Luki 12

1Maŋa kam kʋntʋ nɩ kɔ-fɔrɔ zanzan ya lagɩ daanɩ Zezi tee nɩ. Ba dɛɛn yi nɔɔna mʋrrʋ mʋrrʋ mʋ. Ba tiini ba pɩɩnɩ daanɩ yɩ ba nɔnɩ daanɩ. Zezi ma puli o ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "'A fɔgɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ, sɩ 'a yɩ pa Farizɩan tiinə bam dɩ abam ba dabɩlɩ dɩm, dɩ ba na yɩ pipiri-nyɩna yɩ ba səgi ba kɩ wo-balwaarʋ te tɩn. 2Kʋlʋ maama na səgi nɔɔna tee nɩ tɩn, kʋ jwa w'ʋ ba kʋ lwarɩ jaja. 3Kʋntʋ tɩn, abam na səgi 'a ta kʋlʋ maama tɩn w'ʋ nuŋi pooni mʋ sɩ nɔɔna maama ni. Abam na waasɩ woŋo kʋlʋ digə wʋnɩ tɩn, nɔɔna w'ʋ di nayuu ba tɔɔlɩ-kʋ. 4A cilonnə-ba, a lagɩ a ta abam sɩ 'a yɩ ta'a kwarɩ fʋʋnɩ dɩ balʋ na waɩ ba gʋɩ 'a yɩra yam yɩ ba daa warɩ ba kɩ abam kʋlʋkʋlʋ ba wəli da tɩn. 5A nan w'ʋ brɩ abam 'a na maŋɩ sɩ 'a ta'a kwarɩ wʋlʋ tɩn. 'A maŋɩ sɩ 'a ta'a kwarɩ Wɛ mʋ, bɛŋwaanɩ dɩntʋ jɩgɩ dam sɩ DƖ gʋ abam sɩ DƖ daarɩ DƖ dɩ abam min-tɩʋ nɩ. A lagɩ a ta abam sɩ dɩntʋ mʋ 'a maŋɩ sɩ 'a ta'a kwarɩ. 6Kʋ na yɩ kabəmbəli, ba yəni ba yəgi sɩntʋ mwalɩ mwalɩ mʋ. Wɛ nan ba swe sɩ dɩdʋa dɩdʋa ni nɩ. 7Wɛ maŋɩ DƖ ye abam yuuywe sɩm ni na maɩ te tɩn. 'A yɩ ta'a kwarɩ fʋʋnɩ, sɩ abam dɩdʋa dɩdʋa jɩgɩ kuri 'a dwe kabəmbəli zanzan. 8A lagɩ a ta abam sɩ nɔɔnʋ wʋlʋ maama na zɩgɩ nabiinə yigə nɩ o brɩ jaja sɩ o yɩ a nɔɔnʋ tɩn, amʋ Nabiin-bu wʋm dɩ w'ʋ zɩgɩ kʋntʋ tu kwaga nɩ a brɩ nɩ o yɩ a nɔɔnʋ Wɛ malɛsɩ sɩm yigə nɩ. 9Kʋ daarɩ, wʋlʋ maama na vɩn amʋ nabiinə yigə nɩ tɩn, amʋ dɩ w'ʋ vɩn kʋntʋ tu Wɛ malɛsɩ sɩm yigə nɩ. 10Wʋlʋ maama na ŋɔɔnɩ wo-balwaarʋ o pa amʋ Nabiin-bu wʋm tɩn, Wɛ w'ʋ sɛ sɩ DƖ ma cɛ kʋntʋ tu. Wʋlʋ nan na ŋɔɔnɩ o twɩ Wɛ Joro kʋm tɩn, Wɛ b'a sɛ sɩ DƖ ma cɛ-o. 11Nɔɔna w'ʋ ja abam ba vu ba saŋɩ Zwifə nakwa tee nɩ dɩ tɩʋ kʋm yigə tiinə tee nɩ dɩ dɩdɛɛra tee nɩ. Ba na kɩ abam kʋntʋ, sɩ 'a yɩ ta'a liə dɩ 'a na w'ʋ ŋɔɔnɩ kʋlʋ sɩ 'a ma vrɩ 'a tɩtɩ, naa 'a na w'ʋ tʋlɩ taanɩ dɩm te tɩn. 12Kantʋ maŋa kam nɩ Wɛ Joro kʋm w'ʋ pa 'a lwarɩ 'a na maŋɩ sɩ 'a ta kʋlʋ tɩn." 13Nɔɔnʋ dɩdʋa mʋ tɔgɩ o wʋ kɔgɔ kʋm wʋnɩ, o ma ta dɩ Zezi o wɩ: "Karanyɩna, a loori-m sɩ n ta a zɩmbaarʋ wʋm, sɩ o kwe wəənu tɩlʋ dɩbam ko na tɩgɩ o daarɩ tɩn o maŋɩ amʋ nyɩm o pa-nɩ." 14Zezi ma lər-o o wɩ: "A ciloŋ. Wɔɔ mʋ tiŋi amʋ sɩ a di abam taanɩ naa sɩ a maŋɩ 'a jɩjɩgɩrʋ a pa abam?" 15O laan ma ta dɩ ba maama o wɩ: "'A ta'a yɩrɩ 'a tɩtɩ dɩ wo-swənə zanzan. Nɔɔnʋ jɩjɩgɩrʋ na daga te, tɩ b'a wanɩ o ŋwɩa tɩ yɩrɩ, o na maŋɩ o yɩ nadum te dɩ." 16Zezi laan ma maŋɩ mɩmaŋa o brɩ-ba o wɩ: "Nadum wʋdoŋ mʋ wʋra. O maa jɩgɩ karɩ sɩ na kɩ wʋdiiru zanzan sɩ pa-o. 17O ma bʋŋɩ o wɩ: 'A nan w'ʋ kɩ ta mʋ? Je daa tərə sɩ a kɩ a wʋdiiru tɩm maama da'. 18O laan ma bʋŋɩ o wɩ: 'A na w'ʋ kɩ te tɩn, a'a magɩ a tuli sɩm maama mʋ a dɩ tɩga nɩ, sɩ a daarɩ a lɔ tuli-zɛ, sɩ a wanɩ a pɛ a wo-vaalʋ tɩm dɩ a wəənu tɩm maama a kɩ da. 19A laan w'ʋ ta a wʋnɩ a wɩ: "A jɩgɩ wəənu tɩlʋ maama a na lagɩ tɩn sɩ kʋ taa ve bɩna kɔgɔ kɔgɔ. Liə daa b'a ja-nɩ. A'a ta kɩ a wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn, a di yɩ a nyɔa yɩ a kɩ wʋpolo." ' 20Wɛ ma ta dɩd-o DƖ wɩ: 'Nmʋ yɩ joro mʋ. Tɩtɩɩ dɩntʋ wʋnɩ a'a joŋi n ŋwɩa. Kʋntʋ tɩn, wɔɔ mʋ w'ʋ ta te wəənu tɩlʋ maama n ya na jɩgɩ tɩn?' 21Kʋ yɩ kʋntʋ doŋ mʋ dɩ wʋlʋ maama na tiŋi jɩjɩgɩrʋ zanzan o pa o tɩtɩ yɩ o ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ Wɛ tee nɩ tɩn." 22Zezi ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a lagɩ a ta abam sɩ 'a yɩ ta'a jɩgɩ liə dɩ lʋgʋ baŋa kʋlʋkʋlʋ, kʋ na yɩ 'a ni-wʋdiu, naa 'a na w'ʋ zʋ gwaarʋ tɩlʋ tɩn. 23Bɛŋwaanɩ 'a ŋwɩa garɩ wʋdiiru. Yɩra yalʋ Wɛ na pɛ abam tɩn dɩ maa garɩ gwaarʋ. 24Nan maanɩ-na 'a nii bacangaarʋ na yɩ te tɩn. Tɩ ba duə, yɩ tɩ ba zagɩ mɩna. Tɩ ba jɩgɩ tuli dɩ tikəri sɩ tɩ kɩ wʋdiiru da. Kʋ nan yɩ Wɛ mʋ nii tɩ baŋa nɩ dɩ tɩ ni-wʋdiu. Abam nan tiini 'a jɩgɩ kuri 'a dwe zunə bam. 25Abam wʋlʋwʋlʋ b'a wanɩ o toŋi o ŋwɩa dɩ fɩnfɩɩn dɩ, o na maŋɩ o li te dɩ. 26'A b'a wanɩ kʋ fɩnfɩɩn dɩ 'a kɩ, bɛɛ nan mʋ yɩ 'a jɩgɩ liə dɩ wəənu tɩlʋ maama na daarɩ tɩn? 27Maanɩ-na 'a nii ga-punnu tɩm lam na yɩ te tɩn. Tɩntʋ nan warɩ tɩ tʋŋɩ, yɩ tɩ warɩ gwaarʋ tɩ sɔ. Nan ta'a ye-na nɩ, tɩntʋ jɩgɩ lam tɩ dwe Pɛ Salɔmɔn dɛɛn na maŋɩ o zʋʋrɩ gwar-ŋʋnnʋ tɩlʋ tɩn. 28Kʋ nan na yɩ gaarʋ tɩm kʋntʋ, tɩntʋ ba jɩgɩ dɛ dɩ nɔɔna na zwɛ-tɩ. Dɩ kʋntʋ dɩ, Wɛ ta mʋ paɩ tɩ jɩgɩ lam kʋntʋ doŋ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, kʋ na yɩ abam, Wɛ tiini DƖ nii abam baŋa nɩ. Bɛɛ mʋ yɩ 'a ba kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ? 29'A yɩ ta'a jɩgɩ wʋbʋŋ-fara dɩ 'a na w'ʋ kɩ te sɩ 'a na wʋdiu 'a di tɩn. 'A yɩ ta'a kɩ liə dɩ kʋntʋ woŋo. 30Lʋgʋ baŋa nɔɔna balʋ na yəri Wɛ tɩn mʋ tiini ba bʋŋɩ wəənu tɩm kʋntʋ maama wʋbʋŋa. Abam Ko Wɛ nan maŋɩ DƖ ye nɩ abam maŋɩ sɩ 'a ta'a jɩgɩ wəənu tɩm kʋntʋ. 31Abam maŋɩ sɩ 'a pa 'a wʋbʋŋa taa tɔgɩ Wɛ paarɩ dɩm mʋ. 'A na kɩ kʋntʋ, Wɛ laan w'ʋ wəli abam woŋo kʋlʋ na daarɩ tɩn. 32A nɔɔna bam 'a na ba daga tɩn, yɩ pa-na fʋʋnɩ taa jɩgɩ abam. Abam Ko Wɛ wʋbʋŋa mʋ lagɩ sɩ DƖ pa abam tɔgɩ 'a di DƖ paarɩ dɩm. 33Kwe-na 'a jɩjɩgɩrʋ tɩm 'a yəgi, sɩ 'a daarɩ 'a maŋɩ tɩ səbu kʋm 'a ma wəli yinigə tiinə. Kʋntʋ mʋ 'a kwe 'a jɩjɩgɩrʋ 'a tiŋi Wɛ-sɔŋɔ nɩ, səbiə gan-lɔgɔdɩ na b'a cɔgɩ mɛ tɩn. 'A na tiŋi jɩjɩgɩrʋ Wɛ tee nɩ, tɩ daa b'a je. Ŋwɩɩna daa b'a wanɩ ba ŋɔ-tɩ, yɩ tʋa b'a wanɩ ka mu-tɩ ka cɔgɩ. 34Bɛŋwaanɩ, abam jɩjɩgɩrʋ na tigi mɛ tɩn, 'a bɩcara dɩ tigi d'aanɩ mʋ." 35- 36Zezi ta ma ta o wɩ: "'A ta'a fɔgɩ 'a cʋ 'a tɩtɩ, nɩ nɔɔna balʋ yuutu na nuŋi o vu sɩ o di kadiri candiə yɩ ba jɩgɩ tɩɩna sɩ o joori o ba tɩn. Ba ma fɔgɩ ba vɔ ba gwaarʋ dɩ vwɩ, yɩ ba tarɩgɩ ba min-zwəənu ba zɩgɩ ba tee nɩ. Ba yuutu wʋm na tu o yi manco-pɩɩna o magɩ boro, ba laan w'ʋ wanɩ ba zaŋɩ lɩla ba pʋrɩ ba pa-o. 37Ba yuutu wʋm na joori o ba, yɩ tɩntʋŋna balʋ na zɩgɩ ba niə yɩ ba ba dɔ tɩn, kʋ'ʋ ji wʋpolo dɩ ba. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, ba yuutu wʋm laan w'ʋ pa ba jəni ba di wʋdiu. O ma w'ʋ vɔ o gɔrɔ dɩ vʋa, sɩ o kwe wʋdiu kʋm o vu o zɩgɩ sɩ ba di. 38O nan na joori o ba tɩtɩɩ kʋrʋ nɩ dɩ, yɩ o tɩntʋŋna bam ta na zɩgɩ ba niə yɩ ba ba dɔa, kʋ'ʋ ji wʋpolo dɩ ba. 39'A ta'a ye sɩ, sɔŋɔ tu ya na lwarɩ maŋa kalʋ ŋwɩɩnʋ na lagɩ o ba tɩn, o ya b'a pa ŋwɩɩnʋ wʋm na cwəŋə o zʋ o ŋɔ. 40Kʋntʋ ŋwaanɩ abam maŋɩ sɩ 'a cɩ 'a tɩtɩ mʋ, sɩ amʋ Nabiin-bu wʋm lagɩ a ba maŋa kalʋ abam na ba tɩɩna nɩ a'a ba tɩn mʋ." 41Pɩyɛɛrɩ ma bwe Zezi o wɩ: "D'ɩ Yuutu, nmʋ na maŋɩ mɩmaŋa yantʋ tɩn, kʋ yɩ dɩbam yɩranɩ ŋwaanɩ mʋ naa nɔɔna maama ŋwaanɩ mʋ?" 42D'ɩ Yuutu Zezi ma ləri o wɩ: "Wɔɔ mʋ yɩ tɩntʋŋ-ŋʋm wʋlʋ na jɩgɩ wʋbʋŋa tɩn? O nyɩ nɩnɛɛnɩ tɩntʋŋnʋ wʋlʋ o yuutu na yagɩ o tɩtʋŋa o pa-o yɩ o daarɩ o vu cwəŋə tɩn. O yuutu wʋm ma lɩ-o sɩ o taa nii o donnə tɩntʋŋna bam baŋa nɩ, sɩ o daarɩ o taa pa-ba ba ni-wʋdiu dɛ maama. 43O sɔŋɔ tu wʋm na joori o ba, yɩ o na piini dɩ o kɩ kʋlʋ maama o na pɛ-o sɩ o kɩ tɩn, tɩntʋŋnʋ wʋm kʋntʋ laan w'ʋ na wʋpolo. 44A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, o yuutu wʋm laan w'ʋ pa o taa nii o jɩjɩgɩrʋ maama baŋa nɩ mʋ. 45Tɩntʋŋnʋ wʋm nan na bʋŋɩ o wɩ, o yuutu wʋm daanɩ zanzan yɩ o ba tui, yɩ o na jɩgɩ o donnə tɩntʋŋ-baara dɩ tɩntʋŋ-kaana bam o maga, o di o gaala, yɩ o nyɔ sana o bugə, 46tɩntʋŋnʋ wʋm kʋntʋ yuutu wʋm laan w'ʋ joori o ba, dɛ dɩm tɩntʋŋnʋ wʋm na ba jɩgɩ tɩɩna dɩ maŋa kalʋ o na w'ʋ ba tɩn. O yuutu wʋm na tu o pɩɩr-o kʋntʋ, o laan w'ʋ pa o na cam, yɩ o daarɩ o pa o da dɩ balʋ na vɩn Wɛ cɩga kam tɩn o na yaara zanzan. 47Tɩntʋŋnʋ wʋlʋ maama na lwarɩ o yuutu wʋbʋŋa na lagɩ sɩ o kɩ kʋlʋ tɩn, yɩ o na wʋ sɛ sɩ o ja o tɩtɩ o kɩ-kʋ, kʋntʋ tu w'ʋ na magɩrʋ zanzan. 48Kʋ daarɩ, wʋlʋ na yəri o yuutu na lagɩ sɩ o kɩ kʋlʋ tɩn, yɩ o na kɩ kʋlʋ na maŋɩ sɩ ba mag-o tɩn, kʋntʋ tu w'ʋ na magɩrʋ fɩnfɩɩn mʋ. Wʋlʋ maama ba na pɛ wəənu zanzan tɩn, ba'a bwe-o wəənu zanzan bwiə. Nɔɔnʋ wʋlʋ na joŋi wəənu zanzan sɩ o taa nii-tɩ tɩn, Wɛ w'ʋ bwe-o wəənu zanzan kʋ ja gaalɩ." 49Zezi daa ta ma ta o wɩ: "Amʋ tu lʋgʋ baŋa sɩ a tarɩgɩ mini mʋ a ma zwɛ-kʋ. A nan ya lagɩ dɩ a wʋ maama sɩ mini dɩm na maŋɩ dɩ ya tarɩgɩ mʋ. 50Amʋ nan maŋɩ sɩ a zʋ yaara wʋ, nɩnɛɛnɩ a na w'ʋ miisi na wʋnɩ te tɩn mʋ. A nan wʋ wʋ-cɔgɔ wʋnɩ mʋ, sɩ kʋ taa ve maŋa kam kʋ na w'ʋ kɩ kʋ ti tɩn. 51Amʋ na tu lʋgʋ baŋa tɩn, 'a bʋŋɩ sɩ kʋ yɩ sɩ a pa nɔɔna fɔgɩ daanɩ mʋ na? Aye. A tu sɩ a pa nɔɔna pɔɔrɩ daanɩ mʋ. 52Kʋ na puli zɩm kʋ maa ve, sɔŋɔ dɩdʋa wʋnɩ nɔɔna banu na wʋra, ba'a pɔɔrɩ daanɩ batɔ dɩ bale. 53Ko dɩ o bu w'ʋ pɔɔrɩ daanɩ. Nu dɩ o bukɔ dɩ w'ʋ pɔɔrɩ daanɩ. Kaanɩ dɩ o barʋ nu dɩ w'ʋ pɔɔrɩ daanɩ." 54Zezi laan ma ta dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm o wɩ: "'A na nɛ kunkwəənu na wʋra tɩ zaŋa mɛ seeni dʋa na zɩgɩ da ka nɩ tɩn, 'a yəni 'a ta lɩla sɩ dʋa lagɩ ka nɩ, yɩ ka'a sɩɩnɩ ka nɩ mʋ. 55Kʋ daarɩ gungun-kʋrrʋ viu na wʋra kʋ fulə, 'a yəni 'a wɩ lʋn-wɩa maa bɩɩna, yɩ kʋ'ʋ sɩɩnɩ kʋ kɩ kʋntʋ mʋ. 56Abam yɩ pipiri-nyɩna mʋ. Abam waɩ 'a nii wɛyuu dɩ tɩga baŋa 'a ma lwarɩ tɩga kam yibiyə na w'ʋ ta yɩ te tɩn. Bɛɛ nan mʋ yɩ 'a warɩ 'a lwarɩ wəənu tɩlʋ na wʋra tɩ kɩ lele tɩn kuri? 57Bɛŋwaanɩ mʋ yɩ abam ba bʋŋa, sɩ 'a lwarɩ kʋlʋ na lana tɩn sɩ 'a ta'a kɩa? 58Kʋ nyɩ dɩ nɔɔnʋ na jaanɩ-m o vu o saŋɩ sarɩya jəgə nɩ te tɩn. Abam ta na wʋ cwəŋə nɩ 'a maa ve tɩn, sɩ n kwaanɩ n pa 'a fɔgɩ daanɩ. Kʋ na daɩ kʋntʋ, o laan w'ʋ ja nmʋ o kɩ sarɩya-diru wʋm jɩŋa nɩ. Wʋntʋ dɩ laan ma w'ʋ kɩ nmʋ o tɩntʋŋnʋ jɩŋa nɩ, sɩ o kɩ nmʋ pɩɩna digə nɩ. 59A lagɩ a ta nmʋ sɩ n'n ta n wʋra taan. N na wʋ ŋwɩ jɩnɩ dɩm maama n ti, ba b'a yagɩ-m."

will be added

X\