu kʋm. 11Ba ma sɩɩnɩ ba go o yuu kʋm ba kɩ zʋŋ-tanlaŋa wʋnɩ ba ja nuŋi ba pa bukɔ wʋm. O laan ma kwe-kʋ o ja vu o pa o nu Erɔdɩadɩ. 12Zan karabiə bam ma zaŋɩ ba vu ba kwe o yɩra yam ba ja vu ba kɩ. Ba laan ma vu ba ta dɩ Zezi kʋlʋ na kɩ tɩn. 13Zezi dɛɛn na ni ba na kɩ Zan te tɩn, o ma zaŋɩ o vu o zʋ naboro o nuŋi jəgə kam kʋntʋ nɩ. O ya lagɩ sɩ o bɛ nɩnɩʋ kʋm ni o vu jəgə kalʋ na yɩ gaa wʋ tɩn o yɩranɩ. Nɔɔna zanzan ma ba ba lwarɩ o na maa ve jəgə kalʋ tɩn. Ba ma zaŋɩ ba nuŋi ba tɩɩnɩ dɩm nɩ, yɩ ba vu tɩga nɩ ba vu o te. 14Zezi ma nuŋi naboro kʋm wʋnɩ. O laan ma na nɔn-kɔgɔ kʋm na tu kʋ wʋra. Ba ŋwaŋa ma zʋ-o lanyɩranɩ, yɩ o pa balʋ na ba jɩgɩ yazurə tɩn na yazurə. 15Tɩga na wʋra ka yi tɩn, o karabiə bam laan ma vu ba ta dɩd-o ba wɩ: "Maŋa kam wʋra ka kɛa, yɩ jəgə kalʋ dɩbam na wʋra tɩn yɩ gaa wʋ mʋ. Wʋdiu təri yo. Kʋntʋ ŋwaanɩ, pa nɔɔna bam vu sam wʋ ba yəgi wʋdiu ba di." 16Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Ba wʋ maŋɩ sɩ ba viiri. Abam tɩtɩ pa-ba wʋdiu sɩ ba di." 17Ba ma ta ba wɩ: "Dɩbam na jɩgɩ kʋlʋ tɩn yɩ dɩpwa yanu dɩ kale sɩle yɩranɩ mʋ." 18Zezi ma ta dɩ ba o wɩ, ba ja ba ba pa-o. 19O laan ma ta dɩ nɔɔna bam maama sɩ ba jəni tɩga nɩ. O ma kwe dɩpwa yanu yam dɩ kale sɩle sɩm, yɩ o kwəni o yuu wɛɛnɩ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ. O ma fɔ fɔ dɩpwa yam o maŋɩ o pa o karabiə bam, yɩ bantʋ dɩ laan joŋi-ya ba pa nɔɔna bam. 20Nɔɔna bam maama ma di ba su ba daarɩ. Ba ma pɛ cicwəəru tɩlʋ na daarɩ tɩn ba su tɩtwarʋ fugə-tɩle. 21Nɔɔna balʋ dɛɛn na di kʋntʋ tɩn yɩ nɩnɛɛnɩ baara mʋrr-tɩnu mʋ (5.000), kʋ wəli dɩ kaana dɩ biə dɩ. 22Kʋntʋ kwaga nɩ Zezi ma da o pa o karabiə bam vu ba zʋ naboro kʋm, sɩ ba da yigə ba bɛ nɩnɩʋ kʋm ni dɩdoŋ dɩm. Ba na maa kɛ tɩn, o ma pa kɔgɔ kʋm viiri. 23O na pɛ ba viiri tɩn, o ma vu o di piu yuu o yɩranɩ sɩ o warɩ Wɛ. Tɩga ma ba ka yi, yɩ o ta wʋra o yɩranɩ 24dɩ o karabiə bam maŋɩ ba ja naboro kʋm ba kɛ nɩnɩʋ kʋm tɩtarɩ yigə yigə. Vu-dɩʋ ma ba kʋ jeeri-ba, yɩ na-ŋʋm tiini sɩ dana kʋ pa na bam pɔgɩlɩ ba magɩ naboro kʋm. 25Tɩga na wʋra ka pʋʋrɩ tɩn, Zezi laan ma zaŋɩ o ve na bam baŋa nɩ o maa ve o karabiə bam te. 26Ba na nɛ-o tɩn, fʋʋnɩ ma tiini dɩ ja-ba, dɩ o na wʋ na bam baŋa nɩ o ve tɩn. Ba ma ta ba wɩ: "Kʋ'ʋ ta yɩ ciru mʋ!" Fʋʋnɩ na zʋ-ba kʋntʋ tɩn, ba ma kaasɩ baŋa baŋa. 27O laan ma ŋɔɔnɩ dɩ ba o wɩ: "Pa-na 'a wʋrʋ kɩ dam, sɩ kʋ yɩ amʋ mʋ. Yɩ pa-na fʋʋnɩ taa jɩgɩ abam." 28Pɩyɛɛrɩ ma lər-o o wɩ: "A Yuutu, kʋ na sɩɩnɩ kʋ yɩ nmʋ, sɩ n pa-nɩ ni sɩ a dɩ vu na bam baŋa nɩ a ba nmʋ te." 29Zezi maa wɩ, o ba. Pɩyɛɛrɩ laan ma nuŋi naboro kʋm wʋnɩ o tu na bam baŋa nɩ o ve o maa jeeri Zezi. 30O na nɛ viu kʋm na tiini kʋ dana te tɩn, fʋʋnɩ ma zʋ-o, yɩ o laan wʋra o miisi na bam kuri nɩ. O na wʋra o miisi tɩn, o ma loori Zezi dɩ kwər-dɩa o wɩ: "A Yuutu, vrɩ a ŋwɩa!" 31Zezi laan ma da o twɩ o jɩŋa o ja-o, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ n ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ? Bɛŋwaanɩ mʋ n jɩgɩ bʋbwɛa dɩ amʋ?" 32Ba laan ma vu ba zʋ naboro kʋm wʋ. Viu kʋm ma da kʋ zɩgɩ. 33Nɔɔna balʋ na wʋ naboro kʋm wʋnɩ tɩn ma kuni doonə ba zuli Zezi, yɩ ba ta ba wɩ: "N sɩɩnɩ n yɩ Baŋa-Wɛ Bu cɩga cɩga." 34Ba ma vu ba bɛ ba yi bubɛ dɩdɩm dɩm. Ba na yi jəgə kalʋ tɩn yɩrɩ mʋ Zenezarɛtɩ. 35Tɩʋ kʋm kʋntʋ tiinə bam ma ba ba lwarɩ Zezi. Ba na lwar-o tɩn, ba ma tʋŋɩ ni ba pa nawurə yam maama, yɩ ba ja balʋ na ba jɩgɩ yazurə tɩn ba ba o te, sɩ o pa ba na yazurə. 36Ba ma loor-o sɩ o na sɛ, sɩ o yagɩ sɩ yawɩɩna bam dwe o gɔrɔ kʋm ni m'a. Balʋ maama na dwe o gɔrɔ kʋm kʋntʋ tɩn dɛɛn sɩɩnɩ ba na yazurə.

will be added

X\