Marɩkɩ 1

1Baŋa-Wɛ Bu Zezi Krisi kwər-ywəŋə kam na puli te tɩn mʋ tɩntʋ: 2Kʋ kɩ nɩ Wɛ nijoŋnu Ezayi na maŋɩ o pʋpʋnɩ kʋlʋ faŋa faŋa yɩ o tɔɔlɩ Wɛ kwərə o wɩ: "Nii, amʋ Wɛ lagɩ a tʋŋɩ a nɔɔnʋ mʋ, sɩ o da nmʋ yigə o vu o kwɛ cwəŋə kalʋ nmʋ na w'ʋ ba n tɔgɩ da tɩn." 3"Nɔɔnʋ mʋ wʋ kagʋa wʋnɩ o tɔɔlɩ kwərə o wɩ: 'Zaŋɩ-na 'a fɔgɩ 'a kwɛ d'ɩ Yuutu wʋm cwəŋə kam, o na lagɩ o ba o tɔgɩ da tɩn. Pa-na cwe sɩlʋ o na lagɩ o ba o tɔgɩ tɩn fɔgɩ sɩ yɔɔrɩ lanyɩranɩ.' " 4Kʋ dɛɛn sɩɩnɩ kʋ kɩ kʋntʋ doŋ mʋ. Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Zan. O maa wʋ kagʋa wʋnɩ, yɩ o miisi nɔɔna na wʋnɩ Wɛ ŋwaanɩ. O maa yəni o tɔɔlɩ Wɛ kwərə, o brɩ nɔɔna nɩ ba maŋɩ sɩ ba ləni ba wʋrʋ ba yagɩ kəm-balwaarʋ, sɩ ba daarɩ ba pa o miisi-ba na wʋnɩ, sɩ Wɛ laan w'ʋ yagɩ ba lwarɩm DƖ ma cɛ-ba. 5Nɔɔna zanzan maa yəni ba nuŋi Zude tɩ-biə bam maama dɩ Zeruzalɛm ba ve o te. Ba na ve o te kʋntʋ tɩn, ba maa tɛ ba brɩ kʋlʋ ba na kɩ ba cɔgɩ tɩn. O laan maa paɩ ba tu Zʋrdɛn bugə kam wʋnɩ, yɩ o miisi-ba na wʋnɩ Wɛ ŋwaanɩ. 6Zan dɛɛn zʋʋrɩ gɔrɔ kʋlʋ ba na sɔgɩ dɩ yogondi kʋrʋ tɩn mʋ. O maa maɩ kilə o ja o təŋə. O wʋdiu mʋ yɩ kayɩra dɩ tʋʋrʋ. 7O maa tɔɔlɩ Wɛ kwərə dɩ nɔɔna bam o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋdoŋ w'ʋ saŋɩ amʋ kwaga o ba, wʋntʋ tiini o dwe amʋ. A wʋ maŋɩ sɩ a tiiri a lɩ o nɛ natra a pa-o. 8Amʋ miisi abam na wʋnɩ mʋ. Wʋntʋ nan na tuə, o'o miisi abam Wɛ Joro kʋm wʋnɩ." 9Maŋa kam kʋntʋ nɩ, Zezi dɛɛn ma nuŋi Galile tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Nazarɛtɩ. O ma vu o yi Zan te, yɩ o tu Zʋrdɛn bugə kam wʋ yɩ Zan miis-o na wʋnɩ. 10Zezi na maa nuŋi na bam wʋnɩ tɩn, o ma na wɛyuu na pʋrɩ yɩ Wɛ Joro kʋm tɔgɩ da kʋ tu o baŋa, yɩ kʋ nyɩ dɩ kunkwəŋə te. 11O ma ni kwərə laan na ŋɔɔnɩ wɛyuu nɩ ka wɩ: "Nmʋ mʋ yɩ amʋ bu-dʋa a na soe dɩ a wʋ maama. A tiini a jɩgɩ wʋpolo zanzan dɩ nmʋ." 12Kʋ na-niə da mʋ Wɛ Joro kʋm dɛ kʋ pa o vu kagʋa wʋ. 13O maa wʋ kagʋa kam wʋnɩ taan da fiinna. O na wʋra tɩn, sʋtaanɩ laan ma tui o te, sɩ dɩ gan-o sɩ o ya kɩ o cɔgɩ. O maa zʋʋrɩ dɩ kagʋ-vara, yɩ Wɛ malɛsɩ dɩ tui o te sɩ zən-o. 14Ba dɛɛn ma ja Zan ba kɩ pɩɩna digə nɩ. Kʋntʋ kwaga nɩ Zezi ma joori o vu Galile. O maa wʋra o tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam o brɩ nɔɔna, 15yɩ o wɩ: "Maŋa kam laan yiə, Wɛ paarɩ dɩm na lagɩ dɩ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn. Kʋntʋ ŋwaanɩ, ləni-na 'a wʋrʋ 'a yagɩ kəm-balwaarʋ tɩm, sɩ 'a daarɩ 'a sɛ Wɛ kwər-ywəŋə kam." 16Zezi dɛɛn maa wʋ Galile nɩnɩʋ kʋm ni nɩ o veə. O ma na nɔɔna bale, ba na yɩ cʋrʋ. Ba dɩdʋa yɩrɩ mʋ Simɔn. O nyaanɩ yɩrɩ mʋ Andre. Ba yɩ kaləŋ-jara mʋ. Ba maa wʋ na bam wʋnɩ ba dʋlɩ bʋrɩ sɩ ba ma ja kale. 17Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Zaŋɩ-na 'a ba 'a ta'a tɔgɩ amʋ. A'a pa 'a ta'a beeri nɔɔna mʋ 'a pa-nɩ, sɩ ba taa tɔgɩ-nɩ, nɩ 'a na yəni 'a jaanɩ kale te tɩn." 18O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba ma zaŋɩ lɩla ba yagɩ ba bʋrɩ sɩm, yɩ ba vu ba tɔgɩ o kwaga. 19Zezi na ve yigə fɩnfɩɩn tɩn, o daa ma na nɔɔna bale. Ba dɩdʋa yɩrɩ mʋ Zakɩ. O nyaanɩ dɩ maa wʋra, o yɩrɩ mʋ Zan. Ba ko yɩrɩ mʋ Zebede. Ba maa wʋ naboro wʋnɩ ba kwɛ ba bʋrɩ. 20O laan ma bəŋi-ba. O na bəŋi-ba kʋntʋ tɩn, ba ma zaŋɩ lɩla ba yagɩ ba ko wʋm dɩ o tɩntʋŋna bam naboro kʋm wʋnɩ, yɩ ba vu ba tɔg-o. 21Zezi dɩ o karabiə ma tɔgɩ daanɩ ba vu ba zʋ tɩʋ kʋdoŋ wʋ, kʋ yɩrɩ mʋ Kapɛrnawum. Zwifə bam siun dɛ na yi tɩn, Zezi ma vu o zʋ ba Wɛ-digə kam sɩ o brɩ-ba. 22O na brɩ-ba tɩn, nɔɔna balʋ na wʋra tɩn maa tiini ba yɩ yəəu dɩ o zaasɩm dɩm, bɛŋwaanɩ o ni-taanɩ dɩm jɩgɩ dam dɩ dwe ba tɩtɩ cullu karanyɩna tiinə bam taanɩ dɩm. 23Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn maa wʋ ba Wɛ-digə kam wʋnɩ, yɩ cicirə jɩg-o. O ma kaasɩ dɩ kwər-dɩa o wɩ: 24"Zezi, Nazarɛtɩ tu, bɛɛ mʋ n lagɩ dɩbam tee nɩ? Nmʋ tu sɩ n cɔgɩ dɩbam dwi mʋ na? A ye nmʋ na yɩ wʋlʋ. Nmʋ yɩ Wʋ-poŋo Tu wʋlʋ Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ." 25Zezi ma kaanɩ cicirə kam o wɩ: "Cəgi sɔɔ, sɩ n nuŋi n daarɩ baarʋ wʋm." 26O na tagɩ kʋntʋ tɩn, cicirə kam ma tiini ka ja nɔɔnʋ wʋm ka su. Ka ma kaasɩ dɩ kwər-dɩa yɩ ka nuŋi ka daarɩ nɔɔnʋ wʋm. 27Nɔɔna bam na nɛ kʋntʋ tɩn, kʋ ma sʋ ba maama lanyɩranɩ, yɩ ba bwe daanɩ ba wɩ: "Bɛɛ mʋ kʋntʋ? O brɩ cwə-dʋŋa mʋ yɩ o zaasɩm dɩm jɩgɩ dam. Nii, o na tɛ ciciri nɩ sɩ viiri, yɩ sɩ sɛ o ni." 28Nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ Galile je sɩm nɩ tɩn dɛɛn ma ni Zezi ŋwa lɩla. 29Zezi dɩ o nɔɔna bam ma nuŋi Wɛ-digə kam nɩ, ba tɔgɩ dɩ Zakɩ dɩ Zan ba vu ba yi Simɔn dɩ Andre-ba sɔŋɔ. 30Paa maa jɩgɩ Simɔn tɩnkaanɩ yɩ o tigə. Ba ma ta dɩ Zezi kʋ na kɩ-o te tɩn. 31O ma vu kaanɩ wʋm te, o ja o jɩŋa o pa o zaŋɩ wɛɛnɩ. Paa kam ma da ka yag-o. O ma zaŋɩ o kɩ wʋdiu o pa-ba. 32Wɛ na zʋ yɩ tɩga wʋra ka yi tɩn, nɔɔna maa jaanɩ balʋ maama na yɩ yawɩɩna dɩ ciciri na jɩgɩ balʋ maama tɩn ba tui Zezi te. 33Tɩʋ kʋm nɔɔna bam maama ma vu ba gilimi Simɔn-ba sɔŋɔ ni nɩ. 34Zezi ma pa nɔɔna zanzan na yazurə dɩ ba yawɩɩrʋ dwi dwi, yɩ o daarɩ o zəli ciciri zanzan nɔɔna yɩra nɩ. O ma wʋ sɛ sɩ ciciri sɩm ŋɔɔnɩ kʋlʋkʋlʋ, sɩ na maŋɩ sɩ ye o na yɩ wʋlʋ tɩn ŋwaanɩ. 35Tɩga na pʋʋrɩ tɩtɩɩtɩ yɩ wɛ daa ta wʋ puli tɩn, Zezi ma zaŋɩ o nuŋi o vu jəgə kalʋ nɔɔn-nɔɔnʋ na tərə tɩn. O wʋra o warɩ Wɛ o yɩranɩ. 36Simɔn-ba laan ma zaŋɩ ba nuŋi sɩ ba beeri o jəgə. 37Ba na nɛ-o tɩn, ba ma ta dɩd-o ba wɩ: "Nɔɔna bam maama lagɩ sɩ ba na nmʋ." 38Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Zaŋɩ-na sɩ d'ɩ kɛ d'ɩ vu je sɩdonnə. A maŋɩ sɩ a vu tɩ-balwa balʋ na wʋ yoba seeni tɩn a tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam. Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a nuŋi Wɛ te a ba." 39O laan ma beeri o tɔgɩ Galile wʋ maama. O maa yəni o zʋʋrɩ Zwifə bam Wɛ-di sɩm. O maa brɩ nɔɔna Wɛ cɩga kam, yɩ o zəli ciciri nɔɔna yɩra nɩ. 40Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o na yɩ nanyɔŋɔ. O ma zaŋɩ o vu Zezi te, o kuni doonə o yigə nɩ o loor-o o wɩ: "Nmʋ na laga, n'n wanɩ n pa a na yazurə a ji lanyɩranɩ." 41O ŋwaŋa ma zʋ Zezi. O ma twɩ o jɩŋa o dwe-o, yɩ o wɩ: "Ɛɛn. A laga. Zaŋɩ dɩ yazurə sɩ n ji lanyɩranɩ." 42O na tagɩ kʋntʋ bɩdwɩ baŋa nɩ tɩn, mʋ yawɩʋ kʋm yagɩ nɔɔnʋ wʋm, yɩ o yɩra yam ji lanyɩranɩ. 43Zezi ma daa ta dɩd-o o wɩ, o ve, yɩ o daarɩ o kaan-o o wɩ: 44"Yɩ zaŋɩ n ta kʋlʋ na kɩ tɩn n brɩ nɔɔn-nɔɔnʋ. Nan yɔɔrɩ n vu Wɛ kaanɩm tu wʋm te, sɩ n pa o nii n yɩra yam, sɩ n daarɩ n kwe wəənu tɩlʋ Moyisi cullu tɩm na brɩ nɩ tɩ maŋɩ tɩn n pa-o, sɩ o ma o kaanɩ Baŋa-Wɛ. Kʋntʋ w'ʋ brɩ nɔɔna maama nɩ n yawɩʋ kʋm sɩɩnɩ kʋ je." 45Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋm ma nuŋi yɩ o karɩ o ŋɔɔnɩ kʋlʋ na kɩ tɩn o pa nɔɔna maama lwarɩ kʋ ni nɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ Zezi daa warɩ o zʋ tɩʋ dɩ tɩʋ wʋ yɩ o wʋ səgi o tɩtɩ. O ma lɛɛrɩ o maŋɩ gaa wʋnɩ nɔɔna na tərə mɛ tɩn. Nɔɔna maa yəni ba nuŋi je maama ba ve o te.

will be added

X\