Marɩkɩ 3

1Zezi daa ma joori o vu o zʋ ba Wɛ-digə kam. Nɔɔnʋ maa wʋra o jɩŋa dɩdʋa na tɩga. 2Farizɩan tiinə badonnə maa lagɩ cwəŋə sɩ ba brɩ nɩ Zezi kɩ o cɔgɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ ba ma je ba yɩrɩ Zezi sɩ ba nii, o'o sɛ o pa nɔɔnʋ wʋm na yazurə siun dɛ dɩm nɩ naa o b'a sɛ. 3Zezi ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋm o wɩ: "Zaŋɩ n zɩgɩ nɔɔna bam maama tɩtarɩ nɩ." 4O laan ma bwe ba maama o wɩ: "Culu brɩ bɛɛ mʋ? Kɔɔ mʋ maŋɩ dɩ culu kʋm, nɔɔnʋ na kɩ o doŋ lanyɩranɩ siun dɛ nɩ mʋ maŋɩ naa o na kɩ-o lwarɩm mʋ gara? Nɔɔnʋ na vrɩ o doŋ ŋwɩa siun dɛ nɩ mʋ maŋɩ naa o na gʋ-o mʋ gara?" O na bwe-ba kʋntʋ tɩn, ba maa cɩm. 5O ma nii ba maama yɩ o banɩ zaŋɩ. O wʋ ma cɔgɩ zanzan ba wʋbʋŋa na tɩgɩ tɩn ŋwaanɩ. O laan ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋm o wɩ: "Twɩ n jɩŋa kam." O ma twɩ-ka, yɩ ka joori ka ji lanyɩranɩ. 6Farizɩan tiinə bam na nɛ o na kɩ te tɩn, ba ma nuŋi ba vu ba banɩ dɩ Pɛ Erɔdɩ kwaga nɔɔna bam, sɩ ba lagɩ cwəŋə ba gʋ Zezi. 7Zezi dɩ o karabiə bam ma zaŋɩ ba kɛ. Ba ma vu ba yi nɩnɩʋ kʋm ni. Kɔgɔ zanzan ma nuŋi Galile je sɩm nɩ ba tɔgɩ o kwaga. 8Nɔɔna badonnə dɩ ma nuŋi Zeruzalɛm dɩ Zude maama, dɩ Yidume je sɩm nɩ. Badaara dɩ ma nuŋi je sɩlʋ na wʋ Zʋrdɛn bugə kam bubɛ dɩdoŋ dɩm nɩ tɩn, dɩ Tiiri dɩ Sidɔn tɩ-niə yam maama wʋnɩ. Kɔ-fɔrɔ zanzan ma vu Zezi te, ba na lwarɩ o na kɩ kʋlʋ maama tɩn ŋwaanɩ. 9Ba kɔgɔ kʋm na daga yɩ ba tiini ba pɩɩn-o zanzan tɩn, o ma ta dɩ o karabiə bam sɩ ba ja naboro ba ba ba zɩgɩ da, sɩ o wanɩ o zʋ kʋ wʋ. 10O na maŋɩ o pa nɔɔna zanzan na yazurə tɩn, kʋ ma pa yawɩɩna bam maama yigi ba pɩɩn-o, yɩ ba kwaanɩ sɩ ba dwe o yɩra. 11Maŋa kalʋ maama ciciri sɩm na yəni sɩ na-o, sɩ w'ʋ tʋ o yigə nɩ mʋ, yɩ sɩ kaasɩ sɩ wɩ: "Nmʋ mʋ yɩ Wɛ Bu wʋm." 12Ciciri sɩm na yəni sɩ tɛ kʋntʋ doŋ, o yəni o kaanɩ-sɩ mʋ, sɩ sɩ yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ lwarɩ o na yɩ wʋlʋ tɩn. 13Zezi laan ma zaŋɩ o vu o di piu kʋdoŋ yuu. O ma bəŋi balʋ o na lagɩ tɩn sɩ ba ba o te. 14Ba na tu tɩn, o ma kuri nɔɔna fugə-bale sɩ ba taa wʋ o tee nɩ, sɩ o taa tʋŋɩ-ba sɩ ba taa ve ba tɔɔla Wɛ kwərə kam dɩ nɔɔna. 15O ma daarɩ o pa-ba dam sɩ ba wanɩ ciciri ba zəli nɔɔna yɩra nɩ. 16Nɔɔna fugə-bale bam o na kuri tɩn yɩra mʋ tɩntʋ: Simɔn wʋlʋ Zezi na pɛ o yɩrɩ nɩ Pɩyɛɛrɩ tɩn, 17dɩ Zakɩ wʋlʋ na yɩ Zebede bu tɩn, dɩ o nyaanɩ Zan. Zezi ma pa bantʋ yɩrɩ nɩ Bʋanɛrgɛsɩ, kʋ kuri mʋ 'Dʋ-baka biə'. 18Dɩ Andre, dɩ Filipi, dɩ Batelemi, dɩ Matiyu, dɩ Toma, dɩ Zakɩ wʋlʋ na yɩ Alɩfɩ bu tɩn, dɩ Tadɩ, dɩ Simɔn wʋlʋ na yɩ Zelɔtɩ nɔɔna bam wʋ nɔɔnʋ tɩn, 19dɩdaanɩ Zudasɩ Yiskarɩyo wʋlʋ na w'ʋ ba o yəgi Zezi o pa nɔɔna tɩn. 20Zezi ma joori o vu sɔŋɔ. Kɔgɔ zanzan daa ta ma ba kʋ gilimi sɔŋɔ kʋm. Kʋ ma pa Zezi dɩ o karabiə bam daa warɩ ba na laŋa sɩ ba di wʋdiu dɩ. 21O sɔŋɔ tiinə na ni kʋntʋ tɩn, ba ma zaŋɩ ba nuŋi sɩ ba vu ba ja-o ba viiri, bɛŋwaanɩ nɔɔna tɛ ba wɩ, o co mʋ. 22Wɛ cullu karanyɩna tiinə ya nuŋi Zeruzalɛm ba ba sɩ ba nii-o. Ba maa tɛ ba wɩ: "Sʋtaana-pɛ Belizebuli mʋ jɩg-o. Kʋ yɩ wʋntʋ dam mʋ o ma o zəli sʋtaana." 23Zezi laan ma bəŋi-ba sɩ ba ba o te, yɩ o daarɩ o maŋɩ mɩmaŋa o brɩ-ba o wɩ: "Nɔɔnʋ w'ʋ wanɩ o ma sʋtaana-pɛ dam o ma zəli sʋtaana na? 24Tɩʋ kʋlʋ paarɩ na pɔɔrɩ kuni bɩle yɩ ba jɩgɩ daanɩ tɩn, kʋ'ʋ tʋ mʋ. 25Sɔŋɔ kʋlʋ maama na pɔɔrɩ kʋ tɩtɩ wʋnɩ tɩn, kʋ dɩ w'ʋ tʋ mʋ. 26Sʋtaana-pɛ na joori o jɩgɩ dɩ o tɩtɩ, kʋ brɩ nɩ o paarɩ dɩm pɔɔrɩ bɩle mʋ yɩ o dam ti. O'o tʋ mʋ. 27Kʋ nan na yɩ te tɩn, sʋtaana-pɛ nyɩ dɩ nɔn-dɩdɛɛrʋ na yɩrɩ o sɔŋɔ te tɩn mʋ. Nɔɔnʋ na lagɩ sɩ o zʋ dɩdɛɛrʋ wʋm sɔŋɔ o ŋɔ, o maŋɩ sɩ o da yigə o ja dɩdɛɛrʋ wʋm o vɔ mʋ. O na dɛ yigə o vɔ-o, o laan w'ʋ wanɩ o zʋ o kwalɩmɩ o jɩjɩgɩrʋ tɩm maama o ja viiri. 28A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, kəm-balwaarʋ tɩlʋ maama nɔɔna na kɩ tɩn, naa ta-balwaarʋ tɩlʋ ba na ŋɔɔnɩ tɩn, Wɛ waɩ DƖ yagɩ-tɩ DƖ ma cɛ-ba. 29Kʋ daarɩ, wʋlʋ maama na ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ Joro kʋm tɩn, Wɛ b'a sɛ sɩ DƖ ma cɛ kʋntʋ tu maŋa dɩ maŋa. Lwarɩm dɩm kʋntʋ w'ʋ ta tɔgɩ kʋntʋ tu sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn." 30Ba na tagɩ ba wɩ, cicirə mʋ jɩg-o tɩn, mʋ o tagɩ kʋntʋ dɩ ba. 31Zezi nu dɩ o nyaana ma ba o na wʋ mɛ tɩn, ba zɩgɩ sɔŋɔ kʋm mancoŋo nɩ, yɩ ba pa ni sɩ ba bəŋ-o. 32Kɔgɔ zanzan maa je ba gilim-o. Ba ma ta dɩd-o ba wɩ: "N nu dɩ n nyaana tu ba wʋ mancoŋo nɩ, yɩ ba lagɩ-m." 33O ma ləri-ba o wɩ: "Wɔɔ mʋ yɩ a nu, bran yɩ a nyaana?" 34O laan ma nii balʋ na je ba gilim-o tɩn seeni yɩ o wɩ: "Amʋ nu dɩ a nyaana mʋ tɩntʋ. 35Bɛŋwaanɩ wʋlʋ maama na kɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn mʋ yɩ a nyaanɩ dɩ a nakɔ dɩ a nu."

will be added

X\