Luki 15

1Dɛ dɩdwɩ lampo-joŋnə dɩ nɔn-cɩcɔgɩrʋ zanzan ma fɔɔrɩ ba yi Zezi te, sɩ ba taa cəgi o taanɩ dɩm. 2Farizɩan tiinə dɩ Wɛ cullu karanyɩna tiinə na nɛ kʋntʋ tɩn, ba maa pʋʋna ba wɩ: "Ta'a nii nɔɔnʋ wʋntʋ na je dɩ nɔn-cɩcɔgɩrʋ, yɩ o ta kwəri o di wʋdiu dɩ ba." 3Zezi laan ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ-ba o wɩ: 4"Abam wʋlʋ na jɩgɩ peeni bi (100), yɩ sɩ dɩdʋa na je, o b'a yagɩ peeni funʋgʋ-nʋgʋ kʋm (99) gaa nɩ, yɩ o daarɩ o vu o beeri pi-jiə kam na? 5O nan na beeri o na-ka, o laan w'ʋ kwe-ka o daŋɩ o bakala baŋa nɩ dɩ wʋpolo o ja vu sɔŋɔ. 6O na tu o yi sɔŋɔ, o'o bəŋi o cilonnə dɩ o sɔŋɔ tiinə maama, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: ''A kɩ wʋpolo dɩ amʋ, a na nɛ piə kalʋ ya na je tɩn ŋwaanɩ.' 7Kʋntʋ tɩn, a lagɩ a ta abam sɩ, kʋ yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ nɔn-cɩcɔgɔ dɩdʋa na ləni o wʋ o yagɩ kəm-balwaarʋ, kʋ'ʋ pa wʋpolo taa daga Wɛ-sɔŋɔ nɩ. Ba'a ta jɩgɩ wʋpolo zanzan dɩd-o kʋ dwe nɔn-ŋʋna funʋgʋ-nʋgʋ na ba bʋŋɩ sɩ ba maŋɩ sɩ ba ləni ba wʋrʋ Wɛ ŋwaanɩ. 8Asawɛ, kaanɩ na jɩgɩ səbu-dala fugə, yɩ dɩdʋa na je, o b'a tarɩgɩ kanɩa o zuri o yɩra o zwarɩ digə kam wʋ maama, sɩ o nii o'o na-dɩ na? 9O nan na nɛ-dɩ, o laan w'ʋ bəŋi o cilonnə dɩ o sɔŋɔ tiinə maama, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: ''A kɩ wʋpolo dɩ amʋ, a na nɛ səbu-dalɩ dɩlʋ ya na je tɩn ŋwaanɩ.' 10Kʋntʋ tɩn, a lagɩ a ta abam sɩ, kʋ yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ nɔn-cɩcɔgɔ dɩdʋa na ləni o wʋ o yagɩ kəm-balwaarʋ, kʋ'ʋ pa wʋpolo kʋntʋ doŋ taa wʋ Wɛ malɛsɩ sɩm tee nɩ." 11Zezi daa ta ma ta o wɩ: "Nɔɔnʋ mʋ wʋra o na jɩgɩ bəkəri sɩle. 12Dɛ dɩdwɩ nyaanɩ wʋm ma zaŋɩ o ta dɩ o ko o wɩ: 'A ko, a loori-m sɩ n maŋɩ a təri nmʋ wəənu tɩm wʋnɩ n pa-nɩ'. O ko ma sɛ. O ma maŋɩ o jɩjɩgɩrʋ tɩm o pa-ba. 13Da fɩnfɩɩn na kɛ tɩn, nyaanɩ wʋm ma zaŋɩ o kwalɩmɩ o wəənu maama o ja nuŋi o vu tɩʋ kʋdoŋ yigə yigə. O maa zʋʋrɩ da, yɩ o kɩ paweeni yɩranɩ. O maa jɩgɩ o wəənu tɩm o cɔgɩ yɔɔ yɔɔ. 14O laan ma ba o cɔgɩ o wəənu tɩm o ti maama. Kana ma tiini ka zʋ tɩʋ kʋm, yɩ o daa ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ. 15O ma vu tɩʋ kʋm nɔɔnʋ dɩdʋa te, o loor-o sɩ o wəl-o. Nɔɔnʋ wʋm ma pa o vu o tɔgɩ o tərə gaa nɩ. 16Kana na tiini ka cɛ o yɩra nɩ tɩn, o ma bʋŋɩ sɩ o tɔgɩ o di tərə yam wʋdiu kʋm, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ ba pa-o-kʋ. 17O wʋbʋŋa laan ma joori. O ma bwɛ o tɩtɩ nɩ o wɩ: 'A ko yəni o paɩ o tɩntʋŋna wʋdiu zanzan yɩ ba ba di ba tiə, yɩ a laan wʋ yo seeni kana lagɩ ka gʋ-nɩ. 18A'a zaŋɩ a joori a vu a ko wʋm te mʋ, sɩ a ta dɩd-o nɩ: "A ko, a kɩ a cɔgɩ Wɛ yigə, yɩ a kɩ a cɔgɩ nmʋ dɩ wʋ. 19Kʋntʋ tɩn, kʋ daa wʋ maŋɩ sɩ n kɩ-nɩ nɩ nmʋ bu te. Nan pa a taa tɔgɩ a yɩ nmʋ tɩntʋŋna bam dɩdʋa." ' 20O na bʋŋɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma zaŋɩ o maa ve o ko wʋm te. O ta na wʋ yigə yigə tɩn, mʋ o ko wʋm tʋlɩ o na-o. O na nɛ-o tɩn, o ŋwaŋa ma zʋ-o. O ma zaŋɩ o duri o vu o jeeri o bu wʋm, o kukwər-o dɩ wʋpolo zanzan. 21Bu wʋm laan ma ta dɩd-o o wɩ: 'A ko, a kɩ a cɔgɩ Wɛ yigə, yɩ a kɩ a cɔgɩ nmʋ dɩ wʋ. Kʋntʋ tɩn, kʋ daa wʋ maŋɩ sɩ n kɩ-nɩ nɩ n bu te.' 22O ko wʋm ma ta dɩ o tɩntʋŋna bam o wɩ: ''A kɩ lɩla 'a zʋ 'a kwe gɔrɔ kʋlʋ na lana kʋ dwe tɩ maama tɩn, 'a ja ba 'a zʋ-o. Kwe-na jafʋlɩ 'a kɩ o jɩŋa nɩ, sɩ 'a kwe natra 'a pa o zʋ. 23Ve-na 'a ja na-paalɩ kamunu kʋm 'a ja ba 'a gʋ, sɩ d'ɩ ma kɩ wʋdiu d'ɩ di candiə dɩ wʋpolo. 24Bɛŋwaanɩ a bu wʋntʋ ya tɩgɩ mʋ, yɩ o joori o bi. O ya je mʋ, yɩ a joori a na-o.' Ba ma puli wʋdiiru tɩm dim yɩ ba kwɛɛra dɩ wʋpolo. 25Maŋa kalʋ nyaanɩ wʋm na tu o yi sɔŋɔ tɩn, o zɩmbaarʋ wʋm ya wʋ kara nɩ mʋ o vara. O na nuŋi kara kam nɩ o maa bɩɩnɩ sɔŋɔ tɩn, mʋ o ni ba na magɩ wəənu yɩ ba saɩ. 26O ma bəŋi o ko tɩntʋŋna bam dɩdʋa o bwe-o woŋo kʋlʋ na kɩ yɩ ba kwɛɛrɩ tɩn. 27Tɩntʋŋnʋ wʋm ma lər-o o wɩ: 'Nmʋ nyaanɩ wʋm mʋ tuə. Nmʋ ko ma ja na-paalɩ kamunu kʋm o gʋ sɩ ba di candiə, o na nɛ-o yɩ o jɩgɩ yazurə tɩn ŋwaanɩ.' 28Bu-kwɩan kam na ni kʋntʋ tɩn, o bam ma zaŋɩ. O ma ba lagɩ sɩ o zʋ digə. O ko wʋm ma nuŋi o vu o koor-o sɩ o zʋ. 29O ma ta dɩ o ko wʋm o wɩ: 'Ta n niə, bɩna yantʋ maama amʋ tiini a tʋŋɩ zanzan a pa nmʋ. A yəni a sɛ nmʋ ni maŋa maama. Nmʋ nan wʋ pɛ amʋ dɩ bʋbala dɩ sɩ a gʋ, sɩ amʋ dɩ a cilonnə ma kɩ candiə. 30Kʋ daarɩ nmʋ bu wʋntʋ na tu tɩn, n jaanɩ na-paalɩ kamunu kʋm n gʋ n pa-o, yɩ o yɩ wʋlʋ na kwe nmʋ jɩjɩgɩrʋ o vu o cɔgɩ ka-bwəəru kwaga nɩ yɩ o laan joori o ba tɩn.' 31O ko wʋm ma lər-o o wɩ: 'A bu, nmʋ wʋ amʋ tee nɩ mʋ maŋa maama. Wəənu tɩlʋ maama amʋ na jɩgɩ tɩn yɩ nmʋ nyɩm mʋ. 32D'ɩ nan maŋɩ sɩ d'ɩ kɩ wʋpolo candiə mʋ zɩm, bɛŋwaanɩ nmʋ nyaanɩ wʋm ya tɩgɩ mʋ, yɩ o joori o bi. O ya je mʋ, yɩ d'ɩ joori d'ɩ na-o.' "

will be added

X\