Luki 16

1Zezi daa ta ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "Nadum mʋ wʋra o na jɩgɩ tɩntʋŋnʋ. O tɩntʋŋnʋ wʋm mʋ nii o wəənu maama baŋa nɩ. Nɔɔna badonnə ma vu ba ta dɩ nadum wʋm ba wɩ, o tɩntʋŋnʋ wʋm jɩgɩ o wəənu tɩm o cɔga mʋ. 2O ma bəŋi o tɩntʋŋnʋ wʋm, yɩ o ta dɩd-o o wɩ: 'A ni nmʋ na kɩ te tɩn. Kɔɔ mʋ n nan w'ʋ ta dɩ amʋ? Nan ve n jeeli nmʋ na kɩ te dɩ a wəənu tɩm tɩn, sɩ n ba n ta n brɩ-nɩ. Nmʋ daa n b'a wanɩ n ta n yɩ a tɩntʋŋnʋ.' 3Tɩntʋŋnʋ wʋm ma bwɛ o tɩtɩ nɩ o wɩ: 'Amʋ nan w'ʋ kɩ ta mʋ? A tu wʋm lagɩ o lɩ-nɩ o tɩtʋŋa yam nɩ. Amʋ ba dana sɩ a wanɩ a va. Cavɩɩra maa jɩgɩ-nɩ sɩ a taa tʋlɩ a loorə. 4A nan ye a na w'ʋ kɩ te, sɩ o na lɩ-nɩ o tɩtʋŋɩ dɩm nɩ, sɩ nɔɔna taa joŋi-nɩ lanyɩranɩ ba sam nɩ tɩn.' 5O na bʋŋɩ kʋntʋ tɩn, o ma bəŋi balʋ na jɩgɩ o tu wʋm jɩna tɩn dɩdʋa dɩdʋa o pa ba ba o te. O ma bwe dayigə tu wʋm o wɩ: 'Nmʋ jɩgɩ a tu wʋm jɩnɩ kʋ maɩ tɩta mʋ?' 6Nɔɔnʋ wʋm ma ləri o wɩ: 'Kʋ yɩ nugə kʋnkwaanʋ bi (100) mʋ.' Tɩntʋŋnʋ wʋm ma ta-o o wɩ: 'Nii tɔnɔ kʋlʋ nmʋ jɩnɩ dɩm na pʋpʋnɩ da tɩn. Nan kɩ lɩla n kwe n ja n vu n jəni n pʋpʋnɩ nɩ kʋnkwaanʋ fiinnu (50).' 7O daa ta ma bwe nɔɔnʋ wʋdoŋ o wɩ: 'Nmʋ jɩgɩ a tu wʋm jɩnɩ kʋ maɩ tɩta mʋ?' O ma ləri o wɩ: 'Kʋ yɩ mɩna ywəəlu bi (100) mʋ.' Tɩntʋŋnʋ wʋm ma ta dɩd-o o wɩ: 'Kwe tɔnɔ kʋm n pʋpʋnɩ nɩ ywəəlu funɔnɔ (80).' 8Nadum wʋm na lwarɩ kʋntʋ tɩn, o ta tee tɩtʋŋ-balɔrɔ kʋm dɩ o na kɩ te tɩn, bɛŋwaanɩ lʋgʋ baŋa tiinə jɩgɩ swan ba ye ba na w'ʋ kɩ te sɩ ba ma wəli daanɩ ba dwe balʋ na lwarɩ Wɛ pooni dɩm tɩn. 9A lagɩ a ta abam sɩ, 'a maŋɩ sɩ 'a kwe lʋgʋ baŋa səbu 'a ma wəli nɔɔna sɩ kʋ pa 'a di ciloŋo daanɩ. 'A na kɩ kʋntʋ, yɩ səbu kʋm na ti, ba jwa w'ʋ jeeri abam lanyɩranɩ Wɛ-sɔŋɔ nɩ, sɩ 'a ta'a wʋra maŋa kalʋ na b'a ti tɩn." 10"Nɔɔnʋ wʋlʋ na tɔgɩ cɩga dɩ wo-balaŋa tɩn w'ʋ ta tɔgɩ cɩga dɩ wo-kamunu dɩ. Kʋ daarɩ wʋlʋ na ba tɔgɩ cɩga dɩ wo-balaŋa tɩn b'a wanɩ o tɔgɩ cɩga dɩ wo-kamunu dɩ. 11Kʋntʋ tɩn, abam na warɩ 'a tɔgɩ cɩga dɩ lʋgʋ baŋa səbu, Wɛ b'a sɛ sɩ DƖ kwe jɩjɩgɩrʋ cɩga cɩga DƖ kɩ abam jɩŋa nɩ. 12Abam na warɩ 'a tɔgɩ cɩga dɩ wəənu tɩlʋ ba na kwe ba kɩ abam jɩŋa nɩ sɩ 'a nii tɩ baŋa nɩ tɩn, Wɛ b'a sɛ sɩ DƖ pa abam wəənu tɩlʋ na w'ʋ ta yɩ abam tɩtɩ nyɩm tɩn. 13Tɩntʋŋnʋ b'a wanɩ o kwe wʋbʋŋ-dɩdwɩ sɩ o ma tʋŋɩ o pa o yuutiinə bale. O'o ta culi dɩdʋa kam yɩ o daarɩ o soe wʋdoŋ wʋm, naa o'o ta nɩgɩ dɩdʋa kam yɩ o daarɩ o gooni wʋdoŋ wʋm. Kʋntʋ ŋwaanɩ abam b'a wanɩ 'a pa sɩ Wɛ taa yɩ 'a yuutu, sɩ 'a daarɩ 'a pa səbu dɩ taa yɩ 'a yuutu." 14Farizɩan tiinə bam na tɔgɩ ba wʋra tɩn ma ni Zezi na tagɩ kʋlʋ maama tɩn. Ba na yɩ səbu-swən-nyɩna tɩn, ba maa jɩg-o ba mwana. 15O ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam mʋ lagɩ sɩ 'a brɩ 'a tɩtɩ nɔɔna yigə nɩ, nɩ 'a yɩ nɔn-ŋʋna. Wɛ nan ye 'a wʋbʋŋa na yɩ te tɩn. Woŋo kʋlʋ nɔɔna na paɩ kʋ yɩ wo-kamunu tɩn, kʋ yɩ wo-zɔɔnɩ mʋ Wɛ yigə nɩ. 16Nɔɔna dɛɛn jɩgɩ Moyisi cullu tɩm dɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam na brɩ kʋlʋ tɩn mʋ ba tɔga, yɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kalʋ Zan wʋlʋ na miisi nɔɔna na wʋnɩ tɩn laan ba. O na tu tɩn, kʋ laan yɩ Wɛ paarɩ kwər-ywəŋə kam mʋ wʋra, yɩ nɔɔna maama tiini ba kwaanɩ sɩ ba tɔgɩ ba zʋ dɩ wʋ. 17Dɩ kʋ dɩ, kʋ yɩ mwalɩ sɩ wɛyuu dɩ tɩga je kʋ dwe woŋo fɩnfɩɩn na lagɩ kʋ lɩ Wɛ cullu tɩm wʋnɩ. 18Nɔɔnʋ wʋlʋ na yagɩ o kaanɩ yɩ o daarɩ o di kaanɩ wʋdoŋ, kʋntʋ tu kəm dɩm yɩ balɔrɔ nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na pəni dɩ o doŋ kaanɩ te tɩn mʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ na zaŋɩ o di kaanɩ wʋlʋ o tɩtɩ barʋ na yag-o tɩn, kʋntʋ tu kəm dɩm dɩ yɩ balɔrɔ nɩnɛɛnɩ nɔɔnʋ na pəni dɩ o doŋ kaanɩ te tɩn mʋ." 19Zezi ta ma ta o wɩ: "Nadum mʋ wʋra. O maa yəni o zʋ gwar-ŋʋnnʋ tɩlʋ na tiini tɩ lana tɩn. O jɩgɩ woŋo maama kʋ yi-o, yɩ o ŋwɩa lana dɛ maama. 20Yinigə tu dɩ mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Lazaarɩ. O yəni o tigi nadum wʋm sɔŋɔ mancoŋo nɩ. O yɩra maama yɩ ŋwana. 21O maa lagɩ sɩ o taa di wʋdiu kʋlʋ nadum wʋm na di yɩ kʋ siiri tɩga nɩ tɩn, yɩ o ba na-kʋ o di. Kakuri dɩ ma tui sɩ dəlimi o ŋwana yam. 22Yinigə tu wʋm laan ma ba o tɩ. Wɛ malɛsɩ ma ba sɩ kwe-o sɩ ja vu Wɛ-sɔŋɔ sɩ pa o jəni Abraham tɩkəri nɩ. Nadum wʋm dɩ ma tɩ. Ba ma kwe-o ba kɩ. 23O ma vu curu. O maa wʋra o yaara zanzan. O ma kwəni o yuu wɛɛnɩ o na Abraham na wʋ yigə yigə, yɩ Lazaarɩ je o tɩkəri nɩ. 24O ma kaasɩ o ta dɩd-o o wɩ: 'A ko Abraham, popo, duri a ŋwaŋa. A loori-m sɩ n pa Lazaarɩ vu o ma o nʋa o laŋɩ na o ba o ma zuri a dindəlimi, sɩ a tiini a yaarɩ zanzan mini dɩm wʋnɩ.' 25Abraham ma lər-o o wɩ: 'A bu, nan guli nmʋ dɛɛn na ŋwɩ lʋgʋ baŋa nɩ yɩ n na wo-laarʋ tɩlʋ maama n na lagɩ tɩn. Lazaarɩ dɛɛn nan jɩgɩ yaara yɩranɩ mʋ. Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, wʋm bɩcarɩ laan zuri, yɩ nmʋ dɩ daa wʋ yaara wʋnɩ. 26Woŋo kʋlʋ na wəli da tɩn, goŋ-canluŋu mʋ cɩgɩ dɩbam dɩ abam laŋa nɩ, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o zɩgɩ yo o vu o bɛ o yi abam te. Nɔɔn-nɔɔnʋ dɩ b'a wanɩ o zɩgɩ abam tee nɩ o bɛ o ba dɩbam te.' 27Nadum wʋm ma ta o wɩ: 'A ko, kʋ nan na yɩ kʋntʋ, a loori-m sɩ n tʋŋɩ Lazaarɩ sɩ o vu a ko sɔŋɔ, 28sɩ a nyaana banu wʋra, sɩ o kaanɩ-ba, sɩ ba dɩ daa yɩ tɔgɩ ba ba yaara jəgə kantʋ.' 29Abraham ma ta dɩd-o o wɩ: 'Ba maŋɩ ba jɩgɩ twaanʋ tɩlʋ Moyisi dɩ Wɛ nijoŋnə bam na pʋpʋnɩ tɩn. Ba nan maŋɩ sɩ ba sɛ twaanʋ tɩntʋ taanɩ dɩm mʋ.' 30O ma ləri o wɩ: 'A ko Abraham, ba b'a sɛ kʋntʋ. Nɔɔnʋ nan na bi o yagɩ tʋʋnɩ yɩ o vu ba te o ta dɩ ba, ba laan w'ʋ ləni ba wʋrʋ ba yagɩ kəm-balwaarʋ tɩm.' 31Abraham ma ləri nadum wʋm o wɩ: 'Ba na wʋ sɛ Moyisi dɩ Wɛ nijoŋnə bam maama taanɩ dɩm, nɔɔnʋ na maŋɩ o bi o yagɩ tʋʋnɩ dɩ, ba ta b'a sɛ sɩ o taanɩ dɩm yɩ cɩga.' "

will be added

X\