Luki 17

1Zezi dɛɛn ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "Kʋ b'a wanɩ sɩ wəənu tɩlʋ na ganɩ nɔɔna sɩ ba yagɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm tɩn taa tərə. Kʋ nan na yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na ganɩ nɔɔna sɩ ba yagɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm tɩn, lɛɛrʋ wʋ o yuu nɩ. 2Kʋ'ʋ ta lana kʋ pa kʋntʋ tu sɩ ba lə kandwɛ kamunu o ba nɩ ba dɩ-o nɩnɩʋ wʋnɩ, kʋ garɩ cam dɩlʋ o na w'ʋ na dɩ o na pɛ Wɛ bu-balaŋa dɩdʋa yagɩ Wɛ cwəŋə tɔgɩm tɩn. 3Kʋntʋ tɩn, 'a ta'a cʋ 'a tɩtɩ! N nu-bu na kɩ lwarɩm, sɩ n kaan-o dɩ o na kɩ kʋlʋ tɩn. O nan na sɛ yɩ o ləni o wʋ dɩ o kəm-balɔrɔ kʋm, sɩ n ma n cɛ-o. 4O na maŋɩ o kɩ nmʋ lwarɩm kuni bɩrpɛ dɛ wʋnɩ yɩ o sɛ nɩ o kɩ o cɔgɩ, nmʋ ta maŋɩ sɩ n ma n cɛ-o mʋ." 5D'ɩ Yuutu Zezi tɩntʋŋna bam ma ta dɩd-o ba wɩ: "Wəli dɩbam wʋbʋŋa, sɩ d'ɩ ta'a jɩgɩ wʋ-dɩdʋa dɩ nmʋ." 6Zezi ma ləri-ba o wɩ: "'A na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ, yɩ kʋ na maŋɩ kʋ yɩ fɩnfɩɩn yɩranɩ nɩ nyasaŋ-bu te dɩ, 'a w'ʋ wanɩ 'a ta dɩ tu-kamunu kʋntʋ nɩ kʋ gɔ kʋ vu kʋ jəni nɩnɩʋ kʋm wʋnɩ, yɩ kʋ'ʋ sɛ 'a ni." 7Zezi daa ta ma ta o wɩ: "Abam wʋlʋ na jɩgɩ tɩntʋŋnʋ, yɩ o na wʋra o varɩ o pa-m, naa o na tɔgɩ n peeni, yɩ wʋntʋ na tʋŋɩ o ti yɩ o ba o yi sɔŋɔ, n ta dɩd-o nɩ o ba o jəni o di wʋdiu dɩ nmʋ na? 8Aye. Nmʋ nan w'ʋ ta dɩd-o nɩ: 'Ve n kɩ wʋdiu, sɩ n laan vɔ n gɔrɔ dɩ vʋa, n ja wʋdiu kʋm n ba n pa-nɩ sɩ a di. Amʋ na di a ti, sɩ n laan vu n di n tɩtɩ nyɩm.' 9Kʋ daa daɩ sɩ n kɩ n tɩntʋŋnʋ wʋm le, dɩ o na kɩ kʋlʋ nmʋ na pɛ-o ni sɩ o kɩ tɩn. 10Kʋ yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ abam dɩ. Abam na kɩ kʋlʋ maama Wɛ na pɛ abam ni sɩ 'a kɩ tɩn, 'a maŋɩ sɩ 'a ta'a wɩ: 'Dɩbam yɩ tɩntʋŋna m'a mʋ. D'ɩ kɩ kʋlʋ na maŋɩ sɩ d'ɩ kɩ tɩn yɩranɩ mʋ.' " 11Zezi dɛɛn ma wʋ cwəŋə nɩ o maa ve Zeruzalɛm. O ma da Samari lʋgʋ dɩ Galile lʋgʋ sisəm o maa kɛa. 12O ma vu sɩ o zʋ tɩʋ kʋdoŋ. Mʋ nanywaanʋ fugə jeer-o cwəŋə nɩ. Ba ma zɩgɩ yigə yigə, 13yɩ ba kaasɩ dɩ kwər-dɛ ba wɩ: "Dɩbam tu Zezi, popo duri dɩbam ŋwaŋa." 14Zezi na nɛ-ba tɩn, o ma ta dɩ ba o wɩ: "Ve-na Wɛ kaanɩm tu wʋm te sɩ 'a pa o nii 'a yɩra yam." O na tagɩ kʋntʋ yɩ ba maa ve tɩn, mʋ ba maama nɛ yazurə yɩ ba yɩra ji lanyɩranɩ. 15Ba wʋ dɩdʋa na nɛ nɩ o yawɩʋ kʋm je tɩn, o ma pipiri o joori o vu Zezi te, yɩ o zuli Wɛ dɩ kwər-dɩa. 16O ma vu o tʋ Zezi yigə nɩ, yɩ o kɩ o le. Wʋlʋ na kɩ kʋntʋ tɩn yɩ Samari tu mʋ. 17Zezi ma bwe o wɩ: "Kʋ daɩ nɔɔna fugə kam maama mʋ nɛ yazurə na? Nʋgʋ kʋm nan bɛ? 18Ba wʋlʋwʋlʋ wʋ joori o ba sɩ o kɩ Wɛ le, kʋ na daɩ dwi-gɛ tu wʋntʋ yɩranɩ." 19O laan ma ta dɩ nɔɔnʋ wʋm o wɩ: "Nmʋ na kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ amʋ tɩn mʋ pɛ n na vrɩm. Nan zaŋɩ n viiri." 20Farizɩan tiinə bam dɛɛn ma bwe Zezi, sɩ ba lwarɩ maŋa kalʋ Wɛ na w'ʋ di paarɩ nɔɔna tɩtarɩ nɩ tɩn. O ma ləri-ba o wɩ: "Wɛ paarɩ dɩm maŋa na yiə, 'a b'a wanɩ 'a ma 'a yiə 'a na-dɩ. 21Nɔɔna b'a ta wɩ: 'Nii-na yo seeni', asawɛ ba wɩ: 'Nii jəgə kantʋ nɩ', bɛŋwaanɩ Wɛ paarɩ dɩm maŋɩ dɩ wʋ abam tɩtarɩ nɩ." 22Zezi ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "Maŋa w'ʋ ba, yɩ 'a w'ʋ ta lagɩ dɩ 'a wʋ maama sɩ 'a ya na tɔgɩ 'a wʋra, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ dɛ dɩdwɩ yɩranɩ dɩ, maŋa kalʋ amʋ Nabiin-bu wʋm na joori a ba tɩn. 'A nan b'a na. 23Kantʋ maŋa kam nɩ nɔɔna w'ʋ ta dɩ abam ba wɩ: 'Nii-na, o wʋ yo seeni', asawɛ: 'O wʋ jəgə kantʋ nɩ'. 'A nan yɩ sɛ ba taanɩ dɩm sɩ 'a vu 'a nii. 24Bɛŋwaanɩ, dɛ dɩm amʋ Nabiin-bu wʋm na lagɩ a ba tɩn na yiə, kʋ'ʋ ta nyɩ dɩ dʋa na pɩpɩlɩ wɛyuu nɩ ka lɛɛnɩ ka paɩ pooni lʋgʋ baŋa je maama nɩ te tɩn mʋ. 25Kʋ na w'ʋ loori kʋntʋ tɩn, kʋ fɩn mʋ sɩ amʋ Nabiin-bu wʋm na yaara zanzan sɩ zɩm nɔɔna bam culi-nɩ. 26Amʋ Nabiin-bu wʋm na w'ʋ ba maŋa kalʋ tɩn w'ʋ ta nyɩ nɩnɛɛnɩ kʋ dɛɛn na kɩ Nowe maŋa kam nɩ te tɩn mʋ. 27Kantʋ maŋa kam nɩ, nɔɔna dɛɛn di ba wʋdiiru yɩ ba nyɔa, yɩ ba daarɩ ba di kaana, yɩ kaana dɩ zʋʋrɩ banna, sɩ kʋ vu kʋ yi dɛ dɩm Nowe na zʋ naboro kamunu kʋm wʋ tɩn. Na laan ma ba, ba li lʋgʋ baŋa ba cɔgɩ nɔɔna bam maama. 28Maŋa kalʋ Lɔtɩ dɛɛn na wʋra tɩn, kʋ dɩ maŋɩ kʋ yɩ kʋntʋ mʋ. Nɔɔna dɛɛn wʋra ba di ba wʋdiiru yɩ ba nyɔa, yɩ ba daarɩ ba kɩ pipiu, yɩ ba vara yɩ ba lɔ sam. 29Kʋ ma ba kʋ yi dɛ dɩm Lɔtɩ na duri o nuŋi Sodɔm nɩ tɩn. Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ, mini dɩ min-kandwa ma nuŋi wɛyuu nɩ ya tʋ tɩga nɩ ya cɔgɩ tɩʋ kʋm nɔɔna bam maama. 30Dɛ dɩm amʋ Nabiin-bu wʋm na w'ʋ joori a ba lʋgʋ baŋa a brɩ a tɩtɩ tɩn, kʋ'ʋ darɩ nɔɔna kʋntʋ doŋ mʋ. 31Dɛ dɩm kʋntʋ nɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na wʋ nayuu nɩ yɩ o wəənu na wʋ digə wʋnɩ, kʋntʋ tu daa yɩ tu o zʋ digə wʋ sɩ o kwe o wəənu tɩm o ja duri. Nɔɔnʋ wʋlʋ nan na wʋ kara nɩ, o dɩ daa yɩ joori sɔŋɔ. 32Guli-na kʋ dɛɛn na kɩ Lɔtɩ kaanɩ wʋm te tɩn. 33Wʋlʋ maama na lagɩ sɩ o taa jɩgɩ o tɩtɩ ŋwɩa tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ ga-ka mʋ. Wʋlʋ maama nan na sɛ sɩ o ga o ŋwɩa tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ ta jɩgɩ ŋwɩa Wɛ tee nɩ. 34A lagɩ a ta abam sɩ, nɔɔna bale na pəni tɩtɩɩ nɩ sara dɩdʋa wʋnɩ, Wɛ w'ʋ lɩ ba dɩdʋa DƖ daarɩ dɩdʋa. 35Kaana bale na wʋra ba cʋɩ muni, Wɛ w'ʋ lɩ ba dɩdʋa DƖ daarɩ dɩdʋa. (( 36Nɔɔna bale dɩ na wʋ kara nɩ ba tʋŋa, Wɛ w'ʋ lɩ ba dɩdʋa DƖ daarɩ dɩdʋa.))" 37Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba ma bwe-o ba wɩ: "Dɩbam Yuutu, kʋntʋ woŋo w'ʋ kɩ yən mʋ?" O ma ləri-ba dɩ bɩtar-dɩndɩa o wɩ: "Wo-tʋʋ na wʋ mɛ tɩn, duurə dɩ gilimi da mʋ."

will be added

X\