Matiyu 12

1Da yam kʋntʋ ni nɩ Zezi dɛɛn ma tɔgɩ karɩ wʋ o maa kɛa. Kʋ dɛɛn yɩ Zwifə bam siun dɛ nɩ mʋ. O karabiə bam dɩ maa tɔgɩ ba wʋra, yɩ kana jɩgɩ-ba. Ba ma bwəri mɩna ba yu ba dʋna. 2Farizɩan tiinə dɩ ma tɔgɩ ba wʋra. Ba ma na ba na kɩ kʋlʋ tɩn. Ba laan ma ta dɩ Zezi ba wɩ: "Nii nmʋ karabiə bam na kɩ kʋlʋ. Ba tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩlʋ na cɔgɩ dɩbam siun dɛ cullu tɩm tɩn mʋ." 3Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Abam ta wʋ fɔgɩ 'a karɩmɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na brɩ Pɛ Davidi taanɩ te tɩn na? Kʋ brɩ sɩ kana dɛɛn mʋ jaanɩ wʋntʋ dɩ o nɔɔna. 4O ma vu o zʋ Wɛ digə, yɩ o kwe culu dɩpɛ dɩlʋ na tigi da Wɛ ŋwaanɩ tɩn o pa o dɩ o nɔɔna bam di. Kʋ nan ya culə sɩ bantʋ di dɩpɛ dɩm. Kʋ yɩ Wɛ kaanɩm tiinə yɩranɩ mʋ jɩgɩ cwəŋə sɩ ba di-dɩ. 5Naa, abam ta wʋ fɔgɩ 'a karɩmɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na brɩ nɩ, Wɛ kaanɩm tiinə bam yəni ba cɔgɩ siun dɛ culu kʋm dɩ ba na tʋŋɩ DƖ digə kam tɩtʋŋa siun dɛ maama wʋnɩ tɩn? Ba nan na yəni ba tʋŋɩ kʋntʋ tɩn, ba ta jɩgɩ bʋra kʋ wʋnɩ. 6Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, wʋlʋ na dwe Wɛ-di-kamunu kʋm tɩn nan mʋ wʋ yo. 7Wɛ tagɩ DƖ wɩ: 'Amʋ lagɩ sɩ nabiinə taa jɩgɩ da-ŋwaŋa mʋ, sɩ kʋ daɩ nɩ a lagɩ sɩ ba taa maɩ ba wəənu mʋ ba kaanɩ-nɩ.' Abam ya na lwarɩ taanɩ dɩntʋ kuri, 'a ya b'a di balʋ na jɩgɩ bʋra tɩn taanɩ. 8Bɛŋwaanɩ amʋ Nabiin-bu wʋm jɩgɩ ni siun dɛ cullu tɩm baŋa nɩ." 9Zezi laan ma nuŋi jəgə kantʋ nɩ o vu o zʋ Zwifə bam Wɛ-digə. 10Nɔɔnʋ maa wʋra o jɩŋa dɩdʋa na tɩga. Farizɩan tiinə badonnə dɩ maa tɔgɩ ba wʋra ba na lagɩ cwəŋə sɩ ba brɩ nɩ Zezi kɩ o tusi. Ba ma bwe-o ba wɩ: "Nɔɔnʋ jɩgɩ cwəŋə sɩ o pa o doŋ na yazurə siun dɛ dɩm nɩ na?" 11Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Abam wʋlʋ na jɩgɩ piə, yɩ ka na tʋ vʋl-kɔgɔ wʋnɩ siun dɛ dɩm nɩ, 'a b'a nii ka baŋa nɩ sɩ 'a lɩ-ka na? 12Nabiinu nan tiini o jɩgɩ kuri o dwe piə. Kʋntʋ ŋwaanɩ nɔɔnʋ jɩgɩ cwəŋə sɩ o kɩ o doŋ lanyɩranɩ siun dɛ dɩm nɩ." 13O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋlʋ jɩŋa kam na tɩgɩ tɩn o wɩ: "Twɩ n jɩŋa kam." Nɔɔnʋ wʋm ma sɩɩnɩ o twɩ-ka. O jɩŋa kam ma joori ka ji lanyɩranɩ nɩ o jɩ-ŋʋŋa kam te. 14Farizɩan tiinə bam na nɛ kʋntʋ tɩn, ba ma nuŋi ba vu ba banɩ daanɩ sɩ ba lagɩ cwəŋə ba gʋ Zezi. 15Zezi dɛɛn ma lwarɩ ba na lagɩ ba kɩ-o te tɩn. O ma nuŋi jəgə kam kʋntʋ nɩ. Nɔn-kɔgɔ zanzan dɛɛn maa tɔg-o. O ma pa ba maama na yazurə dɩ ba yawɩɩrʋ. 16O ma daarɩ o kaanɩ-ba o wɩ, ba yɩ zaŋɩ ba pa nɔɔna lwarɩ o ni nɩ. 17Zezi na kɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ sɩ kʋ pa Wɛ nijoŋnu Ezayi na maŋɩ o ta kʋlʋ faŋa faŋa tɩn mʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ. O dɛɛn tagɩ o wɩ: 18"Nii, wʋntʋ mʋ yɩ amʋ Wɛ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ a na kuri tɩn. Wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ a na so-o yɩ o yəni o paɩ a wʋ poli zanzan tɩn. A'a pa a Joro kʋm taa wʋ o tee nɩ. O ma w'ʋ pa dwi maama tiinə ba ba lwarɩ amʋ cɩga kam na yɩ te tɩn. 19Wʋntʋ nan b'a ta magɩ kantɔgɔ naa o taa kɩ sɔɔ. O nan b'a ta paɩ o kwərə zaŋa cwe jeerə nɩ. 20Wʋntʋ b'a cɔgɩ nɔɔna balʋ na tiini ba bwənə tɩn, o'o ta jɩgɩ ba ŋwaŋa, nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na b'a bwəri miu kʋlʋ na tiiri tɩn, yɩ o b'a dwe kanɩa kalʋ mini na ba dana tɩn. O'o ta kɩ kʋntʋ mʋ, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kalʋ o na w'ʋ pa amʋ Wɛ cɩga kam ba ka taa jɩgɩ dam nɔɔna tɩtarɩ nɩ, yɩ lanyɩranɩ wanɩ balɔrɔ. 21Wʋntʋ yɩrɩ ŋwaanɩ mʋ dwi maama w'ʋ ta jɩgɩ tɩɩna amʋ Wɛ tee nɩ." 22Nɔɔna badonnə dɛɛn ma ja lilwe, yɩ o kwəri o yɩ mɩmaa ba ba Zezi te. Bɛŋwaanɩ cicirə dɛɛn mʋ jɩg-o ka yaara. Zezi ma pa nɔɔnʋ wʋm na yazurə. O yiə ma joori ya naɩ, yɩ o daarɩ o waɩ o ŋɔɔna. 23Kʋ ma sʋ nɔn-kɔgɔ kʋm maama, yɩ ba tɛ ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ mʋ yɩ Pɛ Davidi dwi tu wʋlʋ Wɛ na lagɩ DƖ tʋŋɩ tɩn na?" 24Farizɩan tiinə bam na ni kʋntʋ tɩn, ba ma ta ba wɩ: "Wʋntʋ na waɩ o zəli sʋtaana tɩn, kʋ yɩ sʋtaana-pɛ Belizebuli dam mʋ o ma o zəli-ya." 25Zezi na lwarɩ ba wʋbʋŋa na yɩ te tɩn, o ma ta dɩ ba o wɩ: "Tɩʋ kʋlʋ paarɩ na pɔɔrɩ kuni bɩle yɩ ba jɩgɩ daanɩ tɩn, kʋ b'a daanɩ kʋ cɔgɩ. Tɩʋ kʋlʋ maama naa sɔŋɔ kʋlʋ maama na pɔɔrɩ kʋ tɩtɩ wʋnɩ kuni bɩle tɩn, kʋ'ʋ tʋ mʋ. 26Kʋ ya na sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga nɩ a maɩ sʋtaana-pɛ dam mʋ a ma a zəli sʋtaana nɔɔna tee nɩ, kʋntʋ ya w'ʋ brɩ nɩ sʋtaana-pɛ dam dɩm pɔɔrɩ kuni bɩle mʋ, yɩ o paarɩ dɩm b'a daanɩ dɩ cɔgɩ. 27Kʋ na sɩɩnɩ kʋ yɩ amʋ jɩgɩ Belizebuli dam mʋ a ma a zəli sʋtaana, abam nɔɔna bam dɩ nan maɩ dam dɩm kʋntʋ mʋ ba maa zəli-ya na? Abam tɩtɩ nɔɔna bam na kɩ te tɩn mʋ brɩ nɩ cɩga təri 'a tee nɩ. 28Kʋ nan yɩ Wɛ Joro kʋm dam mʋ a ma a zəli sʋtaana. Kʋntʋ maa brɩ nɩ Wɛ maŋɩ DƖ ba abam te, sɩ DƖ di paarɩ nɔɔna tɩtarɩ nɩ. 29Sʋtaana-pɛ nan nyɩ dɩ nɔn-dɩdɛɛrʋ na yɩrɩ o sɔŋɔ te tɩn mʋ. Nɔɔnʋ na lagɩ sɩ o vu nɔn-dɩdɛɛrʋ wʋm sɔŋɔ o ŋɔ, o maŋɩ sɩ o da yigə o ja nɔn-dɩdɛɛrʋ wʋm o vɔ mʋ. O na vɔg-o o ti tɩn, mʋ o laan w'ʋ wanɩ o wəənu tɩm maama o kwalɩmɩ. 30Nɔɔnʋ wʋlʋ maama nan na daɩ a nɔɔnʋ tɩn, o yɩ a dʋm mʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ maama nan na ba tɔgɩ o laɩ amʋ nɔɔna o kɩ jəgə dɩdʋa tɩn, o jagɩ-ba mʋ. 31'A ta'a ye nɩ, kəm-balwaarʋ tɩlʋ maama nɔɔna na kɩ tɩn, naa ta-balwaarʋ tɩlʋ maama ba na ŋɔɔnɩ tɩn, Wɛ waɩ DƖ yagɩ-tɩ DƖ ma cɛ-ba. Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ nan na ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ Joro kʋm tɩn, Wɛ b'a sɛ sɩ DƖ ma cɛ kʋntʋ tu. 32Nɔɔnʋ wʋlʋ na ŋɔɔnɩ ta-balwaarʋ o pa amʋ Nabiin-bu wʋm tɩn, Wɛ w'ʋ sɛ sɩ DƖ ma cɛ kʋ tu. Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ Joro kʋm tɩn, Wɛ b'a sɛ sɩ DƖ ma cɛ kʋntʋ tu maŋa dɩ maŋa. 33'A na wɩ, tiu yɩ tu-ŋʋŋʋ, kʋ biə dɩ yɩ bu-ŋʋna mʋ. 'A na wɩ, tiu yɩ tu-balɔrɔ, kʋ biə dɩ yɩ bu-balwaarʋ mʋ. Ba lwarɩ tiu kʋ biə lərim nɩ mʋ. Kʋntʋ tɩn, abam na sɛ nɩ amʋ kəm dɩm lana, 'a maŋɩ sɩ 'a sɛ nɩ amʋ dam dɩm nuŋi Wɛ Joro kʋm te mʋ. 34Abam nyɩ dɩ bɩsankwɩ-dwə mʋ. Abam na yɩ nɔn-balwaarʋ tɩn, 'a b'a wanɩ 'a ŋɔɔnɩ wo-ŋʋnnʋ. Woŋo kʋlʋ maama na wʋ nɔɔnʋ wʋbʋŋa nɩ tɩn mʋ tɔgɩ o ni kʋ nuŋə. 35Nɔn-ŋʋm ŋɔɔnɩ wo-ŋʋnnʋ tɩlʋ na wʋ o wʋbʋŋa nɩ tɩn mʋ, yɩ nɔn-balɔrɔ dɩ ŋɔɔnɩ wo-balwaarʋ tɩlʋ na wʋ o wʋbʋŋa nɩ tɩn. 36'A ta'a ye nɩ, Wɛ sarɩya dɛ dɩm nɩ DƖ w'ʋ bwe nɔɔnʋ maama sɩ o ma o ni o ta bɩtar-yɔɔrʋ tɩlʋ maama o na tagɩ tɩn. 37Bɛŋwaanɩ abam tɩtɩ ni-taanɩ mʋ w'ʋ brɩ nɩ 'a jɩgɩ bʋra naa 'a ba jɩgɩ bʋra." 38Wɛ cullu karanyɩna tiinə dɩ Farizɩan tiinə badonnə dɛɛn ma zaŋɩ ba ta dɩ Zezi ba wɩ: "Karanyɩna, dɩbam lagɩ sɩ n kɩ wo-kɩnkagɩlɩ mʋ, sɩ kʋ brɩ dɩbam nɩ n nuŋi Wɛ te mʋ." 39O ma ləri-ba o wɩ: "Zɩm nɔɔna bantʋ yɩ nɔn-balwaarʋ mʋ, ba ba tɔgɩ Wɛ dɩ cɩga, yɩ ba lagɩ sɩ a kɩ wo-kɩnkagɩlɩ a brɩ-ba. Ba nan b'a na, kʋ na daɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩlʋ na maŋɩ dɩ kɩ dɩ Wɛ nijoŋnu Zonasɩ faŋa faŋa tɩn. 40Wʋntʋ dɛɛn kɩ da yatɔ mʋ wɩa dɩ tɩtɩɩ maama kaləŋ-kamunu wʋnɩ. Kʋ nan maŋɩ sɩ kʋ kɩ amʋ Nabiin-bu wʋm kʋntʋ doŋ mʋ, amʋ dɩ w'ʋ kɩ da yatɔ mʋ wɩa dɩ tɩtɩɩ maama yibeeli wʋnɩ. 41Zonasɩ dɛɛn na ve Niniivi tiinə te o tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam dɩ ba tɩn, bantʋ ləni ba wʋrʋ ba yagɩ kəm-balwaarʋ. Wʋlʋ na dwe Zonasɩ tɩn nan wʋ abam tee nɩ yɩ 'a wʋ sɛ kʋ tu. Kʋntʋ ŋwaanɩ, Wɛ sarɩya dɛ dɩm na yiə, Niniivi tiinə laan w'ʋ zaŋɩ ba brɩ nɩ abam ba jɩgɩ bʋra. 42Pa-kana kalʋ dɛɛn na te Saba tɩʋ tɩn dɩ w'ʋ zaŋɩ o di abam sarɩya, yɩ o vɩn abam bʋra. Bɛŋwaanɩ wʋntʋ dɛɛn zaŋɩ o tɩtɩ tɩʋ kʋlʋ na tiini kʋ yɩ yigə yigə tɩn nɩ, o ba pɛ Salɔmɔn te sɩ o cəgi o swan taanɩ dɩm. Wʋlʋ nan na dwe Salɔmɔn tɩn mʋ wʋ abam tee nɩ, yɩ 'a ba lagɩ sɩ 'a cəg-o. 43Cicirə na nuŋi nɔɔnʋ yɩra nɩ, ka laan w'ʋ vu ka beeri kapwərə yigə mʋ sɩ ka lagɩ jəgə ka sin da. Ka na beeri ka ga tɩn, 44ka laan maa wɩ: 'A'a joori a vu a na nuŋi mɛ tɩn mʋ a taa wʋra.' Ka ma joori ka vu nɔɔnʋ wʋm te, yɩ ka na nɩ ka jəgə kam fɔgɩ ka kwɛ lanyɩranɩ, yɩ kʋlʋkʋlʋ wʋ zʋ da. 45Ka laan ma joori ka vu ka lagɩ ciciri sɩrpɛ sɩlʋ na tiini sɩ yɩ balwaarʋ sɩ dwe ka tɩtɩ tɩn. Sɩ ma tɔgɩ daanɩ sɩ vu sɩ zʋʋrɩ da. Kʋntʋ, nɔɔnʋ wʋm laan w'ʋ tiini o na cam kʋ dwəni faŋa. Mʋ kʋ na lagɩ kʋ kɩ zɩm nɔn-balwaarʋ tɩm dɩ te." 46Zezi dɛɛn ta na wʋra o ŋɔɔnɩ dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm kʋntʋ tɩn, o nu dɩ o nyaana ma ba ba zɩgɩ sɔŋɔ kʋm mancoŋo nɩ, yɩ ba lagɩ sɩ ba ŋɔɔnɩ dɩd-o. 47Nɔɔnʋ wʋdoŋ ma ta dɩ Zezi o wɩ: "N nu dɩ n nyaana tu ba wʋ cicwəŋə nɩ, yɩ ba lagɩ sɩ ba na-m." 48Zezi ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋm o wɩ: "Wɔɔ mʋ yɩ a nu, bran yɩ a nyaana?" 49O laan ma nii o karabiə bam seeni yɩ o wɩ: "A nu dɩ a nyaana mʋ tɩntʋ. 50Bɛŋwaanɩ wʋlʋ maama na kɩ a Ko Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn mʋ yɩ a nyaanɩ dɩ a nakɔ dɩ a nu."

will be added

X\