Marɩkɩ 4

1Zezi dɛɛn maa wʋ nɩnɩʋ kʋm ni nɩ o brɩ nɔɔna bam. Nɔɔna zanzan ma ba ba gilim-o. Ba kɔgɔ kʋm na daga tɩn, o ma zaŋɩ o di naboro kʋ na wʋ na bam wʋnɩ tɩn, yɩ o jəni sɩ o brɩ-ba. Nɔɔna bam maama ma maŋɩ na bam ni nɩ, sɩ ba taa cəgi o taanɩ dɩm. 2O maa maɩ mɩmaŋa o brɩ-ba wəənu zanzan, yɩ o zaasɩ-ba o wɩ: 3"Cəgi-na. Valʋ dɛɛn mʋ wʋra. O ma zaŋɩ o vu o kara sɩ o du. 4O ma karɩ o dʋlɩ o wo-duuru tɩm. Tɩdonnə ma tʋ cwəŋə ni nɩ. Zunə ma ba ba twɛ-tɩ ba di. 5Tɩdonnə ma tʋ kandwa jəgə nɩ valɩm na ba daga mɛ tɩn. Tɩ ma wʋ daanɩ tɩ puli, valɩm dɩm na ba lirə tɩn ŋwaanɩ. 6Wɩa ma ba ka baanɩ tɩ maama. Tɩ bʋnnʋ na wʋ zʋ tɩga tɩn, tɩ ma tɩ. 7Kʋ daarɩ wo-duuru tɩdonnə ma tʋ sabarɩ wʋnɩ. Tɩ na puli tɩn, sabarɩ sɩm laan ma zaŋɩ sɩ li-tɩ sɩ gʋ, yɩ tɩ daa wʋ kɩ biə. 8Kʋ daarɩ tɩdonnə ma tʋ tɩ-ywəŋə jəgə nɩ, tɩ ma puli tɩ nuŋi tɩ kɩ biə lanyɩranɩ. Tɩdonnə kɩ nɩnɛɛnɩ biə fiintɔ fiintɔ. Tɩdaara kɩ nɩnɛɛnɩ biə fusɩrdʋ fusɩrdʋ. Tɩtɩm dɩ maa kɩ nɩnɛɛnɩ biə bi bi." 9Zezi laan ma ta o wɩ: "'A nan fɔgɩ 'a cəgi a taanɩ dɩm lanyɩranɩ." 10Kɔgɔ kʋm na viiri kʋ daarɩ Zezi o yɩranɩ tɩn, nɔɔna balʋ ya na wʋ o tee nɩ tɩn badaara ma tɔgɩ dɩ o karabiə fugə-bale bam, ba vu ba bwe-o mɩmaŋa yam kuri. 11O ma ləri-ba o wɩ: "Kʋ na yɩ abam, Wɛ maŋɩ DƖ pa 'a lwarɩ DƖ paarɩ dɩm kuri na yɩ te tɩn, yɩ cɩga kam kʋntʋ ya maŋɩ ka səgi mʋ. Kʋ daarɩ, balʋ na daɩ amʋ kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔna tɩn, a maɩ mɩmaŋa yɩranɩ mʋ a brɩ-ba Wɛ cɩga kam, 12sɩ 'ba na niə, sɩ ba yɩ taa naɩ lanyɩranɩ, ba na cəgə, sɩ ba yɩ taa ni ka kuri. Kʋ na daɩ kʋntʋ, ba ya w'ʋ pipiri ba sɛ Wɛ, yɩ DƖ w'ʋ yagɩ ba lwarɩm DƖ ma cɛ-ba.' " 13Zezi laan ma bwe-ba o wɩ: "'A wʋ ni mɩmaŋɩ dɩntʋ kuri na? Kʋntʋ tɩn, 'a nan w'ʋ kɩ ta mʋ 'a ni mɩmaŋa yadonnə yam kuri? 14Mɩmaŋɩ dɩm kuri mʋ tɩntʋ: Wo-duuru tɩlʋ valʋ wʋm na jɩgɩ o du tɩn mʋ brɩ Wɛ taanɩ dɩm na yɩ te tɩn. 15Nɔɔna badonnə nyɩ dɩ cwəŋə kam ni wo-duuru tɩm na tʋ mɛ tɩn mʋ. Bantʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm tɩn, sʋtaanɩ ma da dɩ ba dɩ lɩ-dɩ, yɩ dɩ wʋ zʋ ba wʋbʋŋa. 16Nɔɔna badonnə nyɩ dɩ kandwa jəgə kalʋ wo-duuru tɩm na tʋ da tɩn mʋ. Bantʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm tɩn, ba joŋi-dɩ lɩla dɩ wʋpolo. 17Taanɩ dɩm ma wʋ tiini dɩ zʋ ba wʋbʋŋa. Yaara na yi-ba, yɩ ba na bɛɛsɩ-ba Wɛ taanɩ dɩm ŋwaanɩ, ba'a da ba kwe-dɩ ba yagɩ mʋ lɩla. 18Nɔɔna badaara nyɩ dɩ sabarɩ sɩm jəgə kam wo-duuru tɩm na tʋ da tɩn mʋ. Bantʋ mʋ yɩ balʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm, 19yɩ ba ta jɩgɩ liə dɩ lʋgʋ baŋa wəənu tɩm. Səbu-lagɩ ma cɔgɩ ba wʋbʋŋa yɩ wo-yɔɔrʋ fra jɩgɩ-ba, kʋ pa ba kwe Wɛ taanɩ dɩm ba yagɩ, yɩ dɩ wʋ jaanɩ kuri dɩ pa-ba. 20Kʋ daarɩ nɔɔna badaara nyɩ dɩ tɩ-ywəŋə jəgə kam wo-duuru tɩm na tʋ da tɩn mʋ. Bantʋ mʋ yɩ balʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm yɩ ba sɛ-dɩ lanyɩranɩ tɩn. Kʋntʋ ma pa Wɛ taanɩ dɩm ja kuri dɩ pa-ba, nɩnɛɛnɩ wo-duuru na kɩ biə lanyɩranɩ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ biə fiintɔ fiintɔ, yɩ tɩdaara dɩ kɩ biə fusɩrdʋ fusɩrdʋ, yɩ tɩdonnə dɩ kɩ biə bi bi tɩn." 21Zezi daa ma maŋɩ o brɩ-ba o wɩ: "Nɔɔnʋ na tarɩgɩ kanɩa, o'o sɛ o kwe-ka o pu tɩtɔgɔ kuri nɩ, naa o zɩgɩ-ka gadogo kuri nɩ na? Aye. O'o kwe-ka o palɩ wɛɛnɩ mʋ. 22Kʋlʋ maama na səgi zɩm nɔɔna tee nɩ tɩn w'ʋ ba kʋ kwɩn. Kʋlʋ maama na pugi zɩm tɩn w'ʋ ba kʋ puri sɩ nɔɔna maama lwarɩ-kʋ. 23'A nan fɔgɩ 'a cəgi a taanɩ dɩm lanyɩranɩ." 24O daa ma ta o wɩ: "Kwaanɩ-na 'a pa 'a na ni kʋlʋ tɩn zʋ 'a wʋbʋŋa. Abam na maɩ bwaŋa kalʋ 'a maŋɩ 'a pa 'a donnə tɩn, Wɛ dɩ w'ʋ ma bwaŋa kantʋ mʋ DƖ maŋɩ DƖ pɛɛlɩ DƖ pa abam. 25Bɛŋwaanɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na maŋɩ o jɩgɩ woŋo tɩn, o ta w'ʋ joŋi kʋdoŋ o wəli da, yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ nan na maŋɩ o ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ tɩn w'ʋ ba o ga kʋlʋ fɩnfɩɩn o ya na jɩgɩ tɩn dɩ." 26Zezi daa ma ta o wɩ: "Wɛ paarɩ dɩm nyɩ dɩ nɔɔnʋ na kwe wo-duuru o du o kara wʋnɩ te tɩn mʋ. 27Tɩtɩɩ nɩ o maa tigi o dɔa. Wɩa nɩ o maa yəni o zaŋɩ. Wɩa dɩ tɩtɩɩ maama wo-vaalʋ tɩm maa pulə yɩ tɩ bɩra, yɩ valʋ wʋm yəri tɩ na kɩ te tɩ puli. 28Tɩga kam nɩ mʋ wəənu tɩm tɩtɩ yəni tɩ puli tɩ nuŋi tɩ da yigə tɩ kɩ vɔɔrʋ. Tɩ laan ja pugə yɩ tɩ daarɩ tɩ kɩ biə. 29Wo-vaalʋ tɩm na bɩgɩ tɩ ti, valʋ wʋm laan w'ʋ kwe o sʋgʋ o vu o zagɩ-tɩ, faa maŋa kam na yi tɩn ŋwaanɩ." 30Zezi daa ta ma ta o wɩ: "Amʋ w'ʋ ma bɛɛ mʋ a maa maŋɩ a brɩ abam Wɛ paarɩ dɩm na nyɩ te tɩn? A'a ma mɩmaŋa mʋ a brɩ abam sɩ 'a lwarɩ lanyɩranɩ. 31Wɛ paarɩ dɩm nyɩ dɩ nɔɔnʋ na kwe wo-duu na yɩ mɩmɩɩnʋ o du tɩga nɩ, yɩ wo-duu kʋm kʋntʋ mʋ tiini kʋ yɩ mɩmɩɩnʋ wo-dwə maama wʋnɩ. 32O na dugi-kʋ tɩn, kʋ laan ma nuŋi kʋ ji kamunu kʋ dwəni dwə balʋ maama na wʋ o kara kam nɩ tɩn. Kʋ ma ta nɛ kamunə kamunə, yɩ zunə tui ba sɔ ba pwəru kʋ yuu nɩ, kʋ na jɩgɩ woro tɩn ŋwaanɩ." 33Zezi maa maɩ mɩmaŋa yantʋ dwi zanzan mʋ o maŋɩ Wɛ taanɩ dɩm o brɩ nɔɔna bam. O maa yəni o brɩ-ba nɩnɛɛnɩ ba na w'ʋ wanɩ ba ni dɩ kuri te tɩn. 34O maa maɩ mɩmaŋa yɩranɩ mʋ o brɩ nɔɔna bam. Kʋ na yəni kʋ yɩ wʋntʋ dɩ o karabiə bam yɩranɩ, o yəni o tɛ wəənu tɩm maama kuri o brɩ-ba. 35Dɛ dɩm kʋntʋ wa-zʋʋrɩ maŋa nɩ, Zezi ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "Pa-na d'ɩ kwe naboro d'ɩ vu d'ɩ bɛ bubɛ dɩdoŋ dɩm." 36O na je naboro kʋm wʋnɩ kʋntʋ tɩn, ba ma kwe-o ba ja viiri yɩ ba daarɩ kɔgɔ kʋm. Nabwəəru tɩdonnə dɩ maa tɔgɩ-ba tɩ veə. 37Vu-fɔrɔ laan ma zaŋɩ kʋ magɩ boro kʋm. Na bam ma pɔgɩlɩ zanzan ba wʋra ba sui boro kʋm, yɩ kʋ lagɩ kʋ miisi na bam kuri nɩ. 38Zezi maa wʋ naboro kʋm kwaga kam nɩ o tigi pɔlɔ baŋa nɩ o dɔa. O karabiə bam ma vu ba zaŋ-o, yɩ ba ta dɩd-o ba wɩ: "Karanyɩna, d'ɩ na lagɩ d'ɩ tɩ tɩn, kʋ daɩ kʋlʋkʋlʋ dɩ nmʋ na?" 39O laan ma zaŋɩ wɛɛnɩ, yɩ o bagɩ vu-fɔrɔ kʋm o wɩ, kʋ kwəri, yɩ o daarɩ o ta dɩ na bam o wɩ, ba yagɩ sɔɔ! O na tagɩ kʋntʋ tɩn, viu kʋm ma sɩɩnɩ kʋ ja, yɩ na bam dɩ maŋɩ da cɩmm. 40O ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ 'a fʋmma kʋntʋ? Abam ta wʋ kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ na?" 41Fʋʋnɩ ma tiini dɩ ja-ba. Ba ma bwe daanɩ ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ yɩ wɔɔ mʋ, yɩ viu dɩ na dɩ ta sɛ o ni?"

will be added

X\