Luki 2

1Maŋa kam kʋntʋ nɩ lʋgʋ kʋm pa-farʋ wʋlʋ yɩrɩ na yɩ Ogusi tɩn dɛɛn ma pa ni, sɩ ba ga o tɩʋ kʋm maama nɔn-biə bam sɩ o lwarɩ ba ni. 2Garɩm dɩntʋ maa yɩ pulim garɩm, yɩ dɩ kɩ maŋa kalʋ Kwirini dɩ dɛɛn na yɩ Siiri tɩɩnɩ dɩm yuutu tɩn. 3Garɩm dɩm maŋa na yi tɩn, nɔɔnʋ maama ma vu o tɩtɩ tɩʋ sɩ ba ga-o. 4Zʋzɛfʋ dɩ dɛɛn ma zaŋɩ o nuŋi Nazarɛtɩ kʋ na yɩ Galile tɩʋ tɩn. O ma vu Zude tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Betelɩhɛm, ba na lʋgɩ faŋa faŋa Pɛ Davidi mɛ tɩn. O dɛɛn ve daanɩ, o na yɩ Davidi dwi tu tɩn ŋwaanɩ mʋ. 5Mari wʋlʋ ba na sɛ sɩ o taa yɩ Zʋzɛfʋ kaanɩ tɩn dɩ ma tɔgɩ dɩd-o o vu sɩ ba ga-ba. O dɛɛn jɩgɩ pugə mʋ. 6Ba na wʋ Betelɩhɛm nɩ kʋntʋ tɩn, kʋ ma yi sɩ o lʋ bu wʋm. 7O ma lʋ bəkərə. Mʋ o dayigə bu. O ma kwe bu wʋm o ma gwaarʋ o kukwər-o o tiŋi vara wʋdiu dim jəgə nɩ. Ba dɛɛn tigi vara digə nɩ mʋ, bɛŋwaanɩ vərə mʋ su tɩʋ kʋm maama, yɩ ba wʋ nɛ digə sɩ ba zʋ. 8Nayɩra dɩ dɛɛn mʋ wʋ je sɩm kʋntʋ nɩ, gaa kʋm wʋnɩ, ba yɩrɩ ba vara tɩtɩɩ nɩ. 9Baŋa-Wɛ malɛka ma nuŋi ba yigə nɩ, yɩ Wɛ zəŋi DƖ paarɩ-zulə yam pooni ba baŋa nɩ, yɩ dɩ nyɩɩnɩ dɩ gilimi-ba. Fʋʋnɩ ma tiini dɩ zʋ-ba zanzan. 10Malɛka kam laan ma ta dɩ ba ka wɩ: "'A yɩ ta'a kwarɩ fʋʋnɩ. Kʋ yɩ wʋpolo taanɩ mʋ a tu sɩ a ta a brɩ abam, yɩ dɩ lagɩ dɩ pa nɔɔna maama wʋ mʋ poli zanzan. 11Bɛŋwaanɩ zɩm dɛ dɩm nɩ ba lʋgɩ abam Vɩrnʋ wʋm Davidi tɩʋ Betelɩhɛm nɩ. Wʋntʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn mʋ. Wʋm mʋ yɩ abam Yuutu. 12'A na ve 'a nii, 'a w'ʋ na bu-sɩsɩŋa ba na kukwəri dɩ gwaarʋ ba tiŋi vara wʋdiu dim jəgə nɩ. Mʋ kʋlʋ na w'ʋ brɩ abam nɩ kʋ yɩ cɩga mʋ a taga." 13Malɛka kam na tagɩ kʋntʋ tɩn, Wɛ malɛsɩ kɔgɔ zanzan ma da sɩ nuŋi sɩ wəli dɩ ka. Sɩ maama ma tee Wɛ sɩ wɩ: 14"Wɛ maŋɩ dɩ zulə wɛyuu nɩ. Kʋ daarɩ tɩga baŋa nɩ, balʋ na tigi Wɛ bɩcarɩ nɩ tɩn w'ʋ ta zʋʋrɩ lanyɩranɩ dɩ wʋ-zuru." 15Malɛsɩ sɩm laan ma joori Wɛ-sɔŋɔ. Sɩ na kɛ tɩn, nayɩra bam ma ta daanɩ ba wɩ: "Ba-na d'ɩ vu Betelɩhɛm d'ɩ nii kʋlʋ na kɩ da yɩ Wɛ pa d'ɩ lwarɩ tɩn." 16Ba ma zaŋɩ lɩla ba kɛ tɩʋ kʋm wʋ. Ba ma vu ba na Mari dɩdaanɩ Zʋzɛfʋ. Ba ma na bu wʋm na tigi vara wʋdiu dim jəgə nɩ. 17Ba na nɛ-o kʋntʋ tɩn, ba laan ma ta malɛka kam na maŋɩ ka ta bu wʋm taanɩ te tɩn. 18Balʋ maama na ni nayɩra bam na tagɩ kʋlʋ tɩn, kʋ ma sʋ-ba. 19Mari dɩ na ni wəənu tɩlʋ na kɩ tɩn, o maa bʋŋɩ-tɩ o wʋ nɩ. 20Nayɩra bam ma joori ba viiri yɩ ba zuli Wɛ, yɩ ba tee-DƖ dɩ kʋlʋ ba na ni yɩ ba ta kwəri ba na tɩn. Kʋ dɛɛn sɩɩnɩ kʋ kɩ nɩnɛɛnɩ malɛka kam na tagɩ ka brɩ-ba te tɩn. 21Bu wʋm na yi da nana tɩn, ba ma pa sɩ ba go-o, nɩ Moyisi cullu tɩm na brɩ sɩ ba taa goni ba bəkəri te tɩn. Ba ma pa o yɩrɩ ba wɩ Zezi. Mʋ yɩrɩ dɩlʋ malɛka kam na maŋɩ ka pa-o, yɩ ba ta wʋ jaanɩ o pugə tɩn. 22Maŋa kam laan ma yi sɩ Mari zarɩ o digiru tɩm sɩ o kwɛ o tɩtɩ dɩ Wɛ, sɩ kʋ tɔgɩ Wɛ cullu tɩlʋ DƖ na kɩ Moyisi jɩŋa nɩ na brɩ te tɩn. Zʋzɛfʋ dɩ Mari ma zaŋɩ ba ja bu wʋm ba vu Zeruzalɛm, sɩ ba vu ba zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ, sɩ ba pa-o ba Yuutu Baŋa-Wɛ. 23Ba kɩ kʋntʋ, bɛŋwaanɩ Wɛ ni dɩm na brɩ te tɩn mʋ kʋntʋ: "Bəkərə kalʋ maama na yɩ o nu dayigə bu tɩn maŋɩ sɩ o taa yɩ Baŋa-Wɛ nyɩm mʋ." 24Ba ma vu sɩ ba kaanɩ Baŋa-Wɛ, nɩ DƖ ni dɩm na brɩ te tɩn. Ba maŋɩ sɩ ba kwe kunkwənə bale mʋ ba ma kaanɩ-DƖ, naa kunkwən-puli sɩle ba ma kaanɩ-DƖ. 25Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɛɛn maa zʋʋrɩ Zeruzalɛm tɩʋ kʋm wʋnɩ, o yɩrɩ mʋ Simeyon. O yɩ nɔn-ŋʋm mʋ, yɩ o kwarɩ Wɛ lanyɩranɩ. O maa yɔɔrɩ o cəgi dɛ dɩm Wɛ na w'ʋ ba DƖ joŋi Yisɩrayɛlɩ dwi tiinə bam tɩn. Wɛ Joro kʋm maa wʋ o tee nɩ. 26Kʋ dɛɛn ya pɛ o lwarɩ sɩ o b'a tɩ, yɩ o'o na Krisi wʋm d'ɩ Yuutu Baŋa-Wɛ na lagɩ DƖ tʋŋɩ tɩn. 27Wɛ Joro kʋm dɛɛn ma pa Simeyon zaŋɩ o vu o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ. O na wʋra kʋntʋ tɩn, Zezi nu dɩ o ko ma ja-o ba vu ba zʋ, sɩ ba kɩ kʋlʋ Wɛ ni dɩm na brɩ sɩ ba kɩ o ŋwaanɩ tɩn. 28Ba na jaanɩ bu wʋm ba vu ba zʋ kʋntʋ tɩn, Simeyon ma vu o kwe-o o ziə, yɩ o daarɩ o zuli Wɛ o wɩ: 29"A Yuutu Baŋa-Wɛ, lele kʋntʋ a nɛ kʋlʋ nmʋ dɛɛn na tagɩ nɩ a'a na tɩn. A laan jɩgɩ wʋ-zuru. Kʋntʋ ŋwaanɩ nmʋ laan waɩ n paɩ amʋ na yɩ nmʋ tɩntʋŋnʋ tɩn na cwəŋə, sɩ a yagɩ lʋgʋ baŋa sɩ a ba nmʋ te. 30Amʋ yi nɛ Vɩrnʋ wʋm nmʋ na tʋŋɩ sɩ o vrɩ nɔɔna lwarɩm wʋnɩ tɩn. 31Nabiinə maama lʋgʋ baŋa nɩ w'ʋ lwarɩ nmʋ vrɩm dɩm na yɩ te tɩn. 32Kʋ'ʋ ta nyɩ nɩ wɩa pooni mʋ te, sɩ kʋ pa dwi maama lwarɩ nmʋ cwəŋə kam. Kʋ'ʋ pa nmʋ tɩtɩ nɔɔna Yisɩrayɛlɩ dwi dɩm na zulə." 33Simeyon na tagɩ bu wʋm taanɩ kʋntʋ tɩn, o nu dɩ o ko maa yɩ yəəu dɩ o taanɩ dɩm. 34Simeyon daa ta ma ta dɩ ba o wɩ, Wɛ w'ʋ kɩ-ba lanyɩranɩ. O ma daarɩ o ta dɩ bu wʋm nu Mari o wɩ: "Nii, Wɛ sɩɩnɩ DƖ tʋŋɩ bu wʋm sɩ o ba o pa Yisɩrayɛlɩ tiinə zanzan mʋ tʋ tɩga nɩ, ba na tusi tɩn ŋwaanɩ. O nan daa ta w'ʋ pa ba zanzan zaŋɩ wɛɛnɩ. Wɛ w'ʋ pa o brɩ nɔɔna cɩga, yɩ ba zanzan ta w'ʋ vɩ-o. 35Mʋ kʋ kuri nɔɔna zanzan wʋbʋŋa ya na səgi tɩn w'ʋ ba ya lwarɩ jaja. Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ nmʋ tɩtɩ, n wʋ w'ʋ di nɩ sʋ-zɔɔ na zɔgɩ nɔɔnʋ bɩcɔŋɔ nɩ te tɩn." 36- 37Kaanɩ wʋdoŋ dɩ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Annɩ. O ko yɩrɩ mʋ Fanuyɛlɩ, o yɩ Asɛɛrɩ dwi tu mʋ. Annɩ dɛɛn ya zʋ barʋ. Ba maa wʋra daanɩ bɩna yarpɛ, yɩ o barʋ wʋm tɩ o daar-o. O daa ma wʋ zʋ barʋ. O kwɩn zanzan yɩ o jɩgɩ bɩna funɔnɔ-yana (84). O ma yɩ Wɛ nijoŋnu. O maa zʋʋrɩ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ maŋa maama. Wɩa dɩ tɩtɩɩ maama o ma zuli Wɛ dɩ ni-vɔɔm dɩ Wɛ-loro. 38Maŋa kam kʋntʋ nɩ n'ɔɔ, mʋ o ve o yi bu wʋm na wʋ mɛ tɩn. O ma kɩ Wɛ le, yɩ o wʋra o ŋɔɔnɩ bu wʋm woŋo o brɩ balʋ maama na wʋra yɩ ba cəgi maŋa kalʋ Wɛ na w'ʋ ba DƖ vrɩ Yisɩrayɛlɩ tiinə bam lwarɩm wʋnɩ DƖ yagɩ tɩn. 39Zezi nu dɩ o ko dɛɛn ma kɩ kʋlʋ maama Baŋa-Wɛ cullu tɩm na brɩ sɩ ba kɩ tɩn. Ba na kɩ ba ti tɩn, ba ma joori ba vu Nazarɛtɩ na yɩ ba tɩtɩ tɩʋ yɩ kʋ wʋ Galile nɩ tɩn. 40Ba na joori ba vu ba wʋra tɩn, bu wʋm ma kɩ nɔɔnʋ dɩ ya-dɛɛra. O yiə ma pʋʋrɩ, Wɛ na kɩ-o yu-yoŋo tɩn ŋwaanɩ. 41Zwifə bam candiə kalʋ yɩrɩ na yɩ Pakɩ tɩn ma yi. Bɩnɩ maama wuu, Zezi nu dɩ o ko dɛɛn yəni ba vu Zeruzalɛm mʋ, sɩ ba di candiə kam kʋntʋ. 42Zezi dɛɛn na yi bɩna fugə-yale tɩn, o ma da dɩ ba o vu candiə kam, nɩnɛɛnɩ ba na yəni ba ve ba di-ka te tɩn. 43Ba na di candiə kam ba ti tɩn, ba ma zaŋɩ ba maa joori sɔŋɔ. Zezi ma maŋɩ Zeruzalɛm nɩ, yɩ o nu dɩ o ko yəri kʋ ni nɩ. 44Ba ma vu taan dɛ dɩdwɩ, yɩ ba bʋŋɩ sɩ o'o ta wʋ ba kɔgɔ kʋm wʋnɩ mʋ. Ba na wʋ nɛ-o ba tee nɩ tɩn, ba laan ma puli sɩ ba beeri o je ba nu-biə bam dɩ ba badonnə bam tee nɩ. 45Ba ma wʋ nɛ-o. Ba ma joori ba vu Zeruzalɛm tɩʋ kʋm wʋ sɩ ba beer-o. 46Ba ma beer-o taan da yatɔ, yɩ ba laan vu ba na-o Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ, o je karanyɩna tiinə bam tɩtarɩ nɩ. O na je da kʋntʋ tɩn, o maa cəgi ba na brɩ te tɩn, yɩ o bwe-ba wəənu zanzan. 47Balʋ maama na je ba cəgi o taanɩ dɩm tɩn maa yɩ yəəu, dɩ o na jɩgɩ yəno dɩ taanɩ dɩm lərim te tɩn. 48Zezi nu dɩ o ko na nɛ-o kʋntʋ tɩn, kʋ ma sɔɔrɩ-ba. O nu wʋm ma ta dɩd-o o wɩ: "A bu, bɛɛ mʋ yɩ n kɩ kʋntʋ dɩdaanɩ dɩbam? Ta n nii, amʋ dɩ nmʋ ko na tiini d'ɩ beeri nmʋ taan, yɩ liə dɩ wʋ-cɔgɔ jɩgɩ dɩbam." 49Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Bɛɛ mʋ yɩ abam karɩ 'a beeri amʋ je? Amʋ maŋɩ sɩ a taa wʋ a Ko sɔŋɔ kʋm nɩ mʋ. Abam yəri kʋntʋ na?" 50O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba ma wʋ ni o taanɩ dɩm kuri. 51Zezi dɛɛn ma tɔgɩ dɩ ba o joori Nazarɛtɩ, yɩ o sɛ ba ni. O nu wʋm maa jɩgɩ wəənu tɩm kʋntʋ maama o wʋ nɩ. 52Zezi dɛɛn bɩra o yɩra wʋnɩ, yɩ o yəno dɩ bɩra kʋ wəli da, yɩ Baŋa-Wɛ dɩ nabiinə dɛɛn so-o.

will be added

X\