Luki 19

1Zezi ma vu o tɔgɩ Zeriko tɩʋ kʋm wʋ o maa kɛa. 2Nɔɔnʋ wʋdoŋ mʋ wʋ tɩʋ kʋm wʋnɩ, o yɩrɩ mʋ Zase. O maa yɩ lampo-joŋnə yigə tu, yɩ o yɩ nadum. 3O dɛɛn ma lagɩ sɩ o lwarɩ Zezi na yɩ wʋlʋ tɩn. O ma kwaanɩ o ga, o na yɩ nɔn-kukulə yɩ kɔgɔ kʋm daga tɩn ŋwaanɩ. 4O ma duri o kɛ kɔgɔ kʋm yigə, o vu o di kapʋrʋ yuu sɩ o kwaanɩ o na Zezi, o na lagɩ o ba o da d'aanɩ o kɛ tɩn ŋwaanɩ. 5Zezi ma vu o yi jəgə kam. O ma kwəni o yuu wɛɛnɩ o nii, yɩ o wɩ: "Zase, kɩ lɩla n tu tɩga, sɩ zɩm a maŋɩ sɩ a ba a pəni nmʋ sɔŋɔ nɩ mʋ." 6Zase na ni kʋntʋ tɩn, o ma kɩ lɩla o tu tɩga, yɩ o vu o jeeri Zezi lanyɩranɩ o sɔŋɔ nɩ dɩ wʋpolo. 7Nɔɔna bam na nɛ Zezi na kɩ te tɩn, ba maama maa pʋʋnɩ ba wɩ: "Ta'a nii o na ve o zʋ nɔn-cɩcɔgɔ sɔŋɔ sɩ o taa yɩ o vəru." 8Zase laan ma zaŋɩ wɛɛnɩ o ta dɩ d'ɩ Yuutu Zezi o wɩ: "A tu, nii amʋ na lagɩ a kɩ te tɩn. A'a pɔɔrɩ a jɩjɩgɩrʋ tɩm cicoro mʋ a maŋɩ a pa yinigə tiinə. A ya na pini wʋlʋ maama a joŋi lampoo zanzan o tee nɩ tɩn, a'a joori a ŋwɩ-kʋ kuni bɩna mʋ a pa kʋ tu." 9Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Zɩm dɛ dɩm nɩ sɔŋɔ kʋntʋ tiinə nɛ vrɩm, bɛŋwaanɩ nɔɔnʋ wʋntʋ brɩ sɩ o dɩ tɔgɩ o yɩ Abraham dwi tu cɩga cɩga. 10Amʋ Nabiin-bu wʋm na tu lʋgʋ baŋa tɩn, kʋ yɩ sɩ a beeri balʋ na je tɩn mʋ, sɩ a daarɩ a vrɩ-ba a kɩ Wɛ jɩŋa nɩ." 11Nɔɔna bam ta na wʋra ba cəgi o taanɩ dɩm kʋntʋ tɩn, Zezi daa ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ-ba. O na tu o twɛ Zeruzalɛm tɩn, nɔɔna bam ga bʋŋɩ sɩ Wɛ paarɩ dɩm w'ʋ ba lɩla mʋ ba yibiyə nɩ kantʋ maŋa kam nɩ. 12Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ o ma maŋɩ o brɩ-ba o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋdoŋ mʋ wʋra o na yɩ pabu. Dɛ dɩdwɩ o ma zaŋɩ sɩ o vu tɩʋ kʋdoŋ yigə yigə sɩ ba pa-o paarɩ, sɩ o laan joori o ba. 13O ma bəŋi o tɩntʋŋna fugə, yɩ o kwe səbu-sɩŋa dala fugə o pa-ba, yɩ o wɩ: 'Ma-na səbu kʋntʋ 'a ta'a maa pipiə, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ a na w'ʋ joori a ba tɩn.' 14O tɩʋ kʋm tiinə nan cul-o zanzan. Ba ma tʋŋɩ nɔɔna sɩ ba da o kwaga ba vu ba ta wɩ, ba ba lagɩ sɩ o taa yɩ ba pɛ. 15Dɩ kʋ dɩ, ba ta pɛ-o paarɩ. O ma joori o tɩtɩ tɩʋ kʋm. O laan ma pa ba bəŋi o tɩntʋŋna balʋ o ya na pɛ-ba səbu kʋm tɩn, sɩ ba ba o te ba brɩ-o nyɔɔrɩ dɩlʋ ba na nɛ kʋ baŋa nɩ tɩn. 16Dayigə nɔɔnʋ wʋm ma ba o ta dɩd-o o wɩ: 'A yuutu, a kwe səbu-sɩŋa dalɩ dɩm nmʋ na pɛ-nɩ tɩn, a ma na dala fugə nyɔɔrɩ mʋ a wəli da.' 17O yuutu wʋm ma lər-o o wɩ: 'N kɩ cɩga n jɩgɩ yawala, n yɩ tɩntʋŋ-ŋʋm. Nmʋ na kɩ cɩga dɩ kʋlʋ fɩnfɩɩn a na kɩ n jɩŋa nɩ tɩn, a laan w'ʋ pa n ta n te tɩɩnɩ fugə.' 18Bale-tu wʋm ma ba o ta dɩ o yuutu wʋm o wɩ: 'A yuutu, a kwe səbu-sɩŋa dalɩ dɩm a ma na dala yanu nyɔɔrɩ mʋ a wəli da.' 19O yuutu wʋm ma lər-o o dɩ o wɩ: 'A'a pa n ta n te tɩɩnɩ dɩnu.' 20Wʋlʋ na yɩ batɔ-tu wʋm tɩn dɩ ma daa ba o ta dɩd-o o wɩ: 'A yuutu, nan joŋi nmʋ səbu-sɩŋa dalɩ dɩm. A kwe-dɩ mʋ a kukuli dɩ yu-kwala a tiŋi, 21a na ye nɩ nmʋ laŋa damma, yɩ a kwarɩ fʋʋnɩ dɩ nmʋ tɩn ŋwaanɩ. Nmʋ yəni n joŋi nyɔɔrɩ wəənu tɩlʋ nmʋ yɩra na wʋ cɛ tɩ baŋa nɩ tɩn, yɩ n zagɩ mɩna yalʋ n tɩtɩ na wʋ dugi tɩn.' 22O yuutu wʋm laan ma ta dɩd-o o wɩ: 'Nmʋ yɩ tɩntʋŋ-balɔrɔ mʋ. N tɩtɩ ni-taanɩ dɩm mʋ brɩ nɩ n ba jɩgɩ bʋra. Nmʋ ya na ye nɩ a laŋa damma, yɩ a joŋi nyɔɔrɩ wəənu tɩlʋ a yɩra na wʋ cɛ tɩ baŋa nɩ tɩn, yɩ a zagɩ mɩna yalʋ a tɩtɩ na wʋ dugi tɩn, 23bɛɛ nan yɩ nmʋ wʋ kwe a səbu kʋm n tiŋi bankɩ nɩ. Nmʋ ya na tiŋi-kʋ bankɩ nɩ, a ya w'ʋ ba a joŋi-kʋ dɩ nyɔɔrɩ.' 24O laan ma ta dɩ balʋ na zɩgɩ da tɩn o wɩ: 'Joŋi-na səbu-sɩŋa dalɩ dɩm o tee nɩ 'a pa wʋlʋ na nɛ dala fugə kam tɩn tu.' 25Ba ma ta dɩd-o ba wɩ: 'D'ɩ yuutu, wʋntʋ maŋɩ o jɩgɩ dala fugə mʋ.' 26O ma ləri o wɩ: 'A lagɩ a ta abam sɩ wʋlʋ maama na maŋɩ o jɩgɩ woŋo tɩn, o ta w'ʋ joŋi kʋdoŋ o wəli da. Wʋlʋ nan na maŋɩ o ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ tɩn laan w'ʋ ba o ga kʋlʋ fɩnfɩɩn o ya na jɩgɩ tɩn dɩ. 27Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ a dʋna balʋ na ba lagɩ sɩ a taa yɩ ba pɛ tɩn, ve-na 'a ja-ba 'a ba yo seeni sɩ 'a gʋ-ba a yigə nɩ.' " 28Zezi dɛɛn na tagɩ wəənu tɩm kʋntʋ maama o ti tɩn, o ma zaŋɩ o kwe cwəŋə o tɔgɩ nɔɔna bam yigə o maa ve Zeruzalɛm. 29Ba ma vu ba yi tɩ-balwa bale, ba yɩra mʋ Betifaazɩ dɩ Betani. Je sɩm kʋntʋ wʋ piu kʋdoŋ saŋa nɩ mʋ, kʋ yɩrɩ mʋ Olivi piu. Zezi ma tʋŋɩ nɔɔna bale o karabiə bam wʋnɩ, 30yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "Ve-na 'a zʋ tɩʋ kʋlʋ na wʋ abam yigə nɩ tɩn. 'A na zʋ kʋ wʋ, 'a w'ʋ na bɩna-pɔla na ləgi da, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ daa ta wʋ garɩ ka baŋa. Ve-na 'a bwəli-ka 'a ja ba 'a pa-nɩ. 31Nɔɔnʋ nan na bwe abam o wɩ: 'Bɛɛ mʋ yɩ 'a bwəli-ka?', sɩ 'a ta dɩd-o nɩ: 'Kʋ yɩ d'ɩ Yuutu wʋm mʋ lagɩ-ka.' " 32Nɔɔna bale balʋ o na tʋŋɩ tɩn ma zaŋɩ ba vu sɩ ba nii. Ba ma sɩɩnɩ ba na nɩ kʋ yɩ o na tagɩ te tɩn. 33Ba na wʋra ba bwəli bɩna-pɔla kam tɩn, ka tiinə ma bwe-ba ba wɩ: "Bɛŋwaanɩ mʋ yɩ 'a wʋra 'a bwəli bɩnaga kam?" 34Ba ma ləri ba wɩ: "Kʋ yɩ d'ɩ Yuutu wʋm mʋ lagɩ-ka." 35Ba ma ja-ka ba ja vu Zezi te. Ba laan ma kwe ba gwaarʋ ba daŋɩ ka baŋa nɩ, yɩ ba pa Zezi di ka baŋa. 36O na maa kɛ tɩn, nɔɔna bam ma zul-o, yɩ ba kwe ba gwaarʋ ba lwarɩ cwəŋə kam yuu nɩ, sɩ o taa ve tɩ baŋa nɩ o kɛa. 37O na gɛ fɩnfɩɩn sɩ o yi Zeruzalɛm tɩn, o ma da cwəŋə kalʋ na kwe ka tu Olivi piu kʋm seeni tɩn. O karabiə kɔgɔ kʋm maama laan ma puli sɩ ba taa zuli Baŋa-Wɛ dɩ kwər-dɛ. Ba maa tee Wɛ dɩ wʋpolo, dɩ wo-kamunnu tɩlʋ zanzan DƖ na kɩ yɩ ba yiə na tɩn ŋwaanɩ, 38yɩ ba wɩ: "Zuli-na pɛ wʋlʋ na tu d'ɩ Yuutu Wɛ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn. Ywəəni taa wʋ Wɛ-sɔŋɔ nɩ. Zulə dɩ taa wʋ Baŋa-Wɛ tee nɩ." 39Farizɩan tiinə badonnə na tɔgɩ ba wʋ kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn ma ta dɩ Zezi ba wɩ: "Karanyɩna, bagɩ n karabiə bam sɩ ba yɩ taa tɛ kʋntʋ doŋ." 40O ma ləri-ba o wɩ: "A lagɩ a ta abam sɩ, bantʋ na cɩm, kandwa yam tɩtɩ w'ʋ kaasɩ dɩ kwər-dɛ." 41Zezi ma vu o twɛ Zeruzalɛm. O na nɛ tɩʋ kʋm tɩn, o ma keeri kʋ nɔɔna bam ŋwaanɩ, 42yɩ o wɩ: "Zeruzalɛm tiinə-ba, 'a ya na lwarɩ zɩm dɛ dɩm nɩ wəənu tɩlʋ ya na w'ʋ pa sɩ 'a ta'a zʋʋrɩ dɩ ywəəni tɩn, kʋ ya w'ʋ ta lana. Wo-laarʋ tɩm kʋntʋ nan səgi abam tee nɩ mʋ. 43Ta'a ye-na sɩ maŋa w'ʋ ba, yɩ 'a dʋna w'ʋ ba ba gilimi 'a tɩʋ kʋm maama. Ba'a cɩ kʋ niə yam maama sɩ nɔɔn-nɔɔnʋ daa yɩ wanɩ o nuŋi kʋ wʋnɩ, 44yɩ ba'a tiini ba cɔgɩ tɩʋ kʋm dɩdaanɩ abam balʋ na zʋʋrɩ kʋ wʋnɩ tɩn. Ba na cɔgɩ-kʋ ba ti, tɩʋ kʋm kandwɛ daa b'a daŋɩ dɩdoŋ baŋa nɩ. Kʋ yɩ abam na wʋ lwarɩ nɩ maŋa kam yiə, sɩ Wɛ ba DƖ vrɩ abam tɩn ŋwaanɩ mʋ wəənu tɩm kʋntʋ maama w'ʋ kɩ abam baŋa nɩ." 45Zezi ma vu o zʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋ. O ma na balʋ na je da ba pipi tɩn. O ma puli sɩ o zəli-ba sɩ ba nuŋi. 46O ma ta dɩ ba o wɩ: "Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ, nɩ Wɛ mʋ wɩ: 'Amʋ digə kantʋ maŋɩ sɩ ka taa yɩ jəgə kalʋ nɔɔna na w'ʋ ta tui ba warɩ amʋ da tɩn mʋ.' Abam nan pɛ ka ji ŋwɩɩna joro jəgə." 47Dɛ maama Zezi maa wʋ Wɛ-di-kamunu kʋm wʋnɩ o brɩ nɔɔna Wɛ taanɩ dɩm. Kʋ daarɩ Zwifə kaanɩm yigə tiinə dɩ ba cullu karanyɩna tiinə bam dɩ tɩʋ kʋm dɩdɛɛra bam maa kwaana, sɩ ba na cwəŋə ba gʋ-o. 48Ba maa yəri ba na w'ʋ kɩ te, bɛŋwaanɩ nɔɔna bam maama cəgi o taanɩ dɩm lanyɩranɩ.

will be added

X\