Matiyu 10

1Zezi dɛɛn ma bəŋi o karabiə fugə-bale bam sɩ ba ba o te. O ma pa-ba dam sɩ ba wanɩ ciciri ba zəli nɔɔna yɩra nɩ, sɩ ba daarɩ ba pa nɔɔna na yazurə dɩ ba yawɩɩrʋ dwi maama. 2O karabiə fugə-bale bam yɩra mʋ tɩntʋ: O ma da yigə o bəŋi Simɔn wʋlʋ yɩrɩ dɩdoŋ na yɩ Pɩyɛɛrɩ tɩn, dɩ Andre wʋlʋ na yɩ Simɔn nyaanɩ tɩn, dɩ Zakɩ, dɩ o nyaanɩ Zan balʋ na yɩ Zebede biə tɩn, 3Filipi dɩ Batelemi, Toma dɩ Matiyu wʋlʋ ya na yɩ lampo-joŋnu tɩn, Zakɩ wʋlʋ na yɩ Alɩfɩ bu tɩn, dɩ Tadɩ, 4Simɔn wʋlʋ na yɩ Zelɔtɩ nɔɔna bam wʋ nɔɔnʋ tɩn, dɩ Zudasɩ Yiskarɩyo wʋlʋ na w'ʋ ba o yəgi Zezi o pa nɔɔna tɩn. 5Zezi laan ma tʋŋɩ bantʋ fugə-bale bam sɩ ba nuŋi ba vu ba tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam. Ba na lagɩ ba kɛ tɩn, o ma pa-ba ni o wɩ: "Yɩ zaŋɩ 'a vu dwi-gɛ tiinə na zʋʋrɩ mɛ tɩn, naa 'a vu Samari tiinə tɩʋ. 6'A nan maŋɩ sɩ 'a vu Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə bam te, bɛŋwaanɩ bantʋ nyɩ dɩ peeni sɩlʋ na je tɩn mʋ. 7Nan ve-na 'a brɩ-ba nɩ maŋa kam yiə, Wɛ paarɩ dɩm lagɩ dɩ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ. 8Ve-na 'a ta'a pa yawɩɩna na yazurə, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a bi balʋ na tɩgɩ tɩn, sɩ 'a pa nanywaanʋ joori tɩ na yazurə tɩ ji lanyɩranɩ, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a zəli ciciri nɔɔna yɩra nɩ. 'A nan maŋɩ sɩ 'a zəni nɔɔna zaanɩ mʋ, nɩ abam dɩ na joŋi Wɛ dam dɩm zaanɩ te tɩn. 9'A na maa ve, sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a kwe səbu-sɩŋa naa səbu 'a kɩ 'a gwar-fwɛɛla nɩ 'a wəli da. 10Nan yɩ kwe-na tampɔgɔ kʋlʋ ba na kɩ wʋdiu da tɩn. 'A nan yɩ kwe gwaarʋ tɩle tɩle naa natra naa nacəgə 'a wəli da. Bɛŋwaanɩ tɩntʋŋnʋ maŋɩ dɩ o ni-wʋdiu mʋ. 11Abam nan na ve 'a yi tɩʋ kʋlʋ maama, sɩ 'a lagɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na w'ʋ jeeri abam dɩ wʋpolo tɩn, 'a vu o sɔŋɔ 'a ta'a wʋra sɩ kʋ ba kʋ yi 'a viirim. 12'A nan na ve 'a zʋ sɔŋɔ kʋlʋ, sɩ 'a jɔɔnɩ-ba 'a ta nɩ: 'Wɛ w'ʋ pa abam yazurə.' 13Sɔŋɔ kʋm tiinə nan na jeeri abam lanyɩranɩ, yazurə yam w'ʋ ta wʋra dɩ ba. Kʋ daarɩ, ba na wʋ jeeri abam lanyɩranɩ, yazurə yam w'ʋ joori ya ba abam te. 14Abam nan na ve sɔŋɔ kʋlʋ naa tɩʋ kʋlʋ, yɩ ba na wʋ sɛ sɩ ba jeeri abam naa ba cəgi abam taanɩ, sɩ 'a nuŋi je sɩm kʋntʋ nɩ. 'A na maa viirə, sɩ 'a pɩɩsɩ 'a nɛ fogo kʋm 'a yagɩ da. 15A nan lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, Wɛ sarɩya dɛ dɩm na yiə, Sodɔm dɩ Gomɔɔrɩ tiinə b'a tiini ba na lɛɛrʋ nɩ tɩʋ kʋm kʋntʋ nɔɔna te. 16Cəgi-na, a lagɩ a tʋŋɩ abam nɩnɛɛnɩ peeni na maa ve sɩ sɩ gwaanɩ nywənkuri wʋnɩ te tɩn mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ 'a maŋɩ sɩ 'a ta'a cʋ 'a tɩtɩ, sɩ 'a ta'a jɩgɩ swan nɩ bɩsankwɩ te, sɩ 'a daarɩ 'a pa 'a wʋrʋ taa lana nɩ kunkwənə na yɩ te tɩn. 17'A ta'a cʋ 'a tɩtɩ, sɩ nɔɔna w'ʋ ja abam ba vu ba saŋɩ sarɩya-dirə nakwa bam tee nɩ, yɩ ba daarɩ ba magɩ abam ba Wɛ-di sɩm wʋnɩ. 18Abam na tɔgɩ amʋ tɩn ŋwaanɩ, ba'a ja abam ba vu ba saŋɩ dɩdɛɛra dɩ pwa tee nɩ. Kʋntʋ mʋ 'a w'ʋ wanɩ 'a brɩ-ba Wɛ cɩga kam, yɩ 'a daarɩ 'a brɩ dwi-gɛ tiinə bam dɩ. 19Ba nan na jaanɩ abam ba vu ba saŋɩ, sɩ 'a yɩ ta'a liə dɩ 'a na w'ʋ ta kʋlʋ tɩn naa 'a na w'ʋ ta te tɩn. 'A na w'ʋ ta'a zɩgɩ ba yigə nɩ maŋa kalʋ tɩn, Wɛ w'ʋ pa 'a lwarɩ 'a na w'ʋ ta kʋlʋ tɩn. 20Kʋ daɩ abam tɩtɩ mʋ w'ʋ ŋɔɔnɩ, kʋ yɩ 'a Ko Wɛ Joro kʋm mʋ w'ʋ pa abam taanɩ dɩlʋ 'a na w'ʋ ŋɔɔnɩ tɩn. 21Nɔɔna badonnə w'ʋ ja ba tɩtɩ cʋrrʋ ba kɩ nɔɔna jɩa nɩ sɩ ba gʋ-ba. Kwə dɩ w'ʋ kɩ ba biə kʋntʋ doŋ. Biə dɩ w'ʋ zaŋɩ ba pa ba ja ba niinə dɩ ba kwə ba gʋ. 22Nɔɔna maama w'ʋ ta culi abam, 'a na yɩ amʋ nɔɔna tɩn ŋwaanɩ. Wʋlʋ maama nan na tiini o zɩgɩ kəŋkəŋ sɩ kʋ vu kʋ yi yaara yam tiim tɩn, Wɛ w'ʋ vrɩ kʋntʋ tu ŋwɩa. 23Ba nan na bɛɛsɩ abam tɩʋ kʋlʋ nɩ, sɩ 'a duri 'a vu kʋdoŋ. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam b'a wanɩ 'a tʋlɩ tɩɩnɩ dɩlʋ maama na wʋ Yisɩrayɛlɩ nɩ tɩn 'a ti, yɩ amʋ Nabiin-bu wʋm daa ta wʋ joori a ba. 24Karabu nan tərə o na dwe o karanyɩna. Tɩntʋŋnʋ dɩ nan tərə o na dwe o yuutu. 25Karabu nan na tu o yɩ nɩ o karanyɩna te, kʋ maŋɩ kʋntʋ. Tɩntʋŋnʋ dɩ nan na tu o yɩ nɩ o yuutu te, kʋ maŋɩ kʋntʋ. Ba na jɩgɩ sɔŋɔ tu ba bə ba wɩ 'Sʋtaana-pɛ Belizebuli' tɩn, ba laan w'ʋ tiini ba twɩ o sɔŋɔ tiinə bam sɩ kʋ dwəni kʋntʋ. 26'A nan yɩ ta'a fʋna dɩ nabiinə. Woŋo kʋlʋ maama na səgi nɔɔna tee nɩ tɩn jwa w'ʋ ba kʋ lwarɩ jaja. Woŋo kʋlʋ na pugi tɩn jwa w'ʋ ba kʋ puri. 27A na səgi a brɩ abam cɩga kalʋ maama tɩn, 'a maŋɩ sɩ 'a pa ka nuŋi pooni mʋ. A na waasɩ kʋlʋ dɩ abam tɩn, 'a maŋɩ sɩ 'a di nayuu mʋ 'a tɔɔlɩ-kʋ. 28Abam yɩ ta'a kwarɩ fʋʋnɩ dɩ nɔɔna balʋ na w'ʋ wanɩ ba gʋ 'a yɩra yam yɩ ba b'a wanɩ 'a jwəəru ba gʋ tɩn. 'A nan maŋɩ sɩ 'a ta'a kwarɩ Wɛ mʋ, bɛŋwaanɩ dɩntʋ mʋ w'ʋ wanɩ DƖ pa 'a yɩra dɩ 'a jwəəru maama cɔgɩ min-tɩʋ nɩ. 29Kʋ na yɩ kabəmbəli, sɩntʋ yəlo yɩ mwalɩ mwalɩ mʋ. 'A Ko Wɛ nan nii sɩ baŋa nɩ, yɩ sɩ dɩdʋa b'a wanɩ ka tʋ tɩga nɩ ka tɩ dɩ Wɛ na wʋ sɛ. 30Kʋ nan na yɩ abam, Wɛ ye abam yuuywe sɩm ni na maɩ te tɩn. 31Kʋntʋ ŋwaanɩ, 'a yɩ ta'a kwarɩ fʋʋnɩ, sɩ abam dɩdʋa dɩdʋa tiini 'a jɩgɩ kuri 'a dwe kabəmbəli zanzan. 32Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na zɩgɩ nabiinə yigə nɩ o brɩ jaja nɩ wʋntʋ yɩ amʋ nɔɔnʋ tɩn, amʋ dɩ nan w'ʋ zɩgɩ kʋntʋ tu kwaga nɩ a brɩ nɩ o yɩ a nɔɔnʋ a Ko Wɛ yigə nɩ. 33Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na vɩn amʋ nabiinə yigə nɩ tɩn, amʋ dɩ w'ʋ vɩn kʋntʋ tu a Ko Wɛ yigə nɩ. 34A na tu lʋgʋ baŋa tɩn, 'a yɩ ta'a bʋŋɩ nɩ, kʋ yɩ sɩ a pa nɔɔna mʋ na ywəəni daanɩ. A nan tu sɩ a pa nabiinə mʋ pɔɔrɩ daanɩ. 35A tu sɩ a pa nɔɔna dɩ ba kwə mʋ pɔɔrɩ daanɩ, sɩ a daarɩ a pa bukwa dɩ ba niinə dɩ pɔɔrɩ daanɩ, kʋ daarɩ sɩ kaana dɩ ba banna niinə dɩ pɔɔrɩ daanɩ. 36Kʋ ma w'ʋ pa nɔɔnʋ dɩ o tɩtɩ sɔŋɔ tiinə taa culi daanɩ. 37Wʋlʋ na soe o nu dɩ o ko o dwe amʋ tɩn, kʋntʋ tu wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ a nɔɔnʋ. Wʋlʋ maama na soe o biə o dwe amʋ tɩn, kʋntʋ tu wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ a nɔɔnʋ. 38Wʋlʋ maama na wʋ sɛ sɩ o tɔgɩ amʋ kwaga, sɩ o na yaara nɩ wʋlʋ na zɩŋɩ tʋʋn-dagara o maa ve o tʋʋnɩ jəgə te tɩn, kʋntʋ tu wʋ maŋɩ sɩ o taa yɩ amʋ nɔɔnʋ. 39Wʋlʋ maama nan na lagɩ sɩ o yɩrɩ o tɩtɩ ŋwɩa tɩn, o'o ga-ka mʋ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ na sɛ sɩ o ga o ŋwɩa amʋ ŋwaanɩ tɩn, o'o na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 40Nɔɔnʋ wʋlʋ na jeeri abam lanyɩranɩ tɩn, kʋ tu jeeri amʋ mʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ na jeeri amʋ lanyɩranɩ tɩn, kʋ tu jeeri Baŋa-Wɛ dɩlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn mʋ. 41Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na jeeri Wɛ nijoŋnu lanyɩranɩ tɩn, dɩ Wɛ na tʋŋ-o tɩn ŋwaanɩ, Wɛ w'ʋ pa kʋntʋ tu dɩ tɔgɩ o na nyɔɔrɩ nɩ DƖ nijoŋnu wʋm te. Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na jeeri nɔn-ŋʋm lanyɩranɩ o nɔn-ŋʋnɩm dɩm ŋwaanɩ tɩn, Wɛ w'ʋ pa kʋntʋ tu dɩ tɔgɩ o na nyɔɔrɩ dɩlʋ DƖ na w'ʋ pa nɔn-ŋʋm wʋm tɩn. 42A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na maŋɩ o kɩ na-zurə fɩnfɩɩn dɩ o pa amʋ nɔɔna bam wʋ dɩdʋa, o na yɩ a karabu tɩn ŋwaanɩ, kʋ tu w'ʋ na nyɔɔrɩ Wɛ tee nɩ."

will be added

X\