Matiyu 11

1Zezi dɛɛn na brɩ o karabiə fugə-bale bam ba na maŋɩ sɩ ba kɩ te o ti tɩn, o laan ma kɛ o vu je sɩm kʋntʋ tɩɩnɩ dɩm wʋnɩ sɩ o taa brɩ nɔɔna, yɩ o tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam dɩ ba. 2Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn dɛɛn maa wʋ pɩɩna digə nɩ. O ma ni wəənu tɩlʋ Zezi Krisi na kɩ tɩn. O ma tʋŋɩ o karabiə badonnə sɩ ba vu o te, 3sɩ ba bwe-o ba nii: "Nmʋ mʋ yɩ wʋlʋ Wɛ na tagɩ dɩ dɩbam nɩ n'n ba tɩn na, naa d'ɩ ta w'ʋ ta cəgi nɔɔnʋ wʋdoŋ mʋ?" 4Ba na bwe Zezi kʋntʋ tɩn, o ma ləri-ba o wɩ, ba ve ba ta dɩ Zan kʋlʋ maama ba na niə yɩ ba kwəri ba na tɩn. 5"'A ta'a brɩ-o nɩ lilwə yiə puri, kwaarʋ dɩ waɩ tɩ veə, nanywaanʋ yɩra dɩ joori ya kwɛ lanyɩranɩ, zwa-kwarʋ dɩ zwa ni, twa dɩ joori ba bi. Kʋlʋ na wəli da tɩn, yinigə tiinə dɩ maa ni Wɛ kwər-ywəŋə kam. 6Wʋlʋ maama na ba joori amʋ kwaga nɩ tɩn mʋ yɩ yu-yoŋo tu." 7Zan karabiə bam na ma viiri tɩn, Zezi laan ma ta Zan taanɩ o brɩ nɔn-kɔgɔ kʋm o wɩ: "Abam dɛɛn na ve Zan te kagʋa wʋnɩ tɩn, 'a bʋŋɩ nɩ 'a w'ʋ na bɛɛ mʋ? 'A ve sɩ 'a nii miu kʋlʋ viu na jɩgɩ kʋ zuuli tɩn mʋ na? 8Aye, kʋ daɩ kʋntʋ. Sɩ bɛɛ mʋ? 'A ve sɩ 'a nii nɔɔnʋ wʋlʋ na zʋ gwar-ŋʋnnʋ tɩn mʋ na? Aye, kʋ daɩ kʋntʋ. Nɔɔna balʋ na zʋ gwar-ŋʋnnʋ tɩn zʋʋrɩ sɔ-ŋʋnnʋ wʋnɩ mʋ, sɩ kʋ daɩ kagʋa wʋnɩ. 9Bɛɛ nan mʋ 'a ve sɩ 'a nii? 'A ve sɩ 'a na Wɛ nijoŋnu mʋ na? Ɛɛn, kʋ yɩ kʋntʋ mʋ. 'A nan na nɛ wʋlʋ tɩn tiini o dwe faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam na yɩ te tɩn. 10Bɛŋwaanɩ Wɛ tɔnɔ kʋm maŋɩ kʋ ta wʋntʋ taanɩ kʋ wɩ: 'Nii, amʋ Wɛ lagɩ a tʋŋɩ a nijoŋnu mʋ, sɩ o da nmʋ yigə o vu o kwɛ cwəŋə kalʋ nmʋ na w'ʋ ba n tɔgɩ da tɩn.' 11A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nabiinə balʋ maama ba na maŋɩ ba lʋ tɩn wʋnɩ nɔɔn-nɔɔnʋ tərə o na dwe Zan. Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, nɔn-nabwəm wʋlʋ maama na zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ tɩn laan tu o dwe Zan. 12Kʋ na zɩgɩ maŋa kalʋ Zan na miisi nɔɔna na wʋnɩ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn, Wɛ paarɩ dɩm laan jagɩ dɩ vu yigə dɩ dam, yɩ nɔn-balwaarʋ dɩ kwaanɩ sɩ ba cɩ-dɩ dɩ dam. 13Faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam dɩ Moyisi cullu tɩm dɛɛn maŋɩ tɩ brɩ Wɛ paarɩ dɩm cɩga kam, sɩ kʋ ba kʋ yi maŋa kalʋ Zan laan na tu tɩn. 14Abam na sɛ 'a joŋi ba na brɩ cɩga kalʋ tɩn, 'a w'ʋ lwarɩ nɩ Zan na tu o wʋra tɩn, wʋntʋ mʋ yɩ Eli wʋlʋ ba dɛɛn na tagɩ o taanɩ nɩ o'o ba tɩn. 15Abam nan fɔgɩ 'a cəgi amʋ taanɩ dɩm. 16A ma bɛɛ mʋ a maŋɩ zɩm nɔɔna bam kəm na yɩ te tɩn? Ba nyɩ dɩ biə na je yaga kaporo nɩ ba kwɛɛra te tɩn mʋ. Ba maa tɛ dɩ ba yuu donnə ba wɩ: 17'D'ɩ magɩ gullu mʋ sɩ 'a sa, yɩ 'a wʋ sagɩ. D'ɩ ma daarɩ d'ɩ leeni luə le, yɩ 'a yigə wʋ nywanɩ.' 18Bɛŋwaanɩ Zan na tu tɩn, o pɩɩnɩ o kana mʋ yɩ o ba nyɔ sana. Nɔɔna na nɛ-o tɩn, ba maa jɩg-o ba y'aala ba wɩ, kʋ yɩ cicirə mʋ tɔg-o. 19Kʋ daarɩ, amʋ Nabiin-bu wʋm nan na tu tɩn, a wʋ vɔgɩ ni. Nɔɔna daa ta maa y'aalɩ amʋ dɩ, yɩ ba wɩ, a yɩ nɔn-kolo mʋ, yɩ a yɩ sa-nyɔrʋ dɩ. Ba daa ta maa wɩ, a yɩ lampo-joŋnə dɩ nɔn-cɩcɔgɩrʋ ciloŋ mʋ. 'Wʋbʋŋa tu tɩtʋŋa mʋ brɩ nɩ o jɩgɩ wʋbʋŋa.' " 20Zezi na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, o laan maa jɩgɩ balʋ na nɛ o wo-kɩnkagɩla yam yɩ ba ta wʋ sɛ sɩ ba ləni ba wʋrʋ tɩn taanɩ o ŋɔɔna. O ma kaanɩ balʋ na zʋʋrɩ tɩɩnɩ dɩlʋ o na kɩ wo-kɩnkagɩla zanzan da tɩn o wɩ: 21"Abam Korazin tiinə, 'a w'ʋ na lɛɛrʋ! Kʋ wəli dɩ abam Betisayida tiinə dɩ w'ʋ na lɛɛrʋ! Bɛŋwaanɩ, wo-kɩnkagɩla yalʋ maama a na kɩ abam tee nɩ tɩn, yadonnə ya na kɩ Tiiri dɩ Sidɔn tiinə tee nɩ, bantʋ ya w'ʋ kɩ lɩla ba ləni ba wʋrʋ ba yagɩ kəm-balwaarʋ, yɩ ba ya w'ʋ zʋ gwar-zɩnzwara ba lo puru ba yuu nɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ ba wʋrʋ mʋ tiini tɩ cɔgɩ zanzan. 22Ta'a ye-na nɩ, Wɛ sarɩya dɛ dɩm na yiə, Tiiri dɩ Sidɔn tiinə b'a tiini ba na lɛɛrʋ nɩ abam na w'ʋ na lɛɛrʋ te tɩn. 23Abam Kapɛrnawum tiinə, 'a ga bʋŋɩ nɩ Wɛ lagɩ DƖ zəŋi abam wɛyuu nɩ mʋ na? Aye. Abam nan lagɩ 'a tʋ tɩga nɩ mʋ, 'a tu 'a kwaarɩ curu goŋ-luŋu kʋm kuri. Bɛŋwaanɩ, wo-kɩnkagɩla yalʋ maama a na kɩ abam tee nɩ tɩn, yadonnə ya na kɩ Sodɔm tiinə tee nɩ, ba ya w'ʋ ləni ba wʋrʋ yɩ Wɛ ya daa b'a cɔgɩ ba tɩʋ kʋm. 24'A ta'a ye nɩ, Wɛ sarɩya dɛ dɩm na yiə, Sodɔm tiinə b'a tiini ba na lɛɛrʋ nɩ abam na w'ʋ na lɛɛrʋ te tɩn." 25Maŋa kantʋ nɩ, Zezi laan ma kɩ o Ko Baŋa-Wɛ le yɩ o wɩ: "A Ko, nmʋ yɩ wʋlʋ na te wɛyuu dɩ tɩga baŋa maama tɩn. Nmʋ nan mʋ pɛ n cɩga kam səgi swan tiinə dɩ yiyiu tiinə tee nɩ, yɩ n daarɩ n pa balʋ na nyɩ dɩ bu-balɛ te tɩn lwarɩ ka kuri. 26A Ko, a kɩ nmʋ le. Nmʋ na kɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ n wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn ŋwaanɩ mʋ." 27O laan ma ŋɔɔnɩ dɩ nɔɔna bam o wɩ: "A Ko Wɛ nan kwe woŋo maama o kɩ a jɩŋa nɩ. Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o lwarɩ Wɛ Bu wʋm, kʋ na daɩ o Ko yɩranɩ. Nɔɔn-nɔɔnʋ dɩ nan b'a wanɩ o lwarɩ a Ko Wɛ, kʋ na daɩ amʋ wʋlʋ na yɩ o Bu tɩn yɩranɩ, kʋ wəli dɩ amʋ na lagɩ sɩ a pa nɔɔnʋ wʋlʋ maama lwar-o tɩn. 28'A ba-na amʋ te, abam balʋ bam maama 'a na bwəni yɩ 'a zɩŋɩ zɩla yalʋ na dunə tɩn, sɩ amʋ w'ʋ pa 'a na siun. 29'A sɛ-na sɩ 'a tʋŋɩ 'a pa amʋ, sɩ 'a zaasɩ kʋlʋ a na lagɩ a brɩ abam tɩn. Bɛŋwaanɩ a yɩ wʋ-bono tu mʋ yɩ a yɩ tu-n-tɩtɩ tu. A'a pa 'a wʋbʋŋa taa tigi jəgə dɩdʋa. 30Bɛŋwaanɩ amʋ tɩtʋŋa yam ba cana, yɩ a na lagɩ sɩ 'a kɩ kʋlʋ tɩn yɩ mwalɩ mwalɩ mʋ."

will be added

X\