Luki 9

1Zezi dɛɛn ma bəŋi o karabiə fugə-bale bam sɩ ba la daanɩ jəgə dɩdʋa. O ma pa-ba dam sɩ ba wanɩ ciciri maama ba zəli nɔɔna yɩra nɩ, sɩ ba daarɩ ba pa nɔɔna na yazurə ba yawɩɩrʋ wʋnɩ. 2O ma tʋŋɩ-ba sɩ ba vu ba tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam ba brɩ DƖ na lagɩ DƖ di paarɩ tɩte nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn, sɩ ba daarɩ ba pa yawɩɩna na yazurə. 3O ma ta dɩ ba o wɩ: "'A na maa ve, 'a yɩ zaŋɩ 'a kwe kʋlʋkʋlʋ 'a wəli da 'a ja vu. 'A yɩ kwe nacəgə naa tampɔgɔ naa wʋdiu naa səbu. 'A yɩ kwe gwaarʋ tɩle tɩle 'a wəli da. 4'A na ve 'a zʋ sɔŋɔ kʋlʋ maama 'a pəni da, sɩ 'a ta'a zʋʋrɩ d'aanɩ sɩ kʋ ba kʋ yi 'a viirim mɩmaŋa. 5Ba nan daa na wʋ sɛ sɩ ba jeeri abam lanyɩranɩ, sɩ 'a nuŋi tɩʋ kʋm kʋntʋ nɩ. 'A na maa viirə, sɩ 'a pɩɩsɩ 'a nɛ fogo kʋm 'a yagɩ da, sɩ kʋ pa nɔɔna bam lwarɩ nɩ ba wʋ kɩ lanyɩranɩ." 6Zezi na tagɩ kʋntʋ dɩ ba o ti tɩn, ba laan ma nuŋi ba tʋlɩ tɩ-balɛ sɩm maama. Je sɩlʋ maama ba na ve tɩn, ba ma tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam, yɩ ba pa nɔɔna yawɩɩrʋ je. 7Galile Pɛ Erɔdɩ dɛɛn ni kʋlʋ maama Zezi dɩ o karabiə bam na wʋra ba kɩ tɩn. Kʋ ma pa o wʋbʋŋa vugimi daanɩ, bɛŋwaanɩ nɔɔna badaara tɛ Zezi woŋo ba wɩ, Zan mʋ joori o bi o yagɩ tʋʋnɩ. 8Babam maa tɛ ba wɩ, Wɛ nijoŋnu Eli mʋ joori o ba lʋgʋ baŋa. Badonnə dɩ maa tɛ ba wɩ, kʋ yɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam dɩdʋa mʋ joori o bi. 9Erɔdɩ ma ta o wɩ: "Kʋ nan na yɩ Zan, a maŋɩ a pa ba go o yuu. Nɔɔnʋ wʋntʋ nan yɩ nɔɔnʋ wɔɔ mʋ, yɩ o kɩ wo-kɩnkagɩla yalʋ maama a na ni ya ŋwa tɩn?" O maa tiini o kwaana, sɩ o na wʋlʋ na kɩ wəənu tɩntʋ maama tɩn. 10Zezi karabiə bam dɛɛn ma joori ba vu o te. Ba ma ta ba brɩ-o ba na kɩ kʋlʋ maama tɩn. O ma pa ba tɔgɩ dɩd-o ba vu jəgə kadoŋ ba yɩranɩ, yɩ ba daarɩ nɔn-kɔgɔ kʋm. Jəgə kam ba na ve tɩn batwarɩ dɩ tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Betisayida. 11Nɔn-kɔgɔ kʋm ma lwarɩ Zezi dɩ o karabiə bam na ve mɛ tɩn. Ba laan ma tɔgɩ ba kwaga. Ba ma vu ba yi Zezi te. O ma jeeri-ba lanyɩranɩ. O ma ŋɔɔnɩ o brɩ-ba Wɛ paarɩ dɩm na yɩ te tɩn, yɩ o daarɩ o pa balʋ maama na lagɩ yazurə tɩn na yazurə. 12Maŋa kalʋ wɛ na wʋra dɩ zʋʋrɩ tɩn, Zezi karabiə fugə-bale bam ma ba o te ba wɩ: "Pa nɔɔna bam vu sam wʋnɩ ba lagɩ wʋdiu ba di, dɩ pwəgə je ba pəni, bɛŋwaanɩ jəgə kalʋ dɩbam na wʋra tɩn yɩ gaa wʋ mʋ. Wʋdiu təri yo." 13O ma ləri-ba o wɩ: "Abam tɩtɩ mʋ w'ʋ pa-ba wʋdiu sɩ ba di." Ba ma lər-o ba wɩ: "D'ɩ jɩgɩ dɩpwa yanu dɩ kale sɩle m'a m'a mʋ, kʋ na daɩ sɩ d'ɩ vu d'ɩ yəgi wʋdiu d'ɩ ja ba d'ɩ pa nɔn-kɔgɔ kʋntʋ maama." 14Kɔgɔ kʋm dɛɛn yɩ nɩnɛɛnɩ baara mʋrr-tɩnu mʋ (5.000), kʋ wəli dɩ kaana dɩ biə dɩ. Zezi ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ, ba pa nɔɔna bam pɔɔrɩ fiinnu fiinnu ba jəni tɩga nɩ. 15Ba ma kɩ kʋntʋ. Nɔɔna bam maama ma jəni tɩga nɩ. 16Zezi laan ma kwe dɩpwa yanu yam dɩ kale sɩle sɩm, yɩ o kwəni o yuu wɛɛnɩ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ. O ma fɔ fɔ wʋdiiru tɩm o maŋɩ o pa o karabiə bam, sɩ ba ja vu ba pa nɔɔna bam. 17Nɔɔna bam maama ma di ba su ba daarɩ. Ba na di ba daarɩ kʋlʋ tɩn, ba ma pɛ cicwəəru tɩlʋ na daarɩ tɩn ba su tɩtwarʋ fugə-tɩle. 18Dɛ dɩdwɩ mʋ Zezi dɛɛn wʋra o warɩ Wɛ o yɩranɩ. O karabiə bam dɩ maa wʋ jəgə kam kʋntʋ nɩ. O ma bwe-ba o wɩ: "Nɔɔna yəni ba tɛ ba wɩ, amʋ yɩ wɔɔ mʋ?" 19Ba ma lər-o ba wɩ: "Badaara tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ Zan wʋlʋ dɛɛn na miisi nɔɔna na wʋnɩ Wɛ ŋwaanɩ tɩn mʋ. Babam dɩ maa tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ Wɛ nijoŋnu Eli mʋ. Badonnə dɩ maa tɛ ba wɩ, nmʋ yɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam dɩdʋa mʋ n joori n bi n yagɩ tʋʋnɩ." 20O laan ma bwe-ba o wɩ: "Kʋ nan na yɩ abam, 'a bʋŋɩ sɩ amʋ yɩ wɔɔ mʋ?" Pɩyɛɛrɩ ma lər-o o wɩ: "Nmʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ." 21Zezi laan ma tiini o kaanɩ-ba, sɩ ba yɩ ta woŋo kʋntʋ ba brɩ nɔɔn-nɔɔnʋ. 22O daa ma ta o wɩ: "Kʋ fɩn mʋ sɩ amʋ Nabiin-bu wʋm na yaara zanzan. Zwifə nakwa bam dɩ ba kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinə bam mʋ w'ʋ culi amʋ. Ba'a gʋ-nɩ, yɩ a laan w'ʋ joori a bi da yatɔ dɛ nɩ." 23Zezi laan ma ta dɩ nɔɔna bam maama o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na lagɩ sɩ o taa tɔgɩ amʋ kwaga tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o vɩn o tɩtɩ wʋbʋŋa, sɩ o sɛ yaara dɛ maama, nɩ wʋlʋ na zɩŋɩ dagara o maa ve o tʋʋnɩ jəgə te tɩn, sɩ o laan taa tɔgɩ-nɩ. 24Wʋlʋ maama nan na lagɩ sɩ o yɩrɩ o ŋwɩa tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ ga-ka mʋ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ maama na sɛ sɩ o ga o ŋwɩa amʋ ŋwaanɩ tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 25Nɔɔnʋ nan na nɛ lʋgʋ baŋa wəənu tɩm maama, yɩ o laan na gɛ ŋwɩa Wɛ tee nɩ, kʋ jɩgɩ bɛɛ nyɔɔrɩ mʋ kʋ pa-o? 26Wʋlʋ maama na kwarɩ cavɩɩra amʋ ŋwaanɩ dɩ a taanɩ dɩm ŋwaanɩ tɩn, cavɩɩra w'ʋ ta jɩgɩ amʋ Nabiin-bu wʋm kʋntʋ tu ŋwaanɩ, maŋa kam a na w'ʋ joori a ba lʋgʋ baŋa dɩ paarɩ-zulə, nɩ a Ko Wɛ dɩ DƖ malɛsɩ sɩm na jɩgɩ paarɩ-zulə te tɩn. 27A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔna balʋ zɩm na wʋ yo seeni tɩn badaara b'a tɩ, yɩ ba'a na nɩ Wɛ paarɩ dɩm tu nɔɔna tɩtarɩ nɩ." 28Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ maŋɩ dɩ da nana na kɛ tɩn, o laan ma ja Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan dɩ Zakɩ o vu o di piu yuu sɩ o warɩ Wɛ. 29Maŋa kam o na wʋra o warɩ Wɛ tɩn, o yibiyə ma ləni. O gwaarʋ tɩm dɩ maa pɩɩrɩ parɩ parɩ, yɩ tɩ nyɩɩna. 30- 31Nɔɔna bale ma da ba nuŋi ba yigə nɩ, ba na tiini ba jɩgɩ Wɛ paarɩ-zulə pooni lanyɩranɩ. Bantʋ yɩ Moyisi dɩ Eli mʋ. Ba ma zɩgɩ ba ŋɔɔnɩ dɩ Zezi. Ba maa wʋra ba tɛ o na w'ʋ vu o tɩ Zeruzalɛm nɩ, sɩ o ma ti kʋlʋ o na tu sɩ o tʋŋɩ tɩn. 32Pɩyɛɛrɩ dɩ o donnə bam ma cɛ dɩ dɔɔnɩ. Ba laan na dɔ ba zaŋɩ tɩn, mʋ ba nɛ Zezi na jɩgɩ Wɛ paarɩ-zulə pooni kʋ gaalɩ te. Ba ma daarɩ ba na nɔɔna bale bam na zɩgɩ o tee nɩ. 33Maŋa kam nɔɔna bale bam na lagɩ ba viiri tɩn, Pɩyɛɛrɩ ma ta dɩ Zezi o wɩ: "D'ɩ Yuutu, d'ɩ na wʋ yo seeni tɩn, kʋ tiini kʋ lana kʋ pa dɩbam. Nan pa d'ɩ pu vwə yatɔ yo seeni, sɩ nmʋ dɩ Moyisi dɩ Eli taa zʋʋrɩ da." O dɛɛn garɩ o ŋɔɔnɩ mʋ, sɩ o yəri kʋlʋ o na jɩgɩ o tɛ tɩn. 34O na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn mʋ kunkwəənu tu tɩ ba tɩ kwəli-ba. Tɩ na kwəli-ba tɩn, fʋʋnɩ ma ja Zezi karabiə bam lanyɩranɩ. 35Ba ma ni kwərə na ŋɔɔnɩ kunkwəənu tɩm wʋnɩ ka wɩ: "Wʋntʋ mʋ yɩ amʋ Bu wʋm a na kuri tɩn. 'A nan ta'a cəgi o taanɩ lanyɩranɩ." 36Kwərə kam na ŋɔɔnɩ ka ti tɩn, ba ma daa wʋ nɛ nɔɔn-nɔɔnʋ ba wəli Zezi nɩ. Da yam kʋntʋ ni nɩ ba ma cɩm, yɩ ba wʋ tagɩ kʋlʋ ba na nɛ tɩn ba brɩ nɔɔn-nɔɔnʋ. 37Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Zezi ma tu piu kʋm yuu nɩ dɩ o karabiə bam. Nɔn-kɔgɔ zanzan ma jeer-o. 38Nɔɔnʋ wʋdoŋ maa tɔgɩ o wʋ kɔgɔ kʋm wʋnɩ. O ma ta dɩ kwər-dɩa o wɩ: "Karanyɩna, popo, ba n nii a bu baŋa nɩ. Mʋ amʋ bu dɩdʋa, yɩ cicirə laan jɩg-o. 39Maŋa kam cicirə kam na yəni ka zaŋ-o tɩn, o da o kaasɩ mʋ, yɩ o yɩra saɩ pɔgɩ pɔgɩ, yɩ lile-puŋə tɔgɩ o ni ka nuŋə. Ka ma tiini ka yaar-o maŋa maama, yɩ ka na yəni ka zaŋ-o, ka ba nuŋi o yɩra nɩ mwalɩ mwalɩ. 40Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a loori nmʋ karabiə bam sɩ ba zəli-ka o yɩra nɩ, yɩ ba wʋ wanɩ." 41Zezi ma ləri o wɩ: "Abam zɩm nɔɔna bam brɩ 'a ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ, yɩ 'a ba kɩ lanyɩranɩ. Amʋ w'ʋ daanɩ abam tɩtarɩ nɩ a kɩ wʋ-zuru dɩ abam sɩ kʋ taa ve maŋa kɔɔ?" O laan ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋm o wɩ: "Ja n bu wʋm n ba." 42Bu wʋm na maa ve o te kʋntʋ tɩn, cicirə kam daa ta ma dʋl-o ka dɩ tɩga nɩ, yɩ ka paɩ o yɩra saɩ pɔgɩ pɔgɩ. Zezi ma bagɩ cicirə kam o pa ka yag-o. O ma pa bu wʋm na yazurə. O laan ma joori o kɩ-o o ko wʋm jɩŋa nɩ. 43Nɔɔna bam maama ma na Wɛ dam dɩm na gaalɩ te, yɩ kʋ sʋ-ba zanzan. Nɔɔna maama dɛɛn yɩ yəəu dɩ kʋlʋ maama Zezi na kɩ tɩn. O laan ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: 44"Cəgi-na taanɩ dɩlʋ a na lagɩ a ta dɩ abam tɩn, sɩ 'a joŋi-dɩ lanyɩranɩ. Ba'a ja amʋ Nabiin-bu wʋm ba kɩ nɔɔna jɩŋa nɩ." 45Ba ma wʋ ni o taanɩ dɩm kuri. Dɩ kuri dɩm səgi mʋ dɩ ba, yɩ ba wʋ wanɩ ba joŋi-dɩ. Ba ma kwarɩ sɩ ba bwe-o ba nii. 46Kantɔgɔ dɛɛn ma ba Zezi karabiə bam wʋ. Ba dɛɛn lagɩ sɩ ba lwarɩ, bantʋ wʋnɩ wɔɔ mʋ w'ʋ ta yɩ nɔn-kamunu o dwe ba maama. 47Zezi ma lwarɩ ba na jɩgɩ kʋlʋ ba wʋbʋŋa nɩ tɩn. O ma ja bu balaŋa o pa o zɩgɩ o tee nɩ. 48O laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Wʋlʋ maama na nɩgɩ bu wʋntʋ doŋ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn, kʋntʋ tu nɩgɩ amʋ mʋ. Wʋlʋ maama nan na nɩgɩ amʋ tɩn, kʋ yɩ o nɩgɩ Baŋa-Wɛ dɩlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn dɩ mʋ. Wʋlʋ nan na yɩ balaŋa abam maama wʋnɩ tɩn mʋ yɩ nɔn-kamunu cɩga cɩga." 49Zan ma ta o wɩ: "D'ɩ Yuutu, d'ɩ ya nɛ nɔɔnʋ na zəli ciciri nɔɔna yɩra nɩ dɩ nmʋ yɩrɩ. O nan na daɩ dɩbam kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔnʋ tɩn, d'ɩ ma kwaanɩ sɩ d'ɩ cɩ-o, sɩ o daa yɩ taa kɩ kʋntʋ." 50Zezi ma ləri o wɩ: "'A ya wʋ maŋɩ sɩ 'a cɩ-o. Wʋlʋ maama na ba culi abam tɩn yɩ abam nɔɔnʋ mʋ." 51Maŋa kam dɛɛn ma ba ka twɛ sɩ Wɛ kwe Zezi DƖ ja di DƖ sɔŋɔ. Zezi ma lɩ bʋŋa sɩ o yɔɔrɩ o kwe cwəŋə o vu Zeruzalɛm. 52O ma tʋŋɩ nɔɔna sɩ ba da o yigə ba vu. Ba ma vu ba yi Samari tiinə tɩʋ kʋdoŋ, sɩ ba ti wəənu maama yigə sɩ o laan ba. 53Tɩʋ kʋm nɔɔna bam ma wʋ sɛ sɩ ba jeer-o, ba na lwarɩ dɩ o maa ve Zeruzalɛm tɩn ŋwaanɩ. 54O karabiə bam bale Zakɩ dɩ Zan na ni kʋntʋ tɩn, ba ma ta ba wɩ: "D'ɩ Yuutu, n lagɩ sɩ d'ɩ pa mini nuŋi wɛyuu nɩ dɩ ba dɩ cɔgɩ-ba na?" 55Zezi ma pipiri o nii-ba, yɩ o bagɩ-ba ((o wɩ: "Abam yəri joro kʋlʋ na jɩgɩ abam tɩn. 56Amʋ Nabiin-bu wʋm wʋ tu sɩ a cɔgɩ nɔɔna ŋwɩa, a tu sɩ a vrɩ-ba lwarɩm wʋnɩ mʋ.")) Ba daa ma yɔɔrɩ tɩʋ kʋdoŋ ba vu. 57Dɛ dɩdwɩ ba na wʋ cwəŋə nɩ ba maa kɛ tɩn, nɔɔnʋ wʋdoŋ ma ta dɩ Zezi o wɩ: "Nmʋ na lagɩ n vu je sɩlʋ maama tɩn, a'a da a vu." 58Zezi ma lər-o o wɩ: "Kʋ na yɩ yirə, bantʋ jɩgɩ bɔɔna ba tigi da. Zunə dɩ jɩgɩ pwəru ba tigi da. Kʋ daarɩ amʋ Nabiin-bu wʋm ba jɩgɩ jəgə sɩ a pəni da a sin." 59Zezi daa ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ o wɩ: "Zaŋɩ n ta n tɔgɩ-nɩ." Nɔɔnʋ wʋm ma ta o wɩ: "A Yuutu, yagɩ sɩ a vu a kɩ a ko luə, sɩ a laan ba a tɔgɩ nmʋ." 60Zezi ma ləri o wɩ: "Nan yagɩ, sɩ balʋ na ba jɩgɩ ŋwɩa Wɛ tee nɩ tɩn taa kɩ ba lwi, sɩ nmʋ daarɩ n vu n tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam n brɩ DƖ na lagɩ DƖ di paarɩ tɩte nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn." 61Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɩ ma ta dɩd-o o wɩ: "A Yuutu, a'a ba a taa tɔgɩ nmʋ. Nan pa-nɩ cwəŋə sɩ a vu a banɩ a sɔŋɔ tiinə, sɩ a laan joori a ba." 62Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋlʋ na jɩgɩ naan-vɔrɔ o maa vara yɩ o pipiri o nii o kwaga nɩ tɩn, kʋ brɩ sɩ kʋntʋ tu wʋbʋŋa pɔɔrɩ bɩle mʋ. Nɔɔnʋ wʋntʋ doŋ b'a wanɩ Wɛ paarɩ dɩm tɩtʋŋa o tʋŋɩ."

will be added

X\