Marɩkɩ 6

1Zezi dɛɛn ma nuŋi jəgə kam kʋntʋ nɩ, yɩ o joori o vu o tɩtɩ tɩʋ. O karabiə bam dɩ tɔg-o ba vu. 2Zwifə bam siun dɛ na yi tɩn, o ma vu o zʋ ba Wɛ-digə kam yɩ o puli sɩ o brɩ-ba Wɛ taanɩ. Nɔɔna zanzan maa wʋra yɩ ba cəgi o zaasɩm dɩm. Ba na ni tɩn, kʋ ma sʋ-ba lanyɩranɩ. Ba maa tɛ ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ kɩ ta mʋ o lwarɩ wəənu tɩntʋ doŋ? O kɩ ta mʋ o jɩgɩ swan tɩntʋ, yɩ o jɩgɩ dam o ma kɩ wo-kɩnkagɩla yantʋ? 3Kʋ daɩ wʋm mʋ yɩ da-lwarʋ wʋm na? Wʋm mʋ daɩ Mari bu wʋm na? Kʋ daɩ wʋm nyaana mʋ yɩ Zakɩ dɩ Zʋzɛfʋ dɩ Zudasɩ dɩ Simɔn na? Kʋ daɩ wʋm nakwa mʋ wʋ dɩbam tɩtarɩ nɩ tɩn na?" Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ ba dɛɛn wʋ sɛ nɩ Zezi sɩɩnɩ o nuŋi Wɛ te. 4O laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Nɔɔnʋ na yɩ Wɛ nijoŋnu, nɔɔna yəni ba pa-o zulə lanyɩranɩ, kʋ daarɩ o tɩtɩ tɩʋ tiinə dɩ o sɔŋɔ tiinə dɩ o cʋrrʋ nan b'a nɩg-o." 5O dɛɛn ma wʋ kɩ wo-kɩnkagɩla ba tee nɩ. Kʋ na daɩ o na kwe o jɩŋa o daŋɩ yawɩɩna fɩnfɩɩn baŋa nɩ o pa ba na yazurə tɩn. 6Kʋ ma sʋ Zezi dɩ ba na wʋ kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o tɩn. Zezi dɛɛn maa tʋlɩ tɩ-balwa bam o karɩ o brɩ nɔɔna Wɛ cɩga kam. 7O laan ma bəŋi o karabiə fugə-bale bam sɩ ba ba o te. O ma lɩ-ba bale bale sɩ o tʋŋɩ-ba, yɩ o pa-ba dam sɩ ba wanɩ ba zəli ciciri nɔɔna yɩra nɩ. 8O ma ta dɩ ba o wɩ: "'A na maa ve, 'a yɩ zaŋɩ 'a kwe kʋlʋkʋlʋ 'a wəli da 'a ja 'a vu, kʋ na daɩ nacəgə yɩranɩ. 'A nan yɩ kwe wʋdiu naa tampɔgɔ. 'A yɩ kwe səbu 'a kɩ gwar-fwɛɛla nɩ 'a wəli da. 9Zʋ-na natra, sɩ 'a yɩ kwe gwaarʋ tɩle tɩle. 10'A na ve 'a zʋ sɔŋɔ kʋlʋ 'a pəni da, sɩ 'a ta'a zʋʋrɩ daanɩ sɩ kʋ ba kʋ yi 'a viirim maŋa. 11Kʋ daarɩ, 'a na yi tɩʋ kʋlʋ yɩ ba na wʋ sɛ sɩ ba jeeri abam lanyɩranɩ, naa ba na wʋ cəgi abam taanɩ, sɩ 'a nuŋi tɩʋ kʋm kʋntʋ nɩ. 'A na maa viirə, sɩ 'a pɩɩsɩ 'a nɛ fogo 'a yagɩ da, sɩ kʋ pa nɔɔna bam lwarɩ nɩ ba wʋ kɩ lanyɩranɩ." 12O na tagɩ kʋntʋ dɩ ba o ti tɩn, ba laan ma nuŋi ba vu ba tɔɔlɩ Wɛ kwərə, ba brɩ nɔɔna nɩ ba maŋɩ sɩ ba ləni ba wʋrʋ ba yagɩ kəm-balwaarʋ tɩm. 13Ba ma zəli ciciri zanzan nɔɔna yɩra nɩ. Ba ma kwəri ba kwe nugə ba ma dwe yawɩɩna zanzan, yɩ ba na yazurə. 14Pɛ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Erɔdɩ. O ma ba o ni Zezi ŋwa, nɔɔna zanzan na jɩgɩ o taanɩ ba ŋɔɔnɩ tɩn ŋwaanɩ. Nɔɔna badonnə maa tɛ ba wɩ: "Kʋ yɩ Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn mʋ joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ o jɩgɩ dam yɩ o waɩ wo-kɩnkagɩla o kɩa." 15Nɔɔna badaara maa wɩ: "Kʋ yɩ Wɛ nijoŋnu Eli mʋ tuə." Badaara dɩ ta maa wɩ: "O yɩ Wɛ nijoŋnu mʋ, nɩnɛɛnɩ balʋ na tɔɔlɩ Wɛ kwərə faŋa faŋa tɩn." 16Kʋ daarɩ, Pɛ Erɔdɩ na ni Zezi ŋwa tɩn, o ma ta o wɩ: "Kʋ'ʋ ta yɩ Zan wʋlʋ amʋ na pɛ ba go o yuu tɩn mʋ joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ." 17O dɛɛn tagɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ o ya wʋ kɩ Zan lanyɩranɩ. O pɛ ba ja Zan ba vɔ ba kɩ pɩɩna digə nɩ. Kʋ dɛɛn kɩ tɩntʋ doŋ mʋ: Erɔdɩ ya di kaanɩ wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Erɔdɩadɩ. Kaanɩ wʋm dɛɛn yɩ o zɩmbaarʋ Filipi kaanɩ mʋ. 18Zan dɛɛn ma ta dɩd-o nɩ, kʋ culə sɩ o di o zɩmbaarʋ kaanɩ yɩ o ta ŋwɩ. 19Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Erɔdɩadɩ culi Zan. O maa lagɩ sɩ ba gʋ-o, yɩ o wʋ nɛ cwəŋə, 20bɛŋwaanɩ Erɔdɩ dɛɛn kwarɩ Zan. O maa ye nɩ Zan yɩ wʋ-poŋo tu yɩ o tɛ cɩga. Kʋntʋ ŋwaanɩ Erɔdɩ ma fɔg-o o nii lanyɩranɩ, sɩ kʋlʋkʋlʋ yɩ kɩ-o. O maa yəni o cəgi o taanɩ dɩ wʋpolo, yɩ kʋ pa o wʋbʋŋa vugimi. 21Erɔdɩadɩ dɛɛn laan ma ba o na cwəŋə sɩ ba gʋ Zan. Pɛ Erɔdɩ lʋra maŋa na tu ka yi tɩn, o ma kɩ candiə yɩ o bəŋi o tɩʋ kʋm dɩdɛɛra bam dɩ pamaŋna yigə tiinə, dɩ nadunə balʋ na zʋʋrɩ Galile nɩ tɩn, sɩ ba tɔgɩ ba di candiə kam. 22Ba na wʋra ba di candiə kʋntʋ tɩn, Erɔdɩadɩ bukɔ laan ma zaŋɩ o zʋ o sa o brɩ vərə bam. Kʋ ma pa pɛ wʋm dɩ o vərə bam wʋ poli lanyɩranɩ. Pɛ wʋm ma ta dɩ bukɔ wʋm o wɩ: "Woŋo kʋlʋ maama nmʋ na lagɩ tɩn, amʋ w'ʋ pa-m." 23O ta ma ta o du o wɩ: "A'a pa-m woŋo kʋlʋ maama n na w'ʋ loori a tee nɩ tɩn. Kʋ na maŋɩ kʋ yɩ a tɩʋ kʋm cicoro dɩ, a ta w'ʋ pa-m." 24Bukɔ wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma nuŋi o vu o nu te o bwe-o o wɩ: "Bɛɛ woŋo mʋ amʋ w'ʋ loori?" O ma ləri o wɩ: "Ve n ta nɩ n lagɩ sɩ o go Zan yuu mʋ o pa-m." 25Bukɔ wʋm ma kɩ lɩla o joori o zʋ pɛ wʋm te, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: "A lagɩ sɩ n go Zan yuu mʋ n kɩ zʋŋ-tanlaŋa wʋnɩ n pa-nɩ lele." 26Pɛ Erɔdɩ na ni kʋntʋ tɩn, o wʋ ma tiini kʋ cɔgɩ zanzan. O nan na tagɩ o du vərə bam yigə nɩ tɩn, o maa ba lagɩ sɩ o vɩn. 27O ma kɩ lɩla o tʋŋɩ o pamaŋnʋ dɩdʋa sɩ o vu o go Zan yuu kʋm o ja ba. Nɔɔnʋ wʋm ma vu pɩɩna digə kam o go Zan yuu kʋm. 28O ma kwe-kʋ o kɩ zʋŋ-tanlaŋa wʋnɩ o ja ba o pa bukɔ wʋm. O ma joŋi o ja vu o pa o nu. 29Zan karabiə bam na lwarɩ kʋlʋ na kɩ tɩn, ba ma zaŋɩ ba vu ba kwe o yɩra yam ba ja vu ba kɩ. 30Zezi karabiə fugə-bale bam ma joori ba ba o te. Ba ma ta ba brɩ-o kʋlʋ maama ba na kɩa, dɩ ba na brɩ nɔɔna Wɛ cɩga kam te tɩn. 31Nɔɔna zanzan maa yəni ba tui Zezi te, yɩ ba joori ba viirə. Ba na daga kʋntʋ tɩn, Zezi dɩ o karabiə bam daa warɩ ba na pwələ sɩ ba di wʋdiu dɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ o ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam nan ba 'a yɩranɩ, sɩ d'ɩ vu gaa wʋ sɩ 'a wanɩ 'a sin fɩnfɩɩn." 32Ba laan ma vu ba zʋ naboro, sɩ ba vu je sɩlʋ na yɩ gaa wʋ tɩn ba yɩranɩ. 33Ba na maa kɛ tɩn, nɔɔna zanzan ma na-ba yɩ ba lwarɩ-ba. Ba ma zaŋɩ ba nuŋi ba tɩɩnɩ dɩm maama nɩ, ba duri dɩ nɛ ba vu ba loori-ba jəgə kalʋ ba na maa ve tɩn nɩ. 34Zezi ma nuŋi naboro kʋm wʋnɩ. O laan ma na nɔn-kɔgɔ kʋm na tu kʋ wʋra. Ba ŋwaŋa ma zʋ-o lanyɩranɩ, bɛŋwaanɩ ba nyɩ dɩ peeni sɩlʋ na ba jɩgɩ nayɩrʋ sɩ o taa nii sɩ baŋa nɩ tɩn. O laan ma puli o wʋra o brɩ-ba wəənu zanzan. 35Kʋ na tiini kʋ daanɩ yɩ wɛ ba wʋra dɩ zʋʋrɩ tɩn, o karabiə bam ma vu ba ta dɩd-o ba wɩ: "Maŋa kam wʋra ka kɛa, yɩ jəgə kalʋ dɩbam na wʋra tɩn yɩ gaa wʋ mʋ. Wʋdiu təri yo. 36Kʋntʋ ŋwaanɩ, pa nɔɔna bam vu sam wʋnɩ ba yəgi wʋdiu ba di." 37O ma ləri-ba o wɩ: "Abam tɩtɩ pa-ba wʋdiu sɩ ba di." Ba ma ta ba wɩ: "D'ɩ na lagɩ d'ɩ yəgi dɩpɛ sɩ dɩ yi ba maama dim, kʋ'ʋ yi nɩnɛɛnɩ səbu-dala biə yale mʋ (200). D'ɩ w'ʋ wanɩ d'ɩ yəgi kʋntʋ na?" 38O laan ma bwe-ba o wɩ: "Abam jɩgɩ dɩpwa yagra mʋ? Ve-na 'a nii." Ba na ve ba nii tɩn, ba ma joori ba ba, ba ta dɩd-o ba wɩ: "Ya yɩ dɩpwa yanu dɩ kale sɩle yɩranɩ mʋ." 39Zezi laan ma pa o karabiə bam ni, sɩ ba pa nɔɔna bam pɔɔrɩ kɔgɔ kɔgɔ ba jəni tɩga nɩ ga-lɩʋ kʋm baŋa nɩ. 40Ba maama ma pɔɔrɩ yɩ ba jəni, badaara kɔgɔ bi bi, badaara kɔgɔ fiinnu fiinnu. 41Zezi laan ma kwe dɩpwa yanu yam dɩ kale sɩle sɩm, yɩ o kwəni o yuu wɛɛnɩ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ. O ma fɔ fɔ dɩpwa yam o maŋɩ o pa o karabiə bam, sɩ ba laan joŋi-ya ba ja vu ba maŋɩ ba pa nɔɔna bam. O ma daarɩ o maŋɩ kale sɩle sɩm dɩ o pa ba maama sɩ ba di. 42Nɔɔna bam maama ma di ba su ba daarɩ. 43Zezi karabiə bam ma pɛ dɩpwa dɩ kale cicwəəru tɩlʋ na daarɩ tɩn ba su tɩtwarʋ fugə-tɩle. 44Nɔɔna balʋ dɛɛn na di kʋntʋ tɩn yɩ baara mʋrr-tɩnu mʋ (5.000), kʋ wəli dɩ kaana dɩ biə dɩ. 45Kʋntʋ kwaga nɩ Zezi ma da o pa o karabiə bam vu ba zʋ naboro kʋm, sɩ ba da yigə ba bɛ nɩnɩʋ kʋm ba vu ba yi Betisayida. Ba na maa kɛ tɩn, o ma pa kɔgɔ kʋm viiri. 46O na pɛ ba viiri tɩn, o ma vu o di piu yuu sɩ o warɩ Wɛ. 47Tɩga ma ba ka yi. Naboro kʋm maa wʋ nɩnɩʋ kʋm tɩtarɩ nɩ, yɩ Zezi ta wʋ buburu kʋm nɩ o yɩranɩ. 48O ma na o karabiə bam na tiini ba kwaanɩ ba yɛ yɩ kʋ cɛ ba yɩra nɩ, vu-fɔrɔ na zaŋɩ kʋ jeeri-ba tɩn ŋwaanɩ. Tɩga na wʋra ka pʋʋrɩ tɩn, Zezi ma zaŋɩ o ve na bam baŋa nɩ o maa ve ba te. O ma vu o lagɩ o gaalɩ-ba o kɛ. 49Ba na nɛ-o o ve na bam baŋa nɩ tɩn, ba ya bʋŋɩ nɩ kʋ yɩ ciru mʋ. Ba ma kaasɩ baŋa baŋa, 50bɛŋwaanɩ ba maama nɛ-o yɩ fʋʋnɩ zʋ-ba zanzan. Zezi laan ma ŋɔɔnɩ dɩ ba o wɩ: "Pa-na 'a wʋrʋ kɩ dam, sɩ kʋ yɩ amʋ mʋ. 'A yɩ pa fʋʋnɩ taa jɩgɩ abam." 51O laan ma vu o zʋ naboro kʋm wʋ. O na yi ba te kʋntʋ tɩn, viu kʋm ma da kʋ kwəri. Kʋ ma tiini kʋ sʋ-ba, 52bɛŋwaanɩ Zezi na maŋɩ dɩpɛ dɩm o pa nɔn-kɔgɔ kʋm yɩ ba di tɩn, ba wʋ ni wo-kɩnkagɩlɩ dɩm kʋntʋ kuri, Wɛ cɩga kam na wʋ wanɩ ka zʋ ba wʋbʋŋa tɩn ŋwaanɩ. 53Ba ma vu ba bɛ ba yi bubɛ dɩdɩm dɩm. Ba ma ja naboro kʋm ba ja nuŋi ba zɩgɩ da. Ba na yi je sɩlʋ tɩn yɩrɩ mʋ Zenezarɛtɩ. 54Ba na nuŋi naboro kʋm wʋnɩ tɩn, nɔɔna bam ma lwarɩ Zezi. 55Ba laan ma duri je sɩm kʋntʋ maama nɩ, ba vu ba ta ba pa nɔɔna lwarɩ. Mɛ maama ba na lwarɩ nɩ o tu da tɩn, ba ma kwe balʋ na ba jɩgɩ yazurə tɩn ba zɩŋɩ gungwəəlu wʋnɩ ba ja vu o te. 56O na yəni o ve je sɩlʋ maama tɩn, kʋ na yɩ tɩ-balɛ naa tɩ-kamunə, nɔɔna yəni ba ja yawɩɩna mʋ ba nuŋi ba jeer-o yaga ni nɩ, yɩ ba loor-o sɩ o pa-ba cwəŋə sɩ ba dwe o gɔrɔ kʋm ni m'a. Balʋ maama na dwe o gɔrɔ kʋm kʋntʋ tɩn dɛɛn nɛ yazurə.

will be added

X\