Marɩkɩ 11

1Zezi dɩ o karabiə bam dɛɛn ma vu ba twɛ Zeruzalɛm. Ba ma vu ba yi tɩ-balwa bale, ba yɩrɩ mʋ Betifaazɩ dɩ Betani. Je sɩm kʋntʋ wʋ Olivi piu kʋm saŋa nɩ mʋ. Zezi ma lɩ o karabiə bam bale o tʋŋɩ, 2yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "Ve-na 'a vu 'a zʋ tɩʋ kʋlʋ na wʋ abam yigə nɩ tɩn. 'A na zʋ tɩʋ kʋm wʋnɩ, 'a w'ʋ na bɩna-pɔla na ləgi da, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ daa ta wʋ diini ka baŋa. Ve-na 'a bwəli-ka 'a ja ba 'a pa-nɩ. 3Nɔɔnʋ na bwe abam nɩ: 'Bɛɛ mʋ yɩ 'a bwəli-ka?', sɩ 'a ta dɩd-o nɩ: 'Kʋ yɩ d'ɩ Yuutu wʋm mʋ laga. O'o joori o pa ka ba lele.' " 4Ba ma zaŋɩ ba vu sɩ ba nii. Ba na yi tɩʋ kʋm wʋ tɩn, ba ma sɩɩnɩ ba na bɩna-pɔla cwəŋə ni nɩ. Ka ləgi sɔŋɔ kʋdoŋ ni nɩ. Ba ma vu ba bwəli-ka. 5Nɔɔna badonnə maa zɩgɩ da. Ba ma bwe Zezi karabiə bam ba wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ 'a lagɩ 'a bwəli bɩna-pɔla kam?" 6Ba ma ləri-ba nɩ Zezi na maŋɩ o ta te tɩn. Nɔɔna bam ma sɛ. 7Ba ma ja bɩna-pɔla kam ba ja vu ba yi Zezi te. Ba laan ma kwe ba gwaarʋ ba daŋɩ ka baŋa nɩ. Zezi ma di ka baŋa, yɩ ba ve ba maa kɛa. 8Ba na maa kɛ tɩn, nɔɔna zanzan ma zul-o ba kwe ba gwaarʋ ba lwarɩ cwəŋə kam yuu nɩ, sɩ Zezi ba o tɔgɩ tɩ baŋa o kɛ. Nɔɔna badaara ma vu ba go tweeru nɛ dɩ vɔɔrʋ ba dɩ cwəŋə yuu nɩ, sɩ o tɔgɩ tɩ baŋa o kɛ. 9Nɔɔna balʋ na wʋ o yigə nɩ dɩ o kwaga nɩ ba ve tɩn maa tɔɔlɩ ba wɩ: "Ozaana! Zulə taa wʋ Wɛ tee nɩ! Zuli-na wʋlʋ na tu d'ɩ Yuutu Wɛ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn. 10Zuli-na wʋlʋ na w'ʋ ta te o nɔɔna, nɩnɛɛnɩ dɩbam ko Davidi dɛɛn na jɩgɩ paarɩ te tɩn. Ozaana! Zulə taa wʋ Baŋa-Wɛ tee nɩ!" 11Zezi ma vu o zʋ Zeruzalɛm tɩʋ kʋm wʋ. O ma vu o yi Wɛ-di-kamunu kʋm o zʋ kʋ wʋ. O ma kaagɩ o nii wəənu tɩm maama na yɩ te. Wɛ na lagɩ dɩ zʋ tɩn, o ma joori o nuŋi tɩʋ kʋm wʋnɩ, o tɔgɩ dɩ o karabiə fugə-bale bam o vu Betani. 12Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, ba ma zaŋɩ Betani nɩ sɩ ba joori Zeruzalɛm. Kana maa jɩgɩ Zezi. 13Ba na maa ve tɩn, o ma tʋlɩ o na kapʋrʋ. Kʋ dɛɛn li dɩ vɔɔrʋ mʋ. O ma vu sɩ o nii mɔɔla wʋra na sɩ o di. O na yi da tɩn, o ma wʋ nɛ kʋlʋkʋlʋ, kʋ na wʋ yi kʋ lərim maŋa tɩn ŋwaanɩ. 14O laan ma ta dɩ kapʋrʋ kʋm o wɩ: "Nɔɔn-nɔɔnʋ daa b'a na mɔɔla nmʋ yuu nɩ o di." O karabiə bam ma ni o na tagɩ kʋlʋ tɩn. 15Ba ma vu ba yi Zeruzalɛm. Zezi ma vu o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ. O ma na nɔɔna na wʋ ka kʋnkɔlɔ kʋm nɩ ba pipiə. O ma zəli-ba o pa ba nuŋi. O ma vu o ja səbu-lənnə bam taabʋllʋ tɩm o pipiri o pu tɩga nɩ, o pa ba səbiə bam jagɩ. O ma daarɩ o yigi yitunnu tɩlʋ nɔɔna badonnə na je da ba yəgi kunkwən-pulə tɩn o dɩ tɩga nɩ. 16O ma wʋ sɛ sɩ nɔɔna taa zɩŋɩ ba zɩla ba tɔgɩ kʋnkɔlɔ kʋm wʋ ba kɛa. 17O ma brɩ nɔɔna bam o wɩ: "Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ nɩ, Wɛ mʋ wɩ: 'Amʋ digə kantʋ maŋɩ sɩ ka taa yɩ jəgə kalʋ lʋgʋ baŋa dwi tiinə maama na w'ʋ ta tui ba warɩ amʋ da tɩn mʋ.' Abam nan pɛ ka ji ŋwɩɩna joro jəgə." 18Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinə bam ma ni Zezi na tagɩ kʋlʋ tɩn. Ba laan ma beeri cwəŋə sɩ ba gʋ-o. Ba ma kwarɩ fʋʋnɩ dɩd-o, o zaasɩm dɩm na sʋ nɔn-kɔgɔ kʋm maama tɩn ŋwaanɩ. 19Tɩga na lagɩ ka yi tɩn, Zezi dɩ o karabiə bam ma nuŋi tɩʋ kʋm wʋnɩ. 20Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, ba ma daa zaŋɩ ba maa kɛa. Ba ma na kapʋrʋ kʋm na kʋga, dɩ kʋ bʋnnʋ maama. 21Pɩyɛɛrɩ ma guli Zezi ya na tagɩ te tɩn. O ma ta dɩ Zezi o wɩ: "Karanyɩna, nii kapʋrʋ kʋm nmʋ diin na sɔɔlɩ tɩn, kʋ kʋga." 22Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Fɔgɩ-na 'a kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ. 23A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, abam wʋlʋ na tagɩ dɩ piu kamunu kʋntʋ nɩ, kʋ gɔ kʋ na zɩgɩ mɛ tɩn kʋ vu kʋ tʋ nɩnɩʋ kʋm wʋnɩ, Wɛ w'ʋ pa kʋ kɩ. Nmʋ na jɩgɩ wʋ-dɩdʋa nɩ nmʋ na tagɩ kʋlʋ tɩn w'ʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ, yɩ n ba jɩgɩ bʋbwɛa, Wɛ w'ʋ pa kʋ kɩ. 24Kʋntʋ ŋwaanɩ a lagɩ a ta dɩ abam nɩ, woŋo kʋlʋ maama 'a na w'ʋ loori Wɛ tee nɩ tɩn, sɩ 'a ta'a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa nɩ 'a w'ʋ sɩɩnɩ 'a na-kʋ, yɩ Wɛ w'ʋ pa 'a na-kʋ. 25Maŋa maama abam na wʋra 'a warɩ Wɛ, yɩ taanɩ na wʋ abam dɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ laŋa nɩ, sɩ 'a yagɩ 'a ma cɛ-o. 'A Ko Wɛ laan w'ʋ yagɩ abam dɩ lwarɩm DƖ ma cɛ abam. (( 26Kʋ daarɩ, abam na wʋ sɛ sɩ 'a yagɩ nɔɔna lwarɩm 'a ma cɛ-ba, 'a Ko Wɛ b'a yagɩ abam dɩ lwarɩm DƖ ma cɛ abam.))" 27Ba daa ma vu ba yi Zeruzalɛm. Zezi ma vu o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ, o karɩ ka wʋnɩ o beerə. Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinə bam dɩ ba nakwa bam ma vu o te, 28ba bwe-o ba wɩ: "Wɔɔ dam mʋ n ma n kɩ wəənu tɩlʋ maama n na kɩ tɩn? Wɔɔ mʋ pɛ nmʋ ni sɩ n ta n kɩ kʋntʋ?" 29O ma ləri-ba o wɩ: "A dɩ jɩgɩ bwiə a lagɩ a bwe abam, sɩ 'a na ləri-ya 'a pa-nɩ, sɩ a laan brɩ abam wʋlʋ na pɛ amʋ ni sɩ a tʋŋɩ tɩn. 30A lagɩ a bwe abam a nii, Zan na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn, kʋ yɩ Wɛ mʋ pɛ-o cwəŋə naa nabiinə mʋ pɛ-o?" 31O na bwe-ba kʋntʋ tɩn, ba maa wʋra ba bwɛ daanɩ sɩ ba nii ba na w'ʋ ləri te tɩn. Ba maa wɩ: "Dɩbam na ləri d'ɩ wɩ, kʋ yɩ Wɛ mʋ, o laan w'ʋ bwe dɩbam nɩ, bɛɛ mʋ yɩ d'ɩ nan wʋ sɛ Zan taanɩ dɩm? 32Kʋ daarɩ, d'ɩ b'a wanɩ d'ɩ ta nɩ kʋ yɩ nabiinə mʋ pɛ-o cwəŋə." Ba tagɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ ba kwarɩ fʋʋnɩ dɩ nɔɔna bam, dɩ ba maama na sɛ nɩ Zan sɩɩnɩ o yɩ Wɛ nijoŋnu tɩn. 33Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ ba ləri Zezi ba wɩ: "D'ɩ yəri wʋlʋ na pɛ Zan cwəŋə tɩn." Zezi dɩ ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ na yɩ kʋntʋ, amʋ dɩ nan b'a ta wʋlʋ na pɛ amʋ ni sɩ a taa tʋŋɩ tɩn."

will be added

X\