Marɩkɩ 9

1O daa ta ma ta dɩ ba o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔna balʋ zɩm na wʋ yo seeni tɩn badaara b'a tɩ, yɩ ba'a na Wɛ paarɩ dɩm na w'ʋ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ dɩ dam te tɩn." 2Da yardʋ dɛɛn na kɛ tɩn, Zezi laan ma ja Pɩyɛɛrɩ dɩ Zakɩ dɩ Zan o pa ba tɔgɩ daanɩ ba vu ba di pu-kamunu yuu. Ba wʋra ba yɩranɩ. Ba na wʋra kʋntʋ tɩn, Zezi yibiyə ma ləni ba yigə nɩ. 3O gwaarʋ tɩm ma tiini tɩ pɩɩrɩ parɩ parɩ yɩ tɩ nyɩɩna. Tɩ pɩɩrɩ tɩ gaalɩ nabiinu na w'ʋ wanɩ o zarɩ o gwaarʋ o pa tɩ pɩɩrɩ te tɩn. 4Eli dɩ Moyisi ma da ba nuŋi ba yigə nɩ, yɩ ba ŋɔɔnɩ dɩ Zezi. 5Pɩyɛɛrɩ laan ma ta dɩ Zezi o wɩ: "Karanyɩna, d'ɩ na wʋ yo seeni tɩn, kʋ tiini kʋ lana kʋ pa dɩbam. Nan pa d'ɩ pu vwə yatɔ yo seeni, sɩ nmʋ dɩ Moyisi dɩ Eli taa zʋʋrɩ da." 6Fʋʋnɩ dɛɛn zʋ-ba zanzan. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ o garɩ o ŋɔɔnɩ kʋntʋ doŋ. 7Kunkwəənu laan ma ba tɩ kwəli-ba. Ba ma ni kwərə na ŋɔɔnɩ tɩ wʋnɩ ka wɩ: "Wʋntʋ mʋ yɩ amʋ bu-dʋa a na so-o dɩ a wʋ maama. 'A nan ta'a cəgi o taanɩ lanyɩranɩ." 8Ba ma da kwəni ba nii jəgə maama, yɩ ba daa wʋ nɛ nɔɔn-nɔɔnʋ, kʋ na daɩ Zezi yɩranɩ. 9Ba ma zaŋɩ piu kʋm yuu nɩ ba maa tuə. Zezi laan ma kaanɩ-ba o wɩ: "Yɩ pa-na nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ 'a na nɛ kʋlʋ tɩn, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ amʋ Nabiin-bu wʋm na w'ʋ ba a bi a yagɩ tʋʋnɩ tɩn." 10Ba ma sɛ yɩ ba ŋɔɔnɩ ba yɩranɩ ba bwɛ ba nii, ka bi ka yagɩ tʋʋnɩ taanɩ dɩm kuri mʋ bɛɛ. 11Ba laan ma bwe-o ba wɩ: "Wɛ cullu karanyɩna tiinə bam yəni ba tɛ ba wɩ: Eli mʋ maŋɩ sɩ o da yigə o ba, sɩ Krisi wʋm laan da kwaga. Kʋ yɩ cɩga mʋ naa vwan mʋ?" 12Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Kʋ yɩ cɩga mʋ. Eli maŋɩ sɩ o da yigə o ba o kwɛ woŋo maama, sɩ Krisi wʋm laan ba. Bɛɛ nan mʋ yɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ, Nabiin-bu wʋm maŋɩ sɩ o yaarɩ zanzan sɩ nɔɔna cul-o? 13'A nan ta'a ye-na nɩ, Eli maŋɩ o ba, yɩ nɔɔna tiini ba bɛɛs-o nɩ ba wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn, nɩ kʋ na maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ o woŋo Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ te tɩn." 14Zezi dɩ o karabiə batɔ bam laan ma joori ba vu ba yi o karabiə babam bam te. Ba ma na kɔgɔ zanzan na gilimi-ba. Wɛ cullu karanyɩna tiinə badonnə maa wʋra ba magɩ kantɔgɔ dɩdaanɩ ba. 15Kɔgɔ kʋm na nɛ Zezi tɩn, ba ma tiini ba yɩ yəəu, yɩ ba duri ba vu o te ba jɔɔn-o. 16O ma bwe-ba o wɩ: "Bɛɛ ŋwaanɩ mʋ 'a zɩgɩ 'a magɩ kantɔgɔ dɩ ba?" 17Nɔɔnʋ wʋdoŋ maa wʋ kɔgɔ kʋm wʋnɩ, o ma lər-o o wɩ: "Karanyɩna, a ya jaanɩ a bu mʋ a ba nmʋ te, sɩ n pa o na yazurə. Cicirə mʋ jɩg-o ka yaara, ka pa o warɩ o ŋɔɔnɩ. 18Maŋa kalʋ ka na yəni ka ja-o tɩn, ka yəni ka dʋl-o ka dɩ tɩga nɩ mʋ. Lile-puŋə ma nuŋi o ni nɩ yɩ o dʋnɩ o yələ. O yɩra yam maama maa yəni ya kʋ. A ma loori nmʋ karabiə bam sɩ ba zəli cicirə kam sɩ ka yag-o, yɩ ba wʋ wanɩ." 19Zezi na ni kʋntʋ tɩn, o ma ta o wɩ: "Abam zɩm nɔɔna bam brɩ 'a ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ. Amʋ w'ʋ daanɩ abam tɩtarɩ nɩ a kɩ wʋ-zuru dɩ abam sɩ kʋ taa ve maŋa kɔɔ? Ja-na bu wʋm 'a ba." 20Ba ma ja-o ba vu o te. Cicirə kam na nɛ Zezi tɩn, ka ma su bu wʋm ka pa o yɩra saɩ pɔgɩ pɔgɩ. O ma tʋ tɩga nɩ o bibilə. Lile-puŋə maa nuŋi o ni nɩ. 21Zezi ma bwe bu wʋm ko o wɩ: "Maŋa kɔɔ mʋ kʋ puli kʋ kɩ-o kʋntʋ?" O ma lər-o o wɩ: "O biini nɩ. 22Kuni zanzan cicirə kam yəni ka dʋl-o ka dɩ mini wʋnɩ dɩ na wʋnɩ mʋ, sɩ ka gʋ-o. Nmʋ nan na w'ʋ wanɩ, sɩ n duri dɩbam yibwənə n zəni dɩbam." 23Zezi ma lər-o o wɩ: "Nmʋ tagɩ n wɩ, amʋ na w'ʋ wanɩ mʋ. Wʋlʋ maama nan na kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn, kʋlʋkʋlʋ tərə Wɛ na b'a wanɩ DƖ kɩ DƖ pa kʋntʋ tu." 24Bu wʋm ko laan ma kaasɩ o wɩ: "A sɩɩnɩ a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ nmʋ. Nan wəli-nɩ sɩ a taa fɔgɩ a jɩga." 25Zezi ma na nɔn-kɔgɔ zanzan na durə kʋ maa bɩɩnɩ ba te. O laan ma bagɩ cicirə kam, yɩ o ta dɩ ka o wɩ: "Nmʋ wʋlʋ na paɩ nɔɔna jiri mɩmaarʋ dɩ zwa-kwarʋ tɩn, a tɛ dɩ nmʋ sɩ n nuŋi bu wʋm yɩra nɩ n viiri, sɩ n daa yɩ joori n yaar-o." 26Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, cicirə kam ma kaasɩ, yɩ ka tiini ka su bu wʋm ka pa o yɩra saɩ pɔgɩ pɔgɩ, yɩ ka nuŋi ka daar-o. Ka na yag-o tɩn, o ma bəri. Nɔɔna zanzan maa tɛ ba wɩ: "O tɩgɩ mʋ." 27Zezi laan ma ja o jɩŋa o pa o zaŋɩ wɛɛnɩ o zɩgɩ. 28Zezi na joori o zʋ digə tɩn, o karabiə bam ma vu o te ba yɩranɩ, yɩ ba bwe-o ba wɩ: "Bɛŋwaanɩ mʋ dɩbam wʋ wanɩ d'ɩ zəli cicirə kam?" 29O ma ləri-ba o wɩ: "Cicirə kantʋ doŋ zəlim cana. Cicirə kantʋ dwi warɩ ka zəli kʋ na daɩ dɩ Wɛ-loro dam." 30Ba dɛɛn ma nuŋi jəgə kam kʋntʋ nɩ ba vu ba tɔgɩ Galile wʋ ba kɛ. Zezi maa ba lagɩ sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ ba je, 31o na jɩgɩ o karabiə bam o brɩ tɩn ŋwaanɩ. O maa brɩ-ba o wɩ: "Ba'a ja amʋ Nabiin-bu wʋm ba kɩ nɔɔna jɩŋa nɩ yɩ ba gʋ-nɩ. Ba nan na gʋ-nɩ, da yatɔ dɛ nɩ a laan w'ʋ joori a bi a yagɩ tʋʋnɩ." 32O karabiə bam ma wʋ ni o taanɩ dɩm kuri, yɩ ba kwarɩ sɩ ba bwe-o ba nii. 33Ba ma vu ba yi Kapɛrnawum. Ba ma zʋ sɔŋɔ. Zezi ma bwe o karabiə bam o wɩ: "D'ɩ na wʋ cwəŋə nɩ d'ɩ maa bɩɩnɩ tɩn, 'a ya magɩ kantɔgɔ bɛɛ ŋwaanɩ mʋ?" 34Ba maa cɩm. Bɛŋwaanɩ, ba ya na maa bɩɩnɩ tɩn, ba ya magɩ kantɔgɔ daanɩ sɩ ba nii, bantʋ wʋnɩ wɔɔ mʋ yɩ kamunu o dwe ba maama. 35Zezi ma jəni tɩga nɩ. O ma bəŋi o karabiə fugə-bale bam sɩ ba ba o te. O ma ta dɩ ba o wɩ: "Wʋlʋ na lagɩ sɩ o taa yɩ yigə tu tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o ji ba maama kwaga tu mʋ, sɩ o taa tʋŋɩ o pa ba maama." 36O ma ja bu balaŋa o pa o zɩgɩ ba maama tɩtarɩ nɩ. O ma kwe-o o kɩ o ja-kukoro nɩ, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: 37"Wʋlʋ maama na nɩgɩ bu balaŋa kantʋ doŋ lanyɩranɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn, kʋntʋ tu nɩgɩ amʋ mʋ. Wʋlʋ maama nan na nɩgɩ amʋ tɩn, kʋ daɩ amʋ yɩranɩ mʋ o nɩga, kʋ yɩ o nɩgɩ Baŋa-Wɛ dɩlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn dɩ mʋ." 38Zan ma ta dɩ Zezi o wɩ: "Karanyɩna, d'ɩ ya nɛ nɔɔnʋ wʋdoŋ na zəli ciciri nɔɔna yɩra nɩ dɩ nmʋ yɩrɩ. O nan na daɩ dɩbam kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔnʋ tɩn, d'ɩ ma kwaanɩ sɩ d'ɩ cɩ-o, sɩ o daa yɩ taa kɩ kʋntʋ." 39Zezi ma ləri o wɩ: "'A ya wʋ maŋɩ sɩ 'a cɩ-o. Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tɔgɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ o kɩ wo-kɩnkagɩlɩ tɩn b'a wanɩ o pipiri lɩla o ŋɔɔnɩ ta-balɔrɔ o pa-nɩ. 40Bɛŋwaanɩ wʋlʋ maama na ba culi dɩbam tɩn yɩ dɩbam nɔɔnʋ mʋ. 41A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na kwe na o pa abam sɩ 'a nyɔ, 'a na yɩ amʋ Zezi Krisi nɔɔna tɩn ŋwaanɩ, kʋntʋ tu w'ʋ na pɛɛrɩ Wɛ tee nɩ. 42Kʋ na yɩ balʋ na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn, ba na maŋɩ ba muri nɩ bu-balwa te dɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na pɛ ba dɩdʋa yagɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm tɩn, ba na ləgi kandwɛ kamunu mʋ kʋntʋ tu ba nɩ ba dɩ-o nɩnɩʋ wʋnɩ yɩ o tɩ, kʋ'ʋ ta garɩ cam dɩlʋ o na w'ʋ ba o na Wɛ tee nɩ tɩn. 43Nmʋ jɩŋa na lagɩ ka pa n kɩ lwarɩm, kʋ maŋɩ sɩ n go-ka mʋ n yagɩ. N na gɛ n jɩŋa, yɩ n daarɩ n na ŋwɩa Wɛ tee nɩ, kʋntʋ garɩ nmʋ na jɩgɩ n jɩa maama yɩ n vu min-tɩʋ, mɛ na yɩ mini dɩlʋ na b'a dwe maŋa dɩ maŋa tɩn. (( 44Jəgə kam kʋntʋ nɩ, 'kanzwa w'ʋ ta di ba yɩra, yɩ ya ba fɔgɩ ya tʋa. Mini w'ʋ ta di-ba, yɩ dɩ ba fɔgɩ dɩ dweə.')) 45Nmʋ naga na lagɩ ka pa n kɩ lwarɩm, kʋ maŋɩ sɩ n go-ka mʋ n yagɩ. Nmʋ na yɩ na-dʋa yɩ n na ŋwɩa Wɛ tee nɩ, kʋntʋ garɩ nmʋ na jɩgɩ n nɛ sɩm maama, yɩ ba laan dɩ-m ba yagɩ min-tɩʋ nɩ. (( 46Jəgə kam kʋntʋ nɩ, 'kanzwa w'ʋ ta di ba yɩra, yɩ ya ba fɔgɩ ya tʋa. Mini w'ʋ ta di-ba, yɩ dɩ ba fɔgɩ dɩ dweə.')) 47Nmʋ yi nan na lagɩ dɩ pa n kɩ lwarɩm, kʋ maŋɩ sɩ n lɩ-dɩ n dʋlɩ n yagɩ mʋ. N na jɩgɩ yi dɩdʋa yɩ n zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ, kʋntʋ garɩ nmʋ na jɩgɩ yiə yale, yɩ ba laan dɩ-m ba yagɩ min-tɩʋ nɩ. 48Jəgə kam kʋntʋ nɩ, 'kanzwa w'ʋ ta di ba yɩra, yɩ ya ba fɔgɩ ya tʋa. Mini w'ʋ ta di-ba, yɩ dɩ ba fɔgɩ dɩ dweə.' 49Nɔɔnʋ maama maŋɩ sɩ Wɛ kwe mini mʋ DƖ ma maŋ-o DƖ nii, sɩ DƖ pa o bɩcarɩ fɔgɩ dɩ kwɛ, nɩ yɛ na kwɛ wʋdiu te tɩn. 50Yɛ ywənə yɩ dɩ waɩ dɩ kwɛ wʋdiu. Yɛ ywəəni nan na ti, n daa n b'a wanɩ n pa dɩ joori dɩ ja ywəəni. Pa-na 'a wʋrʋ taa ywəmmə da-ŋwaanɩ, sɩ 'a jəni dɩ yazurə, nɩ yɛ na paɩ wʋdiu ywəmmə te tɩn."

will be added

X\