Marɩkɩ 12

1Zezi ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ nɔɔna bam o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋdoŋ mʋ wʋra. O ma zaŋɩ o cɩ gaarɩ, yɩ o daarɩ o jəri tweeru tɩlʋ yɩrɩ na yɩ vinyə tɩn dɩ wʋnɩ. O ma daarɩ o kʋ goŋo tɩ-dɩa je nɩ, sɩ o na gwəri tweeru biə bam, sɩ o kɩ d'aanɩ o nɔ o kan tɩ na bam. O ma daarɩ o cwi dapala sɩ nɔɔnʋ taa je da o yɩrɩ gaarɩ dɩm. O na fɔgɩ o cɩ-dɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma kwe nɔɔna o yagɩ da sɩ ba taa tʋŋa, yɩ o daarɩ o nuŋi o vu cwəŋə. 2Tweeru biə bam gwərim maŋa na yi tɩn, o ma tʋŋɩ o tɩntʋŋnʋ sɩ o vu nɔɔna balʋ na nii o gaarɩ dɩm baŋa nɩ tɩn te, sɩ ba cɛ o təri ba pa-o. 3Tɩntʋŋnʋ wʋm na yi ba te tɩn, ba ma ja-o ba magɩ, yɩ ba daarɩ ba pa o viiri dɩ jɩ-kʋrɩ. 4Nɔɔnʋ wʋm daa ma tʋŋɩ o tɩntʋŋnʋ wʋdoŋ. O na yi ba te tɩn, ba ma magɩ o yuu ba kaarɩ yɩ ba twɩ-o. 5O daa ta ma tʋŋɩ o tɩntʋŋnʋ wʋdoŋ o wəli da. Wʋntʋ na yi ba te tɩn, ba ma mag-o ba gʋ. Nɔɔnʋ wʋm ta ma tʋŋɩ o tɩntʋŋna zanzan nɔɔna bam tee nɩ, yɩ ba magɩ ba badonnə, ba daarɩ ba gʋ ba badaara. 6Kʋ laan ma daarɩ o tɩtɩ bu wʋlʋ o na so-o zanzan tɩn yɩranɩ. O ma tʋŋ-o ba tee nɩ o ma kweeli, yɩ o bʋŋɩ sɩ, ba'a nɩgɩ wʋntʋ. 7Nɔɔna bam na nɛ-o tɩn, ba maa ŋɔɔnɩ daanɩ ba wɩ: 'Mʋ gaarɩ dɩm tu bu, wʋntʋ mʋ lagɩ o ba o taa te o ko wʋm wəənu tɩm. Nan pa-na d'ɩ gʋ-o, sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ ta'a te o wəənu tɩm.' 8Ba laan ma gʋ-o, yɩ ba daarɩ ba vaŋ-o ba ja nuŋi gaarɩ dɩm wʋnɩ ba yagɩ. 9Kʋntʋ tɩn, gaarɩ dɩm tu wʋm laan w'ʋ kɩ nɔɔna bam kʋntʋ tɩta mʋ? O maŋɩ sɩ o ba o gʋ-ba mʋ, sɩ o daarɩ gaarɩ dɩm o pa nɔɔna badonnə sɩ ba taa niə. 10- 11Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 'Kandwɛ dɩlʋ lwara na vɩn tɩn laan mʋ joori dɩ ba dɩ ji kandwɛ dɩlʋ na paɩ sɔŋɔ kʋm dana tɩn. Baŋa-Wɛ na kɩ te tɩn mʋ kʋntʋ, yɩ kʋ yɩ wo-kamunu kʋ pa dɩbam.' Abam maŋɩ 'a wʋ karɩmɩ kʋntʋ na?" 12Zwifə yigə tiinə bam na ni kʋntʋ tɩn, ba ma lwarɩ nɩ o maŋɩ mɩmaŋɩ dɩm bantʋ ŋwaanɩ mʋ. Ba laan maa beeri cwəŋə sɩ ba ja-o. Ba maa warɩ, ba na kwarɩ fʋʋnɩ dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm tɩn ŋwaanɩ. Ba ma yag-o, yɩ ba daarɩ ba viiri. 13Zwifə bam dɛɛn ma lɩ Farizɩan tiinə badonnə dɩ Pɛ Erɔdɩ kwaga nɔɔna badonnə sɩ ba vu Zezi te. Ba maa lagɩ sɩ ba pa o ŋɔɔnɩ o tusi, sɩ ba wanɩ ba ja-o. 14Ba ma yi o te, yɩ ba ta dɩd-o ba wɩ: "Karanyɩna, d'ɩ ye nɩ nmʋ yɩ cɩga tu mʋ. Nmʋ yigə tərə dɩ nɔɔna na bʋŋɩ kʋlʋ ba pa nmʋ tɩn, nmʋ nan ba kuri nɔɔna daanɩ. Nmʋ nan yəni n brɩ nɔɔna Wɛ cwəŋə dɩ cɩga mʋ. D'ɩ lagɩ d'ɩ bwe d'ɩ nii, dɩbam Zwifə bam culu pɛ ni sɩ d'ɩ ŋwɩ lampoo d'ɩ pa lʋgʋ kʋm pa-farʋ wʋm naa kʋ wʋ maŋɩ? D'ɩ maŋɩ sɩ d'ɩ ŋwɩ naa d'ɩ wʋ maŋɩ sɩ d'ɩ ŋwɩ?" 15Zezi nan maŋɩ o ye ba na yɩ pipiri-nyɩna te tɩn. O ma ta dɩ ba o wɩ: "Bɛɛ nan mʋ yɩ 'a lagɩ sɩ 'a maŋɩ-nɩ 'a nii? Ja-na səbu-dalɩ dɩdʋa 'a ba sɩ a nii." 16Ba ma lɩ səbu-dalɩ dɩm ba brɩ-o. O ma nii yɩ o bwe-ba o wɩ: "Wɔɔ nyɩnyʋgʋ dɩ o yɩrɩ mʋ pʋpʋnɩ dɩ baŋa nɩ?" Ba ma lər-o ba wɩ: "Kʋ yɩ pa-farʋ wʋm mʋ." 17Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ lamma. 'A nan ta'a ŋwɩ kʋlʋ na yɩ pa-farʋ wʋm nyɩm tɩn 'a pa-o, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a paɩ Wɛ kʋlʋ dɩ na yɩ DƖ nyɩm tɩn." O na ləri-ba kʋntʋ tɩn, kʋ ma sʋ-ba zanzan. 18Sadusɩan tiinə badonnə dɛɛn ma zaŋɩ ba vu Zezi te. Bantʋ mʋ brɩ ba wɩ, nɔɔnʋ na tɩga, o daa b'a joori o bi. 19Ba ma vu ba ta dɩ Zezi ba wɩ: "Karanyɩna, Moyisi dɛɛn na pʋpʋnɩ kʋlʋ o tiŋi o pa dɩbam tɩn, kʋ brɩ nɩ, nɔɔnʋ nu-bu na tɩga yɩ o daarɩ o kaanɩ, ba na wʋ lʋgɩ biə daanɩ, tʋ wʋm cʋrʋ mʋ maŋɩ sɩ o di kaanɩ wʋm sɩ ba wanɩ ba lʋ biə o nu-bu wʋlʋ na tɩgɩ tɩn ŋwaanɩ. 20Kʋntʋ, nu-biə barpɛ ya mʋ wʋra. Ba dɩdʋa ma di kaanɩ, yɩ o tɩ o daar-o, yɩ o wʋ lʋgɩ bu. 21Wʋlʋ na saŋɩ tɩn laan ma di kadəm wʋm. O dɩ ma tɩ o daarɩ kaanɩ wʋm, yɩ ba dɩ wʋ lʋgɩ bu. Batɔ tu wʋm dɩ daa ma di-o. 22Ba maama barpɛ di kaanɩ wʋm, yɩ ba wʋ lʋgɩ bu dɩd-o. Ba maama na tɩgɩ tɩn, kaanɩ wʋm dɩ laan ma tɩ. 23Ba maama barpɛ na di kaanɩ wʋm tɩn, ba laan na tu ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ, bantʋ wɔɔ mʋ w'ʋ ta te kaanɩ wʋm?" 24Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Abam tiini 'a tusi mʋ. Abam wʋ lwarɩ Wɛ tɔnɔ kʋm zaasɩm dɩm kuri, yɩ 'a ta yəri Wɛ dam dɩm na yɩ te tɩn. 'A wʋ tusi cɩga na? 25Nɔɔna na tu ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ, ba lagɩ ba taa nyɩ dɩ Wɛ malɛsɩ sɩm na yɩ te tɩn mʋ, ba ba di kaana, kaana dɩ nan ba zʋʋrɩ banna dɩ. 26Kʋ nan na yɩ twa biim dɩm dɩ, Moyisi na pʋpʋnɩ kʋlʋ tɩn brɩ nɩ nɔɔna w'ʋ sɩɩnɩ ba bi. Abam maŋɩ 'a wʋ karɩmɩ kʋlʋ Wɛ na tagɩ dɩ Moyisi DƖ na brɩ DƖ tɩtɩ dɩd-o sabarɩ puŋu kʋm wʋnɩ maŋa kalʋ tɩn na? Wɛ dɛɛn tagɩ DƖ wɩ: 'Amʋ yɩ Abraham Wɛ, dɩ Yizakɩ Wɛ, dɩ Zakɔbɩ Wɛ mʋ.' 27Kʋ brɩ nɩ bantʋ daa ta jɩgɩ ŋwɩa mʋ Wɛ tee nɩ, bɛŋwaanɩ Baŋa-Wɛ yɩ naŋʋna Wɛ mʋ, sɩ DƖ daɩ twa Wɛ. Mʋ kʋ kuri 'a tiini 'a tusi dɩ 'a na bʋŋɩ te tɩn." 28Ba na wʋra ba ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, Wɛ cullu karanyɩna tu wʋdoŋ ma yi ba te, yɩ o ni ba taanɩ dɩm. O ma lwarɩ nɩ Zezi tiini o kwaanɩ dɩ o na ləri Sadusɩan tiinə bam te tɩn. O laan ma twɛ Zezi te, yɩ o bwe o wɩ: "Wɛ niə yam maama wʋnɩ dɔɔ mʋ yɩ kamunu dɩ dwe?" 29Zezi ma lər-o o wɩ: "Wɛ ni dɩlʋ na yɩ kamunu dɩ dwe ya maama tɩn mʋ tɩntʋ: 'Yisɩrayɛlɩ tiinə-ba, cəgi-na. Yuutu Baŋa-Wɛ mʋ yɩ dɩbam Yuutu dɩdʋa m'a. 30Ta n soe n Yuutu Baŋa-Wɛ dɩ n bɩcarɩ maama, dɩ n wʋ maama, dɩ n wʋbʋŋa maama, dɩ n dam maama.' 31Wɛ ni dɩlʋ na saŋɩ tɩn mʋ tɩntʋ: 'Ta n soe n doŋ nɩ n tɩtɩ te.' Wɛ ni dɩdoŋ daa tərə dɩ na yɩ kamunu dɩ dwe niə yantʋ yale." 32Wɛ cullu karanyɩna tu wʋm ma ta dɩ Zezi o wɩ: "Karanyɩna, n tagɩ cɩga. Nmʋ na tagɩ n wɩ, Wɛ dɩdʋa yɩranɩ mʋ wʋra yɩ DƖ doŋ daa tərə tɩn, kʋ yɩ cɩga mʋ. 33Kʋ maŋɩ sɩ d'ɩ ta'a soe Wɛ dɩ d'ɩ wʋ maama, dɩ d'ɩ wʋbʋŋa maama, dɩ d'ɩ dam maama, sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ ta'a soe d'ɩ donnə nɩ d'ɩ tɩtɩ te. D'ɩ na kɩ kʋntʋ, d'ɩ kɩ lanyɩranɩ kʋ dwe d'ɩ na mɛ vara naa woŋo kʋlʋ maama d'ɩ ma kaanɩ-DƖ." 34Zezi na nɛ nɩ o ləri taanɩ dɩm lanyɩranɩ dɩ wʋbʋŋ-ŋʋna tɩn, o ma ta dɩd-o o wɩ: "Nmʋ batwarɩ dɩ Wɛ paarɩ dɩm." Kʋ na zɩgɩ maŋa kam kʋntʋ nɩ, nɔɔn-nɔɔnʋ daa maa kwarɩ sɩ o bwe-o taanɩ. 35Zezi dɛɛn maa wʋ Wɛ-di-kamunu kʋm nɩ o brɩ nɔɔna, yɩ o ta o wɩ: "Wɛ cullu karanyɩna tiinə bam yəni ba brɩ nɩ, Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn yɩ Pɛ Davidi dwi tu mʋ. Kʋ nan w'ʋ wanɩ kʋ taa yɩ kʋntʋ na? 36Wɛ Joro kʋm dɛɛn pɛ Davidi tɩtɩ ta o wɩ: 'Yuutu Baŋa-Wɛ tagɩ dɩ a Yuutu DƖ wɩ: Ba n jəni amʋ jazɩm nɩ, sɩ a laan kɩ nmʋ dʋna maama n nɛ kuri nɩ.' 37Davidi tɩtɩ nan na sɩɩnɩ o bəŋi Krisi wʋm o wɩ o Yuutu tɩn, dɩbam nan daa w'ʋ kɩ ta mʋ d'ɩ bəŋ-o nɩ Davidi naa daga?" Zezi na brɩ Wɛ cɩga kam kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa nɔn-kɔgɔ kʋlʋ na je kʋ cəgi tɩn wʋ poli zanzan. 38O daa ta ma brɩ-ba yɩ o wɩ: "Ta'a yɩrɩ-na 'a tɩtɩ dɩ cullu karanyɩna tiinə bam. Bantʋ soe sɩ ba taa zʋʋrɩ gwar-dɩdwaarʋ, sɩ ba taa beerə yɩ nɔɔna nii-ba. Ba na ve yaga, ba lagɩ sɩ nɔɔna maama taa tui ba zuli-ba mʋ. 39Ba na yəni ba zʋ ba Wɛ-di sɩm, ba lagɩ je-kamunnu mʋ sɩ ba taa je yigə nɩ. Ba na ve nɔɔnʋ sɔŋɔ sɩ ba di candiə, kʋ yɩ je-ŋʋŋa jəgə nɩ mʋ ba lagɩ sɩ ba taa je da. 40Ba maa yəni ba ganɩ kadənə ba joŋi kʋlʋ maama ba na jɩgɩ tɩn, yɩ ba kwəri ba loori Wɛ dɩ bɩtar-dɩdwaarʋ, sɩ kʋ taa nyɩ nɩ ba yɩ nɔn-ŋʋna mʋ te. Wɛ w'ʋ tiini DƖ pa bantʋ na cam kʋ ja gaalɩ." 41Zezi ma vu o jəni Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, jəgə kalʋ daka na zɩgɩ da yɩ nɔɔna dɩ Wɛ pɛɛra ka wʋnɩ tɩn tɩkəri nɩ. O maa je o nii nɔɔna bam na ve ba dɩ ba səbiə ka wʋnɩ te tɩn. Nadunə zanzan ma ba ba dɩ səbu zanzan ka wʋnɩ. 42Kadəm wʋdoŋ na yɩ yinigə tu tɩn ma ja səbu-dal-balwa bale, o ja vu o dɩ da. 43Zezi na nɛ kʋntʋ tɩn, o ma bəŋi o karabiə bam, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, kadəm wʋntʋ na yɩ yinigə tu tɩn, o dɩ səbu kʋ dwəni nɔɔna balʋ maama na dɩ da tɩn. 44Bantʋ maama lɩ ba daarɩ səbiə mʋ tata. Kadəm wʋm nan yɩ yinigə tu mʋ, yɩ o kwe woŋo kʋlʋ maama o na jɩgɩ sɩ o ma yəgi o ni-wʋdiu tɩn o dɩ da."

will be added

X\