Luki 6

1Zwifə bam siun dɛ dɩdoŋ daa ma yi. Zezi dɩ o karabiə bam dɛɛn ma tɔgɩ daanɩ ba da karɩ wʋ ba maa kɛa. Ba na maa kɛ tɩn, o karabiə bam maa bwəri mɩna ba yu ba dʋna. 2Farizɩan tiinə badonnə na nɛ kʋntʋ tɩn, ba ma bwe ba wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ abam tʋŋɩ tɩtʋŋɩ dɩlʋ na cɔgɩ dɩbam siun dɛ cullu tɩm tɩn?" 3Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Abam ta wʋ fɔgɩ 'a karɩmɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na brɩ Pɛ Davidi taanɩ te tɩn na? Kʋ brɩ sɩ kana dɛɛn jaan-o dɩ o nɔɔna bam. 4O ma vu o zʋ Wɛ digə, yɩ o kwe culu dɩpɛ dɩlʋ na tigi da Wɛ ŋwaanɩ tɩn. Dɩpɛ dɩntʋ ya culə sɩ nɔn-gaa di-dɩ, kʋ na daɩ Wɛ kaanɩm tiinə bam yɩranɩ. Yɩ Davidi dɛɛn di dɩpɛ dɩm, yɩ o daarɩ o pa o nɔɔna bam dɩ tɔgɩ ba di". 5Zezi daa ta ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋntʋ tɩn, amʋ Nabiin-bu wʋm jɩgɩ ni siun dɛ cullu tɩm baŋa nɩ." 6Kʋntʋ na kɛ tɩn, siun dɛ dɩdɩm daa ma yi. Zezi ma vu o zʋ Zwifə bam Wɛ-digə. O maa wʋra o brɩ-ba Wɛ taanɩ. Nɔɔnʋ wʋdoŋ maa tɔgɩ o wʋra, o jazɩm jɩŋa na tɩga. 7Wɛ cullu karanyɩna tiinə dɩ Farizɩan tiinə dɩ maa wʋra. Bantʋ maa kwaanɩ ba lagɩ cwəŋə sɩ ba brɩ nɩ Zezi kɩ o tusi. Kʋntʋ ŋwaanɩ ba dɛɛn je ba yɩr-o sɩ ba nii, o'o sɛ o pa nɔɔnʋ na yazurə siun dɛ dɩm nɩ naa o b'a sɛ. 8Zezi ma lwarɩ ba na bʋŋɩ te tɩn. O ma ta dɩ jɩ-tɩga kam tu o wɩ: "Zaŋɩ wɛɛnɩ n ba n zɩgɩ nɔɔna bam maama tɩtarɩ nɩ." O ma zaŋɩ o nuŋi o zɩgɩ da. 9Zezi ma bwe-ba o wɩ: "Cullu brɩ sɩ bɛɛ mʋ? Kɔɔ mʋ maŋɩ dɩ culu kʋm, nɔɔnʋ na kɩ o doŋ lanyɩranɩ siun dɛ nɩ mʋ maŋɩ naa o na kɩ-o lwarɩm mʋ gara? Nɔɔnʋ na vrɩ o doŋ ŋwɩa siun dɛ nɩ mʋ maŋɩ naa o na gʋ-o mʋ gara?" 10O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o ma nii ba maama, yɩ o daarɩ o ŋɔɔnɩ dɩ jɩ-tɩga kam tu o wɩ: "Twɩ n jɩŋa kam!" O na twɩ o jɩŋa kam tɩn, ka ma joori ka ji lanyɩranɩ. 11Ba na nɛ kʋntʋ tɩn, ba ma fʋlɩ dɩdaanɩ Zezi, yɩ ba banɩ daanɩ sɩ ba nii ba na w'ʋ wanɩ ba kɩ-o te tɩn. 12Da yantʋ ni nɩ, Zezi ma vu o di piu kʋdoŋ yuu sɩ o warɩ Wɛ. Tɩtɩɩ dɩm kʋntʋ maama o warɩ Wɛ taan, sɩ kʋ yi tɩ-pʋra. 13Tɩga na pʋʋrɩ ka ti tɩn, o ma bəŋi o karabiə bam sɩ ba ba o te. O laan ma lɩ nɔɔna fugə-bale ba wʋnɩ, sɩ ba taa yɩ nɔɔna balʋ o na w'ʋ tʋŋɩ tɩn. 14Ba yɩra mʋ tɩntʋ: Simɔn wʋlʋ Zezi na pɛ o yɩrɩ o wɩ Pɩyɛɛrɩ tɩn, Andre wʋlʋ na yɩ Simɔn nyaanɩ tɩn, Zakɩ, Zan, Filipi, Batelemi, 15Matiyu, Toma, Zakɩ wʋlʋ na yɩ Alɩfɩ bu tɩn, Simɔn wʋlʋ na yɩ Zelɔtɩ nɔɔna bam wʋ nɔɔnʋ tɩn, 16Zudasɩ wʋlʋ na yɩ Zakɩ bu tɩn, dɩdaanɩ Zudasɩ Yiskarɩyo wʋlʋ na w'ʋ ba o yəgi Zezi o pa nɔɔna tɩn. 17Zezi dɛ dɩ ba o zɩgɩ piu kʋm yuu nɩ o tu pɔgɔ-tɩga. O ma zɩgɩ da dɩdaanɩ o karabiə zanzan, dɩ nɔn-kɔgɔ zanzan maŋɩ kʋ gilimi kʋ su jəgə kam maama. Bantʋ dɛɛn nuŋi je dwi təri təri mʋ Zwifə bam tɩɩnɩ dɩm maama wʋnɩ. Badonnə nuŋi Zeruzalɛm. Badonnə dɩ ma nuŋi Tiiri dɩ Sidɔn je sɩlʋ na wʋ nɩnɩʋ kʋm ni nɩ tɩn. 18Ba dɛɛn tu Zezi te sɩ ba cəgi o taanɩ dɩm, sɩ ba kwəri ba na yazurə dɩ ba yawɩɩrʋ. Nɔɔna badaara wʋra ciciri na jɩgɩ-ba sɩ yaara, yɩ ba na yazurə. 19Nɔɔna bam maama maa kwaanɩ sɩ ba dwe-o, bɛŋwaanɩ dam nuŋi o yɩra nɩ dɩ pa ba na yazurə. 20Zezi ma kwəni o yiə o nii o karabiə bam seeni yɩ o wɩ: "Yinigə na jɩgɩ abam balʋ tɩn mʋ jɩgɩ yu-yoŋo, 'a na w'ʋ da 'a di Wɛ paarɩ dɩm tɩn ŋwaanɩ. 21Kana na jɩgɩ abam balʋ lele tɩn mʋ jɩgɩ yu-yoŋo, Wɛ na w'ʋ pa abam kʋ daga tɩn ŋwaanɩ. Abam balʋ wʋrʋ na cɔgɩ lele tɩn mʋ jɩgɩ yu-yoŋo, Wɛ na w'ʋ pa abam wʋpolo tɩn ŋwaanɩ. 22Nɔɔna na culi abam, yɩ ba na vaɩ abam, naa ba na twɩ abam, naa ba na jɩgɩ abam ba goonə, 'a na tɔgɩ amʋ na yɩ Nabiin-bu wʋm tɩn ŋwaanɩ, 'a jɩgɩ yu-yoŋo mʋ. 23Maŋa kalʋ ba na kɩ abam kʋntʋ tɩn, ta'a faŋɩ-na 'a caka dɩ wʋpolo, 'a ŋwɩɩrʋ na yɩ zanzan Wɛ tee nɩ tɩn ŋwaanɩ. Ta'a ye-na sɩ ba kwə-nakwa dɩ dɛɛn kɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam kʋntʋ mʋ. 24Kʋ daarɩ abam balʋ na yɩ nadunə tɩn, kʋ yɩ lɛɛrʋ dɩ abam, 'a na maŋɩ 'a na wo-laarʋ tɩm yɩ 'a daa b'a na-tɩ tɩn ŋwaanɩ. 25Abam balʋ na jɩgɩ wʋ-fwaarʋ 'a di lele tɩn, kʋ yɩ lɛɛrʋ dɩ abam, 'a na w'ʋ ba 'a yaarɩ dɩ kana tɩn ŋwaanɩ. Abam balʋ na jɩgɩ wʋpolo lele tɩn, kʋ yɩ lɛɛrʋ dɩ abam, 'a na w'ʋ ba 'a keeri yɩ 'a yi-na lu tɩn ŋwaanɩ. 26Nɔɔna maama na jɩgɩ abam ba zulə, kʋ yɩ lɛɛrʋ dɩ abam. 'A ta'a ye-na sɩ ba kwə-nakwa dɩ dɛɛn zuli balʋ na paɩ ba yɩ Wɛ nijoŋnə yɩ ba yagɩ ba daɩ tɩn." 27Zezi daa ma ta o wɩ: "Abam balʋ na cəgi a taanɩ tɩn nan cəgi-na lanyɩranɩ. Ta'a soe 'a dʋna. Ta'a kɩ balʋ na culi abam tɩn lanyɩranɩ. 28Kʋ na yɩ balʋ na sɔɔlɩ sɩ kʋ cɔgɩ abam tɩn, sɩ 'a loori-na Wɛ sɩ DƖ kɩ-ba lanyɩranɩ. Loori-na Wɛ 'a pa balʋ na jɩgɩ abam ba bɛɛsɩ tɩn. 29Nɔɔnʋ na lɔgɩ n pʋpɔŋɔ, sɩ n guni kʋdoŋ kʋm sɩ o lɔ o wəli da. Nɔɔnʋ na vrɩ n gwar-bwərə, yɩ cʋ-o sɩ o vrɩ n gwar-bu dɩ. 30Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na loori woŋo nmʋ tee nɩ tɩn, sɩ n pa-o. Nɔɔnʋ na kwe nmʋ woŋo o ja viiri, yɩ bwe kʋ bwiə sɩ n joŋi. 31Nan ta'a kɩ-na 'a donnə lanyɩranɩ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ abam na lagɩ sɩ bantʋ taa kɩ abam te tɩn. 32Abam nan na soe balʋ dɩ na soe abam tɩn yɩranɩ, 'a w'ʋ na pɛɛrɩ na? Nɔɔna balʋ na ba tɔgɩ Wɛ tɩn dɩ soe balʋ na soe-ba tɩn mʋ. 33Abam na kɩ lanyɩranɩ dɩ balʋ na kɩ abam lanyɩranɩ tɩn yɩranɩ, 'a w'ʋ na pɛɛrɩ na? Nɔɔna balʋ na ba tɔgɩ Wɛ tɩn dɩ maŋɩ ba kɩ kʋntʋ doŋ mʋ. 34Abam na jɩnɩ balʋ abam na bʋŋɩ sɩ ba'a wanɩ ba joori ba ŋwɩ abam tɩn yɩranɩ, 'a w'ʋ na pɛɛrɩ na? Nɔɔna balʋ na ba tɔgɩ Wɛ tɩn dɩ yəni ba paɩ ba donnə jɩna, sɩ ba joori ba joŋi kʋ ni nɩ mʋ. 35Abam nan maŋɩ sɩ 'a ta'a soe 'a dʋna sɩ 'a ta'a kɩ-ba lanyɩranɩ. Pa-na jɩna, nan yɩ ta'a tɩɩna sɩ 'a joori 'a joŋi. 'A na kɩ kʋntʋ doŋ, 'a w'ʋ na pɛɛrɩ zanzan Wɛ tee nɩ, yɩ kʋ'ʋ brɩ sɩ 'a yɩ Yuutu Baŋa-Wɛ biə mʋ, bɛŋwaanɩ Wɛ yəni DƖ zəni banɩ-nyɩna dɩ nɔn-balwaarʋ dɩ. 36'A ta'a jɩgɩ nɔɔna ŋwaŋa, nɩ 'a Ko Wɛ na jɩgɩ nɔɔna ŋwaŋa te tɩn. 37Abam yɩ ta'a ŋɔɔna 'a donnə wəənu, sɩ Wɛ yɩ ŋɔɔnɩ abam dɩ wəənu. Yɩ ta'a lwɛ-na nɔɔna, sɩ Wɛ yɩ zaŋɩ DƖ ba DƖ lwɛ abam dɩ. Nan yagɩ-na 'a donnə lwarɩm 'a ma cɛ-ba, sɩ Wɛ w'ʋ yagɩ abam lwarɩm DƖ ma cɛ abam dɩ. 38Pa-na 'a donnə woŋo kʋlʋ na maŋɩ sɩ 'a pa-ba tɩn, sɩ Wɛ dɩ w'ʋ pa abam woŋo kʋlʋ na maŋɩ sɩ DƖ pa abam tɩn. Wɛ w'ʋ pa abam lanyɩranɩ nɩnɛɛnɩ ba na kwe bwaŋ-kamunu ba maŋɩ ba vuuri ka ni yɩ kʋ siiri te tɩn. Bwaŋa kalʋ abam na ma 'a maŋɩ 'a pa nɔɔna tɩn, Wɛ dɩ w'ʋ ma kantʋ mʋ DƖ maŋɩ DƖ pa abam dɩ." 39Zezi laan ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ-ba o wɩ: "Lilwe w'ʋ wanɩ o vaŋɩ o doŋ lilwe na? Ba na vaŋɩ daanɩ, ba maama b'a tʋ goŋo wʋnɩ na? 40Karabu b'a wanɩ o dwəni o karanyɩna. Karabu nan na zaasɩ o ti maama, o dɩ o karanyɩna kam maɩ daanɩ mʋ. 41Abam nyɩ dɩ nɔɔnʋ na nii o doŋ yi nɩ o na gaa balaŋa da, yɩ o ba lagɩ sɩ o lwarɩ nɩ o tɩtɩ yi jɩgɩ daa tɩn. Kʋ maŋɩ sɩ kʋ taa yɩ kʋntʋ doŋ na? 42Nmʋ na wʋ nɛ daa na wʋ nmʋ yi nɩ tɩn, nmʋ w'ʋ kɩ ta n ta n doŋ nɩ o ba sɩ n lɩ gaa o yi nɩ? Nmʋ yɩ pipiri-nyɩm dɩ nmʋ na kɩ n doŋ te tɩn. Nmʋ nan maŋɩ sɩ n lɩ n tɩtɩ yi daa kam mʋ, sɩ n laan wanɩ n nii lanyɩranɩ sɩ n lɩ n doŋ yi gaa kam. 43Tu-ŋʋŋʋ b'a wanɩ kʋ lə bu-balwaarʋ. Tu-balɔrɔ dɩ nan b'a wanɩ kʋ lə bu-ŋʋna. 44Abam na lagɩ sɩ 'a lwarɩ tiu maama na yɩ kʋlʋ tɩn, 'a w'ʋ ma kʋ biə mʋ 'a lwarɩ. Nmʋ b'a na mɔɔla sabara yuu nɩ, asawɛ n na swan kaligoŋo kuri nɩ n twɛ. 45Nɔn-ŋʋm ŋɔɔnɩ wo-ŋʋnnʋ tɩlʋ na wʋ o wʋbʋŋa nɩ tɩn mʋ. Nɔn-balɔrɔ dɩ ma ŋɔɔnɩ wo-balwaarʋ tɩlʋ na wʋ o wʋbʋŋa nɩ tɩn. Woŋo kʋlʋ maama na wʋ nɔɔnʋ wʋbʋŋa nɩ tɩn mʋ tɔgɩ o ni kʋ nuŋə. 46Bɛŋwaanɩ mʋ yɩ 'a bə amʋ sɩ 'Yuutu, Yuutu', yɩ 'a ba kɩ a na wɩ 'a kɩ te tɩn? 47Wʋlʋ maama na tu amʋ te o cəgi a taanɩ dɩm yɩ o kɩ a na wɩ te tɩn, amʋ w'ʋ brɩ abam kʋntʋ tu na nyɩ te tɩn. 48Wʋntʋ nyɩ dɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na lagɩ o lɔ o sɔŋɔ yɩ o kʋ goŋo o yi pulɔrɔ yɩ o laan cwi sɔŋɔ kʋm kuri pulɔrɔ kʋm baŋa nɩ tɩn mʋ. Dʋ-na na daga yɩ ba magɩ sɔŋɔ kʋm, ba b'a wanɩ ba coori-kʋ, o na lɔgɩ-kʋ lanyɩranɩ yɩ kʋ dana tɩn ŋwaanɩ. 49Kʋ daarɩ wʋlʋ maama nan na cəgi amʋ taanɩ dɩm yɩ o ba kɩ a na wɩ te tɩn, kʋntʋ tu nyɩ dɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na lɔgɩ o sɔŋɔ kasʋlʋ baŋa nɩ yɩ o wʋ kʋgɩ goŋo sɩ o ma cwi-kʋ tɩn mʋ. Dʋ-na na daga, ba'a magɩ sɔŋɔ kʋm ba guri yɩ ba coori kʋ maama."

will be added

X\