Luki 20

1Dɛ dɩdwɩ mʋ Zezi dɛɛn wʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, o tɔɔlɩ Wɛ kwər-ywəŋə kam o brɩ nɔɔna. Zwifə bam kaanɩm yigə tiinə dɩ cullu karanyɩna tiinə bam dɩ ba tɩʋ kʋm nakwa bam ma vu ba yi o te. 2Ba ma ta dɩd-o ba wɩ: "Ta n brɩ dɩbam, wɔɔ dam mʋ n ma n kɩ wəənu tɩlʋ maama n na kɩ tɩn? Wɔɔ mʋ pɛ nmʋ ni, sɩ n ta n kɩ kʋntʋ?" 3O ma ləri-ba o wɩ: "A dɩ jɩgɩ bwiə a lagɩ a bwe abam, sɩ 'a ləri-ya 'a pa-nɩ. 4Zan na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn, kʋ yɩ Wɛ mʋ pɛ-o cwəŋə naa nabiinə mʋ?" 5O na bwe-ba kʋntʋ tɩn, ba maa wʋra ba bwɛ daanɩ sɩ ba nii, ba na w'ʋ lər-o te tɩn. Ba laan ma wɩ: "Dɩbam na ləri d'ɩ wɩ, kʋ yɩ Wɛ mʋ, o laan w'ʋ bwe dɩbam nɩ, bɛɛ mʋ yɩ d'ɩ nan wʋ sɛ Zan taanɩ dɩm? 6D'ɩ nan na wɩ, kʋ yɩ nabiinə mʋ pɛ-o cwəŋə, nɔɔna bam maama w'ʋ dʋlɩ dɩbam dɩ kandwa mʋ ba gʋ, bɛŋwaanɩ ba maama paɩ sɩ Zan yɩ Wɛ nijoŋnu mʋ." 7Kʋntʋ ŋwaanɩ ba ma ləri Zezi ba wɩ, ba yəri wʋlʋ na pɛ Zan cwəŋə tɩn. 8Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ na yɩ kʋntʋ, amʋ dɩ b'a sɛ sɩ a ta wʋlʋ na pɛ amʋ ni sɩ a taa tʋŋɩ tɩn." 9Zezi ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ nɔɔna bam o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋdoŋ mʋ wʋra. O ma zaŋɩ o cɩ gaarɩ, yɩ o daarɩ o jəri tweeru tɩlʋ yɩrɩ na yɩ vinyə tɩn dɩ wʋnɩ. O laan ma kwe nɔɔna o yagɩ da sɩ ba taa tʋŋa, yɩ o daarɩ o beeri o vu tɩʋ kʋdoŋ o daanɩ da. 10Tweeru tɩm biə gwərim maŋa ma yi. O ma tʋŋɩ o tɩntʋŋnʋ sɩ o vu nɔɔna balʋ na nii o gaarɩ dɩm baŋa nɩ tɩn te, sɩ ba cɛ o təri ba pa-o. Tɩntʋŋnʋ wʋm na yi ba te tɩn, ba ma mag-o. Ba daarɩ ba pa o viiri dɩ jɩ-kʋrɩ. 11Nɔɔnʋ wʋm daa ma tʋŋɩ o tɩntʋŋnʋ wʋdoŋ. Ba ma magɩ wʋntʋ dɩ, yɩ ba twɩ-o zanzan. Ba ma pa o dɩ viiri dɩ jɩ-kʋrɩ. 12O daa ma tʋŋɩ tɩntʋŋnʋ wʋdoŋ o kɩ kuni bɩtɔ. Ba ma ja wʋntʋ dɩ ba magɩ o yɩra ba kaarɩ, yɩ ba zəl-o gaarɩ dɩm wʋnɩ. 13Gaarɩ dɩm tu wʋm laan ma bʋŋɩ o wɩ: 'A nan w'ʋ kɩ ta mʋ? Amʋ na w'ʋ kɩ te tɩn, a'a tʋŋɩ a tɩtɩ bu wʋlʋ a na so-o tɩn mʋ. Kʋ ba dwe, ba'a ta kwarɩ wʋntʋ.' 14Nɔɔna bam na nɛ-o tɩn, ba ma bwɛ daanɩ ba wɩ: 'Mʋ gaarɩ dɩm tu bu. Wʋntʋ mʋ lagɩ o ba o taa te o ko wʋm wəənu tɩm. Pa-na d'ɩ gʋ-o, sɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ ta'a te o wəənu tɩm.' 15Ba laan ma vaŋ-o ba ja nuŋi gaarɩ dɩm wʋnɩ, yɩ ba mag-o ba gʋ." Zezi laan ma bwe-ba o wɩ: "Gaarɩ dɩm tu laan w'ʋ kɩ nɔɔna bam kʋntʋ ta mʋ? 16O maŋɩ sɩ o ba o gʋ-ba mʋ, sɩ o daarɩ gaarɩ dɩm o pa nɔɔna badonnə sɩ ba taa niə." Nɔɔna bam na ni kʋntʋ tɩn, ba ma ta ba wɩ: "Wɛ pa kʋ yɩ kɩ kʋntʋ!" 17Zezi ma nii ba seeni yɩ o wɩ: "Kʋ na daɩ kʋntʋ, bɛɛ mʋ yɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ: 'Kandwɛ dɩlʋ lwara na vɩn tɩn laan mʋ joori dɩ ba dɩ ji kandwɛ dɩlʋ na paɩ sɔŋɔ kʋm dana tɩn'? 18Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tʋ kandwɛ dɩntʋ baŋa nɩ tɩn w'ʋ cɩcʋgɩ o tɩtɩ mʋ. Kʋ daarɩ, wʋlʋ maama kandwɛ dɩm na tʋ o baŋa nɩ tɩn, dɩ w'ʋ mɩɩrɩ kʋntʋ tu mʋ." 19Zezi na tagɩ wəənu tɩm kʋntʋ tɩn, Zwifə kaanɩm yigə tiinə dɩ cullu karanyɩna tiinə ma lwarɩ sɩ o maŋɩ mɩmaŋɩ dɩm bam ŋwaanɩ mʋ. Kʋntʋ tɩn, ba ma kwaanɩ ba lagɩ cwəŋə sɩ ba ja-o lɩla. Ba maa warɩ, ba na kwarɩ fʋʋnɩ dɩ nɔɔna bam tɩn ŋwaanɩ. 20Zwifə yigə tiinə bam dɛɛn ma yɩrɩ Zezi, sɩ ba daa ta nii o na w'ʋ ta kʋlʋ tɩn. Ba ma lagɩ cwəŋə sɩ ba brɩ nɩ o dwəgə, sɩ ba wanɩ ba ja-o, sɩ ba daarɩ ba kɩ-o gʋvɩrma tu wʋm jɩŋa nɩ sɩ o di o sarɩya. Ba ma lɩ nɔɔna sɩ ba vu Zezi te nɩnɛɛnɩ ba yɩ nɔn-ŋʋna mʋ te, sɩ ba laan kwaanɩ ba ja-o dɩ o taanɩ dɩm. 21Bantʋ ma vu Zezi te ba bwe-o ba wɩ: "Karanyɩna, d'ɩ ye nɩ taanɩ dɩlʋ nmʋ na yəni n tɛ n brɩ nɔɔna tɩn yɩ cɩga mʋ. Nmʋ ba pɔɔrɩ nɔɔna daanɩ dɩ n na kɩ-ba te tɩn. Nmʋ nan yəni n brɩ nɔɔna Wɛ cwəŋə cɩga mʋ. 22D'ɩ lagɩ d'ɩ bwe d'ɩ nii, dɩbam cullu pɛ ni sɩ d'ɩ ŋwɩ lampoo d'ɩ pa lʋgʋ kʋm pa-farʋ wʋm na?" 23Zezi ma lwarɩ ba na kɩ ba swan yam dɩd-o te tɩn, o ma ta dɩ ba o wɩ: 24"Kwe-na səbu dalɩ 'a brɩ-nɩ. Dɩ jɩgɩ wɔɔ nyɩnyʋgʋ dɩ o yɩrɩ mʋ dɩ baŋa nɩ?" Ba ma lər-o ba wɩ: "Kʋ yɩ pa-farʋ wʋm mʋ." 25O laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ lamma. 'A nan ta'a ŋwɩ kʋlʋ na yɩ pa-farʋ wʋm nyɩm tɩn 'a pa-o, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a paɩ Wɛ kʋlʋ dɩ na yɩ DƖ nyɩm tɩn." 26Zezi na tagɩ kʋntʋ dɩ ba tɩn, ba maa warɩ ba ja-o nɔɔna bam maama yigə nɩ dɩ o na tagɩ kʋlʋ tɩn. O na ləri-ba te tɩn sʋ-ba zanzan yɩ ba cɩm. 27Sadusɩan tiinə badonnə dɛɛn ma zaŋɩ ba vu Zezi te. Bantʋ zaasɩm mʋ brɩ sɩ, nɔɔnʋ na tɩga, o daa b'a joori o bi. 28Ba ma vu ba bwe-o ba wɩ: "Karanyɩna, Moyisi dɛɛn na pʋpʋnɩ kʋlʋ o tiŋi o pa dɩbam tɩn, o brɩ sɩ, nɔɔnʋ nu-bu na tɩga yɩ o daarɩ kaanɩ, yɩ ba na wʋ lʋgɩ biə, tʋ wʋm cʋrʋ mʋ maŋɩ sɩ o di kaanɩ wʋm sɩ ba wanɩ ba lʋ biə o nu-bu wʋlʋ na tɩgɩ tɩn ŋwaanɩ. 29Kʋntʋ tɩn, nu-biə barpɛ mʋ ya wʋra. Ba dɩdʋa ma di kaanɩ yɩ o tɩ o daar-o, yɩ ba ba jɩgɩ biə daanɩ. 30Wʋlʋ na saŋɩ tɩn ma di kadəm wʋm. 31O dɩ ma tɩ o daar-o. Batɔ-tu wʋm dɩ daa ma di-o. Kʋ ma kɩ ba maama kʋntʋ doŋ. Ba maama barpɛ ma tɩ, yɩ ba wʋ lʋgɩ bu dɩ kaanɩ wʋm. 32Ba maama na tɩgɩ tɩn, kaanɩ wʋm dɩ laan ma tɩ. 33Kʋntʋ tɩn, ba maama barpɛ na di kaanɩ wʋm tɩn, ba laan na tu ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ, bantʋ wɔɔ mʋ w'ʋ ta te kaanɩ wʋm?" 34Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Kʋ na yɩ zɩm lʋgʋ baŋa nɔn-biə mʋ, baara di kaana yɩ kaana dɩ zʋʋrɩ banna. 35Kʋ daarɩ, nɔɔna balʋ Wɛ na nii nɩ ba maŋɩ sɩ ba bi ba yagɩ tʋʋnɩ sɩ ba laan taa zʋʋrɩ DƖ lʋ-dʋŋʋ kʋm nɩ tɩn, bantʋ b'a di kaana, yɩ kaana dɩ daa b'a zʋ banna. 36Ba daa b'a wanɩ ba tɩ, ba na w'ʋ ta nyɩ dɩ Wɛ malɛsɩ sɩm tɩn ŋwaanɩ. Ba yɩ Wɛ tɩtɩ biə mʋ, dɩ ba na bi ba yagɩ tʋʋnɩ tɩn. 37Kʋ nan na yɩ twa biim, Moyisi maŋɩ o brɩ nɩ nɔɔna w'ʋ sɩɩnɩ ba bi. O dɛɛn pʋpʋnɩ maŋa kalʋ Wɛ na brɩ DƖ tɩtɩ dɩd-o sabarɩ puŋu kʋm wʋnɩ yɩ DƖ ta kʋlʋ tɩn. Moyisi ma brɩ sɩ Yuutu Baŋa-Wɛ yɩ Abraham Wɛ, dɩ Yizakɩ Wɛ, dɩ Zakɔbɩ Wɛ mʋ. 38Kʋ brɩ sɩ bantʋ daa ta jɩgɩ ŋwɩa mʋ Wɛ tee nɩ, bɛŋwaanɩ Baŋa-Wɛ yɩ naŋʋna Wɛ mʋ, sɩ DƖ daɩ twa Wɛ. Wɛ yibiyə nɩ, nɔɔna maama jɩgɩ ŋwɩa, dɩ balʋ na tɩgɩ tɩn dɩ." 39Wɛ cullu karanyɩna tiinə badonnə na ni kʋntʋ tɩn, ba ma ləri ba wɩ: "Karanyɩna, n tagɩ cɩga." 40Ba dɛɛn ma kwarɩ sɩ ba daa bwe-o taanɩ. 41Zezi laan ma ta dɩ ba o wɩ: "Nɔɔna yəni ba wɩ, sɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn yɩ Pɛ Davidi dwi tu mʋ. Kʋ nan w'ʋ wanɩ kʋ taa yɩ kʋntʋ na? 42Davidi tɩtɩ nan pʋpʋnɩ Wɛ ləŋ-ŋwɩ tɔnɔ kʋm wʋnɩ o wɩ: 'Yuutu Baŋa-Wɛ tagɩ dɩ a Yuutu DƖ wɩ: Ba n jəni a jazɩm nɩ, 43sɩ a'a kɩ nmʋ dʋna maama n nɛ kuri nɩ sɩ n nɔ-ba nɩ tɩga te.' 44Kʋntʋ tɩn, Davidi tɩtɩ na sɩɩnɩ o bəŋi Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn nɩ o Yuutu tɩn, kʋ'ʋ kɩ ta mʋ sɩ o daa joori o taa yɩ Davidi naa?" 45Nɔn-kɔgɔ kʋm maama ta na wʋra kʋ cəgi o taanɩ dɩm kʋntʋ tɩn, o ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: 46"Ta'a yɩrɩ-na 'a tɩtɩ dɩ cullu karanyɩna tiinə bam. Bantʋ soe sɩ ba taa zʋʋrɩ gwar-dɩdwaarʋ ba beerə, sɩ nɔɔna taa nii-ba. Ba na ve yaga, ba soe sɩ nɔɔna maama taa tui ba zuli-ba. Ba na yəni ba zʋ ba Wɛ-di sɩm, ba ta lagɩ je-kamunnu mʋ sɩ ba taa je yigə nɩ. Ba na ve nɔɔnʋ sɔŋɔ sɩ ba di candiə, kʋ yɩ je-ŋʋŋa je mʋ ba lagɩ sɩ ba taa je da. 47Ba nan yəni ba ganɩ kadənə ba joŋi kʋlʋ maama ba na jɩgɩ tɩn. Ba kwəri ba kɩ Wɛ-lor-dɩdwaarʋ, sɩ kʋ taa nyɩ nɩ ba yɩ nɔn-ŋʋna mʋ te. Wɛ w'ʋ tiini DƖ pa bantʋ na cam kʋ ja gaalɩ."

will be added

X\