Luki 5

1Dɛ dɩdwɩ mʋ Zezi dɛɛn ve o zɩgɩ nɩnɩʋ kʋdoŋ ni nɩ, kʋ yɩrɩ mʋ Zenezarɛtɩ. O na zɩgɩ da kʋntʋ tɩn, nɔɔna ma ba o te sɩ ba taa cəgi Wɛ kwərə kam. Ba ma yigi daanɩ sɩ ba twɛ Zezi. 2O ma na nabwəəru tɩle tɩ tigi nɩnɩʋ kʋm ni nɩ, kaləŋ-jara na yagɩ-tɩ yɩ ba wʋra ba zarɩ ba bʋrɩ. 3Naboro dɩdʋ kʋm yɩ Simɔn nyɩm mʋ. Zezi ma zʋ kʋ wʋnɩ. O ma ta dɩdaanɩ Simɔn o wɩ: "Co boro kʋm n ja n vu yigə fɩnfɩɩn n pa-nɩ." O na cogə o ja o yi yigə tɩn, Zezi laan ma je naboro kʋm wʋnɩ o tɔɔlɩ Wɛ kwərə o brɩ nɔn-kɔgɔ kʋm. 4O na brɩ-ba o ti tɩn, o ma ta dɩ Simɔn o wɩ: "Co boro kʋm n ja n vu na-luŋə kam je, sɩ abam dɩ 'a bʋrɩ sɩm na bam kuri nɩ 'a ma ja kale." 5O ma lər-o o wɩ: "A Yuutu, dɩbam maŋɩ d'ɩ dɩ bʋrɩ sɩm taan d'ɩ pʋʋrɩ tɩga, yɩ d'ɩ wʋ nɛ kʋlʋkʋlʋ. Nmʋ nan na wɩ, d'ɩ daa joori d'ɩ dɩ tɩn, d'ɩ w'ʋ dɩ-sɩ sɩ d'ɩ nii." 6Ba ma vu ba yi na bam tɩtarɩ, yɩ ba dɩ bʋrɩ sɩm da ba ja kale zanzan. Kale sɩm maa tiini sɩ daga zanzan, yɩ kʋ pa bʋrɩ sɩm lagɩ sɩ kaarɩ. 7Ba ma yɩgɩsɩ jɩa ba bəŋi ba donnə bam naboro kʋkʋm kʋm wʋnɩ, sɩ ba ba ba wəli-ba. Bantʋ dɩ ma ja ba boro kʋm ba vu ba zəni-ba. Bwəəru tɩm tɩle maama ma su dɩ kale. Tɩ ma ga fɩnfɩɩn sɩ tɩ miisi na bam wʋnɩ. 8Simɔn wʋlʋ yɩrɩ dɩdoŋ na yɩ Pɩyɛɛrɩ tɩn na nɛ kʋlʋ na kɩ tɩn, o ma vu o kuni doonə Zezi yigə nɩ yɩ o wɩ: "A Yuutu, fɔɔrɩ a tee nɩ, sɩ a yɩ lwarɩm tu mʋ." 9Ba na jaanɩ kale zanzan tɩn ŋwaanɩ mʋ fʋʋnɩ zʋ Simɔn dɩdaanɩ nɔɔna balʋ na wʋ o tee nɩ tɩn. Kʋntʋ mʋ te Simɔn tagɩ kʋntʋ. 10Fʋʋnɩ dɩm dɩ dɛɛn zʋ Zebede biə balʋ na tɔgɩ ba wʋra tɩn. Ba dɩdʋa yɩrɩ mʋ Zakɩ, o nyaanɩ yɩrɩ mʋ Zan. Bantʋ dɛɛn yəni ba tɔgɩ dɩ Simɔn mʋ ba tʋŋa. Zezi daa ma ta dɩ Simɔn o wɩ: "Yɩ ta n kwarɩ fʋʋnɩ. Kʋ na zɩgɩ zɩm dɛ dɩm nɩ sɩ kʋ taa ve tɩn, nmʋ laan w'ʋ ta n beeri nɔɔna mʋ n pa-nɩ sɩ ba da amʋ kwaga, nɩ nmʋ ya na yəni n jaanɩ kale te tɩn." 11Ba ma joori ba ja nabwəəru tɩm ba nuŋi ba tiŋi buburu kʋm ni nɩ. Ba na kɩ kʋntʋ ba ti tɩn, ba yagɩ ba wəənu maama, yɩ ba laan daarɩ ba tɔgɩ Zezi. 12Dɛ dɩdwɩ mʋ Zezi ve tɩʋ kʋdoŋ. Baarʋ wʋdoŋ mʋ wʋra o na yɩ nanyɔŋɔ. O yawɩʋ kʋm dɛɛn zʋ o yɩra zanzan. O na nɛ Zezi tɩn, o ma vu o te o tʋ o yigə nɩ, yɩ o loor-o o wɩ: "Amʋ tu, nmʋ na laga, nmʋ w'ʋ wanɩ n pa a na yazurə a ji lanyɩranɩ." 13Zezi ma sɛ. O ma twɩ o jɩŋa o dwe-o o wɩ: "Ɛɛn, a laga. Zaŋɩ dɩ yazurə sɩ n ji lanyɩranɩ." O na tagɩ kʋntʋ bɩdwɩ baŋa nɩ tɩn, mʋ yawɩʋ kʋm je nɔɔnʋ wʋm yɩra nɩ. 14Zezi ma kaan-o o wɩ: "Yɩ zaŋɩ n ta kʋlʋ na kɩ tɩn n brɩ nɔɔn-nɔɔnʋ. Nan yɔɔrɩ n vu kaanɩm tu wʋm te, sɩ n pa o nii n yɩra yam, sɩ n daarɩ n kwe wəənu tɩlʋ Moyisi cullu tɩm na brɩ nɩ tɩ maŋɩ tɩn n pa-o, sɩ o ma kaanɩ Baŋa-Wɛ. Kʋntʋ mʋ w'ʋ brɩ nɔɔna nɩ n yawɩʋ kʋm sɩɩnɩ kʋ je." 15Nan dɩ kʋ dɩ, nɔɔna zanzan dɛɛn ni Zezi ŋwa je maama. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ nɔn-kɔgɔ zanzan maa ve o te sɩ ba taa cəgi o ni-taanɩ dɩm, sɩ ba daarɩ ba na yazurə. 16O dɛɛn yəni o ve mɛ seeni nɔɔn-nɔɔnʋ na tərə tɩn mʋ o warɩ Wɛ. 17Dɛ dɩdʋa mʋ Zezi dɛɛn wʋra o brɩ nɔɔna Wɛ taanɩ. Ba badaara yɩ Farizɩan tiinə mʋ dɩdaanɩ Wɛ cullu karanyɩna tiinə. Ba dɛɛn nuŋi tɩɩnɩ dwi təri təri mʋ ba ba. Kʋ na yɩ Zeruzalɛm dɩ tɩɩnɩ dɩlʋ maama na wʋ Galile nɩ dɩ Zude nɩ tɩn. Ba jəni ba kaagɩ Zezi, yɩ o jɩgɩ Wɛ dam o ma pa yawɩɩna na yazurə. 18O na wʋra o brɩ-ba kʋntʋ tɩn, nɔɔna badonnə ya zɩŋɩ kɔrɔ dɩ gungolo ba jɩgɩ ba bɩɩna. Ba na yi da tɩn, mʋ ba kwaanɩ sɩ ba ja-o ba ja zʋ digə kam wʋ ba zʋʋrɩ ba tiŋi Zezi yigə nɩ. 19Ba maa warɩ, kɔgɔ kʋm na daga tɩn ŋwaanɩ. Ba ma wʋ nɛ cwəŋə sɩ ba zʋ. Ba ma ja-o ba di nayuu. Ba ma puri bɔɔnɩ yɩ ba daarɩ ba pa gungolo kʋm tɔgɩ da kʋ tu digə kam wʋnɩ. Kʋ pəni nɔɔna bam tɩtarɩ nɩ Zezi yigə nɩ. 20Zezi ma lwarɩ nɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩd-o. O ma ta o wɩ: "A badoŋ, nmʋ lwarɩm dɩm ti." 21O na tagɩ kʋntʋ tɩn, Wɛ cullu karanyɩna tiinə bam dɩ Farizɩan tiinə bam ma bwɛ ba wʋnɩ ba wɩ: "O brɩ o tɩtɩ nɩ o yɩ wɔɔ mʋ, yɩ o paɩ o dɩ Wɛ yɩ bɩdwɩ? O ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ mʋ. Nɔɔn-nɔɔnʋ nan ba jɩgɩ cwəŋə sɩ o yagɩ nɔɔna lwarɩm o ma cɛ-ba, kʋ na daɩ Wɛ DƖ yɩranɩ." 22Zezi ma lwarɩ ba na bwɛ te tɩn, yɩ o ta-ba o wɩ: "Bɛŋwaanɩ mʋ 'a bʋŋɩ kʋntʋ 'a wʋnɩ? 23Kɔɔ mʋ yɩ mwalɩ kʋ dwe, amʋ na tagɩ dɩ kɔrɔ kʋm a wɩ: 'Nmʋ lwarɩm dɩm ti' mʋ yɩ mwalɩ, naa a na tagɩ a wɩ: 'Zaŋɩ n ta n veə' mʋ yɩ mwalɩ? 24Amʋ nan w'ʋ pa abam lwarɩ sɩ a na yɩ Nabiin-bu wʋm tɩn jɩgɩ dam lʋgʋ baŋa nɩ, sɩ a yagɩ nɔɔna lwarɩm a ma cɛ-ba." O laan ma ta dɩ kɔrɔ kʋm o wɩ: "A lagɩ a ta nmʋ, zaŋɩ wɛɛnɩ sɩ n kwe n gungolo kʋm n ja n vu sɔŋɔ." 25Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, bɩdwɩ baŋa nɩ mʋ nɔɔnʋ wʋm zaŋɩ ba maama yigə nɩ, yɩ o kwe o gungolo kʋm o ya na tigi kʋ baŋa nɩ tɩn o zɩŋɩ o maa ve sɔŋɔ, yɩ o zuli Wɛ. 26Nɔɔna bam maama na nɛ kʋlʋ na kɩ tɩn, mʋ kʋ kɩ-ba yəəu. Fʋʋnɩ ma ja-ba. Ba ma zuli Wɛ, yɩ ba tɛ ba wɩ: "D'ɩ zɩm nɛ wo-kɩnkagɩla!" 27Kʋntʋ maama na kɛ tɩn, Zezi ma zaŋɩ o nuŋi o maa kɛa. O na maa kɛ tɩn mʋ o nɛ lampo-joŋnu wʋdoŋ, o yɩrɩ mʋ Leevi. O dɛɛn je mɛ seeni o na yəni o jəni o joŋi lampoo tɩn. Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Zaŋɩ n ta n tɔgɩ amʋ." 28Leevi ma zaŋɩ o yagɩ o woŋo maama yɩ o tɔgɩ o kwaga. 29O ma vu sɔŋɔ o kɩ wʋdiiru zanzan o ma kɩ candiə o pa Zezi. Lampo-joŋnə zanzan dɩ nɔɔna badonnə ma ba ba tɔgɩ ba di. 30Farizɩan tiinə dɩ ba cullu karanyɩna tiinə bam na nɛ kʋntʋ tɩn, ba ma vu Zezi karabiə bam te ba ŋɔɔna yɩ ba pʋʋna ba wɩ: "Bɛɛ mʋ kɩ yɩ abam di wʋdiu dɩdaanɩ lampo-joŋnə dɩ nɔn-cɩcɔgɩrʋ tɩm kʋntʋ?" 31Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Kʋ na yɩ balʋ na jɩgɩ yazurə tɩn, bantʋ wʋ maŋɩ sɩ ba vu dɔgɩta tu te sɩ o sooni-ba. Kʋ daarɩ balʋ na ba jɩgɩ yazurə tɩn mʋ maŋɩ sɩ ba vu ba na soonim. 32Amʋ na tu lʋgʋ baŋa tɩn, kʋ daɩ sɩ a bəŋi balʋ na maŋɩ ba yɩ nɔn-ŋʋna tɩn, a nan tu sɩ a bəŋi nɔn-balwaarʋ mʋ, sɩ ba ləni ba wʋrʋ ba yagɩ kəm-balwaarʋ." 33Ba daa ta ma ta dɩ Zezi ba wɩ: "Zan karabiə bam yəni ba vɔ ni mʋ maŋa zanzan yɩ ba daarɩ ba warɩ Wɛ. Farizɩan karabiə bam dɩ yəni ba kɩ kʋntʋ doŋ mʋ. Bɛɛ mʋ yɩ nmʋ karabiə bam ba vɔ ni kʋntʋ?" 34O ma ləri-ba o wɩ: "Nɔɔnʋ na di kaanɩ yɩ o kɩ candiə, yɩ o cilonnə na wʋra sɩ ba tɔgɩ ba di, n sɛ n pa ba vɔ ni yɩ kan-barʋ wʋm ta wʋ ba tee nɩ na? 35Maŋa nan w'ʋ ba yi, yɩ ba ja kan-barʋ wʋm ba viiri. Maŋa kam kʋntʋ nɩ yɩ o daa na ba ta wʋ ba tee nɩ tɩn, mʋ ba laan w'ʋ vɔ ni." 36Zezi daa ma maŋɩ mɩmaŋɩ dɩdoŋ o brɩ-ba o wɩ: "Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a sɛ o kwe gwar-dʋŋʋ o kaarɩ sɩ o ma fəri gwar-doŋo. O nan na kɩ kʋntʋ o'o kaarɩ gwar-dʋŋʋ kʋm o cɔgɩ mʋ, yɩ kʋ b'a wanɩ kʋ maŋɩ dɩ gwar-doŋo kʋm. 37Nɔɔn-nɔɔnʋ dɩ nan b'a sɛ o kwe sa-dʋŋa o lo o kɩ lɔ-doŋo wʋnɩ. O na kɩ kʋntʋ, yɩ sana kam na keeri, ka'a pa lɔɔ kʋm bagɩ mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ sana kam w'ʋ lo, yɩ lɔɔ kʋm dɩ cɔgɩ. 38Sa-dʋŋa nan maŋɩ sɩ n lo n kɩ lɔ-dʋŋʋ wʋnɩ mʋ. 39Nɔɔnʋ nan na nyɔgɩ sa-doŋə o mɩ, o daa b'a lagɩ sɩ o nyɔ sa-dʋŋa. O'o ta wɩ: 'Sa-doŋə kam tiini ka lamma'."

will be added

X\