Luki 21

1Zezi ta na wʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ o brɩ nɔɔna bam kʋntʋ tɩn, o ma kwəni o yuu wɛɛnɩ o nii je maama. O ma na nadunə na ve ba dɩ ba səbiə daka kalʋ na zɩgɩ da Wɛ pɛɛra ŋwaanɩ tɩn wʋnɩ. 2O daa ta ma na kadəm wʋdoŋ na tɔgɩ o wʋra, o yɩ yinigə tu mʋ. Wʋntʋ ma ja səbu dalɩ-balwa bale yɩranɩ mʋ o ja vu o dɩ daka kam wʋnɩ. 3Zezi na nɛ kʋntʋ tɩn, o ma ta o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, kadəm wʋntʋ na yɩ yinigə tu tɩn, o dɩ səbu kʋ dwəni balʋ maama na dɩ da tɩn. 4Bantʋ maama lɩ ba daarɩ mʋ. Kadəm wʋm nan yɩ yinigə tu mʋ, yɩ o kwe kʋlʋ maama o na jɩgɩ sɩ o ma yəgi o ni-wʋdiu tɩn o dɩ da." 5Nɔɔna badonnə dɛɛn ma tɛ Wɛ-di-kamunu kʋm taanɩ yɩ ba wɩ: "Nii-na kandwa yam ba na mɛ ba lɔ-ka tɩn na tiini ya lana te, yɩ ba ma pɛɛra yalʋ ba na pɛ Wɛ tɩn ba ma kɩ-ka lanyɩranɩ." Zezi ma ləri-ba o wɩ: 6"Kʋ na yɩ wəənu tɩntʋ 'a na naɩ tɩn, maŋa w'ʋ ba ba, sɩ ba dɩ tɩ maama tɩga nɩ. Kandwɛ daa b'a daŋɩ dɩdoŋ baŋa nɩ." 7Ba ma bwe-o ba wɩ: "Karanyɩna, maŋa kɔɔ mʋ kʋntʋ woŋo w'ʋ kɩ? Bɛɛ mʋ lagɩ kʋ kɩ maana kʋ brɩ dɩbam, sɩ d'ɩ lwarɩ nɩ wəənu tɩntʋ lagɩ tɩ kɩ?" 8Zezi ma ləri-ba o wɩ: "'A fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ, sɩ 'a yɩ pa nɔɔna ganɩ abam. Nɔɔna zanzan w'ʋ ba abam te dɩ amʋ yɩrɩ, ba ta dɩ abam nɩ ba dɩdʋa dɩdʋa mʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, yɩ ba'a daarɩ ba ganɩ abam ba wɩ, maŋa kam yiə. 'A nan yɩ sɛ 'a tɔgɩ bantʋ kwaga. 9'A w'ʋ ba 'a ni tigurə dɩ jara ŋwa. 'A nan yɩ pa fʋʋnɩ zʋ abam. Wəənu tɩm kʋntʋ maama maŋɩ sɩ tɩ da yigə tɩ kɩ mʋ, yɩ kʋ ta daɩ lʋgʋ tiim mɩmaŋa." 10O daa ta ma ta dɩ ba o wɩ: "Dwi w'ʋ zaŋɩ dɩ kɩ jara dɩ dwi dɩdoŋ, yɩ tɩʋ dɩ kʋ doŋ tɩʋ w'ʋ zaŋɩ tɩ magɩ jara. 11Tɩga ma w'ʋ sisiŋi zanzan. Kana dɩ w'ʋ ba ka taa wʋ je sɩdonnə nɩ, yɩ yawɩ-loŋnu dɩ w'ʋ cɔgɩ nɔɔna zanzan. Wɛ w'ʋ pa wo-kɩnkagɩla yalʋ na brɩ DƖ dam tɩn taa kɩ wɛyuu nɩ, yɩ fʋʋnɩ w'ʋ ja nɔɔna ya ŋwaanɩ. 12Kʋ na w'ʋ loori wəənu tɩntʋ kəm tɩn, nɔɔna w'ʋ ja abam dam ba pa 'a na yaara. Ba'a ja abam ba vu ba saŋɩ ba Wɛ-di sɩm nakwa tee nɩ, yɩ ba kɩ abam pɩɩna digə nɩ. Ba'a ja abam ba pa 'a zɩgɩ pwa dɩ dɩdɛɛra yigə nɩ, abam na tɔgɩ amʋ tɩn ŋwaanɩ. 13Kʋ nan w'ʋ pa 'a na pwələ sɩ 'a brɩ-ba Wɛ cɩga kam. 14Ta'a ye-na kʋntʋ ni nɩ, sɩ 'a pa 'a bɩcara kɩ dam. 'A yɩ ta'a kɩ liə, dɩ 'a na w'ʋ ləri-ba tɩte sɩ 'a ma vrɩ 'a tɩtɩ tɩn. 15Bɛŋwaanɩ amʋ w'ʋ pa abam wʋbʋŋ-ŋʋna dɩ 'a ni-taanɩ, kʋ'ʋ pa 'a dʋna b'a wanɩ ba twanɩ dɩ 'a na w'ʋ ta kʋlʋ tɩn. 16Abam tɩtɩ kwə dɩ 'a niinə, dɩ 'a cʋrrʋ dɩ 'a cilonnə w'ʋ ja abam ba kɩ dɩdɛɛra jɩŋa nɩ, yɩ ba'a gʋ abam badonnə. 17Nɔɔna maama w'ʋ ta culi abam 'a na yɩ a nɔɔna tɩn ŋwaanɩ. 18Ba'a kɩ abam kʋntʋ, yɩ Wɛ ta w'ʋ ta nii 'a baŋa nɩ, yɩ 'a b'a lagɩ 'a yuuywe sɩm dɩdʋa tɩtɩ dɩ 'a ga. 19Abam nan na kwaanɩ 'a kɩ pu-dɩa 'a zɩgɩ kəŋkəŋ, 'a w'ʋ na ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 20Abam nan w'ʋ ba 'a na pamaŋna na gilimi Zeruzalɛm tɩʋ kʋm maama ba pu. 'A na nɛ kʋntʋ, 'a laan w'ʋ lwarɩ nɩ maŋa kam yiə sɩ ba cɔgɩ-kʋ. 21Maŋa kam kʋntʋ nɩ, abam balʋ na zʋʋrɩ Zude nɩ tɩn maŋɩ sɩ 'a kɩ lɩla 'a nuŋi 'a duri 'a beeri pweeru je 'a səgi da. Balʋ na wʋ tɩʋ kʋm wʋnɩ tɩn maŋɩ sɩ 'a nuŋi lɩla. Balʋ dɩ na wʋ ba karɩ nɩ tɩn daa yɩ ve 'a zʋ tɩʋ kʋm wʋ. 22Bɛŋwaanɩ maŋa kantʋ nɩ mʋ yaara maŋɩ sɩ ya ba, Wɛ na w'ʋ vaŋɩ nɔɔna zwa tɩn ŋwaanɩ, sɩ kʋlʋ maama na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn laan kɩ. 23Kantʋ maŋa kam nɩ kʋ'ʋ tiini kʋ taa yɩ lɛɛrʋ dɩ kaana balʋ na jɩgɩ pwi tɩn, dɩ balʋ na jɩgɩ biə yɩ ba ŋɔgɩ yɩlɩ tɩn. Yaara zanzan w'ʋ ba tɩʋ kʋntʋ dɩ kʋ nɔɔna maama baŋa nɩ, yɩ Baŋa-Wɛ w'ʋ kwe DƖ bam ba yɩra nɩ. 24Ba ma w'ʋ gʋ ba badonnə dɩ sʋ-zɔɔrʋ, yɩ ba daarɩ ba ja ba badonnə ba vɔ ba ja vu gambɛɛm dwi tiinə maama tɩtarɩ nɩ. Dwi-gɛ tiinə laan w'ʋ ba zʋ Zeruzalɛm tɩʋ kʋm wʋ ba karɩ ba nɔnɩ kʋ wəənu ba cɔga taan, sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kalʋ Wɛ na pɛ-ba tɩn tiim. 25Maŋa w'ʋ ba sɩ Wɛ pa wo-kɩnkagɩla yalʋ na brɩ DƖ dam tɩn taa kɩ wɩa wʋnɩ dɩ cana dɩ calɩcwɩ sɩm wʋnɩ. Liə w'ʋ ja lʋgʋ baŋa dwi tiinə maama, yɩ ba wʋbʋŋa vugimi dɩ nɩnɩʋ kʋm na bam na pɔgɩla dɩ sɔɔ zanzan tɩn ŋwaanɩ. 26Fʋʋnɩ zanzan w'ʋ pa nɔɔna wʋbʋŋa je ba na bʋŋɩ woŋo kʋlʋ na bɩɩnɩ lʋgʋ baŋa tɩn, bɛŋwaanɩ wɛyuu w'ʋ sisiŋi kʋ pa wəənu tɩlʋ na wʋ wɛyuu nɩ tɩn maama vugimi daanɩ. 27Maŋa kam kʋntʋ nɩ nɔɔna w'ʋ na Nabiin-bu wʋm na maa bɩɩnɩ lʋgʋ baŋa. O'o ta wʋ kunkwəənu wʋnɩ o bɩɩnɩ dɩ dam, yɩ Wɛ paarɩ-zulə wʋ o tee nɩ zanzan. 28'A na nɛ sɩ wəənu tɩm kʋntʋ puli tɩ kɩa, sɩ 'a zaŋɩ 'a zɩgɩ lanyɩranɩ 'a kwəni 'a yum wɛɛnɩ, bɛŋwaanɩ maŋa kam twɛ sɩ Wɛ vrɩ abam DƖ yagɩ." 29Zezi laan ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ-ba o wɩ: "Maanɩ-na 'a nii kapʋrʋ dɩ tweeru maama na yɩ te tɩn. 30'A na nɛ nɩ tweeru wʋra tɩ kwi vɔɔrʋ, abam waɩ 'a lwarɩ nɩ kʋ twɛ yadɛ. 31Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ 'a na nɛ wəənu tɩlʋ a na tagɩ a brɩ abam tɩn na wʋra tɩ kɩa, sɩ 'a lwarɩ nɩ maŋa kam laan twɛ sɩ Wɛ paarɩ dɩm lagɩ dɩ ba nɔɔna tɩtarɩ nɩ. 32A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, wəənu tɩntʋ maama w'ʋ ba wʋra tɩ kɩa, yɩ zɩm nɔɔna bam ta wʋ tɩgɩ ba ti. 33Wɛyuu dɩ tɩga w'ʋ ba tɩ kɛ, yɩ amʋ taanɩ dɩm b'a kɛ maŋa dɩ maŋa. 34'A ta'a fɔgɩ 'a cʋ 'a tɩtɩ, sɩ 'a yɩ ta'a bʋŋɩ wʋdi-fwaarʋ dim naa sa-nyɔgɔ wʋbʋŋa, naa 'a ta'a jɩgɩ liə dɩ 'a ŋwɩa wəənu. 'A na jɩgɩ wʋbʋŋa yantʋ doŋ, dɛ dɩlʋ amʋ Nabiin-bu wʋm na w'ʋ ba tɩn waɩ dɩ tui bɩdwɩ baŋa nɩ dɩ darɩ abam, 35nɩ cɩkʋ na jaanɩ varɩm te tɩn. Bɛŋwaanɩ dɛ dɩm kʋntʋ w'ʋ ba li nɔɔnʋ wʋlʋ maama na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn. 36Kʋntʋ tɩn, 'a ta'a yɩrɩ 'a tɩtɩ maŋa maama, sɩ 'a ta'a loori Wɛ sɩ DƖ pa abam dam, sɩ 'a wanɩ 'a nuŋi yaara yalʋ maama na lagɩ ya ba tɩn wʋnɩ, sɩ 'a daarɩ 'a vu 'a zɩgɩ amʋ Nabiin-bu wʋm yigə nɩ." 37Zezi dɛɛn yəni o wʋ Wɛ di-kamunu kʋm wʋnɩ dɛ maama o brɩ nɔɔna Wɛ taanɩ dɩm. Tɩga na yəni ka yi, o yəni o nuŋi tɩʋ kʋm wʋ o vu Olivi piu kʋm seeni o pəni da. 38Kʋ daarɩ tɩga na yəni ka pʋʋrɩ, nɔɔna bam maama yəni ba zaŋɩ lɩla ba ve Wɛ di-kamunu kʋm, sɩ ba taa cəgi o taanɩ dɩm.

will be added

X\