Marɩkɩ 5

1Ba ma vu ba bɛ nɩnɩʋ kʋm ni dɩdoŋ dɩm mɛ Zeraaza tiinə na zʋʋrɩ da tɩn. 2Zezi ma nuŋi naboro kʋm wʋnɩ. Nɔɔnʋ wʋdoŋ ma da o nuŋi yibeelə je nɩ o ba o jeer-o. Cicirə mʋ jɩg-o ka yaara. 3- 4O dɛɛn tigi yibeelə je nɩ mʋ. Kuni zanzan ba yəni ba maɩ capʋnnʋ mʋ ba ma vɔ o jɩa dɩ o nɛ. O maa yəni o vaŋɩ capʋnnʋ tɩlʋ na wʋ o jɩa nɩ tɩn o kɔ. O ma daarɩ o magɩ luguru tɩlʋ ba na kɩ o nɛ sɩm nɩ tɩn o cɔgɩ. O na tiini o dana tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ daa warɩ o ja-o o vɔ, naa o ja-o o pa o jəni cɩm. 5Maŋa maama wɩa dɩ tɩtɩɩ o beeri yibeelə je sɩm nɩ dɩ pweeru yuu nɩ mʋ, yɩ o kaasa. O maa yəni o magɩ o tɩtɩ dɩ kandwa o fwələ. 6O na tʋlɩ o na Zezi yigə yigə tɩn, o ma nuŋi yibeelə yam wʋnɩ o duri o vu o jeer-o. O na yi o te tɩn, o ma kuni doonə o yigə nɩ, 7yɩ o kaasɩ dɩ kwər-dɩa o wɩ: "Zezi, Yuutu Baŋa-Wɛ Bu, n tu amʋ te sɩ n kɩ bɛɛ mʋ? A loori-m dɩ Wɛ yɩrɩ, sɩ n yɩ zaŋɩ n yaarɩ-nɩ." 8O tagɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ Zezi maŋɩ o wʋra o tɛ dɩ cicirə kam sɩ ka nuŋi o yɩra nɩ. 9Zezi laan ma bwe-o o wɩ: "N yɩrɩ mʋ bɛɛ?" O ma ləri o wɩ: "A yɩrɩ mʋ Kɔgɔ, bɛŋwaanɩ d'ɩ yɩ ciciri zanzan mʋ." 10Ciciri sɩm ma pa nɔɔnʋ wʋm tiini o loori Zezi, sɩ o yɩ pa sɩ nuŋi je sɩntʋ nɩ sɩ viiri. 11Tərə zanzan dɛɛn ma wʋ je sɩm kʋntʋ nɩ ba beeri piu kʋm təŋə nɩ ba di. 12Ciciri sɩm ma loori Zezi sɩ wɩ: "Pa dɩbam cwəŋə sɩ d'ɩ vu d'ɩ zʋ tərə bam." 13O ma sɛ. Ciciri sɩm laan ma yagɩ nɔɔnʋ wʋm yɩra yɩ sɩ zʋ tərə bam. Tərə bam kɔgɔ kʋm maama laan ma duri ba tu ba tʋ bugə kam wʋnɩ ba li na ba tɩ. Ba dɛɛn yɩ nɩnɛɛnɩ tərə mʋrr-tɩle (2.000) mʋ te. 14Nɔɔna balʋ ya na nii tərə bam baŋa nɩ tɩn ma duri ba vu tɩʋ kʋm wʋ dɩ dɛ sɩm maama nɩ, ba ta dɩ nɔɔna bam kʋlʋ na kɩ tɩn. Nɔɔna bam ma nuŋi ba vu sɩ ba nii kʋ na kɩ te tɩn. 15Ba ma vu ba yi Zezi te. Ba ma na nɔɔnʋ wʋlʋ ciciri kɔgɔ kʋm ya na jɩg-o tɩn. O maa je yɩ o wʋbʋŋa joori ya ba o tɩtɩ yɩ o zʋ gwaarʋ. Ba na nɛ-o kʋntʋ tɩn, fʋʋnɩ ma zʋ-ba. 16Balʋ yiə na nɛ kəm dɩm tɩn ma ta ba brɩ nɔɔna bam kʋ na kɩ nɔɔnʋ wʋm te tɩn, dɩ kʋlʋ na kɩ tərə bam dɩ tɩn. 17Tɩʋ kʋm nɔɔna bam laan ma loori Zezi sɩ o nuŋi ba tɩʋ kʋm nɩ o viiri. 18Zezi ma vu sɩ o joori o zʋ naboro kʋm wʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ ciciri sɩm ya na jɩgɩ sɩ yaarɩ tɩn ma loor-o, sɩ o na sɛ, sɩ o taa tɔg-o. 19O ma wʋ sɛ. O ma ta dɩd-o o wɩ: "Ve sɔŋɔ, sɩ n ta dɩ n sɔŋɔ tiinə n Yuutu Baŋa-Wɛ na duri nmʋ ŋwaŋa dɩ DƖ na kɩ woŋo kʋlʋ maama DƖ pa-m tɩn." 20Nɔɔnʋ wʋm laan ma kɛ o vu je sɩlʋ ba na bə nɩ 'Tɩɩnɩ Fugə' tɩn, yɩ o tɛ o brɩ nɔɔna bam Zezi na kɩ kʋlʋ o pa-o tɩn. Balʋ maama na ni o taanɩ dɩm tɩn, kʋ ma sʋ-ba. 21Zezi dɛɛn ma joori o da nɩnɩʋ kʋm wʋ dɩ naboro o bɛ bubɛ dɩdoŋ dɩm. O na zɩgɩ nɩnɩʋ kʋm ni nɩ tɩn, nɔn-kɔgɔ ma ba o te ba gilim-o. 22Nɔɔnʋ wʋdoŋ maa tɔgɩ o wʋra, o yɩrɩ mʋ Zayirusi. O yɩ Wɛ-digə kam yigə tiinə wʋ dɩdʋa mʋ. O na nɛ Zezi tɩn, o ma kuni doonə o yigə nɩ, 23yɩ o tiini o loor-o o wɩ: "Amʋ bukɔ balaŋa mʋ lagɩ o tɩ. Popo, a loori-m sɩ n ba n daŋɩ n jɩa o baŋa nɩ, sɩ kʋ'ʋ pa o yawɩʋ kʋm je sɩ o joori o na ŋwɩa." 24Zezi ma sɛ yɩ o tɔgɩ dɩd-o o ma ve. Kɔ-fɔrɔ dɩ maa tɔg-o, yɩ ba pɩɩn-o zanzan. 25Kaanɩ wʋdoŋ maa tɔgɩ o wʋra, o na wɔɛ ka-wʋ taan bɩna fugə-yale. 26O dɛɛn tiini o yaarɩ dɔgɩta tiinə zanzan tee nɩ. O dɛɛn cɔgɩ o səbu maama o yawɩʋ kʋm baŋa nɩ, yɩ kʋ ta ba garɩ kʋ pa-o, kʋ fɔgɩ kʋ jiri lɛɛrʋ mʋ o yɩra nɩ. 27O laan na ni Zezi ŋwa tɩn, o ma tɔgɩ kɔgɔ kʋm wʋ o kɛ o kwaga o vu o dwe o gɔrɔ. 28O maa bʋŋɩ o wɩ: "A na maŋɩ a dwe o gɔrɔ kʋm m'a dɩ, a'a na yazurə." 29O na dwe-o kʋntʋ tɩn, jana kam ma da ka kɔ. O ma lwarɩ nɩ o yawɩʋ kʋm sɩɩnɩ kʋ je o yɩra nɩ. 30Bɩdwɩ baŋa nɩ mʋ Zezi maanɩ nɩ dam nuŋi o yɩra nɩ. O maa zɩgɩ kɔgɔ kʋm wʋnɩ o pipiri o nii, yɩ o bwe o wɩ: "Wɔɔ mʋ dwe a gɔrɔ?" 31O karabiə bam ma ta dɩd-o ba wɩ: "Nmʋ wʋ nɛ nɔɔna bam maama na yigi ba pɩɩnɩ nmʋ te tɩn na? Bɛɛ mʋ yɩ n bwe nɩ, wɔɔ mʋ dwe-m?" 32O daa ta maa fɔgɩ o nii kɔgɔ kʋm wʋnɩ sɩ o lwarɩ wʋlʋ na dwe-o tɩn. 33Fʋʋnɩ laan maa jɩgɩ kaanɩ wʋm yɩ o yɩra saɩ, o na ye kʋlʋ na kɩ-o yɩ o na yazurə tɩn ŋwaanɩ. O ma vu Zezi te o kuni doonə o yigə nɩ, yɩ o ta o cɩga maama dɩd-o. 34Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "A bukɔ, nmʋ na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ te tɩn mʋ pɛ n na yazurə. Ve sɩ Wɛ w'ʋ wəli-m, sɩ n sin dɩ n yawɩʋ kʋm." 35Zezi ta na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔna badonnə ma nuŋi Zayirusi sɔŋɔ ba ba, ba ta dɩd-o ba wɩ: "N bukɔ wʋm tɩga. Daa n yɩ ta n jɩgɩ karanyɩna kam n yaara." 36Zezi maa cɩm, yɩ o ta dɩ Zayirusi o wɩ: "Yɩ pa fʋʋnɩ ja-m. Za n weeni n kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ." 37Zezi ma wʋ sɛ sɩ nɔɔna tɔgɩ dɩd-o ba vu Zayirusi sɔŋɔ kʋm, kʋ na daɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zakɩ dɩ o nyaanɩ Zan yɩranɩ. 38Ba ma vu ba yi sɔŋɔ kʋm. Zezi ma ni nɩ sɔɔ yɩranɩ mʋ wʋra bɔgɩ bɔgɩ, yɩ nɔɔna keerə yɩ ba coosə. 39O ma zʋ sɔŋɔ kʋm, yɩ o ta dɩ nɔɔna bam o wɩ: "Bɛŋwaanɩ mʋ yɩ 'a kɩ sɔɔ yɩ 'a keerə? Bu wʋm wʋ tɩgɩ, o dɔ mʋ." 40O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba ma mwan-o. O ma pa ba maama nuŋi. O ma daarɩ o ja bu wʋm nu dɩ o ko dɩ o tɩtɩ karabiə batɔ bam o vu o zʋ digə kalʋ bu wʋm na tigi da tɩn. 41O ma ja bu wʋm jɩŋa, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: "Talita kumi." Taanɩ dɩntʋ kuri mʋ: "Bɩsankana, a lagɩ a ta nmʋ, zaŋɩ wɛɛnɩ." 42O na tagɩ kʋntʋ tɩn, bɩsankana kam ma da ka zaŋɩ wɛɛnɩ ka veə. O bɩna dɛɛn yɩ fugə-yale mʋ. Ba na nɛ kʋntʋ tɩn, kʋ ma sʋ-ba lanyɩranɩ. 43Zezi laan ma kaanɩ-ba o wɩ, ba yɩ zaŋɩ ba pa nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ kʋlʋ na kɩ tɩn. O ma daarɩ o ta dɩ ba o wɩ, ba kɩ wʋdiu ba pa bu wʋm sɩ o di.

will be added

X\