Luki 8

1Kʋntʋ kwaga nɩ, Zezi dɛɛn ma beeri o tʋlɩ tɩ-kamunnu dɩ tɩ-balwa bam maama, yɩ o tɔɔlɩ kwər-ywəŋə kam o brɩ Wɛ na lagɩ DƖ di paarɩ tɩte nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn. O karabiə fugə-bale bam dɩ dɛɛn maa tɔgɩ dɩd-o ba beerə. 2Kaana badonnə dɩ tɔgɩ ba wʋ o tee nɩ. Bantʋ yɩ balʋ ciciri dɩ yawɩɩrʋ dwi dwi dɛɛn na yaarɩ-ba yɩ Zezi pa ba na yazurə tɩn. Ba dɩdʋa yɩrɩ mʋ Mari wʋlʋ na nuŋi Magɩdala tɩn. Wʋntʋ mʋ Zezi ya zəli ciciri sɩrpɛ yɩ sɩ nuŋi sɩ daar-o. 3Wʋdoŋ yɩrɩ mʋ Zannɩ. Wʋntʋ mʋ yɩ Zuuza wʋlʋ na nii Erɔdɩ sɔŋɔ baŋa nɩ tɩn kaanɩ. Wʋdoŋ dɩ yɩrɩ mʋ Suzaanɩ. Kaana zanzan dɩ tɔgɩ ba wʋra. Kaana bantʋ maama dɛɛn yəni ba lɩ ba jɩjɩgɩrʋ ba ma zəni Zezi dɩ o karabiə bam. 4Nɔɔna zanzan dɛɛn nuŋi tɩɩnɩ təri təri ba ba Zezi te. Kɔ-fɔrɔ na gilim-o kʋntʋ tɩn, o laan ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ-ba o wɩ: 5"Valʋ dɛɛn mʋ wʋra. O ma zaŋɩ o vu o kara duum maŋa nɩ. O ma karɩ o dʋlɩ o wo-duuru tɩm kara kam wʋnɩ. Wo-duuru tɩdonnə ma tʋ cwəŋə ni nɩ. Nɔɔna ma nɔna tɩ baŋa nɩ ba kɛa. Zunə ma na-tɩ ba twɛ ba di. 6Tɩdaara ma tʋ kandwa jəgə nɩ. Tɩ ma nuŋi yɩ tɩ kwaarɩ tɩ tɩ lɩla, tɩga kam na ba zurə tɩn ŋwaanɩ. 7Tɩdaara ma tʋ sabarɩ jəgə nɩ. Tɩ na puli tɩ zaŋɩ tɩn, sabarɩ sɩm ma tɔgɩ sɩ zaŋɩ sɩ li-tɩ sɩ gʋ. 8Kʋ daarɩ tɩdaara ma tʋ tɩ-ywəŋə jəgə nɩ. Tɩ ma nuŋi tɩ kɩ biə lanyɩranɩ nɩnɛɛnɩ biə bi bi te." Zezi na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, o laan ma ta dɩ kwər-dɩa o wɩ: "Abam nan fɔgɩ 'a cəgi a taanɩ dɩm lanyɩranɩ." 9Zezi karabiə bam laan ma bwe-o ba wɩ: "Mɩmaŋɩ dɩntʋ kuri mʋ bɛɛ?" 10O ma ləri-ba o wɩ: "Wɛ paarɩ dɩm kuri ya səgi mʋ. Kʋ nan na yɩ abam, Wɛ maŋɩ DƖ pa 'a lwarɩ DƖ paarɩ dɩm kuri na yɩ te tɩn. Kʋ na yɩ nɔɔna badaara, a yəni a maŋɩ mɩmaŋa mʋ a brɩ-ba, sɩ 'ba na niə, sɩ ba yɩ taa naɩ, ba na cəgə, sɩ ba yɩ taa ni kʋ kuri.' 11Mɩmaŋɩ dɩm kuri mʋ tɩntʋ: Wo-duuru tɩm brɩ Wɛ taanɩ dɩm na yɩ te tɩn mʋ. 12Cwəŋə kam wo-duuru tɩm na tʋ da tɩn maa maŋɩ nɔɔna balʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm yɩ sʋtaanɩ laan ba dɩ lɩ-dɩ yɩ dɩ wʋ zʋ ba wʋbʋŋa tɩn mʋ. Dɩ kɩ kʋntʋ sɩ ba yɩ kɩ ba wʋ-dɩdʋa mʋ dɩ Wɛ, sɩ Wɛ yɩ vrɩ-ba lwarɩm wʋnɩ. 13Kandwa yam jəgə kam maa maŋɩ balʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm yɩ ba joŋi-dɩ dɩ wʋpolo tɩn mʋ. Taanɩ dɩm ma wʋ tiini dɩ zʋ ba wʋbʋŋa, yɩ kʋ na kɩ fɩnfɩɩn, ba daa ba sɛa. Cam maŋa na yiə, ba'a da kwe ba yagɩ mʋ. 14Sabarɩ sɩm jəgə kam wo-duuru tɩm na tʋ da tɩn maa maŋɩ balʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm yɩ ba zaŋɩ ba ta jɩgɩ liə dɩ ba ŋwɩa wəənu, yɩ səbu-laga dɩ lʋgʋ baŋa ywəəni cɔgɩ ba wʋbʋŋa nɩ sabarɩ sɩm na ligi wo-duuru tɩm te tɩn. Bantʋ wʋbʋŋa daa b'a bɩ dɩ Wɛ cwəŋə kam tɔgɩm. 15Tɩ-ywəŋə jəgə kam wo-duuru tɩm na tʋ da tɩn maa maŋɩ balʋ na ni Wɛ taanɩ dɩm yɩ ba joŋi-dɩ lanyɩranɩ ba kɩ ba bɩcarɩ nɩ tɩn mʋ. Bantʋ mʋ jɩgɩ wʋbʋŋ-ŋʋna, yɩ ba vɔ ba wʋ dɩ Wɛ cwəŋə kam tɔgɩm. Wɛ taanɩ dɩm ma ja kuri dɩ pa-ba nɩ wo-duuru tɩlʋ na kɩ biə zanzan tɩn." 16Zezi daa ma ta o wɩ: "Nɔɔnʋ na jɩgɩ kanɩa, o b'a sɛ sɩ o tarɩgɩ-ka o pu tɩtɔgɔ kuri nɩ, naa o zɩgɩ-ka gadogo kuri nɩ. O'o kwe-ka o palɩ wɛɛnɩ mʋ, sɩ ka taa jɩgɩ pooni ka paɩ balʋ na lagɩ ba zʋ digə kam wʋnɩ tɩn. 17Kʋlʋ maama zɩm na səgi nɔɔna tee nɩ tɩn w'ʋ ba kwɩn. Kʋlʋ maama na pugi tɩn w'ʋ ba kʋ puri mʋ, sɩ nɔɔna lwarɩ kʋ kuri na yɩ te. 18Kwaanɩ-na 'a pa 'a na ni kʋlʋ tɩn zʋ 'a wʋbʋŋa. Bɛŋwaanɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na maŋɩ o jɩgɩ woŋo tɩn, o ta w'ʋ joŋi kʋdoŋ o wəli da, yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na maŋɩ o ba jɩgɩ tɩn w'ʋ ba ga kʋlʋ fɩnfɩɩn o na bʋŋɩ sɩ o jɩgɩ tɩn." 19Zezi nu dɩ o nyaana ma ba o te sɩ ba na-o. Ba ma warɩ ba yi o te, kɔgɔ kʋm na daga tɩn ŋwaanɩ. 20Nɔɔnʋ wʋdoŋ ma ta dɩ Zezi o wɩ: "N nu dɩ n nyaana mʋ tu ba zɩgɩ cicwəŋə nɩ, yɩ ba lagɩ sɩ ba na-m." 21O ma ləri-ba o wɩ: "Balʋ maama na ni Wɛ taanɩ dɩm yɩ ba sɛ-dɩ tɩn mʋ yɩ a nu dɩ a nyaana." 22Dɛ dɩdwɩ Zezi dɩ o karabiə bam ma zʋ naboro. O ma ta dɩ ba o wɩ: "Pa-na d'ɩ bɛ nɩnɩʋ kʋm ni dɩdoŋ dɩm." Ba ma sɩŋɩ ba yɛ ba maa kɛa. 23Ba na maa kɛ tɩn, Zezi ma tʋ dɔɔm nɩ. Vu-fɔrɔ ma da kʋ zaŋɩ nɩnɩʋ kʋm baŋa nɩ, kʋ magɩ boro kʋm kʋ pa kʋ wʋra kʋ miisə na bam kuri nɩ. Ba dɛɛn maa wʋ cam wʋnɩ ba lagɩ ba tɩ. 24Ba ma vu ba zaŋɩ Zezi dɔɔm nɩ, yɩ ba wɩ: "D'ɩ Yuutu, zaŋɩ sɩ d'ɩ lagɩ d'ɩ li na d'ɩ tɩ." O laan ma zaŋɩ wɛɛnɩ. O ma bagɩ viu kʋm dɩ na bam sɩ tɩ yagɩ. Viu kʋm laan ma yagɩ, yɩ na bam dɩ maŋɩ da cɩmm. 25O ma bwe o karabiə bam o wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ 'a ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ?" Fʋʋnɩ ma ja-ba, yɩ kʋ kɩ-ba yəəu. Ba ma bwe daanɩ ba wɩ: "Wʋntʋ yɩ wɔɔ mʋ, yɩ o ta wanɩ o bagɩ viu dɩdaanɩ na, yɩ tɩ sɛ o ni?" 26Ba ma yɛ ba vu ba bɛ nɩnɩʋ kʋm. Ba ma yi Zeraaza tiinə na zʋʋrɩ mɛ tɩn. Nɩnɩʋ kʋm tigi je sɩm kʋntʋ dɩ Galile laŋa nɩ mʋ. 27Zezi ma nuŋi naboro kʋm wʋnɩ. Tɩʋ kʋm nɔɔnʋ dɩdʋa ma ba o jeer-o. Ciciri mʋ jɩg-o sɩ yaara. Kʋ tiini kʋ daanɩ o na wʋ zʋ kʋlʋkʋlʋ yɩ o ba zʋʋrɩ sɔŋɔ nɩ. O yəni o tigi yibeelə je nɩ mʋ. 28O na nɛ Zezi tɩn, o ma sɩŋɩ o kaasɩ wɛwɛ. O ma vu o tʋ Zezi yigə nɩ, yɩ o kaasɩ dɩ kwər-dɩa o wɩ: "Zezi, Yuutu Baŋa-Wɛ Bu, nmʋ tu amʋ tee nɩ sɩ n kɩ bɛɛ mʋ? Popo, yɩ zaŋɩ n yaarɩ-nɩ." 29O tagɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ Zezi maŋɩ o pa cicirə kam ni sɩ ka nuŋi ka yagɩ nɔɔnʋ wʋm. Kʋ daanɩ cicirə kam na maŋɩ ka jɩg-o. Kʋntʋ mʋ paɩ ba yəni ba kwe capʋnnʋ ba ma vɔ o jɩa dɩ o nɛ, sɩ ba taa yɩr-o. Ba na yəni ba vɔ-o kʋntʋ, o yəni o kɔ-tɩ mʋ. Cicirə kam laan ma zəl-o ka pa o duri o vu kagʋa wʋ. 30Zezi laan ma bwe-o o wɩ: "N yɩrɩ mʋ bɛɛ?" O ma ləri o wɩ: "A yɩrɩ mʋ Kɔgɔ", bɛŋwaanɩ ciciri zanzan mʋ tɔg-o. 31Ciciri sɩm ma loori Zezi, sɩ o yɩ zəli-sɩ o pa sɩ zʋ curu goŋ-luŋu kʋm wʋ. 32Tərə kɔgɔ zanzan dɛɛn ma wʋ je sɩm nɩ ba beeri piu yuu nɩ ba di. Ciciri sɩm ma loori Zezi, sɩ o pa-sɩ cwəŋə sɩ sɩ vu sɩ zʋ tərə bam wʋ. O ma sɛ. 33Ciciri sɩm laan ma yagɩ nɔɔnʋ wʋm yɩra, yɩ sɩ vu sɩ zʋ tərə bam. Tərə bam maama ma duri ba tu ba tʋ nɩnɩʋ kʋm wʋnɩ ba li na ba tɩ. 34Nɔɔna balʋ ya na nii tərə bam baŋa nɩ tɩn na nɛ kʋntʋ tɩn, ba ma duri ba vu ba ta kʋlʋ na kɩ tɩn tɩʋ wʋnɩ dɩdaanɩ dɛ sɩm maama ba brɩ nɔɔna bam. 35Nɔɔna bam ma nuŋi ba vu sɩ ba nii kʋ na kɩ te tɩn. Ba ma vu ba yi Zezi te. Ba ma na nɔɔnʋ wʋlʋ cicirə kam na yag-o tɩn. O maa je Zezi tee nɩ dɩdaanɩ o swan joori ya ba, yɩ o zʋ gwaarʋ. Ba na nɛ-o kʋntʋ tɩn, fʋʋnɩ ma zʋ-ba. 36Balʋ yiə na nɛ kʋ maama tɩn ma ta ba brɩ nɔɔna bam kʋ na kɩ te yɩ ciciri sɩm nuŋi sɩ yagɩ nɔɔnʋ wʋm tɩn. 37Zeraaza tɩʋ kʋm dɩ kʋ nawurə yam maama nɔɔna bam ma loori Zezi sɩ o viiri, bɛŋwaanɩ fʋʋnɩ tiini dɩ jɩgɩ-ba. Zezi laan ma joori o vu o zʋ naboro kʋm sɩ o viiri. 38O na maa viiri tɩn, nɔɔnʋ wʋlʋ ciciri sɩm na yag-o tɩn ma loor-o sɩ o pa o da o vu. Zezi ma wʋ sɛ. 39O ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋm o wɩ: "Joori n vu n sɔŋɔ tiinə te, sɩ n ta kʋlʋ Wɛ na kɩ DƖ pa nmʋ tɩn n brɩ-ba." Nɔɔnʋ wʋm ma vu o tʋlɩ tɩʋ kʋm maama wʋnɩ o tɔɔlɩ kʋlʋ maama Zezi na kɩ o pa-o tɩn. 40Zezi dɛɛn ma joori o bɛ nɩnɩʋ kʋm ni dɩdoŋ dɩm dɩdaanɩ kɔgɔ zanzan mʋ maŋɩ kʋ gilimi daanɩ kʋ cəg-o. Ba na nɛ-o tɩn, ba ma jeer-o lanyɩranɩ. 41- 42Nɔɔnʋ wʋdoŋ maa tɔgɩ o wʋra, o yɩrɩ mʋ Zayirusi. O yɩ Zwifə Wɛ-digə kam yigə tu. O ma vu Zezi te, o kuni doonə o yigə nɩ o loor-o o wɩ: "Popo, ba dɩbam sɔŋɔ n joŋi a bu n yagɩ, sɩ o wɔɛ o lagɩ o tɩ." Mʋ o bu dɩdʋa yɩranɩ, o yɩ bɩsankana mʋ, o yi nɩ bɩna fugə-yale te. Zezi ma sɛ sɩ o vu. O na maa kɛ tɩn, kɔgɔ kʋm tiini kʋ pɩɩn-o. 43Kaanɩ wʋdoŋ dɩ maa wʋra o na wɔɛ ka-wʋ taan bɩna fugə-yale. O ya kwe o jɩjɩgɩrʋ maama o pa liri tiinə sɩ ba soon-o, yɩ nɔɔnʋ dɩ dɩdʋa wʋ wanɩ o soon-o. 44O ma kɛ Zezi kwaga o vu o laarɩ o dwe o gɔrɔ kʋm ni. O na dwe-o kʋntʋ tɩn, jana bam ma kɔ bɩdwɩ baŋa nɩ. 45Zezi ma bwe o wɩ: "Wɔɔ mʋ dwe amʋ?" Ba maama ma fʋ ba wɩ, ba wʋ dwe-o. Pɩyɛɛrɩ dɩ balʋ na wʋ o tee nɩ tɩn ma ta ba wɩ: "D'ɩ Yuutu, nmʋ wʋ nɛ nɔɔna bam na tiini ba daga yɩ ba pɩɩnɩ nmʋ te tɩn na?" 46Zezi ma ləri o wɩ: "Kʋ yɩ nɔɔnʋ mʋ dwe-nɩ. Amʋ ye sɩ dam nuŋi a yɩra nɩ." 47Kaanɩ wʋm ma lwarɩ sɩ o b'a wanɩ o səgi dɩ kʋlʋ na kɩ tɩn. Fʋʋnɩ maa jɩg-o yɩ o yɩra saɩ. O ma vu o tʋ Zezi yigə nɩ. O ma ta dɩd-o kʋlʋ maama na pɛ o dwe-o kʋntʋ tɩn, dɩ o na nɛ yazurə bɩdwɩ baŋa nɩ te tɩn. Kɔgɔ kʋm maama ma ni o na tagɩ kʋlʋ tɩn. 48Zezi laan ma ta dɩd-o o wɩ: "A bukɔ, nmʋ na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ te tɩn mʋ pɛ n na yazurə. Ve sɩ Wɛ w'ʋ wəli-m." 49Zezi ta na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔnʋ wʋdoŋ ma nuŋi Zayirusi sɔŋɔ o ba o ta dɩd-o o wɩ: "N bukɔ wʋm tɩga. Daa yɩ ta n yaarɩ karanyɩna kam." 50Zezi na ni kʋntʋ tɩn, o ma ta dɩ Zayirusi o wɩ: "Yɩ ta n fʋna. Za n weeni n kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ, sɩ o'o na yazurə." 51Ba ma vu ba yi sɔŋɔ kʋm. Zezi ma zʋ. O ma wʋ sɛ sɩ nɔɔna da-o ba zʋ, kʋ na daɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan dɩ Zakɩ, dɩ bu wʋm nu dɩ o ko yɩranɩ. 52Balʋ maama na maŋɩ ba wʋ sɔŋɔ kʋm wʋnɩ tɩn maa keerə ba coosə bɩsankana kam ŋwaanɩ. Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "'A yɩ ta'a keerə, sɩ o wʋ tɩgɩ, o dɔ mʋ." 53O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba maama ma mwan-o, bɛŋwaanɩ ba ye nɩ bu wʋm sɩɩnɩ o tɩ mʋ. 54Zezi laan ma vu o ja bɩsankana kam jɩŋa, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: "A bu, zaŋɩ wɛɛnɩ." 55O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o ŋwɩa ma joori. O ma zaŋɩ wɛɛnɩ bɩdwɩ baŋa nɩ. Zezi ma ta dɩ ba sɩ ba kɩ wʋdiu ba pa bu wʋm sɩ o di. 56Kʋ ma sʋ bu wʋm nu dɩ o ko lanyɩranɩ. Zezi ma kaanɩ-ba o wɩ, ba yɩ zaŋɩ ba ta ba brɩ nɔɔn-nɔɔnʋ woŋo kʋlʋ na kɩ tɩn.

will be added

X\