Luki 4

1Zezi dɛɛn ma nuŋi Zʋrdɛn bugə kam ni nɩ o maa kɛa. Wɛ Joro kʋm maa tɔg-o dɩ dam. Kʋ ma ja-o kʋ vu kagʋa wʋnɩ. 2O maa wʋra taan da fiinna. O na wʋra tɩn mʋ sʋtaanɩ tu o te, sɩ dɩ sʋg-o sɩ o ya kɩ o cɔgɩ. Maŋa kam kʋntʋ nɩ o ya ba di kʋlʋkʋlʋ. Da fiinna yam na kɛ tɩn, kana maa jɩg-o lanyɩranɩ. 3Sʋtaanɩ laan ma ba dɩ ta dɩd-o dɩ wɩ: "Nmʋ na sɩɩnɩ n yɩ Baŋa-Wɛ Bu, sɩ n ta dɩ kandwɛ dɩntʋ sɩ dɩ ji wʋdiu sɩ n di." 4Zezi ma ləri-dɩ o wɩ: "Kʋ nan pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 'Kʋ daɩ wʋdiu yɩranɩ mʋ paɩ nabiinu ŋwɩ.' " 5Sʋtaanɩ daa ma ja-o dɩ ja vu dɩ di piu kʋlʋ na dwara tɩn yuu. Dɩ laan ma brɩ-o lʋgʋ baŋa tɩɩnɩ dɩm maama yibʋgɩsa wʋnɩ. 6Dɩ daa ma ta dɩ wɩ: "Wo-laarʋ tɩntʋ maama yɩ amʋ nyɩm mʋ. A nan w'ʋ wanɩ a kwe-tɩ a pa wʋlʋ maama a na lagɩ tɩn. Amʋ w'ʋ pa n di dam tɩ maama baŋa nɩ, sɩ n ta n te zulə nɔɔna maama tee nɩ. 7Nmʋ na sɛ n kuni doonə n zuli-nɩ, wəənu tɩntʋ maama w'ʋ ta yɩ nmʋ nyɩm." 8Zezi ma ləri-dɩ o wɩ: "Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 'Kʋ yɩ n Yuutu Baŋa-Wɛ yɩranɩ mʋ n maŋɩ sɩ n kuni doonə n zuli, sɩ n kɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn.' " 9Sʋtaanɩ daa ma kwe-o dɩ ja vu Zeruzalɛm. Dɩ ma ja-o dɩ ja vu dɩ di Wɛ-di-kamunu kʋm yuu mɛ na dwara tɩn dɩ zɩg-o da, yɩ dɩ wɩ: "Nmʋ na yɩ Baŋa-Wɛ Bu, sɩ n faŋɩ n cu tɩga nɩ sɩ d'ɩ nii, 10sɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 'Wɛ w'ʋ ta DƖ malɛsɩ, sɩ sɩ taa nii nmʋ baŋa nɩ. 11DƖ w'ʋ pa sɩ ba sɩ ma sɩ jɩa sɩ lwəri-m, sɩ n yɩ tʋ tɩga nɩ n magɩ n naga dɩ kandwɛ.' " 12Zezi laan ma ləri o wɩ: "Kʋ ta pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 'Yɩ zaŋɩ n maŋɩ n Yuutu Baŋa-Wɛ n nii.' " 13Sʋtaanɩ laan na maŋɩ Zezi wəənu maama wʋnɩ dɩ ga tɩn, dɩ ma yag-o sɩ dɩ daa beeri maŋa kadoŋ. 14Zezi laan ma joori o vu Galile, yɩ Wɛ Joro kʋm dam wʋ o tee nɩ. Nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ je sɩm kʋntʋ nɩ tɩn ma ni o ŋwa. 15O maa yəni o zʋ Zwifə bam Wɛ-di sɩm o brɩ-ba Wɛ taanɩ. Nɔɔna maama ma zul-o lanyɩranɩ. 16Zezi dɛɛn ma vu o yi Nazarɛtɩ, mʋ tɩʋ kʋlʋ o na kɩ nɔɔnʋ da tɩn. Zwifə bam siun dɛ maama, o dɛɛn maa zʋʋrɩ ba Wɛ-digə kam. Ba siun dɛ dɩdʋa na yi tɩn, o ma vu da. O na zʋ da tɩn, o ma zaŋɩ wɛɛnɩ sɩ o karɩmɩ Wɛ tɔnɔ o brɩ-ba. 17Ba ma kwe tɔnɔ kʋlʋ Wɛ nijoŋnu Ezayi na pʋpʋnɩ faŋa faŋa tɩn ba pa-o. O ma puri-kʋ o karɩma, yɩ o na mɛ seeni kʋ na pʋpʋnɩ kʋ wɩ: 18"Yuutu Baŋa-Wɛ Joro kʋm wʋ amʋ tee nɩ. DƖ ma kuri-nɩ yɩ DƖ pa-nɩ dam, sɩ a tɔɔlɩ DƖ kwər-ywəŋə kam a brɩ yinigə tiinə. ((DƖ tʋŋɩ amʋ sɩ a ganɩ nɔɔna balʋ wʋrʋ na cɔgɩ tɩn,)) sɩ a tɔɔlɩ DƖ kwərə kam dɩ balʋ na wʋ gambɛɛm wʋnɩ tɩn, sɩ ba na vrɩm, sɩ a daarɩ a brɩ lilwə nɩ ba yiə w'ʋ ba ya puri. DƖ daa ta ma tʋŋɩ-nɩ sɩ a vrɩ nɔɔna balʋ ba na bɛɛsɩ tɩn, sɩ ba na siun, 19sɩ a daarɩ a pa nɔɔna lwarɩ sɩ maŋa kam yiə, sɩ Baŋa-Wɛ laan ba DƖ vrɩ DƖ nɔɔna bam lwarɩm wʋnɩ." 20Zezi na karɩmɩ o ti tɩn, o laan ma pu tɔnɔ kʋm, yɩ o kwe o pa ba Wɛ-digə kam tɩntʋŋnʋ. O ma jəni sɩ o brɩ-ba. Nɔɔna bam maama ma lo yiə o baŋa nɩ yɩ ba cəg-o. 21O ma ta o wɩ: "Zɩm dɛ dɩm nɩ abam na ni Wɛ tɔnɔ kʋm na brɩ kʋlʋ tɩn kɩ 'a yibiyə nɩ." 22Ba maama ma zul-o yɩ ba wɩ: "O taanɩ dɩm lamma." O kwərə kam na ywəmmə tɩn, kʋ kɩ-ba yəəu. Ba daa ta ma wɩ: "Kʋ daɩ Zʋzɛfʋ bu mʋ tɩntʋ na?" 23O ma ta dɩ ba o wɩ: "A nan maŋɩ a ye nɩ abam w'ʋ ŋɔɔnɩ sɩsɩɩna dɩ amʋ nɩnɛɛnɩ: 'Nmʋ wʋlʋ na pɛ nɔɔna na yazurə tɩn, sɩ n zəni n tɩtɩ!' Abam daa ta w'ʋ ta 'a wɩ: 'D'ɩ ni wəənu tɩlʋ nmʋ na kɩ Kapɛrnawum nɩ tɩn ŋwa. Nan daa n kɩ kʋntʋ doŋ n tɩtɩ tɩʋ kʋm nɩ.' " 24O daa ta ma ta o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, Baŋa-Wɛ nijoŋnu b'a na zulə o tɩtɩ tɩʋ nɩ. 25Kʋ sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga mʋ, sɩ maŋa kalʋ Wɛ nijoŋnu Eli dɛɛn na wʋra tɩn, dʋa dɛɛn tu ka zɩgɩ ka wʋ nɩgɩ taan bɩna yatɔ dɩ canɩ sɩrdʋ mʋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ kana dɛɛn maa jɩgɩ lʋgʋ kʋm maama. Kadənə maa daga zanzan Yisɩrayɛlɩ tiinə bam wʋnɩ, 26yɩ Wɛ nan wʋ tʋŋɩ Eli sɩ o vu ba wʋlʋwʋlʋ te. Wɛ dɛɛn tʋŋ-o kadəm wʋdoŋ tee nɩ mʋ, o na zʋʋrɩ Sarɛpɩta tɩʋ wʋnɩ, kʋ na yɩ Sidɔn tɩʋ nɩ. 27Woŋo kʋlʋ ta na wəli da tɩn, maŋa kalʋ Wɛ nijoŋnu Elize dɛɛn na wʋra tɩn, nanywaanʋ zanzan dɛɛn wʋ Yisɩrayɛlɩ tɩʋ kʋm nɩ. Ba wʋlʋwʋlʋ dɩ dɛɛn nan wʋ nɛ yazurə ba wʋnɩ. Elize dɛɛn pɛ Naaman yɩranɩ mʋ na yazurə, yɩ wʋntʋ nuŋi Siiri tɩʋ mʋ." 28Nɔɔna balʋ maama na wʋ Wɛ-digə kam nɩ tɩn na ni Zezi na tagɩ-ba te tɩn, ba bana ma zaŋɩ zanzan. 29Ba ma zaŋɩ ba zəl-o ba pa o nuŋi tɩʋ kʋm wʋnɩ. Tɩʋ kʋm wʋ piu yuu nɩ mʋ. Ba ma ja-o ba vu jəgə kalʋ na luunə dɩ tɩga tɩn, sɩ ba yig-o ba dɩ tɩga nɩ ba gʋ. 30Ba maa warɩ. Zezi ma pipiri o vu o tɔgɩ ba tɩtarɩ o nuŋi o maa kɛa. 31Zezi dɛɛn ma vu Galile tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Kapɛrnawum. Zwifə bam siun dɛ ma yi. O ma vu o zʋ ba Wɛ-digə kam sɩ o brɩ nɔɔna bam Wɛ taanɩ da. 32O na brɩ-ba tɩn, ba maa tiini ba yɩ yəəu dɩ o zaasɩm dɩm, o ni-taanɩ dɩm na jɩgɩ dam tɩn ŋwaanɩ. 33Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn maa wʋ ba Wɛ-digə kam wʋnɩ yɩ cicirə jɩg-o. 34O ma kaasɩ dɩ kwər-dɩa yɩ o wɩ: "Aa, Zezi, Nazarɛtɩ tu, bɛɛ mʋ n lagɩ dɩbam tee nɩ? Nmʋ tu sɩ n cɔgɩ dɩbam dwi mʋ na? A ye nmʋ na yɩ wʋlʋ. Nmʋ yɩ Wʋ-poŋo Tu wʋlʋ Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ." 35Zezi ma kaanɩ cicirə kam o wɩ: "Cəgi sɔɔ, sɩ n nuŋi n daarɩ baarʋ wʋm." Cicirə kam na ni kʋntʋ tɩn, ka ma yigi nɔɔnʋ wʋm ka dɩ tɩga nɩ. Ka laan ma yag-o yɩ ka wʋ kɩ-o kʋlʋkʋlʋ. Kʋntʋ kɩ nɔɔna bam maama yiə nɩ mʋ. 36Kʋ ma sʋ-ba lanyɩranɩ. Ba maama ma ŋɔɔnɩ daanɩ ba wɩ: "Bɩtara kantʋ yɩ bɩtarɩ dwi dɔɔ mʋ? Nii o na maɩ o dam o tɛ dɩ ciciri sɩm, yɩ sɩ sɛ o ni yɩ sɩ viirə." 37Nɔɔna balʋ maama na zʋʋrɩ je sɩm kʋntʋ nɩ tɩn laan ma ni Zezi ŋwa. 38Zezi dɛɛn ma nuŋi Wɛ-digə kam wʋnɩ. O ma vu Simɔn-ba sɔŋɔ. O na yi da tɩn dɩ paa magɩ Simɔn tɩnkaanɩ kʋ cana. Ba ma loori Zezi sɩ o zəni kaanɩ wʋm sɩ o na yazurə. 39O ma vu o tiiri kaanɩ wʋm baŋa nɩ. O ma ta dɩ paa kam o wɩ, ka yag-o. Ka ma sɩɩnɩ ka yag-o. O laan ma zaŋɩ lɩla, yɩ o kɩ wʋdiu o pa-ba. 40Kʋ na tu kʋ yi wa-zʋʋrɩ maŋa nɩ tɩn, ba ma ja nɔɔna dɩ ba yawɩɩrʋ dwi təri təri ba ba Zezi te, sɩ o pa ba na yazurə. O ma daŋɩ o jɩa ba dɩdʋa dɩdʋa baŋa nɩ o pa ba maama na yazurə. 41Kʋlʋ na wəli da tɩn, ciciri dɩ ma nuŋi sɩ yagɩ nɔɔna zanzan sɩ ya na jɩgɩ sɩ yaara tɩn yɩra. Sɩ maa yəni sɩ kaasa sɩ wɩ: "Nmʋ yɩ Baŋa-Wɛ Bu mʋ." Sɩ na ye nɩ o sɩɩnɩ o yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, o ma kaanɩ-sɩ, sɩ sɩ yɩ taa ŋɔɔnɩ o taanɩ. 42Tɩga na pʋʋrɩ tɩtɩɩtɩ tɩn, Zezi daa ma nuŋi o vu je sɩlʋ nɔɔn-nɔɔnʋ na tərə tɩn. Tɩʋ kʋm nɔɔna bam ma zaŋɩ ba nuŋi sɩ ba beeri o je. Ba laan ma na-o yɩ ba vu o te. Ba ma kwaanɩ sɩ ba ja-o, sɩ o yɩ viiri o yagɩ-ba. 43O ma ta dɩ ba o wɩ: "A nan maŋɩ sɩ a vu a tʋlɩ tɩɩnɩ dɩdɩm dɩm mʋ, a tɔɔlɩ kwər-ywəŋə kam a brɩ-ba Wɛ na lagɩ DƖ di paarɩ tɩte nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn. Kʋ yɩ kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Wɛ tʋŋɩ-nɩ nabiinə tee nɩ." 44O laan ma tʋlɩ Zwifə bam tɩɩnɩ dɩm nɩ. O maa yəni o zʋ ba Wɛ-di sɩm sɩ o taa tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam.

will be added

X\