Marɩkɩ 14

1Kʋ dɛɛn daarɩ da yale mʋ sɩ Pakɩ candiə kam yi. Candiə kam kʋntʋ nɩ mʋ Zwifə bam yəni ba di dɩpɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ dabɩlɩ tɩn. Zwifə bam kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinə bam maa kwaanɩ ba lagɩ cwəŋə, sɩ ba kɩ swan ba ma ja Zezi ba gʋ. 2Ba ma ta ba wɩ: "D'ɩ nan wʋ maŋɩ sɩ d'ɩ ja-o candiə kam maŋa nɩ, sɩ kʋ'ʋ pa vuvugə jəni nɔɔna bam tɩtarɩ nɩ." 3Zezi dɛɛn maa wʋ Betani nɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ sɔŋɔ nɩ, o yɩrɩ mʋ Simɔn. Wʋntʋ dɛɛn ya yɩ nanyɔŋɔ mʋ. Zezi na wʋra o di wʋdiu maŋa kalʋ tɩn, mʋ kaanɩ wʋdoŋ tu o te. O maa jɩgɩ kunkwələ ka na su dɩ tralɩ nugə kalʋ yɩrɩ na yɩ 'naadɩ' tɩn. Nugə kam lana yɩ ka yəlo cana zanzan. O ma puri kunkwələ kam ni, o lo nugə kam Zezi yuu nɩ o ma kɩ-o zulə. 4Balʋ na tɔgɩ ba wʋra yɩ ba na tɩn badonnə maa ba jɩgɩ wʋpolo, yɩ ba tɛ daanɩ ba wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ o cɔgɩ nugə kam kʋntʋ? 5D'ɩ ya waɩ d'ɩ yəgi-ka d'ɩ na səbu zanzan, kʋ dwe səbu-dala biə yatɔ, yɩ d'ɩ ma wəli yinigə tiinə." Ba ma tiini ba jɩgɩ kaanɩ wʋm ba ŋɔɔna dɩ o kəm dɩm. 6Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "'A yag-o. Bɛɛ mʋ yɩ 'a jɩg-o 'a yaara? O na kɩ amʋ zulə yalʋ tɩn yɩ kəm-laa mʋ o kɩ-nɩ. 7Kʋ nan na yɩ yinigə tiinə, bantʋ wʋra mʋ dɩ abam maŋa maama, yɩ 'a w'ʋ wanɩ 'a zəni-ba maŋa kalʋ 'a na lagɩ tɩn. Kʋ daarɩ amʋ nan b'a ta wʋra dɩ abam maŋa maama. 8Kaanɩ wʋntʋ kɩ kʋlʋ o na waɩ tɩn mʋ. O na logi nugə kam a yɩra nɩ tɩn, kʋ brɩ nɩ o wuuri o turi a yɩra yam mʋ, sɩ ba laan kwe-nɩ ba kɩ. 9A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, ba na w'ʋ tɔɔlɩ amʋ kwər-ywəŋə kam lʋgʋ baŋa je sɩm maama nɩ tɩn, ba'a ta kaanɩ wʋm kʋntʋ dɩ taanɩ sɩ ba taa guli o gulə." 10Zudasɩ Yiskarɩyo wʋlʋ na yɩ Zezi karabiə fugə-bale bam wʋ dɩdʋa tɩn laan ma zaŋɩ o nuŋi. O ma vu Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam te, sɩ o brɩ-ba cwəŋə sɩ ba wanɩ ba ja Zezi. 11Ba na ni o na tagɩ kʋlʋ tɩn, ba wʋ ma poli zanzan. Ba ma go ni nɩ ba'a pa-o səbu. O laan maa kwaanɩ o beeri cwəŋə sɩ o ja Zezi o kɩ ba jɩŋa nɩ. 12Kʋ ma ba kʋ yi dɛ dɩlʋ ba na puli sɩ ba di dɩpɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ dabɩlɩ dɩ wʋnɩ tɩn. Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ Zwifə bam yəni ba gʋɩ pibalɩ mʋ, ba ma di Pakɩ candiə kam. Zezi karabiə bam ma vu ba bwe-o ba wɩ: "Nmʋ lagɩ sɩ d'ɩ di Pakɩ candiə kam jəgə kɔɔ nɩ mʋ, sɩ d'ɩ vu d'ɩ ti woŋo maama yigə d'ɩ pa-m?" 13O ma tʋŋɩ o karabiə bam bale, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "Zaŋɩ-na 'a vu tɩʋ kʋm wʋ. 'A na yi da, nɔɔnʋ wʋdoŋ w'ʋ jeeri abam o na zɩŋɩ kɔɔrʋ dɩ na. Sɩ 'a da-na o kwaga 'a vu. 14O na zʋ sɔŋɔ kʋlʋ tɩn, sɩ 'a dɩ zʋ 'a ta dɩ kʋ tu nɩ: 'D'ɩ Karanyɩna mʋ wɩ, d'ɩ ba d'ɩ bwe d'ɩ nii, digə kalʋ wʋm na w'ʋ jəni da dɩ o karabiə bam sɩ ba di Pakɩ candiə kam wʋdiu tɩn wʋ yən mʋ?' 15'A na bwe-o kʋntʋ, o laan w'ʋ brɩ abam wɛyuu digə. Ka'a ta daga lanyɩranɩ, yɩ ka jɩgɩ woŋo kʋlʋ maama d'ɩ na lagɩ tɩn ka wʋnɩ. Ve-na 'a kwɛ candiə kam wəənu tɩm 'a ti, sɩ d'ɩ laan ba." 16O karabiə bale bam ma zaŋɩ ba vu tɩʋ kʋm wʋ. Ba ma sɩɩnɩ ba na woŋo maama nɩ Zezi na maŋɩ o ta te tɩn. Ba ma kwɛ Pakɩ candiə kam wʋdiu kʋm ba ti. 17Tɩga ma ba ka yi. Zezi ma ba o zʋ digə kam dɩ o karabiə fugə-bale bam. 18Ba ma jəni sɩ ba di wʋdiu kʋm. Ba na wʋra ba di tɩn, Zezi laan ma ta o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam balʋ na je 'a tɔgɩ 'a di dɩ amʋ tɩn wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ lagɩ o yəgi amʋ o pa nɔɔna." 19Ba na ni kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa ba wʋ cɔgɩ zanzan. Ba maa bwe-o dɩdʋa dɩdʋa ba wɩ: "Kʋ yɩ amʋ mʋ na?" 20O ma ləri-ba o wɩ: "Kʋ yɩ abam fugə-bale bam wʋ dɩdʋa mʋ. Kʋ yɩ wʋlʋ na tɔgɩ dɩ amʋ o lu zʋŋa dɩdʋa wʋnɩ tɩn mʋ. 21Kʋ nan maŋɩ sɩ amʋ Nabiin-bu wʋm vu a tɩ, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ brɩ a taanɩ te tɩn mʋ. Kʋ nan za w'ʋ ta yɩ lɛɛrʋ mʋ kʋ pa nɔɔnʋ wʋlʋ na w'ʋ yəgi amʋ Nabiin-bu wʋm o pa tɩn. Ba ya na maŋɩ ba wʋ lʋgɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ, kʋ ya w'ʋ ta gara." 22Ba na wʋra ba di maŋa kalʋ tɩn, Zezi ma kwe dɩpɛ yɩ o kɩ Wɛ le dɩ ŋwaanɩ. O ma daarɩ o fɔ-dɩ o pa o karabiə bam yɩ o wɩ: "Joŋi-na, sɩ dɩntʋ yɩ a yɩra mʋ." 23O daa ma kwe tweeru biə sana dɩ zʋŋa, yɩ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ. O ma kwe o pa-ba, yɩ ba maama nyɔ. 24O maa wɩ: "Wo-nyɔɔrʋ tɩntʋ mʋ yɩ a jana kalʋ na lagɩ ka nuŋi ka duri sɩ ka ma vrɩ nɔɔna zanzan ba lwarɩm wʋnɩ tɩn. 25A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, a daa b'a nyɔ wo-nyɔɔrʋ tɩntʋ, sɩ kʋ taa ve maŋa kam a na w'ʋ jəni Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ a daa nyɔ tɩn." 26Ba laan ma leeni ba zuli Wɛ, yɩ ba daarɩ ba nuŋi ba vu Olivi piu kʋm yuu. 27Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam maama w'ʋ ba 'a joori amʋ kwaga nɩ, nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na maŋɩ kʋ brɩ te tɩn. Wɛ dɛɛn tagɩ DƖ wɩ: 'A'a pa ba gʋ nayɩrʋ wʋm, yɩ o peeni sɩm maama jagɩ.' 28Kʋ daarɩ, Wɛ na joori DƖ bi-nɩ, a'a da yigə a vu a taa cəgi abam Galile nɩ." 29Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, Pɩyɛɛrɩ ma ta o wɩ: "Nɔɔna bam maama na maŋɩ ba joori nmʋ kwaga nɩ, amʋ b'a fɔgɩ a joori nmʋ kwaga nɩ." 30Zezi ma lər-o o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ nmʋ sɩ, zɩm tɩtɩɩ dɩntʋ kʋ na w'ʋ loori sɩ cɩbwɩʋ keeri kuni bɩle tɩn, nmʋ w'ʋ fʋ kuni bɩtɔ nɩ n yəri amʋ." 31Pɩyɛɛrɩ laan ma fɔgɩ o ta dɩ baarɩ o wɩ: "A brɩ a b'a fʋ nɩ a yəri nmʋ, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ ba na lagɩ ba gʋ amʋ dɩ nmʋ maama mʋ dɩ." Zezi karabiə bam maama dɩ ma ta kʋntʋ doŋ. 32Ba laan ma zaŋɩ ba vu jəgə kadoŋ gaarɩ na wʋra yɩ ba bə-ka nɩ Jesemanɩ tɩn. Zezi ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "'A ta'a je yo, sɩ a vu a warɩ Wɛ sɩ a ba." 33O ma pa Pɩyɛɛrɩ dɩ Zakɩ dɩ Zan tɔgɩ dɩd-o ba vu. O wʋ ma tiini kʋ cɔgɩ zanzan, yɩ o bɩcarɩ di. 34O ma ta dɩ ba o wɩ: "A wʋ mʋ tiini kʋ cɔgɩ sɩ kʋ yi a tʋʋnɩ. 'A nan ta'a zɩgɩ yo, sɩ 'a warɩ Wɛ sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a dɔ." 35O laan ma fʋfɔ o vu daa. O ma vi o yigə tɩga nɩ o loori Wɛ o wɩ, kʋ na waɩ sɩ cam dɩm kɛ dɩ daar-o. 36O ma loori Wɛ o wɩ: "Amʋ Ko Baba, nmʋ waɩ woŋo maama n kɩa. Nan pa cam dɩlʋ na lagɩ dɩ ba amʋ baŋa tɩn kɛ. Nan kɩ te na yi nmʋ wʋbʋŋa tɩn, sɩ n yɩ kɩ amʋ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn." 37O na loori Wɛ o ti tɩn, o ma joori o vu o karabiə batɔ bam te. O piini ba tigi ba dɔa. O ma ta dɩ Pɩyɛɛrɩ o wɩ: "Simɔn, n tigi n dɔ mʋ na? Bɛɛ mʋ yɩ n warɩ n ta n niə, sɩ n yɩ zaŋɩ n dɔ, sɩ kʋ yi maŋa fɩnfɩɩn dɩ? 38Fɔgɩ-na 'a yɩrɩ 'a tɩtɩ sɩ 'a ta'a loori Wɛ, sɩ 'a yɩ tʋ maŋɩm dɩm maŋa nɩ. Bɛŋwaanɩ nanzwənə wʋbʋŋa lagɩ sɩ ya sɛ Baŋa-Wɛ, yɩ o yɩra laan bwənə." 39O ma yagɩ-ba, yɩ o joori o vu o loori Wɛ, nɩ o ya na maŋɩ o loori te tɩn. 40O daa ta ma joori o vu o piini ba tigi ba dɔa, dɔɔm na tiini dɩ waɩ-ba tɩn ŋwaanɩ. Ba maa yəri ba daa na w'ʋ ta kʋlʋ dɩd-o tɩn. 41O daa ma vu o loori Wɛ o kɩ kuni bɩtɔ, yɩ o joori o ba ba te. O laan ma ta dɩ ba o wɩ: "'A ta tigi 'a dɔa mʋ na? Kʋ maŋɩ. Nii-na! Maŋa kam yiə, sɩ ba ja amʋ Nabiin-bu wʋm ba kɩ nɔn-balwaarʋ jɩa nɩ. 42Zaŋɩ-na sɩ d'ɩ vu. Nɔɔnʋ wʋlʋ na lagɩ o yəgi-nɩ o pa tɩn maa bɩɩna." 43Zezi ta na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, mʋ Zudasɩ wʋlʋ na yɩ o karabiə fugə-bale bam wʋ dɩdʋa tɩn tu o yi o te, yɩ nɔn-kɔgɔ zanzan tɔgɩ dɩd-o kʋ ba, yɩ ba ze sʋ-lwaanʋ dɩ da-lwaanʋ. Kʋ yɩ Zwifə bam kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinə bam dɩ ba nakwa bam mʋ tʋŋɩ-ba. 44Zudasɩ ya maŋɩ o pa kɔgɔ kʋm lwarɩ nɩ, o na ve o kukwəri nɔɔnʋ wʋlʋ tɩn, sɩ ba vu ba ja kʋntʋ tu, sɩ ba fɔgɩ ba ja-o lanyɩranɩ ba ja viiri. 45O laan ma yɔɔrɩ o vu o yi Zezi te yɩ o wɩ: "Karanyɩna." O ma daarɩ o kukwər-o. 46Nɔɔna bam laan ma yi ba ja Zezi. 47Nɔɔna balʋ na tɔgɩ ba wʋ Zezi tee nɩ tɩn dɩdʋa ma lɩ o sʋgʋ o ma zagɩ kaanɩm yuutu wʋm tɩntʋŋnʋ zwɛ o go. 48Zezi laan ma bwe kɔgɔ kʋm o wɩ: "Abam na kwe sʋ-lwaanʋ dɩ da-lwaanʋ 'a ba sɩ 'a ja amʋ tɩn, a yɩ ŋwɩɩnʋ mʋ na? 49Dɛ maama a yəni a wʋ abam tee nɩ a brɩ nɔɔna Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, yɩ 'a ba jaanɩ-nɩ. Kʋ nan maŋɩ sɩ kʋ kɩ kʋntʋ mʋ, sɩ kʋ pa kʋlʋ na maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ." 50O karabiə bam maama na nɛ kʋntʋ tɩn, ba ma duri ba viiri ba daar-o. 51Nɔn-dʋŋʋ kʋdoŋ ya wʋra, o na tɔgɩ Zezi. O ya kukwəri gar-jalɩ yɩranɩ mʋ. Ba ma kwaanɩ sɩ ba ja-o. 52O ma vrɩ o tɩtɩ o daarɩ o gɔrɔ kʋm o yagɩ o pa-ba, yɩ o duri kalambolo o viiri. 53Ba ma ja Zezi ba vu kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ. Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinə dɩ ba tɩʋ kʋm nakwa bam maama ma gilimi daanɩ jəgə kam kʋntʋ nɩ. 54Pɩyɛɛrɩ ma dalɩ o tɔgɩ ba kwaga o da o vu o yi kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ. O ma zʋ o jəni dɩ sɔŋɔ kʋm tɩntʋŋna bam o tɔgɩ o weeri mini. 55Zwifə bam kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba sarɩya-dirə nakwa kɔgɔ kʋm maama maa kwaanɩ sɩ ba na cwəŋə kalʋ ba na w'ʋ da da ba ma saŋɩ Zezi sɩ ba laan pa ba gʋ-o tɩn. Ba ma kwaanɩ taan ba ga. 56Nɔɔna zanzan ma zaŋɩ ba fɔ vwan ba pa-o, yɩ ba na tɛ ba wɩ o kɩ wəənu tɩlʋ tɩn ba tɔgɩ daanɩ. 57Nɔɔna badonnə dɩ daa ma zaŋɩ ba fɔ vwan ba pa Zezi ba wɩ: 58"Dɩbam ni nɔɔnʋ wʋntʋ na tagɩ o wɩ, o'o magɩ Wɛ-di-kamunu kʋntʋ nabiinə na lɔgɩ tɩn o dɩ tɩga nɩ, yɩ o joori o ma da yatɔ o lɔ kadoŋ, yɩ kʋ daɩ nabiinə mʋ w'ʋ lɔ-ka." 59Nan dɩ nɔɔna bam na maŋɩ ba tɛ kʋntʋ dɩ tɩn, ba niə daa ta ba tɔgɩ daanɩ. 60Kaanɩm yuutu wʋm laan ma zaŋɩ ba maama tɩtarɩ nɩ, yɩ o bwe Zezi o wɩ: "Nɔɔna bantʋ na tagɩ kʋlʋ ba pa nmʋ tɩn, nmʋ ba jɩgɩ taanɩ sɩ n ləri na?" 61Zezi maa cɩm yɩ o wʋ ləri kʋlʋkʋlʋ. Kaanɩm yuutu wʋm ma joori o bwe-o o wɩ: "Nmʋ mʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn na? Nmʋ mʋ yɩ Baŋa-Wɛ dɩlʋ dɩbam na zuli tɩn Bu wʋm na?" 62Zezi ma ləri o wɩ: "Ɛɛn, amʋ mʋ kʋntʋ. Nan ta'a ye-na nɩ, 'a w'ʋ ba 'a na Nabiin-bu wʋm na je Dam-fɔrɔ Tu Baŋa-Wɛ jazɩm nɩ, yɩ 'a ta w'ʋ na-o o na nuŋi wɛyuu nɩ o maa bɩɩnɩ kunkwəənu wʋnɩ." 63Kaanɩm yuutu wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma zaŋɩ o kaarɩ o tɩtɩ gɔrɔ, sɩ kʋ brɩ nɩ o wʋ tiini kʋ cɔgɩ dɩ Zezi taanɩ dɩm. O ma ta o wɩ: "D'ɩ daa ba lagɩ maana tiinə sɩ ba ŋɔɔnɩ o taanɩ dɩm. 64Abam maama maŋɩ 'a ni o na ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ, o paɩ o dɩ Wɛ ma daanɩ mʋ. Kʋntʋ tɩn, abam wɩ bɛɛ mʋ?" Ba maama ma ləri ba wɩ, o maŋɩ sɩ o tɩ mʋ. 65Ba badaara ma twɩ lileeru ba yagɩ o yɩra nɩ. Ba ma kwe gɔrɔ ba ma pu o yiə, yɩ ba daarɩ ba mag-o dɩ jagulə yɩ ba wɩ: "Lwarɩ n brɩ dɩbam wʋlʋ na magɩ-m tɩn." Pamaŋna bam ma jɩg-o ba maga. 66Pɩyɛɛrɩ ya daa ta tɔgɩ o je kʋnkɔlɔ kʋm nɩ. Kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ tɩntʋŋ-kana ma ba ka tɔgɩ da ka maa kɛa. 67O ma na Pɩyɛɛrɩ na je o weeri mini. O ma fɔgɩ o nii-o lanyɩranɩ, yɩ o wɩ: "Nmʋ dɩ tɔgɩ dɩ Nazarɛtɩ tu Zezi mʋ." 68O ma fʋ o wɩ: "A yəri woŋo kʋlʋ n na tɛ tɩn. A ba ni kʋ kuri." O ma zaŋɩ o nuŋi o vu mancoŋo ni. Cɩbwɩʋ ma da kʋ keeri. 69Tɩntʋŋ-kana kam daa ma na-o. O daa ta ma ta dɩ nɔɔna balʋ na zɩgɩ da tɩn o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ tɔgɩ o yɩ Zezi kɔgɔ kʋm wʋ dɩdʋa mʋ." 70O daa ma fʋ o wɩ, o daɩ ba wʋ nɔɔnʋ. Kʋ na kɩ fɩɩn tɩn, nɔɔna balʋ na zɩgɩ da tɩn ma ta dɩ Pɩyɛɛrɩ ba wɩ: "Nmʋ sɩɩnɩ n yɩ ba wʋ dɩdʋa mʋ. Nmʋ dɩ yɩ Galile tu mʋ." 71O laan ma sɔɔlɩ o pa o tɩtɩ, sɩ kʋ taa yɩ nɩ cɩga mʋ o taga, yɩ o wɩ: "A brɩ a yəri nɔɔnʋ wʋlʋ 'a na tɛ o taanɩ tɩn." 72O na tagɩ kʋntʋ tɩn, cɩbwɩʋ laan ma da kʋ keeri kʋ kɩ kuni bɩle. Pɩyɛɛrɩ laan ma guli Zezi ya na tagɩ kʋlʋ dɩd-o o wɩ: "Kʋ na w'ʋ loori sɩ cɩbwɩʋ keeri kuni bɩle tɩn, nmʋ w'ʋ fʋ kuni bɩtɔ nɩ n yəri amʋ." O na guli kʋntʋ tɩn, o wʋ ma tiini kʋ cɔgɩ zanzan, o ma zaŋɩ o nuŋi yɩ o keerə.

will be added

X\