Luki 14

1Siun dɛ dɩdoŋ dɛɛn ma yi. Zezi ma vu Farizɩan yigə tu dɩdʋa sɔŋɔ o zʋ sɩ o di wʋdiu. O na wʋra tɩn, ba maa kwaanɩ ba yɩr-o, sɩ ba nii o na w'ʋ kɩ te tɩn. 2Ya-fʋla tu ma ba o zɩgɩ Zezi yigə nɩ. 3Zezi na nɛ-o tɩn, o ma bwe Wɛ cullu karanyɩna tiinə dɩ Farizɩan tiinə bam o wɩ: "Dɩbam cullu paɩ cwəŋə sɩ d'ɩ pa nɔɔnʋ na yazurə siun dɛ dɩm nɩ naa kʋ culə?" 4Ba maa cɩm. O ma dwe nɔɔnʋ wʋm o pa o na yazurə, yɩ o yag-o o wɩ, o ve. 5O laan ma bwe-ba o wɩ: "Abam wʋlʋ bu na tʋ vʋlɩ wʋnɩ siun dɛ nɩ, n b'a kɩ lɩla n vu n vaŋ-o n lɩ na? Kʋ na yɩ n nabɩa dɩ, n b'a vu n lɩ-ka na?" 6Ba maa warɩ ba lər-o kʋlʋkʋlʋ. 7Nɔɔna balʋ na tu sɩ ba tɔgɩ ba di wʋdiu Farizɩan tu wʋm sɔŋɔ nɩ tɩn maa lagɩ jəŋə je sɩ ba jəni. Zezi ma na nɩ ba lagɩ je-laarʋ je mʋ sɩ ba jəni da. O na nɛ kʋntʋ tɩn, o ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ-ba o wɩ: 8"Nɔɔnʋ na kɩ kadiri candiə yɩ o bəŋi-m sɩ n ba n di, yɩ kwaanɩ sɩ n jəni nɔn-kamunu jəŋə je nɩ. Nmʋ na kɩ kʋntʋ, yɩ nɔn-kɔrɔ na tuə, 9sɔŋɔ tu wʋlʋ na bəŋi abam tɩn w'ʋ ba o ta dɩ nmʋ o wɩ: 'Zaŋɩ sɩ n daarɩ jəgə kam n pa nɔɔnʋ wʋntʋ.' Nmʋ laan w'ʋ zaŋɩ n vu n jəni kwaga kwaga mʋ dɩ cavɩɩra. 10Kʋ daarɩ, ba na bəŋi-m sɩ n vu n tɔgɩ n di candiə, ve n jəni kwaga kwaga. Nmʋ na kɩ kʋntʋ, yɩ sɔŋɔ tu wʋm na tu o na-m, o laan w'ʋ ta o wɩ: 'A ciloŋ, zaŋɩ n ba yigə n jəni.' Kʋntʋ w'ʋ pa n na zulə nɔɔna bam maama yigə nɩ. 11Bɛŋwaanɩ, wʋlʋ na zəŋi o tɩtɩ tɩn, Wɛ w'ʋ tu kʋntʋ tu. Wʋlʋ nan na tu o tɩtɩ tɩn, Wɛ w'ʋ zəŋi kʋntʋ tu." 12Zezi laan ma ta dɩ sɔŋɔ tu wʋm o wɩ: "Nmʋ na lagɩ n kɩ wʋdi-fɔrɔ n pa nɔɔna, kʋ na yɩ wɩa nɩ naa dɩdaanɩ, sɩ n yɩ bəŋi n cilonnə dɩ n cʋrrʋ dɩ n donnə nadunə. Nmʋ na kɩ kʋntʋ, bantʋ w'ʋ wanɩ ba joori ba dɩ kɩ-m kʋntʋ doŋ ba ma ŋwɩ jɩnɩ dɩm. 13Nmʋ nan na lagɩ n kɩ candiə, sɩ n bəŋi balʋ na yɩ yinigə tiinə dɩ kwaarʋ dɩ gwanɩ dɩ lilwə tɩn, sɩ ba ba ba di. 14Nmʋ na kɩ kʋntʋ, nmʋ w'ʋ ta n jɩgɩ yu-yoŋo. Nɔɔna bantʋ doŋ b'a wanɩ ba joori ba ŋwɩ jɩnɩ dɩm. Maŋa kam Wɛ na w'ʋ pa nɔn-ŋʋna bi ba yagɩ tʋʋnɩ tɩn, nmʋ laan w'ʋ joŋi n kəm dɩm kwərə." 15Nɔɔnʋ wʋdoŋ wʋlʋ na tɔgɩ o je Zezi tee nɩ o di wʋdiu tɩn ma ni o na tagɩ kʋlʋ tɩn. O ma ta dɩd-o o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋlʋ maama na zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ o jəni o di ywəəni d'aanɩ tɩn mʋ yɩ yu-yoŋo tu." 16Zezi ma maŋɩ mɩmaŋa o ma ləri o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋdoŋ mʋ ya wʋra o ma lagɩ o kɩ wʋdi-fɔrɔ sɩ o pa nɔɔna. O ma bəŋi nɔɔna zanzan sɩ ba ba ba di. 17Candiə kam maŋa na yi tɩn, o ma tʋŋɩ o tɩntʋŋnʋ sɩ o vu o ta dɩ balʋ o na bəŋi tɩn nɩ, ba ba sɩ woŋo maama ti kʋ yigə. 18Nɔɔna bam na ni kʋntʋ tɩn, ba maama ma wʋra ba loori cwəŋə o tee nɩ. Ba dɩdʋa ma wɩ: 'Popo, pa-nɩ cwəŋə, sɩ a joŋi kar-dʋŋa mʋ, kʋ yɩ fɩfɩʋn sɩ a vu a nii ka baŋa nɩ.' 19Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɩ ma wɩ: 'Popo, pa-nɩ cwəŋə, sɩ a yəgi nabɛ fugə mʋ lele kʋntʋ sɩ a ma va. A maa ve sɩ a kɩ a nii, sɩ w'ʋ sɛ sɩ va na?' 20Nɔɔnʋ wʋdoŋ dɩ ma ta o wɩ: 'A di kaanɩ mʋ lele kʋntʋ. Amʋ daa b'a wanɩ a ba.' 21Tɩntʋŋnʋ wʋm laan ma joori sɔŋɔ o vu o ta dɩ o tu wʋm ba na ləri te tɩn. Sɔŋɔ tu wʋm na ni tɩn, o bam ma zaŋɩ. O ma ta dɩ tɩntʋŋnʋ wʋm o wɩ: 'Nuŋi lɩla n vu tɩʋ kʋm cwe sɩm yum maama n la yinigə tiinə dɩ kwaarʋ dɩ lilwə dɩ gwanɩ n pa ba ba ba di.' 22Tɩntʋŋnʋ wʋm ma kɩ kʋntʋ, yɩ o daa ta o wɩ: 'Amʋ tu, a kɩ tɩte maama nmʋ na tagɩ tɩn, yɩ jəgə daa ta daarɩ sɩ nɔɔna jəni da.' 23Sɔŋɔ tu wʋm daa ma ta dɩd-o o wɩ: 'Nuŋi tɩʋ kʋm wʋ n vu n beeri cwə-bim sɩm maama niə nɩ, sɩ n pa balʋ na wʋra tɩn ba ba zʋ a sɔŋɔ kʋm sɩ kʋ su.' 24A lagɩ a ta abam sɩ, kʋ na yɩ nɔɔna balʋ a ya na bəŋi yɩ ba vɩn tɩn, bantʋ wʋlʋwʋlʋ daa ba jɩgɩ ni sɩ ba tɔgɩ ba di a wʋdiu kʋm." 25Zezi na wʋ cwəŋə nɩ o maa ve tɩn, nɔn-kɔgɔ zanzan maa tɔgɩ o kwaga. O ma pipiri o nii ba seeni yɩ o wɩ: 26"Nɔɔnʋ wʋlʋ na tu amʋ te yɩ o wʋ vɩn o ko dɩ o nu, dɩ o kaanɩ dɩ o biə, dɩ o zɩmbaara dɩ o nyaana dɩ o nakwa, yɩ o na wʋ vɩn o tɩtɩ ŋwɩa dɩ, kʋntʋ tu b'a wanɩ o ji amʋ karabu. 27Wʋlʋ maama na wʋ sɛ sɩ o tɔgɩ amʋ kwaga, sɩ o na yaara nɩ wʋlʋ na zɩŋɩ dagara o maa ve o tʋʋnɩ je te tɩn, kʋntʋ tu b'a wanɩ o ji a karabu. 28Abam wʋlʋ na bʋŋɩ sɩ o lɔ wɛyuu di-kamunu, n maŋɩ sɩ n da yigə n jəni n jeeli n nii, səbu kʋm w'ʋ wanɩ digə kam kʋ lɔ kʋ ti naa kʋ b'a wanɩ. Kʋ daɩ kʋntʋ na? 29N na wʋ kɩ kʋntʋ, yɩ n na cwi digə kam kuri yɩ ka daa warɩ ka guri, balʋ maama na lwarɩ tɩn w'ʋ ta mwanɩ nmʋ, 30yɩ ba wɩ: 'Nɔɔnʋ wʋntʋ puli digə lɔɔm, yɩ o daa warɩ-ka o guri.' 31Asawɛ, pɛ na lagɩ o kɩ jara dɩ pɛ wʋdoŋ, o maŋɩ sɩ o da yigə o jəni o bwɛ o nii, nɔɔna mʋrr-fugə (10.000) kalʋ na wʋ o kwaga nɩ tɩn w'ʋ wanɩ ba jeeri nɔɔna mʋrr-fiinle (20.000) kalʋ na wʋ pɛ wʋdoŋ wʋm kwaga nɩ tɩn naa ba b'a wanɩ. Kʋ daɩ cɩga na? 32O nan na b'a wanɩ, pɛ wʋdoŋ wʋm ta na wʋ yigə yigə o bɩɩnɩ tɩn, o'o da yigə o tʋŋɩ tɩntʋŋna mʋ o tee nɩ, sɩ ba koor-o sɩ o yagɩ jara yam sɩ ya ti. 33Kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ abam wʋlʋ maama na wʋ kwe o woŋo maama o yagɩ daa nɩ, o b'a wanɩ o ji amʋ karabu. 34Yɛ ywənə yɩ dɩ waɩ dɩ kwɛ wʋdiu. Yɛ ywəəni nan na ti, n daa n b'a wanɩ n pa dɩ joori dɩ ja ywəəni. 35Dɩntʋ daa ba jɩgɩ kuri. N b'a wanɩ n kɩ-dɩ n kadugə nɩ, naa n ma n kɩ pʋpɔnɔ. N maŋɩ sɩ n lo-dɩ n yagɩ mʋ. Abam nan fɔgɩ 'a cəgi amʋ taanɩ dɩm."

will be added

X\