Marɩkɩ 15

1Tɩga na tu ka pʋʋrɩ tɩtɩɩtɩ tɩn, Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba tɩʋ kʋm nakwa bam, dɩ ba karanyɩna tiinə bam dɩ ba sarɩya-dirə nakwa kɔgɔ kʋm maama ma ba ba kɩ ni daanɩ. Ba ma pa ba ja Zezi ba vɔ, yɩ ba ja-o ba vu ba kɩ gʋvɩrma tu Pilatɩ jɩŋa nɩ. 2Pilatɩ ma bwe-o o wɩ: "Nmʋ mʋ yɩ Zwifə bam pɛ wʋm na?" Zezi ma lər-o o wɩ: "Mʋ ka da n taga." 3Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam ma tiini ba maŋɩ wəənu zanzan ba pa-o. 4Pilatɩ ta ma joori o bwe-o o wɩ: "Nmʋ ba lagɩ n ləri ba taanɩ dɩm na? Nmʋ wʋ ni ba na ŋɔɔnɩ kʋlʋ maama ba pa nmʋ tɩn na?" 5Zezi daa ta ma wʋ ləri ba taanɩ dɩm dɩlʋdɩlʋ. Kʋ ma pa Pilatɩ tiini o yɩ yəəu dɩd-o. 6Bɩnɩ maama Pakɩ candiə kam maŋa na yəni ka yi, gʋvɩrma tu yəni o lɩ pɩɩnʋ dɩdʋa mʋ o pa nɔɔna bam, nɩnɛɛnɩ bantʋ na lagɩ wʋlʋ tɩn. 7Pɩɩnʋ wʋdoŋ dɛɛn maa wʋra, o yɩrɩ mʋ Barabasɩ. Ba dɛɛn ya pɩ-o dɩ balʋ na wəli daanɩ ba kɩ jara dɩ ba tɩʋ kʋm yigə tiinə yɩ ba gʋ nɔɔnʋ tɩn mʋ. 8Nɔɔna bam ma ba ba la kɔgɔ, yɩ ba ta dɩ Pilatɩ sɩ o lɩ pɩɩnʋ dɩdʋa o pa-ba, nɩ o na yəni o kɩ te tɩn. 9Pilatɩ ma bwe-ba o wɩ: "'A lagɩ sɩ a lɩ Zwifə bam pɛ wʋm mʋ a pa abam na?" 10O dɛɛn bwe-ba kʋntʋ, bɛŋwaanɩ o ye nɩ kʋ yɩ wʋ-gʋrʋ ŋwaanɩ mʋ kaanɩm yigə tiinə bam ya jaanɩ Zezi ba kɩ o jɩŋa nɩ. 11Kaanɩm yigə tiinə bam ma sʋgɩ nɔn-kɔgɔ kʋm, ba pa ba ta dɩ Pilatɩ nɩ ba lagɩ sɩ o yagɩ Barabasɩ mʋ o pa-ba. 12Pilatɩ laan ma bwe-ba o wɩ: "Sɩ wʋlʋ 'a na bə-o nɩ Zwifə bam pɛ tɩn, abam lagɩ sɩ a kɩ-o ta mʋ?" 13Ba ma kaasɩ baŋa baŋa ba wɩ: "Pa-o tʋʋn-dagara baŋa nɩ n gʋ." 14O ma joori o bwe-ba o wɩ: "Wʋntʋ cɔgɩ bɛɛ mʋ?" Ba laan ma tiini ba kaasɩ baŋa baŋa ba wɩ: "Pa-o tʋʋn-dagara baŋa nɩ n gʋ." 15Pilatɩ maa lagɩ sɩ o pa kɔgɔ kʋm wʋ poli. Kʋntʋ ŋwaanɩ o ma pa ba pʋrɩ Barabasɩ ba yagɩ. O daarɩ o pa ba magɩ Zezi dɩ balaara, yɩ o pa-ba cwəŋə sɩ ba ja-o ba vu ba pa tʋʋn-dagara baŋa nɩ ba gʋ. 16Pamaŋna bam laan ma ja Zezi ba vu ba zʋ gʋvɩrma tu Pilatɩ sɔŋɔ kʋm kʋnkɔlɔ. Ba ma pa pamaŋna bam kɔgɔ kʋm maama gilimi da, 17yɩ ba pa o zʋ gwar-sʋŋʋ. Ba ma daarɩ ba kwe sabarɩ ba ma sɔ yipugə ba pu o yuu nɩ. 18Ba laan maa kɩ nɩ ba zul-o mʋ te yɩ ba wɩ: "Zwifə bam pɛ, dɩnle." 19Ba maa jɩgɩ miu ba lɔɛ o yuu nɩ, yɩ ba twɩ lileeru ba yagɩ o yɩra nɩ. Ba ma kuni doonə o yigə nɩ, yɩ ba kɩ nɩ ba zul-o mʋ te. 20Ba na yaalɩ yaal-o ba ti tɩn, ba ma lɩ gwar-sʋŋʋ kʋm, yɩ ba joori ba zʋ-o o tɩtɩ gɔrɔ kʋm. Ba laan ma ja-o ba nuŋi ba vu sɩ ba pa tʋʋn-dagara baŋa nɩ ba gʋ. 21Ba na maa kɛ tɩn, ba ma na nɔɔnʋ wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Simɔn. O nuŋi Sirɛɛnɩ mʋ. Wʋntʋ mʋ yɩ Alɛsandrɩ dɩ Rufusi ko. O dɛɛn ya nuŋi kara mʋ o ba o yi tɩʋ wʋ o maa kɛa. Pamaŋna bam na nɛ-o tɩn, ba ma fɩ-o sɩ o kwe tʋʋn-dagara kam o zɩŋɩ sɩ ba vu. 22Ba ma ja Zezi ba vu ba yi jəgə kalʋ ba na bə nɩ 'Goligota' tɩn. Yɩrɩ dɩm kʋntʋ kuri mʋ 'Yukol-pʋa piu'. 23Ba na yi da tɩn, ba ma kɩ sana kalʋ na gwaanɩ dɩ liri sɩlʋ yɩrɩ na yɩ Miiri tɩn, ba pa Zezi sɩ o nyɔ. O ma wʋ sɛ o nyɔ. 24Ba laan ma ja-o ba pa dagara kam baŋa nɩ. Ba ma kwe o gwaarʋ tɩm sɩ ba maŋɩ ba pa daanɩ. Ba ma ta jɔrɔ sɩ ba nii, wɔɔ mʋ w'ʋ twəri kʋlʋ o na lagɩ tɩn. 25Ba na pag-o maŋa kalʋ tɩn yɩ tɩtɩɩtɩ luu nʋgʋ maŋa nɩ mʋ. 26Ba ma pʋpʋnɩ tɔnɔ, sɩ kʋ brɩ kʋlʋ o na cɔgɩ yɩ ba gʋ-o tɩn, ba tanɩ tʋʋn-dagara kam yuu nɩ. Ba pʋpʋnɩ ba wɩ: "Wʋntʋ yɩ Zwifə bam pɛ mʋ." 27Ba ma ja ŋwɩɩna bale dɩ ba pa dagarɩ sɩdonnə baŋa nɩ. Ba ma cwi dɩdʋa Zezi jazɩm nɩ. Wʋwʋm maa wʋ o jagwiə nɩ. (( 28Kʋntʋ ma pa kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ, nɩ kʋ na wɩ: "Ba wəl-o dɩ nɔn-balwaarʋ mʋ, kʋ ma pa nɔɔna nii-o nɩ nɔn-balɔrɔ te.")) 29Nɔɔna balʋ na tɔgɩ da ba kɛ tɩn maa niə, yɩ ba gɔgɩsɩ ba yuni ba twɩ-o. Ba ma y'aal-o yɩ ba wɩ: "Nii. Nmʋ ya na bʋŋɩ sɩ n cɩcʋgɩ Wɛ-di-kamunu kʋm mʋ n dɩ tɩga nɩ, sɩ n daarɩ n ma da yatɔ n joori n fɔgɩ n lɔ-ka tɩn, 30laan nan vrɩ n tɩtɩ n tu dagara kam yuu nɩ sɩ d'ɩ nii." 31Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinə bam dɩ maa twɩ-o ba brɩ daanɩ ba mwana. Ba maa tɛ daanɩ ba wɩ: "O yəni o vrɩ nɔɔna badonnə ŋwɩa, yɩ o laan warɩ o tɩtɩ ŋwɩa o vrɩ. 32O brɩ o tɩtɩ nɩ o yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, dɩ Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə pɛ. O nan tu dagara kam yuu nɩ lele sɩ d'ɩ nii. D'ɩ na nɛ kʋntʋ, d'ɩ laan w'ʋ sɛ-o." Nɔɔna balʋ ba na pagɩ dagarɩ sɩm baŋa nɩ ba wəli da tɩn dɩ maa jɩg-o ba twɩa. 33Kʋ ma vu kʋ yi maŋa kam wɛ na tu dɩ yi yuparɩ baŋa nɩ tɩn. Lʋgʋ kʋm maama ma ba kʋ ji lim kʋ vu kʋ yi wɛ-guni maŋa nɩ. 34Kʋ na kɩ nɩnɛɛnɩ luu batɔ te tɩn, Zezi laan ma kaasɩ baŋa baŋa dɩ kwər-dɩa o wɩ: "Eli, Eli, lɛma sabakɩtani?" Taanɩ dɩntʋ kuri mʋ: "Amʋ Wɛ, amʋ Wɛ, bɛɛ mʋ kɩ yɩ n yagɩ amʋ?" 35Nɔɔna balʋ na zɩgɩ da yɩ ba ni taanɩ dɩm tɩn badaara maa wɩ: "Cəgi-na. O lagɩ o bəŋi Eli mʋ sɩ o ba." 36Ba dɩdʋa laan ma duri o vu o kwe sɩpɔɔ o dɩ sa-nywana wʋnɩ, o kɩ-kʋ miu ni nɩ o vu o te o pa Zezi sɩ o nyɔ. O daarɩ o wɩ: "Yagɩ sɩ d'ɩ cəgi d'ɩ nii, Eli w'ʋ ba o pa o tu dagara kam yuu nɩ na?" 37Zezi laan ma kaasɩ baŋa baŋa, yɩ o daarɩ o pa o siun ti. 38Zezi na tɩgɩ kʋntʋ tɩn, gɔrɔ kʋlʋ ba na ləgi ba ma cɩ Wɛ-di-laa kʋm tɩn ma kaarɩ bɩle, kʋ zɩgɩ baŋa nɩ kʋ tu kʋ kwaarɩ tɩga. 39Pamaŋna bam yigə tu wʋlʋ na zɩgɩ Zezi yigə nɩ tɩn ma na o na kaasɩ yɩ o daarɩ o tɩ te tɩn. O na nɛ kʋntʋ tɩn, o maa wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ ya sɩɩnɩ o yɩ Baŋa-Wɛ Bu mʋ." 40Kaana badonnə maa tɔgɩ ba wʋra, ba ma zɩgɩ yigə yigə ba niə. Mari wʋlʋ na nuŋi Magɩdala tɩn maa wʋ ba wʋnɩ, dɩdaanɩ Mari wʋlʋ na yɩ Zakɩ kukulə dɩ Zʋzɛsɩ nu tɩn. Salomɩ dɩ maa tɔgɩ o wʋra. 41Kaana bantʋ dɛɛn ya tɔgɩ dɩ Zezi Galile nɩ mʋ, yɩ ba yəni ba tʋŋɩ ba zən-o. Kaana badaara zanzan dɩ maa wʋra, ba ya na tɔgɩ dɩd-o ba ba Zeruzalɛm. 42- 43Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Zʋzɛfʋ, o na nuŋi Arimatɩ. O yɩ Zwifə bam nakwa kɔgɔ kʋm yigə tu dɩdʋa, yɩ nɔɔna pa-o zulə. O maa jɩgɩ tɩɩna nɩ Wɛ paarɩ dɩm w'ʋ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ. Dɛ dɩm ba na gʋ Zezi tɩn maa yɩ dɛ dɩlʋ Zwifə bam na maŋɩ sɩ ba ti ba yigə ba siun dɛ dɩm ŋwaanɩ tɩn. Tɩga na yi, mʋ ba siun dɛ dɩm pulim. Kʋntʋ ŋwaanɩ Zʋzɛfʋ ma kɩ pu-dɩa, yɩ o zaŋɩ o vu Pilatɩ te o loor-o cwəŋə, sɩ o kwe Zezi yɩra yam o kɩ. 44Pilatɩ na lwarɩ nɩ Zezi maŋɩ o tɩ tɩn, mʋ kʋ sʋ-o lanyɩranɩ. O ma tʋŋɩ nɔɔna sɩ ba vu ba bəŋi pamaŋna bam yigə tu wʋm sɩ o ba. O na tu tɩn, o ma bwe-o sɩ o nii, Zezi sɩɩnɩ o tɩ mʋ na. 45O na lwarɩ nɩ o tɩgɩ tɩn, o ma sɛ sɩ Zʋzɛfʋ vu o kwe o yɩra yam o kɩ. 46Zʋzɛfʋ ma nuŋi o vu o yəgi gar-jalɩ dɩlʋ na lana tɩn. O ma vu o parɩ Zezi yɩra yam dagara kam yuu nɩ. O ma kwe gɔrɔ kʋm o ma pipir-o, yɩ o daarɩ o ja vu o tiŋi piu bɔɔnɩ wʋnɩ. Dɩntʋ yɩ yibeeli dɩlʋ ba dɛɛn na lugi-dɩ piu yɩra nɩ tɩn mʋ. O laan ma bibili kandwɛ-pulɔgɔ o ma pɩ bɔɔnɩ dɩm ni. 47Mari wʋlʋ na nuŋi Magɩdala dɩ Mari wʋlʋ na yɩ Zʋzɛsɩ nu tɩn maa zɩgɩ ba nii o na tiŋi Zezi yɩra yam mɛ tɩn.

will be added

X\