Marɩkɩ 10

1Zezi laan ma zaŋɩ o nuŋi je sɩm kʋntʋ nɩ o vu o da Zude tɩ-niə yam. O ma vu o bɛ Zʋrdɛn bugə kam ni dɩdoŋ dɩm nɩ. Nɔn-kɔgɔ zanzan daa ma ba ba gilim-o. O ma ta brɩ-ba Wɛ cɩga kam, nɩ o na yəni o kɩ te tɩn. 2Farizɩan tiinə badaara dɛɛn ma zaŋɩ ba vu o te sɩ ba maŋ-o ba nii. Ba ma bwe-o ba wɩ: "Nɔɔnʋ jɩgɩ cwəŋə sɩ o vɩn o kaanɩ na?" 3Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Moyisi dɛɛn pɛ abam culu kʋm o wɩ bɛɛ?" 4Ba ma lər-o ba wɩ: "Moyisi pɛ ni, nɩ nɔɔnʋ jɩgɩ cwəŋə sɩ o pʋpʋnɩ tɔnɔ o pa o kaanɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ o vɩ-o mʋ." 5Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Moyisi dɛɛn pʋpʋnɩ kʋntʋ o pa abam, 'a wʋrʋ na dana tɩn ŋwaanɩ mʋ. 6Kʋ daarɩ, pulim nɩ Wɛ na kɩ nabiinə tɩn, DƖ kɩ-ba sɩ ba taa yɩ baarʋ dɩ kaanɩ mʋ. 7Kʋntʋ ŋwaanɩ, nɔɔnʋ na di kaanɩ, o maŋɩ sɩ o pɔɔrɩ o tɩtɩ o nu dɩ o ko tee nɩ, sɩ o daarɩ o pa o dɩ o kaanɩ wʋm jəni daanɩ. 8Kʋntʋ w'ʋ pa ba laan ji nɔɔnʋ dɩdʋa. Ba daa daɩ nɔɔna bale, ba laan yɩ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ. 9Wɛ na kɩ nɔɔna balʋ daanɩ tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ daa wʋ maŋɩ sɩ o pɔɔrɩ-ba daanɩ." 10Zezi dɩ o karabiə bam laan ma joori ba vu sɔŋɔ. Ba na zʋ tɩn, ba ma bwe-o o taanɩ dɩm kuri. 11O ma ta dɩ ba o wɩ: "Nɔɔnʋ na vɩn o kaanɩ yɩ o daarɩ o di kaanɩ wʋdoŋ, kʋntʋ tu kəm dɩm dɩ ka-bwəŋə yɩ bɩdwɩ mʋ. 12Kaanɩ dɩ na vɩn o barʋ yɩ o vu o zʋ barʋ wʋdoŋ, o dɩ kəm dɩm dɩ bwəŋə yɩ bɩdwɩ mʋ." 13Nɔɔna badonnə maa jaanɩ biə ba tui Zezi te sɩ o daŋɩ o jɩa ba baŋa nɩ. O karabiə bam ma zaŋɩ ba bagɩ-ba sɩ ba yɩ taa kɩ kʋntʋ. 14Zezi na nɛ ba na kɩ te tɩn, o banɩ ma zaŋɩ yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "Yagɩ-na sɩ biə bam taa tui amʋ te, sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a ta'a cʋ-ba. Bɛŋwaanɩ balʋ na nyɩ nɩ bu-balwa te tɩn mʋ maŋɩ sɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ. 15A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ na wʋ sɛ sɩ Wɛ taa te-o nɩ bu-balaŋa te, o b'a na cwəŋə o zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ." 16Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma ja ja biə bam o kɩ o ja-kukoro nɩ. O ma daŋɩ o jɩa ba baŋa nɩ o warɩ Wɛ o pa-ba. 17Zezi ma zaŋɩ o maa kɛa. Nɔɔnʋ wʋdoŋ ma duri o vu o yi o te. O ma kuni doonə o yigə nɩ yɩ o wɩ: "Karanyɩna, n yɩ nɔn-ŋʋm. Nan brɩ-nɩ kʋlʋ a na w'ʋ kɩ, sɩ a wanɩ a na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ." 18Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Bɛŋwaanɩ mʋ n bəŋi-nɩ nɩ nɔn-ŋʋm? Nɔɔn-nɔɔnʋ tərə o na yɩ nɔn-ŋʋm, kʋ na daɩ Wɛ DƖ yɩranɩ. 19Nmʋ maŋɩ n ye Wɛ cullu tɩm na brɩ kʋlʋ tɩn. Yɩ zaŋɩ n gʋ nɔɔnʋ. Yɩ zaŋɩ n pəni dɩ n doŋ kaanɩ. Yɩ ŋɔnɩ. Yɩ zaŋɩ n fɔ vwan n pa n doŋ. Yɩ pini n doŋ. Ta n zuli n nu dɩ n ko." 20Nɔɔnʋ wʋm ma ta dɩd-o o wɩ: "Karanyɩna, kʋ na sɩŋɩ a biini nɩ tɩn, a maŋɩ a sɛ cullu tɩntʋ maama." 21Zezi ma nii-o dɩ sono, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: "Kʋ nan ta gɛ woŋo dɩdʋa mʋ sɩ n kɩ. Ve sɔŋɔ n kwe woŋo kʋlʋ maama n na jɩgɩ tɩn n yəgi, sɩ n laan kwe tɩ səbu kʋm n ma n wəli yinigə tiinə. Kʋntʋ w'ʋ pa n ta n jɩgɩ jɩjɩgɩrʋ zanzan Wɛ-sɔŋɔ nɩ. Nmʋ na kɩ kʋntʋ, sɩ n laan ba n ta n tɔgɩ-nɩ." 22Nɔɔnʋ wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o wʋ ma cɔgɩ zanzan yɩ o yigə nywanɩ, o jɩjɩgɩrʋ tɩm na tiini tɩ daga tɩn ŋwaanɩ. O ma yagɩ Zezi yɩ o viiri. 23Zezi laan ma pipiri o nii o karabiə bam seeni, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "Nadunə na lagɩ sɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ, kʋ'ʋ ta tiini kʋ cana kʋ pa-ba." 24O karabiə bam na ni kʋntʋ tɩn, kʋ ma sʋ-ba. Zezi daa ta ma ta dɩ ba o wɩ: "A biə-ba, nɔɔna na lagɩ sɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ, kʋ'ʋ ta tiini kʋ cana kʋ pa-ba. 25Kʋ'ʋ ta yɩ mwalɩ sɩ yogondi da gar-lwe bɔɔnɩ dɩ nuŋi kʋ dwe nadum na lagɩ sɩ o zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ." 26Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ ma tiini kʋ sʋ o karabiə bam zanzan, yɩ ba tɛ daanɩ ba wɩ: "Kʋ nan na yɩ kʋntʋ, wɔɔ mʋ w'ʋ wanɩ o na ŋwɩa Wɛ tee nɩ?" 27Zezi ma nii-ba yɩ o wɩ: "Nabiinə mʋ b'a wanɩ ba kɩ, sɩ Wɛ waɩ DƖ kɩa. Bɛŋwaanɩ Wɛ waɩ woŋo maama DƖ kɩa." 28Pɩyɛɛrɩ laan ma ta dɩd-o o wɩ: "Nii. Dɩbam yagɩ d'ɩ woŋo maama mʋ, yɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ tɔgɩ nmʋ." 29Zezi ma ləri o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tagɩ amʋ ŋwaanɩ dɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam ŋwaanɩ, o yagɩ o sɔŋɔ naa o nu-biə naa o nu dɩ o ko naa o biə naa o karɩ dɩ tɩn, 30kʋntʋ tu w'ʋ ba o na kʋlʋ maama o na yagɩ tɩn kuni bi mʋ lʋgʋ kʋntʋ baŋa nɩ. O'o na sam dɩ nu-biə dɩ niinə dɩ biə dɩ karɩ, yɩ o'o na yaara dɩ o wəli da. Kʋ daarɩ maŋa kalʋ na w'ʋ ba tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ. 31Balʋ na maŋɩ ba yɩ yigə tiinə tɩn zanzan w'ʋ joori ba ji kwaga tiinə. Kʋ daarɩ balʋ dɩ na maŋɩ ba yɩ kwaga tiinə tɩn zanzan w'ʋ ba ba ji yigə tiinə Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ." 32Zezi dɩ nɔɔna zanzan maa zaŋɩ ba wʋ cwəŋə nɩ ba maa ve Zeruzalɛm. Zezi maa wʋ ba yigə nɩ o veə. O karabiə bam maa yɩ yəəu. Nɔɔna balʋ dɩ na tɔgɩ ba kwaga tɩn maa fʋmma. Zezi ma bəŋi o karabiə fugə-bale bam daa nɩ, yɩ o ta o brɩ-ba kʋlʋ na lagɩ kʋ kɩ-o Zeruzalɛm nɩ tɩn. 33O maa ta dɩ ba o wɩ: "Ta'a ye-na, d'ɩ na maa ve Zeruzalɛm tɩn, d'aanɩ mʋ ba laan w'ʋ ja amʋ Nabiin-bu wʋm ba kɩ Zwifə kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinə bam jɩŋa nɩ. Nɔɔna bam kʋntʋ w'ʋ di a taanɩ ba wɩ, kʋ maŋɩ sɩ a tɩ mʋ, yɩ ba daarɩ ba kɩ-nɩ dwi-gɛ tiinə bam jɩŋa nɩ. 34Ba'a y'aalɩ-nɩ ba mwanɩ, yɩ ba daarɩ ba twɩ lileeru ba yagɩ a yɩra nɩ. Ba'a magɩ-nɩ dɩ balaara, yɩ ba laan daarɩ ba gʋ-nɩ. Da yatɔ dɛ nɩ a nan w'ʋ joori a bi a yagɩ tʋʋnɩ." 35Zakɩ dɩ Zan balʋ na yɩ Zebede biə tɩn dɛɛn ma vu Zezi te ba ta dɩd-o ba wɩ: "Karanyɩna, popo, kɩ woŋo kʋlʋ d'ɩ na lagɩ tɩn n pa dɩbam." 36Zezi ma bwe-ba o wɩ: "'A lagɩ sɩ a kɩ bɛɛ mʋ a pa abam?" 37Ba ma lər-o ba wɩ: "Nmʋ na tu n ba n di n paarɩ dɩm, sɩ n pa dɩbam dɩdʋa jəni n jazɩm nɩ sɩ dɩdʋa jəni n jagwiə nɩ." 38Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam tɩtɩ yəri 'a na loori kʋlʋ tɩn. Abam w'ʋ wanɩ 'a tɔgɩ 'a yaarɩ, nɩ amʋ na lagɩ a ba a na yaara yalʋ tɩn na? 'A w'ʋ wanɩ 'a yaarɩ 'a tɩ, nɩ a na lagɩ a yaarɩ a tɩ te tɩn na?" 39Ba ma lər-o ba wɩ: "Ɛɛn, d'ɩ w'ʋ wanɩ." Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ yɩ cɩga, abam nan w'ʋ sɩɩnɩ 'a tɔgɩ 'a yaarɩ amʋ yaara yam doŋ. 40Kʋ nan daɩ amʋ mʋ maŋɩ sɩ a kuri wʋlʋ na w'ʋ jəni a jazɩm nɩ naa a jagwiə nɩ tɩn. Kʋ yɩ Baŋa-Wɛ mʋ maŋɩ DƖ tiŋi je sɩm kʋntʋ, sɩ DƖ pa balʋ na w'ʋ jəni da tɩn." 41O karabiə fugə kam na tu ba lwarɩ ba donnə bale bam na loori kʋlʋ Zezi tee nɩ tɩn, ba bana ma tiini ya zaŋɩ dɩ Zakɩ dɩ Zan. 42Zezi laan ma bəŋi ba maama, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "Abam nan maŋɩ 'a ye nɩ lʋgʋ baŋa pwa kɩ dam mʋ dɩ ba nɔɔna, yɩ ba dɩdɛɛra di dam ba baŋa nɩ. 43Kʋ nan na yɩ abam, kʋ wʋ maŋɩ sɩ kʋ taa yɩ kʋntʋ doŋ abam tɩtarɩ nɩ. Bɛŋwaanɩ, abam wʋlʋ na lagɩ sɩ o ji nɔn-kamunu 'a wʋnɩ tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o ji abam maama tɩntʋŋnʋ mʋ. 44Wʋlʋ na lagɩ sɩ o ji abam yigə tu tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o ji abam maama gambaa. 45Bɛŋwaanɩ amʋ Nabiin-bu wʋm wʋ tu sɩ nɔɔna tʋŋɩ ba pa-nɩ. Amʋ nan tu sɩ a tʋŋɩ a pa nɔɔna mʋ, sɩ a daarɩ a kwe a ŋwɩa a ma ləni nɔɔna zanzan ŋwɩa Wɛ tee nɩ." 46Zezi dɩ o karabiə bam ma vu ba yi tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Zeriko. Ba ma tɔgɩ da ba nuŋi ba maa kɛa. Ba na maa kɛ tɩn, nɔn-kɔgɔ maa tɔgɩ-ba. Nɔɔnʋ wʋdoŋ maa wʋra o na yɩ lilwe. O yɩrɩ mʋ Batime, o ko mʋ yɩ Time. O maa je cwəŋə kam ni nɩ yɩ o loorə. 47O ma lwarɩ nɩ kʋ yɩ Nazarɛtɩ tu Zezi mʋ tɔgɩ d'aanɩ o maa kɛa. O laan ma puli o kaasɩ baŋa baŋa o wɩ: "Zezi, Pɛ Davidi dwi tu, duri a yibwənə!" 48Nɔɔna zanzan ma bag-o sɩ o pu o ni. O laan ma tiini o kaasɩ zanzan yɩ o wɩ: "Pɛ Davidi dwi tu, duri a yibwənə!" 49Zezi laan ma zɩgɩ yɩ o ta o wɩ, ba bəŋ-o sɩ o ba. Ba ma bəŋ-o, yɩ ba ta dɩd-o ba wɩ: "Kɩ wʋpolo, sɩ n zaŋɩ wɛɛnɩ, sɩ o bə-m o wɩ n ba." 50Lilwe wʋm ma da pɩɩsɩ o gɔrɔ o yagɩ, yɩ o zaŋɩ lɩla o vu o yi Zezi te. 51Zezi ma bwe-o o wɩ: "Nmʋ lagɩ sɩ a kɩ bɛɛ mʋ a pa-m?" O ma ləri o wɩ: "Karanyɩna, a lagɩ sɩ a joori a taa naɩ mʋ." 52Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Nan ve, nmʋ na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ te tɩn mʋ pɛ n na yazurə." Zezi na tagɩ kʋntʋ bɩdwɩ baŋa nɩ tɩn, mʋ lilwe wʋm yiə joori ya naɩ. O maa tɔgɩ Zezi kwaga cwəŋə kam nɩ.

will be added

X\