Marɩkɩ 13

1Zezi laan ma zaŋɩ o nuŋi Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ. O na maa kɛ tɩn, o karabiə bam dɩdʋa ma ta dɩd-o o wɩ: "Karanyɩna, nii kandwa yantʋ ba na mɛ ba lɔ digə kam tɩn na lana te. Nii ka lɔɔm dɩm na dana te." 2Zezi ma lər-o o wɩ: "Nmʋ wʋ nɛ ka na daga te tɩn na? Ka maama nan w'ʋ ba ka tʋ tɩga nɩ ka cɔgɩ. Kandwɛ daa b'a daŋɩ dɩ doŋ baŋa nɩ." 3Zezi dɛɛn ma vu o jəni Olivi piu kʋm yuu nɩ, yɩ o tʋlɩ o na Wɛ-di-kamunu kʋm o yigə nɩ. O na je kʋntʋ tɩn, Pɩyɛɛrɩ dɩ Zakɩ dɩ Zan dɩ Andre yɩranɩ ma vu o te, yɩ ba bwe-o ba wɩ: 4"Maŋa kɔɔ mʋ Wɛ-digə kam w'ʋ ba ka cɔgɩ kʋntʋ? Bɛɛ mʋ lagɩ kʋ kɩ maana kʋ brɩ dɩbam, sɩ d'ɩ lwarɩ nɩ wəənu tɩntʋ maama lagɩ tɩ kɩ?" 5Zezi ma ləri-ba o wɩ: "'A fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ, sɩ 'a yɩ pa nɔɔn-nɔɔnʋ ganɩ abam. 6Bɛŋwaanɩ nɔɔna zanzan w'ʋ ba abam te, yɩ ba'a ma amʋ yɩrɩ ba ma ganɩ abam ba wɩ, bantʋ dɩdʋa dɩdʋa mʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, yɩ ba'a ganɩ nɔɔna zanzan. 7'A w'ʋ ba 'a na tigurə na wʋ abam tɩɩnɩ dɩm nɩ, yɩ 'a kwəri 'a ni ka ŋwa tɩɩnɩ dɩlʋ na baŋwɛ tɩn nɩ. 'A nan na ni kʋntʋ, sɩ 'a yɩ pa fʋʋnɩ zʋ abam. Wəənu tɩm kʋntʋ maŋɩ sɩ tɩ kɩ mʋ, yɩ kʋ ta daɩ lʋgʋ tiim maŋa. 8Dwi w'ʋ zaŋɩ dɩ kɩ jara dɩ dwi dɩdoŋ, yɩ tɩʋ dɩ kʋ doŋ w'ʋ zaŋɩ tɩ magɩ jara. Tɩga dɩ w'ʋ sisiŋi je sɩdonnə nɩ, yɩ kana dɩ w'ʋ ba ka taa wʋ je zanzan nɩ. Yaara yam kʋntʋ maama nan nyɩ dɩ kaanɩ na sɩŋɩ o vri pugə yɩ ka wɔɛ yɩ cam daa ta wʋ kwaga nɩ te tɩn mʋ. 9'A fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ, sɩ nɔɔna w'ʋ ja abam ba vu ba saŋɩ sarɩya-dirə nakwa tee nɩ. Ba ta w'ʋ ja abam ba magɩ ba Wɛ-di sɩm wʋnɩ. Ba'a ja abam ba vu ba saŋɩ dɩdɛɛra dɩ pwa tee nɩ, abam na tɔgɩ amʋ tɩn ŋwaanɩ. Kʋntʋ mʋ w'ʋ pa 'a wanɩ 'a brɩ-ba Wɛ cɩga kam. 10Kʋ nan fɩn mʋ sɩ ba da yigə ba tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam ba brɩ dwi maama tiinə, sɩ woŋo maama tiim laan yi. 11Ba na jaanɩ abam ba vu ba saŋɩ, sɩ 'a yɩ ta'a liə dɩ 'a na w'ʋ ta kʋlʋ tɩn. 'A na w'ʋ ta'a zɩgɩ ba yigə nɩ maŋa kalʋ tɩn, sɩ 'a laan ŋɔɔnɩ kʋlʋ Wɛ na w'ʋ pa abam tɩn. Kʋ daɩ abam tɩtɩ mʋ w'ʋ ŋɔɔnɩ, kʋ yɩ Wɛ Joro kʋm mʋ w'ʋ pa abam kʋlʋ 'a na w'ʋ ŋɔɔnɩ tɩn. 12Nɔɔna badonnə w'ʋ ja ba tɩtɩ cʋrrʋ ba kɩ nɔɔna jɩa nɩ sɩ ba gʋ-ba. Kwə dɩ w'ʋ kɩ ba biə kʋntʋ doŋ. Biə dɩ w'ʋ zaŋɩ ba pa ba ja ba niinə dɩ ba kwə ba gʋ. 13Nɔɔna maama w'ʋ ta culi abam, 'a na yɩ a nɔɔna tɩn ŋwaanɩ. Wʋlʋ maama nan na kɩ pu-dɩa o zɩgɩ kəŋkəŋ sɩ kʋ vu kʋ yi kweelim tɩn, Wɛ w'ʋ vrɩ kʋntʋ tu ŋwɩa. 14Abam nan w'ʋ ba 'a na wo-lɔŋɔ kʋlʋ na yɩ cɔgɩnʋ tɩn na w'ʋ ba kʋ zɩgɩ jəgə kalʋ na wʋ maŋɩ sɩ kʋ taa zɩgɩ da tɩn." (A tɛ abam sɩ wʋlʋ na karɩmɩ tɩn, sɩ o kwaanɩ o ni kʋ kuri lanyɩranɩ.) "Abam na nɛ wo-lɔŋɔ kʋm kʋntʋ, sɩ abam balʋ na zʋʋrɩ Zude nɩ tɩn kɩ lɩla 'a nuŋi 'a duri 'a vu pweeru yum 'a səgi da. 15Nɔɔnʋ nan na wʋ nayuu nɩ, o daa yɩ tu o zʋ digə sɩ o kwe kʋlʋkʋlʋ. 16Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na wʋ kara nɩ tɩn, o daa yɩ joori sɔŋɔ sɩ o kwe o gɔrɔ o zʋ. 17Kantʋ maŋa kam nɩ kʋ'ʋ ta tiini kʋ yɩ lɛɛrʋ dɩ kaana balʋ na jɩgɩ pwi tɩn, dɩ balʋ na jɩgɩ biə yɩ ba ŋɔgɩ yɩlɩ tɩn. 18Nan ta'a loori-na Wɛ, sɩ cam dɩm kʋntʋ yɩ ba waarʋ mɩmaŋa nɩ. 19Bɛŋwaanɩ yaara yalʋ na lagɩ ya ba da yam kʋntʋ nɩ tɩn w'ʋ ta tiini ya camma ya dwe yalʋ na maŋɩ ya kɩ pulim nɩ Wɛ na kɩ lʋgʋ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn. Yaara yantʋ nan na kɛ, yadonnə daa b'a ba nɩnɛɛnɩ yantʋ te. 20Baŋa-Wɛ nan na wʋ pɛ yaara yam da yam tri, nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wəri. Kʋ nan yɩ Wɛ tɩtɩ nɔɔna balʋ DƖ na kuri tɩn ŋwaanɩ mʋ, DƖ w'ʋ pa yaara yam da yam tri. 21Kantʋ maŋa kam nɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tagɩ dɩ abam o wɩ: 'Nii Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, o wʋ yo seeni' naa 'o wʋ jəgə kantʋ nɩ', sɩ 'a yɩ sɛ kʋntʋ tu. 22Nɔɔna badaara w'ʋ zaŋɩ ba brɩ nɩ bantʋ dɩdʋa dɩdʋa mʋ yɩ Krisi wʋm, yɩ ba yagɩ ba daɩ. Badonnə dɩ w'ʋ brɩ nɩ bantʋ mʋ yɩ Wɛ nijoŋnə, yɩ ba yagɩ ba daɩ. Ba'a kɩ wo-kɩnkagɩla yalʋ na w'ʋ sʋ nɔɔna tɩn, sɩ ba ya na waɩ, sɩ ba sʋgɩ Wɛ tɩtɩ nɔɔna balʋ DƖ na kuri tɩn. 23'A ta'a cʋ 'a tɩtɩ, sɩ a wuuri a ta a brɩ abam mʋ yɩ wəənu tɩm maŋa daa ta wʋ yi. 24Yaara yam kʋntʋ maŋa na tu ka kɛ, da yantʋ wʋnɩ 'wɩa kam laan w'ʋ ji nazono tim tim, cana dɩ daa b'a fuŋi sɩ pooni taa wʋra. 25Wɛyuu w'ʋ sisiŋi yɩ calɩcwɩ sɩm kwəri sɩ tʋ tɩga nɩ, yɩ wəənu tɩlʋ maama na wʋ wɛyuu nɩ tɩn w'ʋ vugimi daanɩ.' 26Maŋa kam kʋntʋ nɩ nɔɔna w'ʋ na Nabiin-bu wʋm na maa bɩɩnɩ lʋgʋ baŋa. O'o ta wʋ kunkwəənu wʋnɩ o bɩɩnɩ dɩ dam, yɩ Wɛ paarɩ-zulə wʋ o tee nɩ zanzan. 27O laan w'ʋ pa o malɛsɩ sɩm nuŋi sɩ jagɩ sɩ vu lʋgʋ baŋa je maama, kʋ na yɩ wa-puli dɩ wa-zʋʋrɩ, jazɩm dɩ jagwiə, sɩ la o nɔɔna balʋ Wɛ na kuri tɩn je maama sɩ kɩ daanɩ. 28Nan maanɩ-na 'a nii kapʋrʋ na yɩ te tɩn. Kʋntʋ na yəni kʋ wʋra kʋ kwi vɔɔrʋ, 'a yəni 'a lwarɩ nɩ kʋ twɛ yadɛ. 29Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ 'a na tu 'a na wəənu tɩlʋ a na tagɩ a brɩ abam tɩn na wʋra tɩ kɩa, sɩ 'a lwarɩ nɩ maŋa kam laan twɛ ka ti. 30A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, wəənu tɩm kʋntʋ maama w'ʋ ba tɩ wʋra tɩ kɩa, yɩ zɩm nɔɔna bam ta wʋ tɩgɩ ba ti. 31Wɛyuu dɩ tɩga baŋa maama w'ʋ ba tɩ kɛ, yɩ amʋ taanɩ dɩm b'a kɛ maŋa dɩ maŋa. 32Nɔɔn-nɔɔnʋ nan yəri dɛ dɩlʋ Nabiin-bu wʋm na lagɩ o joori o ba tɩn, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ yəri dɛ dɩm wʋnɩ maŋa kam o na w'ʋ ba tɩn, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ Wɛ malɛsɩ sɩm naa DƖ Bu wʋm tɩtɩ dɩ. Kʋ yɩ a Ko Baŋa-Wɛ yɩranɩ mʋ ye. 33'A ta'a fɔgɩ 'a cʋ 'a tɩtɩ, sɩ 'a yəri maŋa kam o na w'ʋ joori o ba tɩn. 34Kʋ'ʋ ta nyɩ dɩ sɔŋɔ tu na nuŋi sɩ o beeri o vu yigə yigə te tɩn. O ma pa o tɩntʋŋna bam ni sɩ ba taa nii o sɔŋɔ kʋm baŋa nɩ. O ma pa ba nɔɔnʋ maama o tɩtʋŋɩ. O ma ta dɩ ba dɩdʋa, sɩ o taa yɩrɩ o mancoŋo kʋm lanyɩranɩ. 35Abam dɩ maŋɩ sɩ 'a fɔgɩ 'a ta'a yɩrɩ kʋntʋ doŋ mʋ. Bɛŋwaanɩ 'a yəri maŋa kalʋ sɔŋɔ tu wʋm na w'ʋ joori o ba tɩn. O waɩ o tui dɩdaan-ni nɩ naa tɩtɩɩ kʋnkʋrʋ nɩ, naa tɩ-bra-pʋra nɩ naa wa-puli maŋa nɩ. 36Kʋntʋ tɩn, o na tu bɩdwɩ baŋa nɩ, sɩ o yɩ darɩ abam dɩ 'a tigi 'a dɔa. 37A lagɩ a ta dɩ abam dɩ nɔɔna bam maama nɩ, 'a maŋɩ sɩ 'a ta'a cʋ 'a tɩtɩ mʋ."

will be added

X\