Luki 18

1Zezi dɛɛn ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ o karabiə bam nɩ ba maŋɩ sɩ ba taa loori Wɛ taan mʋ, sɩ ba yɩ yagɩ. 2O ma maŋɩ o brɩ-ba o wɩ: "Tɩʋ kʋdoŋ nɩ mʋ sarɩya-diru wʋdoŋ dɛɛn ya wʋra, yɩ o ba kwarɩ Wɛ. O maa ba nɩgɩ nɔɔna dɩ. 3Kadəm wʋdoŋ dɩ maa wʋ tɩʋ kʋm kʋntʋ nɩ. O maa yəni o ve sarɩya-diru wʋm te maŋa maama, o loor-o zənə o wɩ: 'Nan kwaanɩ n wəli-nɩ, sɩ n pa a na bʋra a dʋm wʋm tee nɩ.' 4Sarɩya-diru wʋm maa ba sɛ o taanɩ dɩm. Kʋ maa wʋra kʋ wʋra, o laan ma ta o tɩtɩ wʋnɩ o wɩ: 'A ba kwarɩ Wɛ. A ba nɩgɩ nɔɔna dɩ. 5Dɩ kʋ dɩ, kadəm wʋntʋ nan ta jɩgɩ-nɩ o yaara maŋa maama dɩ o taanɩ dɩm. Kʋntʋ ŋwaanɩ a maŋɩ sɩ a pa-o bʋra. Kʋ na daɩ kʋntʋ, o'o ta tui a te o yaarɩ-nɩ maŋa maama.' " 6D'ɩ Yuutu Zezi laan ma ta o wɩ: "Cəgi-na sarɩya-diru balɔrɔ kʋm na tagɩ te tɩn. 7Sɩ kʋ laan nan na yɩ Wɛ, DƖ b'a sɛ sɩ DƖ wəli DƖ tɩtɩ nɔɔna balʋ DƖ na kuri tɩn sɩ ba na cɩga na? DƖ b'a kɩ lɩla DƖ wəli balʋ na tiini ba loori-DƖ maŋa maama wɩa dɩ tɩtɩɩ tɩn na? 8A lagɩ a ta abam sɩ, DƖ w'ʋ pa-ba cɩga lɩla. Kʋ daarɩ, amʋ Nabiin-bu wʋm na joori a ba lʋgʋ baŋa, nɔɔna ta w'ʋ ta jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ na?" 9Zezi daa ma maŋɩ mɩmaŋɩ dɩdoŋ, sɩ o ma brɩ balʋ na bʋŋɩ ba paɩ ba yɩ nɔn-ŋʋna Wɛ tee nɩ yɩ ba gooni ba donnə tɩn. 10O ma maŋɩ o brɩ-ba o wɩ: "Nɔɔna bale mʋ wʋra. Ba dɩdʋa yɩ Farizɩan tu mʋ. Wʋdoŋ wʋm maa yɩ lampo-joŋnu. Ba ma zaŋɩ ba vu Wɛ-di-kamunu kʋm sɩ ba warɩ Wɛ. 11Ba na zʋ tɩn, Farizɩan tu wʋm ma zɩgɩ o warɩ Wɛ o wʋnɩ o wɩ: 'Wɛ, a kɩ nmʋ le dɩ amʋ na daɩ nɩnɛɛnɩ nɔɔna badaara balʋ na yɩ ŋwɩɩna dɩ wo-lwaan-kərə dɩ ka-lagɩna te tɩn. A kɩ nmʋ le dɩ a na daɩ nɩnɛɛnɩ lampo-joŋnu wʋntʋ dɩ te tɩn. 12A yəni a vɔ ni kuni bɩle mʋ da yarpɛ maama wʋnɩ. Wəənu tɩlʋ maama a na nɛ tɩn, a yəni a lɩ nmʋ təri tɩ wʋnɩ a pa nmʋ.' 13Kʋ daarɩ lampo-joŋnu wʋm maa zɩgɩ daa nɩ o warɩ Wɛ. O maa ba lagɩ sɩ o kwəni o yuu wɛɛnɩ, yɩ o magɩ o japoorə Wɛ yigə nɩ o wɩ: 'Wɛ, amʋ yɩ lwarɩm tu mʋ. Nan duri a yibwənə.' 14Kʋntʋ tɩn, a nan lagɩ a ta dɩ abam sɩ, nɔɔna bantʋ bale na warɩ Wɛ ba ti yɩ ba laan joori sɔŋɔ tɩn, kʋ yɩ lampo-joŋnu wʋm mʋ nɛ cɩga Wɛ tee nɩ, sɩ kʋ daɩ Farizɩan tu wʋm. Bɛŋwaanɩ, wʋlʋ na zəŋi o tɩtɩ tɩn, Wɛ w'ʋ tu kʋntʋ tu. Wʋlʋ nan na tu o tɩtɩ tɩn, Wɛ w'ʋ zəŋi kʋntʋ tu." 15Nɔɔna badonnə maa jaanɩ ba bu-balwa ba tui Zezi te, sɩ o daŋɩ o jɩa ba baŋa nɩ o warɩ Wɛ o pa-ba. O karabiə bam na nɛ kʋntʋ tɩn, ba ma zaŋɩ ba kaanɩ-ba sɩ ba yɩ taa kɩ kʋntʋ. 16Zezi laan ma bəŋi biə bam sɩ ba ba o te, yɩ o wɩ: "Yagɩ-na sɩ biə bam taa tui a te, sɩ 'a yɩ zaŋɩ 'a cɩ-ba. Bɛŋwaanɩ balʋ na nyɩ dɩ bu-balwa te tɩn mʋ maŋɩ sɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ. 17A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ na wʋ sɛ sɩ Wɛ taa te-o nɩ bu-balaŋa te, o b'a na cwəŋə sɩ o zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ." 18Zwifə yigə tu wʋdoŋ dɛɛn ma bwe Zezi o wɩ: "Karanyɩna, n yɩ nɔn-ŋʋm. Brɩ-nɩ kʋlʋ a na w'ʋ kɩ, sɩ a ma a na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ." 19Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Bɛŋwaanɩ mʋ n bəŋi-nɩ nɩ nɔn-ŋʋm? Nɔɔn-nɔɔnʋ tərə o na yɩ nɔn-ŋʋm, kʋ na daɩ Wɛ DƖ yɩranɩ. 20Nmʋ maŋɩ n ye Wɛ cullu tɩm na brɩ kʋlʋ tɩn. Yɩ zaŋɩ n pəni dɩ n doŋ kaanɩ. Yɩ zaŋɩ n gʋ nɔɔnʋ. Yɩ zaŋɩ n ŋɔ. Yɩ fɔ vwan n pa nɔɔn-nɔɔnʋ. Ta n zuli n nu dɩ n ko." 21Zwifə yigə tu wʋm ma ta o wɩ: "Kʋ zɩgɩ amʋ biini nɩ mʋ a maŋɩ a tɔgɩ cullu tɩntʋ maama." 22Zezi na ni o na tagɩ kʋlʋ tɩn, o ma ta dɩd-o o wɩ: "Kʋ nan ta gɛ woŋo dɩdʋa mʋ sɩ n kɩ. Kwe wəənu tɩlʋ maama n na jɩgɩ tɩn n yəgi, sɩ n laan maŋɩ tɩ səbu kʋm n pa yinigə tiinə. Kʋntʋ w'ʋ pa n ta n jɩgɩ jɩjɩgɩrʋ Wɛ-sɔŋɔ nɩ. Nmʋ na kɩ kʋntʋ, sɩ n laan ba n ta n tɔgɩ-nɩ." 23Nɔɔnʋ wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o wʋ ma cɔgɩ zanzan, o na yɩ jɩjɩgɩrʋ zanzan tu tɩn ŋwaanɩ. 24Zezi ma lwarɩ o wʋ na cɔgɩ te tɩn. O ma ta o wɩ: "Nadunə na lagɩ sɩ ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ, kʋ sɩɩnɩ kʋ cana kʋ pa-ba. 25Kʋ'ʋ ta yɩ mwalɩ sɩ yogondi da gar-lwe bɔɔnɩ dɩ nuŋi kʋ dwe nadum na lagɩ sɩ o zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ." 26Nɔɔna balʋ na ni kʋlʋ Zezi na tagɩ tɩn ma bwe-o ba wɩ: "Kʋ nan na yɩ kʋntʋ, wɔɔ mʋ w'ʋ wanɩ o na vrɩm?" 27O ma ləri-ba o wɩ: "Kʋlʋ nabiinə na warɩ ba kɩ tɩn, Wɛ wa-kʋ DƖ kɩa." 28Pɩyɛɛrɩ laan ma ta o wɩ: "Nii. Dɩbam yagɩ d'ɩ wəənu mʋ yɩ d'ɩ daarɩ d'ɩ tɔgɩ nmʋ." 29Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ maama na tagɩ Wɛ paarɩ dɩm ŋwaanɩ yɩ o yagɩ o sɔŋɔ naa o kaanɩ naa o nu-biə naa o nu dɩ o ko naa o biə tɩn, 30kʋntʋ tu w'ʋ sɩɩnɩ o joŋi kʋ dwəni kʋlʋ maama o na yagɩ tɩn maŋa kantʋ nɩ. Kʋ daarɩ maŋa kalʋ na w'ʋ ba tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ na ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ." 31Zezi dɛɛn ma pɔɔrɩ o karabiə fugə-bale bam kɔgɔ kʋm wʋnɩ, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: "Ta'a ye-na sɩ, d'ɩ maa ve Zeruzalɛm, yɩ wəənu tɩlʋ maama faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam na pʋpʋnɩ amʋ Nabiin-bu wʋm ŋwaanɩ tɩn w'ʋ kɩ. 32Ba'a ja amʋ ba kɩ dwi-gɛ tiinə jɩŋa nɩ. Ba'a mwanɩ amʋ, ba'a bɛɛsɩ amʋ, ba'a twɩ lileeru ba yagɩ a yɩra nɩ, 33ba'a kwe balaarɩ ba ma magɩ-nɩ, yɩ ba laan daarɩ ba gʋ-nɩ. Da yatɔ dɛ nɩ, a laan w'ʋ joori a bi a yagɩ tʋʋnɩ." 34Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba wʋ ni o taanɩ dɩm kuri. Ba maa yəri o na jɩgɩ kʋlʋ o ŋɔɔnɩ tɩn, kʋ kuri na səgi dɩ ba tɩn ŋwaanɩ. 35Zezi dɛɛn ma vu o twɛ tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Zeriko. Lilwe maa je cwəŋə kam ni nɩ o loorə. 36O ma ni nɔn-kɔgɔ na tɔgɩ da kʋ maa kɛa. O ma bwe sɩ o lwarɩ kʋ na yɩ kʋlʋ tɩn. 37Ba ma ta ba brɩ-o sɩ kʋ yɩ Nazarɛtɩ tu Zezi mʋ tɔgɩ d'aanɩ o maa kɛa. 38O ma tɔɔlɩ o bəŋi o wɩ: "Zezi, Pɛ Davidi dwi tu, duri a yibwənə!" 39Nɔɔna balʋ na wʋ kɔgɔ kʋm yigə nɩ ba maa ve tɩn ma kaan-o sɩ o pu o ni. O laan ma tiini o tɔɔlɩ baŋa baŋa o wɩ: "Pɛ Davidi dwi tu, duri a yibwənə!" 40Zezi ma zɩgɩ, yɩ o pa ni sɩ ba vaŋɩ lilwe wʋm ba ja ba o te. O na yi o te tɩn, Zezi ma bwe-o o wɩ: 41"Nmʋ lagɩ sɩ a kɩ bɛɛ mʋ a pa-m?" O ma ləri o wɩ: "A tu, a lagɩ sɩ a joori a taa na mʋ." 42Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Ta n naɩ. Nmʋ na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ te tɩn mʋ pɛ n na vrɩm." 43Zezi na tagɩ kʋntʋ bɩdwɩ baŋa nɩ tɩn, mʋ lilwe wʋm yiə joori ya naɩ. O ma zaŋɩ o tɔgɩ Zezi, yɩ o zuli Wɛ lanyɩranɩ. Nɔɔna bam maama na nɛ kʋlʋ na kɩ tɩn, ba dɩ maa tee Wɛ.

will be added

X\