Luki 3

1- 2Kʋ dɛɛn na kɛ yɩ Tibɛɛrɩ yɩ lʋgʋ kʋm pa-farʋ kʋ maŋɩ dɩ bɩna fugə-yanu tɩn, mʋ Wɛ kwərə dɛɛn tu Zakari bu Zan te. Kantʋ maŋa kam nɩ Pɔnsɩ Pilatɩ mʋ yɩ Zude tɩɩnɩ dɩm gʋvɩrma tu. Erɔdɩ maa yɩ Galile tɩʋ kʋm yuutu, yɩ o zɩmbaarʋ Filipi dɩ yɩ Yituri dɩ Tɩrakoni tɩɩnɩ dɩm yuutu. Lizanɩa dɩ maa yɩ Abɩlɛnɩ tɩʋ yuutu. Kʋ daarɩ Annɩ dɩ Kayifu dɛɛn maa yɩ Wɛ kaanɩm yigə tiinə. Maŋa kam Wɛ kwərə kam na tu Zan te kʋntʋ tɩn, o wʋ kagʋa wʋnɩ mʋ. 3O ma zaŋɩ o tʋlɩ Zʋrdɛn bugə ni tɩɩnɩ dɩm maama nɩ, yɩ o tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam o brɩ nɔɔna o wɩ, ba maŋɩ sɩ ba ləni ba wʋrʋ ba yagɩ kəm-balwaarʋ, sɩ ba daarɩ ba pa o miisi-ba na wʋnɩ, sɩ Wɛ laan w'ʋ yagɩ ba lwarɩm DƖ ma cɛ-ba. 4Zan na tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam kʋntʋ tɩn, kʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ nɩnɛɛnɩ Wɛ nijoŋnu Ezayi dɛɛn na pʋpʋnɩ o tɔnɔ kʋm nɩ o ta te tɩn. Faŋa faŋa tɩn, o dɛɛn tagɩ o wɩ: "Nɔɔnʋ mʋ wʋ kagʋa wʋnɩ o tɔɔlɩ kwərə o wɩ: 'Zaŋɩ-na 'a fɔgɩ 'a kwɛ d'ɩ Yuutu wʋm cwəŋə kam, o na lagɩ o ba o tɔgɩ da tɩn. Pa-na cwe sɩlʋ o na lagɩ o da tɩn fɔgɩ sɩ yɔɔrɩ lanyɩranɩ. 5Je sɩlʋ maama na jɩgɩ gwəənu tɩn maŋɩ sɩ tɩ suuri mʋ, dɩ je sɩlʋ maama na jɩgɩ zwəənu dɩ pweeru tɩn maŋɩ sɩ tɩ guri mʋ tɩ daarɩ cwəŋə kam. Cwe sɩlʋ maama na gugwəli tɩn maŋɩ sɩ sɩ fɔgɩ sɩ yɔɔrɩ mʋ. Cwe sɩlʋ maama na ba lana tɩn maŋɩ sɩ sɩ fɔgɩ sɩ kwɛ mʋ. 6Nabiinə maama laan w'ʋ na Wɛ na w'ʋ vrɩ nɔɔna lwarɩm wʋnɩ te tɩn.' " Mʋ Ezayi na ŋɔɔnɩ Zan taanɩ faŋa faŋa te tɩn. 7Nɔɔna zanzan dɛɛn ma zaŋɩ ba vu Zan te ba pa o miisi-ba na wʋnɩ Wɛ ŋwaanɩ. Ba na tu o te kʋntʋ tɩn, o ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam nyɩ dɩ bɩsankwɩ-dwə. Wɔɔ mʋ brɩ abam sɩ 'a kwaanɩ 'a lu cam dɩlʋ Wɛ na lagɩ DƖ pa nabiinə na tɩn wʋnɩ? 8Abam nan maŋɩ sɩ 'a kɩ kənə yalʋ na w'ʋ brɩ nɩ 'a ləni 'a wʋrʋ 'a yagɩ kəm-balwaarʋ tɩn mʋ. Abam nan yɩ garɩ 'a bʋŋɩ 'a pa 'a tɩtɩ nɩ, abam na yɩ Abraham dwi tiinə tɩn, 'a daa wʋ maŋɩ sɩ 'a ləni 'a wʋrʋ. Wɛ na laga, DƖ w'ʋ wanɩ DƖ pa kandwa yantʋ ləni ya ji Abraham dwi tiinə. 9Nɔɔnʋ nan maŋɩ o jɩgɩ dooru o jɩŋa nɩ, sɩ o ta maa goni tweeru tɩm o dɩ tɩga nɩ. Tiu kʋlʋ maama na ba ləri bu-ŋʋna tɩn, o maŋɩ sɩ o go-kʋ mʋ o dɩ mini nɩ sɩ kʋ di. Mʋ Wɛ dɩ na lagɩ DƖ kɩ nɔn-balwaarʋ te tɩn." 10Zan na tagɩ kʋntʋ tɩn, nɔn-kɔgɔ kʋm ma bwe-o ba wɩ: "D'ɩ nan w'ʋ kɩ bɛɛ mʋ?" 11O ma ləri-ba o wɩ: "Abam balʋ na jɩgɩ gwaarʋ tɩle tɩle tɩn, 'a maŋɩ sɩ 'a kwe dɩdʋa mʋ 'a pa balʋ na ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ tɩn. Kʋ daarɩ, abam balʋ na jɩgɩ wʋdiiru tɩn, 'a dɩ maŋɩ sɩ 'a kwe-tɩ 'a maŋɩ 'a pa nɔɔna balʋ na ba jɩgɩ ba di tɩn." 12Lampo-joŋnə dɩ dɛɛn ma ba sɩ Zan miisi-ba na wʋnɩ. Ba ma bwe-o ba wɩ: "Karanyɩna, bɛɛ mʋ dɩbam nan w'ʋ kɩ?" 13O ma ləri-ba o wɩ: "'A wʋ maŋɩ sɩ 'a la nɔɔnʋ yuu, sɩ kʋ dwəni 'a na w'ʋ joŋ-o te tɩn." 14Pamaŋna dɩ daa ma ba ba bwe-o ba wɩ: "Dɩbam nan w'ʋ kɩ bɛɛ mʋ?" O ma ləri-ba o wɩ: "Abam wʋ maŋɩ sɩ 'a vrɩ nɔɔn-nɔɔnʋ səbu dɩ dam naa 'a ganɩ-ba 'a joŋi. Kʋ daarɩ, 'a ta'a jɩgɩ wʋpolo dɩ 'a ŋwɩɩrʋ tɩm na maŋɩ tɩ yɩ te dɩ." 15Nɔɔna dɛɛn maa jɩgɩ tɩɩna dɩ Wɛ lanyɩranɩ, yɩ ba maama ma bwɛ ba wʋnɩ sɩ ba lwarɩ Zan na yɩ wʋlʋ tɩn. Ba maa wɩ: "Wʋntʋ mʋ w'ʋ ta yɩ Krisi wʋm Wɛ na lagɩ DƖ tʋŋ-o sɩ o ba tɩn na?" 16Ba maama na bʋŋɩ kʋntʋ tɩn, Zan ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ na yɩ amʋ, a miisi abam na wʋnɩ mʋ. Kʋ daarɩ wʋlʋ na tiini o dwe amʋ tɩn lagɩ o saŋɩ amʋ kwaga o ba. A wʋ maŋɩ sɩ a bwəli o nɛ natra a pa-o. Wʋntʋ nan w'ʋ miisi abam Wɛ Joro dɩ mini wʋnɩ. 17Wʋntʋ nan ze zʋŋ-kɔgɔ mʋ sɩ o ma caarɩ o mɩna o pɛ o kɩ o tulə nɩ, sɩ o daarɩ mɩn-swaanʋ tɩm o zwɛ dɩ mini dɩlʋ na ba di dɩ dwe tɩn. Mʋ o na lagɩ o pɔɔrɩ nɔɔna daanɩ o kɩ-ba te tɩn." 18Mʋ tɩntʋ wəənu tɩm dɩ wəənu dwi təri təri mʋ Zan dɛɛn ma o brɩ nɔn-kɔgɔ kʋm Wɛ kwər-ywəŋə kam. 19O dɛɛn ma ta dɩ Erɔdɩ wʋlʋ na yɩ Galile yuutu tɩn, nɩ o kɩ kʋlʋ na wʋ maŋɩ tɩn dɩ o zɩmbaarʋ kaanɩ Erɔdɩadɩ. O daa ta ma kaan-o dɩ wo-balwaarʋ tɩlʋ maama o na maŋɩ o kɩ tɩn. 20Erɔdɩ ma ja Zan o kɩ pɩɩna digə nɩ. Kʋntʋ tɩn, o daa ta kɩ wo-balɔrɔ mʋ o wəli da. 21Nɔn-kɔgɔ kʋm dɛɛn na tu Zan te sɩ o miisi-ba na wʋnɩ tɩn, Zezi dɩ dɛɛn ma ba o te, sɩ o pa Zan miis-o dɩ. Zezi na miisi na kʋntʋ tɩn, o maa wʋra o warɩ Wɛ. 22Wɛyuu laan ma puri, yɩ Wɛ Joro kʋm tɔgɩ da kʋ tu o baŋa, yɩ kʋ nyɩ dɩ kunkwəŋə te. Kwərə laan ma ŋɔɔnɩ wɛyuu nɩ ka wɩ: "Nmʋ mʋ yɩ amʋ bu-dʋa a na soe dɩ a wʋ maama. Amʋ tiini a jɩgɩ wʋpolo dɩ nmʋ." 23Maŋa kam Zezi na puli sɩ o brɩ nɔɔna Wɛ cwəŋə kam tɩn, o dɛɛn yɩ nɩnɛɛnɩ bɩna fiintɔ mʋ te. Nɔɔna dɛɛn bʋŋɩ ba wɩ, o yɩ Zʋzɛfʋ bu mʋ. Zʋzɛfʋ ko dɛɛn mʋ yɩ Eli. 24Eli ko dɛɛn mʋ yɩ Matatɩ. Matatɩ ko dɛɛn maa yɩ Leevi. Leevi ko dɛɛn maa yɩ Meliki. Meliki ko dɛɛn maa yɩ Zanayi. Zanayi ko dɛɛn maa yɩ Zʋzɛfʋ. 25Zʋzɛfʋ ko dɛɛn maa yɩ Matatɩa. Matatɩa ko dɛɛn maa yɩ Amɔsɩ. Amɔsɩ ko dɛɛn maa yɩ Nawum. Nawum ko dɛɛn maa yɩ Esili. Esili ko dɛɛn maa yɩ Nagayi. 26Nagayi ko dɛɛn maa yɩ Maatɩ. Maatɩ ko dɛɛn maa yɩ Matatɩa. Matatɩa ko dɛɛn maa yɩ Semeyi. Semeyi ko dɛɛn maa yɩ Zozeki. Zozeki ko dɛɛn maa yɩ Zoda. 27Zoda ko dɛɛn maa yɩ Zʋanan. Zʋanan ko dɛɛn maa yɩ Risa. Risa ko dɛɛn maa yɩ Zorobabɛlɩ. Zorobabɛlɩ ko dɛɛn maa yɩ Salatɩyɛlɩ. Salatɩyɛlɩ ko dɛɛn maa yɩ Neri. 28Neri ko dɛɛn maa yɩ Meliki. Meliki ko dɛɛn maa yɩ Adi. Adi ko dɛɛn maa yɩ Kosam. Kosam ko dɛɛn maa yɩ Elimadam. Elimadam ko dɛɛn maa yɩ Eri. 29Eri ko dɛɛn maa yɩ Zozwe. Zozwe ko dɛɛn maa yɩ Elizɛɛrɩ. Elizɛɛrɩ ko dɛɛn maa yɩ Zorim. Zorim ko dɛɛn maa yɩ Matatɩ. Matatɩ ko dɛɛn maa yɩ Leevi. 30Leevi ko dɛɛn maa yɩ Simeyon. Simeyon ko dɛɛn maa yɩ Zuda. Zuda ko dɛɛn maa yɩ Zʋzɛfʋ. Zʋzɛfʋ ko dɛɛn maa yɩ Zʋnam. Zʋnam ko dɛɛn maa yɩ Eliyakɩm. 31Eliyakɩm ko dɛɛn maa yɩ Mɩlɩa. Mɩlɩa ko dɛɛn maa yɩ Mɩnna. Mɩnna ko dɛɛn maa yɩ Matata. Matata ko dɛɛn maa yɩ Natan. Natan ko dɛɛn maa yɩ Davidi. 32Davidi ko dɛɛn maa yɩ Zese. Zese ko dɛɛn maa yɩ Zʋbɛdɩ. Zʋbɛdɩ ko dɛɛn maa yɩ Bʋazɩ. Bʋazɩ ko dɛɛn maa yɩ Sala. Sala ko dɛɛn maa yɩ Naasɔn. 33Naasɔn ko dɛɛn maa yɩ Amɩnadabɩ. Amɩnadabɩ ko dɛɛn maa yɩ Adɩmɩnɩ. Adɩmɩnɩ ko dɛɛn maa yɩ Arnɩ. Arnɩ ko dɛɛn maa yɩ Esrɔm. Esrɔm ko dɛɛn maa yɩ Farɛsɩ. Farɛsɩ ko dɛɛn maa yɩ Zuda. 34Zuda ko dɛɛn maa yɩ Zakɔbɩ. Zakɔbɩ ko dɛɛn maa yɩ Yizakɩ. Yizakɩ ko dɛɛn maa yɩ Abraham. Abraham ko dɛɛn maa yɩ Tara. Tara ko dɛɛn maa yɩ Nakɔɔrɩ. 35Nakɔɔrɩ ko dɛɛn maa yɩ Seruki. Seruki ko dɛɛn maa yɩ Rago. Rago ko dɛɛn maa yɩ Falɛkɩ. Falɛkɩ ko dɛɛn maa yɩ Ebɛɛrɩ. Ebɛɛrɩ ko dɛɛn maa yɩ Sala. 36Sala ko dɛɛn maa yɩ Kayɩnam. Kayɩnam ko dɛɛn maa yɩ Arɩfasadɩ. Arɩfasadɩ ko dɛɛn maa yɩ Sɛm. Sɛm ko dɛɛn maa yɩ Nowe. Nowe ko dɛɛn maa yɩ Lamɛkɩ. 37Lamɛkɩ ko dɛɛn maa yɩ Matusala. Matusala ko dɛɛn maa yɩ Enɔkɩ. Enɔkɩ ko dɛɛn maa yɩ Zarɛdɩ. Zarɛdɩ ko dɛɛn maa yɩ Malɩlɩyɛlɩ. Malɩlɩyɛlɩ ko dɛɛn maa yɩ Kayɩnan. 38Kayɩnan ko dɛɛn maa yɩ Enɔsɩ. Enɔsɩ ko dɛɛn maa yɩ Sɛtɩ. Sɛtɩ ko dɛɛn maa yɩ Adam. Adam maa yɩ wʋlʋ Wɛ na mɔɔnɩ tɩn.

will be added

X\