Luki 22

1Kʋ dɛɛn gɛ fɩɩn sɩ Zwifə bam di ba candiə kalʋ yɩrɩ na yɩ Pakɩ tɩn. Candiə kam kʋntʋ nɩ mʋ ba yəni ba di dɩpɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ dabɩlɩ dɩ wʋnɩ tɩn. 2Kaanɩm yigə tiinə dɩ cullu karanyɩna tiinə bam ma kwaanɩ ba lagɩ cwəŋə, sɩ ba ja Zezi ba gʋ. Ba na kwarɩ fʋʋnɩ dɩ nɔɔna bam tɩn ŋwaanɩ, ba yəri ba na w'ʋ kɩ te sɩ ba ja-o. 3Sʋtaanɩ laan ma zʋ Zudasɩ Yiskarɩyo bɩcarɩ. Wʋntʋ yɩ Zezi karabiə fugə-bale bam wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ. 4O ma vu kaanɩm yigə tiinə dɩ Wɛ di-kamunu kʋm yɩrɩna yigə tiinə bam te sɩ ba banɩ ba nii, o na w'ʋ kɩ te o brɩ-ba cwəŋə sɩ ba wanɩ ba ja Zezi. 5Ba na ni kʋntʋ tɩn, ba wʋ ma poli zanzan. Ba ma di yəlo ba maŋɩ daanɩ dɩ səbu ni. 6O ma sɛ. O laan ma beeri cwəŋə sɩ o ja Zezi o kɩ ba jɩŋa nɩ, sɩ kɔgɔ kʋm yɩ zaŋɩ kʋ lwarɩ. 7Kʋ ma ba kʋ yi dɛ dɩlʋ ba na puli sɩ ba di dɩpɛ dɩlʋ na ba jɩgɩ dabɩlɩ dɩ wʋnɩ tɩn. Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ Zwifə bam yəni ba gʋɩ pibalɩ mʋ ba ma di Pakɩ candiə kam. 8Zezi ma lɩ Pɩyɛɛrɩ dɩ Zan yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "Ve-na 'a kwɛ woŋo maama 'a pa dɩbam, sɩ d'ɩ ba d'ɩ di Pakɩ candiə kam." 9Ba ma bwe-o ba wɩ: "Nmʋ lagɩ sɩ d'ɩ vu jəgə kɔɔ mʋ d'ɩ kwɛ jəgə kam?" 10O ma ləri-ba o wɩ: "Cəgi-na, 'a na ve 'a maa zʋʋrɩ tɩʋ kʋm wʋ, nɔɔnʋ wʋdoŋ w'ʋ jeeri abam o na zɩŋɩ kɔɔrʋ dɩ na. Da-na o kwaga 'a vu 'a zʋ sɔŋɔ kʋlʋ o na w'ʋ zʋ tɩn. 11'A na zʋa, sɩ 'a ta dɩ sɔŋɔ kʋm tu nɩ: 'D'ɩ karanyɩna wɩ, d'ɩ ba d'ɩ bwe d'ɩ nii, digə kalʋ o na w'ʋ jəni da dɩ o karabiə bam sɩ ba di Pakɩ candiə kam wʋdiu kʋm tɩn wʋ yən mʋ?' 12O'o brɩ abam wɛyuu digə, ka daga lanyɩranɩ, yɩ ka jɩgɩ woŋo kʋlʋ maama d'ɩ na lagɩ tɩn ka wʋnɩ. Ve-na 'a kwɛ candiə kam wəənu tɩm 'a ti, sɩ d'ɩ laan ba." 13Ba ma zaŋɩ ba vu, yɩ ba sɩɩnɩ ba na woŋo maama nɩ Zezi na maŋɩ o ta te tɩn. Ba ma kwɛ Pakɩ candiə kam wʋdiu kʋm ba ti. 14Wʋdiu dim maŋa na yi tɩn, Zezi jəni dɩ o karabiə fugə-bale bam sɩ ba di wʋdiu kʋm. 15O laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Amʋ ya tiini a lagɩ sɩ a di candiə kantʋ dɩ abam dɩ a wʋ maama, sɩ a laan daarɩ a yaarɩ. 16A nan lagɩ a ta abam sɩ, a daa b'a di candiə kantʋ, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ candiə kam kʋntʋ kuri na w'ʋ vu kʋ kweeli Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ tɩn." 17Zezi na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, o laan ma joŋi tweeru biə sana dɩ zʋŋa, yɩ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ. O ma ta dɩ ba o wɩ: "Joŋi-na tɩntʋ 'a nyɔ 'a daarɩ 'a pa daanɩ. 18A lagɩ a ta abam sɩ, kʋ na puli zɩm, a daa b'a nyɔ wo-nyɔɔrʋ tɩntʋ, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ Wɛ paarɩ dɩm na w'ʋ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn." 19Zezi laan ma kwe dɩpɛ, yɩ o kɩ Wɛ le dɩ ŋwaanɩ. O ma daarɩ o fɔ-dɩ o pa o karabiə bam yɩ o wɩ: "Amʋ yɩra yam mʋ tɩntʋ, a na lagɩ a kwe a pa abam ŋwaanɩ tɩn. Ta'a kɩ-na kʋntʋ doŋ, sɩ 'a ta'a ma guli a gulə." 20Ba na di ba ti tɩn, o daa ma kwe zʋŋa dɩ ka wo-nyɔɔrʋ o kɩ Wɛ le tɩ ŋwaanɩ o pa-ba, yɩ o wɩ: "Wo-nyɔɔrʋ tɩntʋ brɩ sɩ Wɛ goni ni-dʋʋrɩ dɩdaanɩ nabiinə amʋ jana kam ŋwaanɩ. A jana kam lagɩ ka nuŋi ka duri abam ŋwaanɩ mʋ. 21Nan nii-na, nɔɔnʋ wʋlʋ na lagɩ o yəgi-nɩ o pa nɔɔna tɩn tɔgɩ o je dɩ amʋ o di yo seeni. 22Kʋ nan fɩn mʋ sɩ amʋ Nabiin-bu wʋm tɩ, nɩ Wɛ na maŋɩ DƖ lagɩ te tɩn. Kʋ nan za yɩ lɛɛrʋ mʋ kʋ pa nɔɔnʋ wʋlʋ na w'ʋ yəgi-nɩ o pa tɩn." 23Ba na ni o na tagɩ kʋlʋ tɩn, ba ma sɩŋɩ ba bwe daanɩ ba nii, bantʋ wʋnɩ wɔɔ mʋ w'ʋ wanɩ o kɩ kʋntʋ. 24Zezi karabiə bam dɛɛn magɩ kantɔgɔ kʋ cɛ, sɩ ba nii bantʋ wʋnɩ wɔɔ mʋ yɩ kamunu o dwe ba maama. 25Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ na yɩ lʋgʋ baŋa pwa, bantʋ yəni ba te ba nɔɔna dɩ dam mʋ. Balʋ na di dam nɔɔna baŋa nɩ tɩn, nɔɔna bam daa ta yəni ba bə-ba ba wɩ 'Lanyɩran-kərə' mʋ. 26Abam nan wʋ maŋɩ sɩ 'a ta'a yɩ kʋntʋ doŋ. Wʋlʋ na yɩ nɔn-kamunu abam wʋnɩ tɩn maŋɩ sɩ o ji nɩ 'a nyaanɩ mʋ te. Wʋlʋ dɩ na yɩ abam yuutu tɩn maŋɩ sɩ o ji nɩ 'a tɩntʋŋnʋ mʋ te. 27Wʋlʋ na jəni sɩ o di wʋdiu tɩn, dɩ wʋlʋ na kwe wʋdiu kʋm o ja ba o pa-o tɩn, bantʋ wɔɔ mʋ yɩ kamunu? Kʋ daɩ wʋlʋ na jəni sɩ o di tɩn mʋ na? Kʋ nan na yɩ amʋ, a wʋ abam wʋnɩ yɩ a kɩ nɩnɛɛnɩ wʋlʋ na yɩ 'a tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ te. 28Abam nan yɩ balʋ na tɔgɩ dɩ amʋ a cam maama wʋnɩ, yɩ 'a wʋ yagɩ a tɔgɩm. 29A'a pa abam tɔgɩ 'a di paarɩ, nɩ a Ko Wɛ na pɛ sɩ a di paarɩ te tɩn. 30Kʋntʋ tɩn, 'a w'ʋ ba 'a zʋ a paarɩ dɩm wʋ, yɩ 'a tɔgɩ dɩ amʋ 'a jəni 'a di ywəəni. 'A w'ʋ ba 'a jəni paarɩ jangwaanʋ tɩm baŋa nɩ, sɩ 'a di Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə kuri fugə-bale bam taanɩ." 31Zezi laan ma ta dɩ Simɔn Pɩyɛɛrɩ o wɩ: "Simɔn, Simɔn, sʋtaanɩ sɩɩnɩ dɩ na cwəŋə sɩ dɩ maŋɩ abam dɩ nii, nɩ nɔɔnʋ na caarɩ mɩna te tɩn. 32Amʋ nan loori Wɛ a pa nmʋ, sɩ n kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ sɩ n yɩ yagɩ-nɩ. Nmʋ nan na tusi, yɩ n wʋbʋŋa na joori ya tɔgɩ amʋ, sɩ n pa n ko-biə fɔgɩ ba zɩgɩ kəŋkəŋ." 33Pɩyɛɛrɩ laan ma ta dɩd-o o wɩ: "A Yuutu, ba na lagɩ ba kɩ amʋ dɩ nmʋ pɩɩna digə nɩ, naa ba na lagɩ ba gʋ dɩbam, a ta b'a sɛ sɩ a joori nmʋ kwaga nɩ." 34Zezi ma lər-o o wɩ: "Pɩyɛɛrɩ, a lagɩ a ta nmʋ sɩ, kʋ na w'ʋ loori sɩ cɩbwɩʋ keeri zɩm tɩ-bra-pʋra nɩ tɩn, nmʋ w'ʋ fʋ kuni bɩtɔ nɩ n yəri amʋ." 35O laan ma ta dɩ ba maama o wɩ: "A daama na tʋŋɩ abam sɩ 'a tʋlɩ 'a tɔɔlɩ Wɛ kwərə kam yɩ 'a ba jɩgɩ səbiə gan-lɔgɔdɩ dɩ tampɔgɔ dɩ natra tɩn, woŋo muri abam na?" Ba ma ləri ba wɩ: "Awo, d'ɩ wʋ gɛ kʋlʋkʋlʋ." 36O ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, wʋlʋ na jɩgɩ səbiə gan-lɔgɔdɩ tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o kwe-dɩ mʋ. Wʋlʋ dɩ na jɩgɩ tampɔgɔ tɩn maŋɩ sɩ o kwe-kʋ mʋ. Wʋlʋ maama na ba jɩgɩ sʋ-lɔŋɔ tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o kwe o gɔrɔ mʋ o yəgi o ma yəgi sʋ-lɔŋɔ. 37Amʋ nan lagɩ a ta abam sɩ, kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ amʋ ŋwaanɩ tɩn maŋɩ sɩ kʋ kɩ, dɩ kʋ na wɩ: 'Ba wəl-o dɩ nɔn-balwaarʋ mʋ'. Kʋntʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ amʋ ŋwaanɩ tɩn laan w'ʋ kɩ lele." 38Zezi karabiə bam ma ta dɩd-o ba wɩ: "D'ɩ Yuutu, nii sʋ-lwaanʋ tɩle mʋ d'ɩ jɩga." O ma ləri-ba o wɩ: "Yagɩ-na sɩ kʋ maŋɩ." 39Zezi dɛɛn ma nuŋi tɩʋ kʋm wʋnɩ o vu Olivi piu kʋm seeni, nɩ o na yəni o kɩ te tɩn. O karabiə bam dɩ ma tɔg-o ba vu. 40Ba na yi jəgə kalʋ ba na maa ve tɩn, Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "'A ta'a loori Wɛ, sɩ 'a yɩ tʋ maŋɩm dɩm maŋa nɩ." 41O laan ma fɔɔrɩ ba tee nɩ o vu o zɩgɩ daa nɩ, kʋ maŋɩ nɔɔnʋ na w'ʋ dʋlɩ kandwɛ yɩ dɩ yi mɛ tɩn. O ma kuni doonə o loori Wɛ o wɩ: 42"A Ko, nmʋ na sɛ, sɩ n pa cam dɩlʋ na lagɩ dɩ ba amʋ baŋa nɩ tɩn kɛ. Nan kɩ kʋlʋ na tɔgɩ nmʋ wʋbʋŋa tɩn, sɩ yɩ kɩ amʋ wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn." 43O na loori Wɛ kʋntʋ tɩn, Wɛ malɛka ma nuŋi wɛyuu ka ba o te, yɩ ka wəl-o dɩ dam. 44O wʋ na tiini kʋ cɔgɩ zanzan tɩn ma pa o tiini o loori Wɛ dɩ o wʋ maama. O luluŋu ma ji nɩnɛɛnɩ jana te, yɩ kʋ luri tɩga nɩ. 45O na loori Wɛ o ti tɩn, o ma zaŋɩ o joori o vu o karabiə bam te. O ma na sɩ ba tigi ba dɔa wʋ-cɔgɔ kʋm ŋwaanɩ. 46O ma ta dɩ ba o wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ 'a dɔa? Zaŋɩ-na sɩ 'a ta'a loori Wɛ, sɩ 'a yɩ tʋ maŋɩm dɩm maŋa nɩ." 47Zezi ta na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, nɔn-kɔgɔ laan ma ba kʋ yi o te. Zudasɩ wʋlʋ na yɩ o karabiə fugə-bale bam wʋ dɩdʋa tɩn ma tɔgɩ ba yigə. O ma fɔɔrɩ o yi Zezi te sɩ o kukwər-o. 48Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Zudasɩ, nmʋ tu sɩ n pa ba ja amʋ Nabiin-bu wʋm, yɩ n ta lagɩ n kukwəri-nɩ mʋ na?" 49Zezi karabiə balʋ na wʋ o tee nɩ tɩn ma na kʋ na lagɩ kʋ kɩ-o te tɩn. Ba ma bwe-o ba wɩ: "D'ɩ Yuutu, d'ɩ lɩ d'ɩ sʋ-lwaanʋ tɩm d'ɩ zagɩ-ba na?" 50Ba wʋ dɩdʋa ma lɩ o sʋgʋ kʋm o ma zagɩ kaanɩm yuutu wʋm tɩntʋŋnʋ jazɩm zwɛ o go. 51Zezi na nɛ kʋntʋ tɩn, o ma ta dɩ ba o wɩ: "Yagɩ-na". O ma vu o dwe nɔɔnʋ wʋm zwɛ dɩm, yɩ dɩ je, dɩ joori dɩ yɩ dɩ ya na yɩ te tɩn. 52O ma daarɩ o ta dɩ kaanɩm yigə tiinə bam dɩ Wɛ-di-kamunu kʋm yɩrɩna bam yigə tiinə dɩ nakwa bam, ba na tu sɩ ba ja-o tɩn, o wɩ: "Abam na kwe sʋ-lwaanʋ dɩ da-lwaanʋ 'a ba sɩ 'a ja amʋ tɩn, a yɩ ŋwɩɩnʋ mʋ na? 53Dɛ maama a yəni a wʋ abam tee nɩ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, yɩ 'a wʋ jaanɩ amʋ. Kʋ nan na yɩ te tɩn, maŋa kam laan yiə sɩ 'a kɩ 'a wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn, bɛŋwaanɩ maŋa mʋ yiə sɩ lim pɛ joŋi dam." 54Ba laan ma ja Zezi, yɩ ba ja-o ba kɛ. Pɩyɛɛrɩ ma dalɩ o tɔgɩ ba kwaga o da o vu. Ba ma vu ba yi kaanɩm yuutu wʋm sɔŋɔ. 55Ba ma dwe mini ba tiŋi sɔŋɔ kʋm tɩtarɩ nɩ. Nɔɔna bam ma vu ba je ba weeri mini dɩm. Pɩyɛɛrɩ dɩ ma tɔgɩ o vu o jəni ba wʋnɩ. 56O na tɔgɩ o je mini dɩm yigə nɩ kʋntʋ tɩn, sɔŋɔ kʋm tɩntʋŋ-kana kadoŋ ma yɔɔrɩ o nii o yibiyə nɩ, yɩ o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ dɩ tɔgɩ o wʋ Zezi tee nɩ mʋ." 57Pɩyɛɛrɩ ma fʋ yɩ o wɩ: "Kaanɩ, a yər-o." 58Kʋ na kɩ fɩɩn tɩn, nɔɔnʋ wʋdoŋ dɩ daa ma na-o, yɩ o wɩ: "Nmʋ tɔgɩ n yɩ Zezi kɔgɔ kʋm nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ." Pɩyɛɛrɩ ma ləri nɔɔnʋ wʋm o wɩ: "A tɔgɩ a daɩ ba wʋ nɔɔnʋ." 59Kʋ daa na kɩ fɩɩn nɩnɛɛnɩ luu dɩdʋa tɩn, nɔɔnʋ wʋdoŋ dɩ daa ma ta o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋntʋ sɩɩnɩ o tɔgɩ dɩd-o mʋ. O dɩ yɩ Galile tu mʋ." 60Pɩyɛɛrɩ ma ləri o wɩ: "Baarʋ, a yəri n taanɩ dɩm kuri." O ta na wʋra o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, cɩbwɩʋ ma da kʋ keeri. 61D'ɩ Yuutu Zezi laan ma pipiri o yɔɔrɩ Pɩyɛɛrɩ o nii. Pɩyɛɛrɩ ma guli Zezi ya na tagɩ kʋlʋ dɩd-o o wɩ: "Kʋ na w'ʋ loori sɩ cɩbwɩʋ keeri zɩm tɩ-bra-pʋra nɩ tɩn, nmʋ w'ʋ fʋ kuni bɩtɔ nɩ n yəri amʋ." 62O na guli kʋntʋ tɩn, o laan ma nuŋi, yɩ o tiini o keeri zanzan. 63Nɔɔna balʋ dɛɛn na yɩrɩ Zezi tɩn maa y'aal-o ba mwan-o, yɩ ba kwəri ba mag-o. 64Ba ma kwe gɔrɔ ba ma kwəli o yiə, yɩ ba daarɩ ba mag-o. Ba maa wɩ: "Lwarɩ n brɩ dɩbam wʋlʋ na magɩ-m tɩn." 65Ba ta maa ŋɔɔnɩ wəənu dwi dwi ba ma cɔgɩ o yuu, yɩ ba twɩ-o zanzan. 66Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Zwifə bam nakwa kɔgɔ kʋm maama ma la daanɩ, dɩ ba kaanɩm yigə tiinə bam dɩ ba cullu karanyɩna tiinə maama. Ba laan ma pa Zezi nuŋi o vu taanɩ dɩm dim jəgə o zɩgɩ ba yigə nɩ. 67Ba ma ta dɩd-o ba wɩ: "Nmʋ na sɩɩnɩ n yɩ Krisi wʋm Wɛ na maŋɩ sɩ DƖ tʋŋɩ DƖ pa dɩbam tɩn, sɩ n ta." Zezi ma ləri-ba o wɩ: "A na tagɩ kʋntʋ a brɩ abam, 'a ta b'a sɛ a ni. 68A nan daa na bwe abam taanɩ dɩ, abam b'a sɛ sɩ 'a ləri 'a pa-nɩ. 69Kʋ na puli lele kʋntʋ, amʋ Nabiin-bu wʋm w'ʋ vu a jəni Dam-Paŋwa Tu Baŋa-Wɛ jazɩm nɩ a da a di paarɩ." 70Ba maama laan ma bwe-o ba wɩ: "Kʋntʋ tɩn, nmʋ nan sɩɩnɩ n yɩ Wɛ Bu wʋm mʋ na?" Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Mʋ abam na wɩ te tɩn." 71Ba laan ma ŋɔɔnɩ daanɩ ba wɩ: "Dɩbam tɩtɩ laan mʋ ni o kwərə kam na brɩ o tɩtɩ cɔgɩm. D'ɩ daa ba lagɩ maana tiinə sɩ ba ŋɔɔnɩ o taanɩ dɩm."

will be added

X\