Luki 13

1Kantʋ maŋa kam nɩ nɔɔna badonnə maa ba Zezi te, yɩ ba ta dɩd-o Galile tiinə badonnə taanɩ. Gʋvɩrma tu Pilatɩ dɛɛn jaanɩ bantʋ o gʋ maŋa kalʋ ba na wʋra ba kaanɩ Baŋa-Wɛ tɩn, o pa ba jana nuŋi ka gwaanɩ dɩ vara jana. 2Zezi ma ləri nɔɔna bam o wɩ: "Galile tiinə bantʋ na tiini ba na cam kʋntʋ doŋ tɩn, 'a bʋŋɩ sɩ kʋ yɩ ba na tiini ba yɩ nɔn-balwaarʋ ba dwe ba donnə bam tɩn ŋwaanɩ mʋ na? 3Aye, kʋ daɩ kʋntʋ. Abam tɩtɩ dɩ na wʋ ləni 'a wʋrʋ 'a yagɩ kəm-balwaarʋ tɩm, abam maama dɩ w'ʋ cɔgɩ kʋntʋ doŋ mʋ. 4Kʋ ta na yɩ nɔɔna fugə-nana balʋ ya na tɩgɩ Silʋa nɩ maŋa kam wɛyuu digə na tʋ ba baŋa nɩ tɩn, 'a bʋŋɩ nɩ kʋ yɩ ba na maŋɩ sɩ ba na cɔgɩm kʋ dwəni Zeruzalɛm tiinə badonnə bam tɩn ŋwaanɩ mʋ na? 5Aye, kʋ daɩ kʋntʋ. Abam tɩtɩ na wʋ ləni 'a wʋrʋ 'a yagɩ kəm-balwaarʋ tɩm, abam maama dɩ w'ʋ cɔgɩ kʋntʋ doŋ mʋ." 6Zezi laan ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ-ba o wɩ: "Nɔɔnʋ mʋ wʋra. O ma jəri kapʋrʋ o kara wʋnɩ. O ma vu sɩ o nii, o'o na kʋ biə o gwəri na. O ma wʋ nɛ. 7Kʋ na ba ləri biə tɩn, o ma ta dɩ o tɩntʋŋnʋ wʋm o wɩ: 'Nii, dɔɔn jɩgɩ bɩna yatɔ mʋ a na tui a laga kʋ biə yɩ a ba naɩ kʋlʋkʋlʋ. Nan goni-kʋ n dɩ tɩga nɩ, sɩ kʋ zɩgɩ da kafɛ mʋ'. 8Tɩntʋŋnʋ wʋm ma lər-o o wɩ: 'A yuutu, yagɩ sɩ kʋ daa kɩ bɩnɩ dɩdʋa kʋ wəli da. A'a kʋ goŋo a kaagɩ kʋ maama yɩ a kɩ pʋpɔnɔ da. 9Bɩnɩ daa na yiə yɩ kʋ na ləgi biə, kʋ lana. Kʋ nan daa ta na wʋ ləgi, d'ɩ laan w'ʋ go-kʋ d'ɩ dɩ tɩga nɩ.' " 10Zwifə bam siun dɛ dɩdoŋ dɛɛn ma yi. Zezi maa wʋ ba Wɛ-digə kam nɩ o brɩ-ba Wɛ taanɩ. 11Kaanɩ wʋdoŋ maa tɔgɩ o wʋra, cicirə na jɩg-o ka yaara dɩ yawɩʋ taan bɩna fugə-nana, ka pa o tii mʋ, o warɩ o kwəni wɛɛnɩ. 12Zezi na nɛ-o tɩn, o ma ta dɩd-o sɩ o ba o te. O laan ma ta dɩd-o o wɩ: "Kaanɩ, n nɛ bwəlim, n sin dɩ n yaara yam." 13O na tagɩ kʋntʋ tɩn, o ma zi o jɩa o baŋa nɩ. Bɩdwɩ baŋa nɩ mʋ kaanɩ wʋm kwəni wɛɛnɩ. O na kwəni wɛɛnɩ tɩn, o ma tee Baŋa-Wɛ. 14Zwifə Wɛ-digə kam yuutu wʋm na nɛ Zezi na kɩ te ba siun dɛ dɩm nɩ yɩ o pa kaanɩ wʋm na yazurə tɩn, o bam ma zaŋɩ. O ma ta dɩ kɔgɔ kʋm o wɩ: "Wɛ pɛ dɩbam da yardʋ mʋ sɩ d'ɩ ta maa tʋŋɩ d'ɩ tɩtʋŋa. Kʋntʋ tɩn, 'a maŋɩ sɩ 'a ta'a tui da yam kʋntʋ nɩ mʋ sɩ 'a na yazurə, sɩ kʋ daɩ siun dɛ dɩm nɩ." 15D'ɩ Yuutu Zezi ma lər-o o wɩ: "Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Abam wɔɔ mʋ w'ʋ ta jɩgɩ o nabɩa naa o bɩnaga yɩ o ba bwəli-ka o ja vu sɩ ka nyɔ na siun dɛ dɩm nɩ? 16Kʋntʋ tɩn, kaanɩ wʋntʋ na yɩ Abraham dwi tu yɩ sʋtaanɩ ya vɔ-o dɩ yawɩʋ bɩna fugə-nana tɩn, kʋ culi sɩ a bwəl-o a yagɩ siun dɛ dɩm nɩ sɩ o sin dɩ o yawɩʋ kʋm na?" 17O na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ ma pa balʋ na vɩ-o tɩn na cavɩɩra. Kʋ daarɩ nɔn-kɔgɔ kʋm maama maa jɩgɩ wʋpolo zanzan dɩ wo-kɩnkagɩla yalʋ maama o na kɩ tɩn. 18Zezi daa ma ta o wɩ: "Wɛ paarɩ dɩm nyɩ dɩ bɛɛ? A ma bɛɛ mʋ a maŋɩ-dɩ a brɩ abam? 19Wɛ paarɩ dɩm nyɩ dɩ nɔɔnʋ na kwe wo-duu na yɩ mɩmɩɩnʋ o vu o du o kadugə nɩ. Wo-duu kʋm kʋntʋ ma nuŋi, yɩ kʋ tiini kʋ ji tu-kamunu. Zunə laan ma ba ba sɔ ba pwəru tiu kʋm yuu nɩ." 20Zezi daa ma ta o wɩ: "A ta w'ʋ ma bɛɛ mʋ a maŋɩ Wɛ paarɩ dɩm na nyɩ te tɩn a brɩ abam? 21Dɩ nyɩ dɩ kaanɩ na kwe dabɩlɩ o gwaanɩ dɩ dɩpɛ muni zwɩ-zɛ sɩtɔ te tɩn. Dɩ laan ma pa dɩpɛ muni dɩm maama fʋlɩ." 22Zezi dɛɛn wʋ cwəŋə nɩ o maa ve Zeruzalɛm. O na maa ve tɩn, o tʋlɩ tɩɩnɩ dɩm maama yɩ o brɩ-ba Wɛ taanɩ. 23Nɔɔnʋ wʋdoŋ ma bwe-o o wɩ: "A Yuutu, nɔɔna fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ w'ʋ na vrɩm na?" Zezi ma ta dɩ nɔɔna bam o wɩ: 24"'A ta'a cʋ 'a tɩtɩ sɩ 'a kwaanɩ 'a da ni dɩlʋ na pɩɩnɩ tɩn 'a zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ. A lagɩ a ta abam sɩ nɔɔna zanzan w'ʋ ba ba beeri sɩ ba zʋ, yɩ ba b'a wanɩ ba na cwəŋə. 25Maŋa kam na yiə, yɩ sɔŋɔ tu zaŋɩ o pɩ o mancoŋo, abam laan w'ʋ ba 'a zɩgɩ pooni nɩ 'a magɩ boro, yɩ 'a loori 'a wɩ: 'D'ɩ Yuutu, popo, pʋrɩ sɩ d'ɩ zʋ.' O laan w'ʋ ləri o wɩ: 'A yəri abam na nuŋi mɛ.' 26Abam laan w'ʋ ta wɩ: 'Dɩbam ya tɔgɩ dɩ nmʋ d'ɩ jəni d'ɩ di wʋdiu. Kʋ yɩ dɩbam tɩʋ kʋm cwe sɩm wʋnɩ mʋ n zɩgɩ da n brɩ Wɛ taanɩ.' 27O nan ta w'ʋ ləri abam o wɩ: 'A yəri abam. Joori-na daa nɩ, abam kəm-balwaarʋ tiinə bam.' 28Kʋ na kɩ abam kʋntʋ, 'a w'ʋ na Abraham dɩ Yizakɩ dɩ Zakɔbɩ na je Wɛ paarɩ dɩm wʋnɩ, kʋ wəli dɩ Wɛ nijoŋnə bam maama. Abam tɩtɩ nan b'a na cwəŋə sɩ 'a zʋ. Abam w'ʋ maŋɩ mɛ yaara na wʋra yɩ nɔɔna keerə yɩ ba dʋnɩ ba nwa tɩn. 29Nɔɔna w'ʋ nuŋi lʋgʋ baŋa je maama nɩ ba ba ba zʋ Wɛ paarɩ dɩm wʋ, yɩ ba jəni ba di ywəəni daanɩ. 30'A ta'a ye nɩ, nɔɔna badaara zɩm na yɩ kwaga tiinə tɩn w'ʋ ba ba ji yigə tiinə. Badaara dɩ na maŋɩ ba yɩ yigə tiinə tɩn w'ʋ joori ba ji kwaga tiinə." 31Maŋa kam kʋntʋ nɩ mʋ Farizɩan badonnə tu Zezi te, yɩ ba ta dɩd-o ba wɩ: "Yagɩ yo seeni sɩ n vu jəgə kadoŋ. Bɛŋwaanɩ Pɛ Erɔdɩ lagɩ sɩ o pa ba gʋ nmʋ." 32O ma ləri-ba o wɩ: "Ve-na 'a ta 'a brɩ nasɩa kam nɩ, zɩm da yantʋ nɩ a maŋɩ sɩ a taa zəli sʋtaana, sɩ a kwəri a pa nɔɔna na yazurə. Da yatɔ dɛ nɩ, a laan w'ʋ yi a kweelim jəgə. 33A nan maŋɩ sɩ a daa kwe a cwəŋə a taa kɛa zɩm dɩ jwaanɩ dɩ jwa yigə nɩ, bɛŋwaanɩ kʋ b'a wanɩ sɩ wʋlʋ na yɩ Wɛ nijoŋnu tɩn ga o ŋwɩa yɩ kʋ daɩ Zeruzalɛm nɩ. 34Həii! Zeruzalɛm tiinə-ba, 'a yəni 'a gʋ Wɛ nijoŋnə yɩ 'a dʋlɩ nɔɔna balʋ Wɛ na tʋŋɩ abam tee nɩ tɩn dɩ kandwa. Kuni zanzan mʋ a ya lagɩ sɩ a la abam nɔn-biə a kɩ daanɩ sɩ a taa nii 'a baŋa nɩ, nɩnɛɛnɩ coro na kukwəri kʋ biə kʋ kɩ kʋ vwana kuri nɩ te tɩn, yɩ abam wʋ sɛ. 35Kʋntʋ tɩn, Wɛ laan w'ʋ dwanɩ DƖ jɩa abam tɩʋ kʋm baŋa nɩ sɩ kʋ ji di-dwəənu. 'A ta'a ye nɩ, 'a daa b'a na-nɩ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ 'a na w'ʋ ta wɩ: 'Zuli-na wʋlʋ na tu d'ɩ Yuutu Wɛ yɩrɩ ŋwaanɩ tɩn.' "

will be added

X\