Luki 11

1Dɛ dɩdwɩ mʋ Zezi dɛɛn ve jəgə kadoŋ sɩ o warɩ Wɛ. O na warɩ Wɛ o ti tɩn, o karabiə bam dɩdʋa ma ta dɩd-o o wɩ: "D'ɩ Yuutu, brɩ dɩbam d'ɩ na w'ʋ ta warɩ Wɛ te tɩn, nɩ Zan dɩ na brɩ o karabiə bam sɩ ba taa warɩ Wɛ te tɩn." 2Zezi ma ta dɩ ba o wɩ: "Abam na lagɩ 'a warɩ Wɛ, sɩ 'a ta'a warɩ tɩntʋ doŋ: 'Dɩbam Ko, sɩ nmʋ yɩrɩ na tiə dɩ zulə, sɩ n paarɩ ba. 3Ta n pa dɩbam wʋdiu dɛ maama sɩ kʋ maŋɩ dɩbam. 4Yagɩ d'ɩ lwarɩm n ma n cɛ dɩbam, nɩ dɩbam dɩ na yagɩ d'ɩ cɛ balʋ na kɩ dɩbam lwarɩm tɩn. Yɩ pa d'ɩ na maŋɩm dɩlʋ na w'ʋ pa d'ɩ tʋ tɩn.' " 5Zezi daa ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "Wɛ-loro nyɩ dɩ nmʋ na jɩgɩ n ciloŋ yɩ n zaŋɩ n vu o te tɩtɩɩ kʋrʋ nɩ n ta dɩd-o n wɩ: 'A ciloŋ, popo a loori-m sɩ n pa-nɩ dɩpwa yatɔ, 6sɩ vəru mʋ nuŋi yigə yigə o ba a te, yɩ a ba jɩgɩ kʋlʋkʋlʋ sɩ a pa-o sɩ o di.' 7Nmʋ ciloŋ wʋm maa zɩgɩ digə kam wʋnɩ o ta dɩ nmʋ o wɩ: 'Yɩ ta n jɩgɩ-nɩ n yaara, sɩ mancoŋo pɩ yɩ amʋ dɩ a biə maama nan tigi d'ɩ dɔ mʋ. A b'a wanɩ a zaŋɩ a wəli-m.' 8N ciloŋ wʋm w'ʋ wanɩ o ta kʋntʋ doŋ na? A nan lagɩ a ta abam sɩ, o ya zɩ wʋ zaŋɩ o pa nmʋ wʋdiu kʋm 'a ciloŋo kʋm ŋwaanɩ dɩ, nmʋ na zɩgɩ da taan n loor-o dɩ baarɩ tɩn, o laan w'ʋ sɛ o zaŋɩ o pa-m kʋlʋ maama n na lagɩ tɩn. 9A nan lagɩ a ta abam sɩ 'a loori-na Wɛ, sɩ DƖ w'ʋ pa abam kʋlʋ 'a na lagɩ tɩn. Beeri-na kʋlʋ 'a na lagɩ tɩn, sɩ 'a w'ʋ na. Magɩ-na boro, sɩ ba'a pʋrɩ ba pa abam. 10Bɛŋwaanɩ wʋlʋ maama na loori Wɛ sɩ DƖ pa-o woŋo tɩn w'ʋ joŋi. Wʋlʋ maama na beeri woŋo Wɛ tee nɩ tɩn w'ʋ na-kʋ. Ba'a pʋrɩ ba pa wʋlʋ maama na magɩ boro tɩn. 11Abam wʋlʋ na jɩgɩ bu yɩ o na loori-m kaləŋə, nmʋ w'ʋ sɛ n pa-o bɩsankwɩa na? 12O na loori cɩcarɩ, n'n sɛ n kwe nɔŋɔ n pa-o na? 13Aye. Abam wʋrʋ na ba lana yɩ 'a ta ye sɩ 'a pa 'a biə wo-laarʋ tɩlʋ ba na lagɩ tɩn, d'ɩ Ko Wɛ dɩlʋ na wʋ wɛyuu nɩ yɩ DƖ lana DƖ dwe abam tɩn b'a pa nɔɔna balʋ na loori-DƖ DƖ Joro kʋm tɩn na?" 14Dɛ dɩdʋa mʋ Zezi dɛɛn zəli cicirə nɔɔnʋ wʋdoŋ yɩra nɩ. Cicirə kam ya pɛ nɔɔnʋ wʋm ji mɩmaa mʋ. Ka na yagɩ o yɩra tɩn, o laan maa ŋɔɔna. Kʋ ma sʋ nɔn-kɔgɔ kʋm lanyɩranɩ. 15Nɔɔna badaara na nɛ tɩn ba maa wɩ: "O na waɩ o zəli sʋtaana tɩn, kʋ yɩ sʋtaana-pɛ Belizebuli dam ŋwaanɩ mʋ." 16Ba badaara maa kwaanɩ sɩ ba maŋɩ o dam dɩm ba nii, yɩ ba wɩ, o maŋɩ sɩ o kɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩlʋ na w'ʋ brɩ-ba nɩ o dam dɩm sɩɩnɩ dɩ nuŋi Wɛ te tɩn mʋ. 17Zezi ma lwarɩ ba wʋbʋŋa na yɩ te tɩn. O ma ta dɩ ba o wɩ: "Tɩʋ kʋlʋ paarɩ na pɔɔrɩ kuni bɩle yɩ ba jɩgɩ daanɩ tɩn, kʋ b'a daanɩ kʋ cɔgɩ. Kampwara na zʋ sɔŋɔ kʋlʋ wʋ tɩn, kʋ'ʋ tʋ mʋ. 18Sʋtaana-pɛ dam dɩm na sɩɩnɩ dɩ pɔɔrɩ bɩle, dɩ paarɩ dɩm b'a daanɩ dɩ cɔgɩ. Abam na tɛ 'a wɩ, kʋ yɩ Belizebuli dam ŋwaanɩ mʋ a waɩ a zəli sʋtaana tɩn, mʋ pɛ a ta kʋntʋ doŋ. 19Kʋ na sɩɩnɩ kʋ yɩ amʋ jɩgɩ Belizebuli dam mʋ a maa zəli sʋtaana, abam nɔɔna bam dɩ nan maɩ dam dɩm kʋntʋ mʋ ba maa zəli-ya na? Abam tɩtɩ nɔɔna bam na kɩ te tɩn mʋ brɩ sɩ cɩga təri 'a tee nɩ. 20Kʋ nan yɩ Wɛ tɩtɩ dam mʋ a maɩ a zəli sʋtaana. Kʋ maa brɩ nɩ Wɛ maŋɩ DƖ ba abam te DƖ di paarɩ nɔɔna tɩtarɩ nɩ. 21Sʋtaana-pɛ nan nyɩ dɩ nɔn-dɩdɛɛrʋ na jɩgɩ taŋa dɩ cɩna o maa yɩrɩ o sɔŋɔ te tɩn. O na yɩrɩ-kʋ tɩn, o jɩjɩgɩrʋ tɩm b'a je. 22Nɔɔnʋ wʋdoŋ nan na tuə, yɩ o dam na dwe nɔn-dɩdɛɛrʋ wʋm, kʋntʋ tu w'ʋ wanɩ nɔn-dɩdɛɛrʋ wʋm. O laan w'ʋ vrɩ o taŋa dɩ o cɩna yalʋ o na tɩɩgɩ tɩn maama. O daarɩ o kwalɩmɩ o jɩjɩgɩrʋ tɩm maama o maŋɩ o pa nɔɔna. 23Nɔɔnʋ wʋlʋ maama nan na daɩ a nɔɔnʋ tɩn yɩ a dʋm mʋ. Nɔɔnʋ wʋlʋ maama nan na ba tɔgɩ o laɩ a nɔɔna o kɩ jəgə dɩdʋa tɩn, o jagɩ-ba mʋ." 24"Cicirə na nuŋi nɔɔnʋ yɩra nɩ, ka laan w'ʋ vu ka beeri kapwərə yigə mʋ, sɩ ka lagɩ je ka sin da. Ka nan na beeri ka ga, ka laan w'ʋ ta ka wɩ: 'A'a joori a vu a na nuŋi mɛ tɩn mʋ, a taa wʋra.' 25Ka na joori ka vu nɔɔnʋ wʋm te yɩ ka na sɩ jəgə kam fɔgɩ ka kwɛ lanyɩranɩ, 26ka laan w'ʋ joori ka vu ka lagɩ ciciri sɩrpɛ sɩlʋ na tiini sɩ yɩ balwaarʋ sɩ dwe ka tɩtɩ tɩn. Sɩ ma tɔgɩ daanɩ sɩ vu sɩ zʋʋrɩ da. Kʋntʋ, nɔɔnʋ wʋm laan w'ʋ tiini o na cam kʋ dwəni faŋa." 27Zezi na zɩgɩ o ŋɔɔnɩ kʋntʋ tɩn, kaanɩ wʋdoŋ tɔgɩ o wʋ kɔgɔ kʋm wʋnɩ, o ma ta dɩ kwər-dɩa o wɩ: "Kaanɩ wʋlʋ na lʋgɩ-m yɩ n ŋɔgɩ o yɩlɩ tɩn mʋ yɩ yu-yoŋo tu." 28Zezi ma ləri o wɩ: "Balʋ na ni Wɛ kwərə yɩ ba sɛ tɩn mʋ jɩgɩ yu-yoŋo ba dwe dɩdɩ." 29Nɔn-kɔgɔ kʋm ma tiini kʋ pɩɩnɩ daanɩ. Zezi daa ma ta o wɩ: "Zɩm nɔɔna yɩ nɔn-balwaarʋ mʋ. Ba lagɩ sɩ a kɩ wo-kɩnkagɩlɩ mʋ a brɩ-ba, sɩ kʋ taa yɩ maana kʋ pa-ba. Ba nan b'a na, kʋ na daɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩlʋ na maŋɩ dɩ kɩ Wɛ nijoŋnu Zonasɩ tee nɩ faŋa faŋa tɩn. 30Wʋntʋ dɛɛn brɩ Wɛ dam Niniivi tiinə tee nɩ, sɩ kʋ taa yɩ maana kʋ pa-ba. Amʋ Nabiin-bu wʋm dɩ w'ʋ ji maana zɩm nɔɔna bam ŋwaanɩ, nɩ kʋ dɛɛn na kɩ Zonasɩ te tɩn. 31Wɛ sarɩya dɛ dɩm na yiə, pa-kana kalʋ dɛɛn na te Saba tɩʋ faŋa faŋa tɩn w'ʋ zaŋɩ o di zɩm nɔɔna bantʋ sarɩya, yɩ o vɩ-ba bʋra. Wʋntʋ dɛɛn zaŋɩ o tɩtɩ tɩʋ kʋlʋ na tiini kʋ yɩ yigə yigə nɩ tɩn o ba Pɛ Salɔmɔn te, sɩ o cəgi o swan taanɩ dɩm. Wʋlʋ nan na dwe Salɔmɔn tɩn wʋ abam tee nɩ, yɩ 'a ba lagɩ sɩ 'a cəg-o. 32Niniivi tiinə dɩ w'ʋ zaŋɩ dɛ dɩm kʋntʋ nɩ ba di zɩm nɔɔna bantʋ sarɩya, bɛŋwaanɩ Zonasɩ na ve ba te o tɔɔlɩ-ba Wɛ kwərə kam tɩn, ba ləni ba wʋrʋ ba yagɩ kəm-balwaarʋ. Wʋlʋ na dwe Zonasɩ tɩn nan wʋ abam tee nɩ, yɩ 'a wʋ sɛ-o. 33Nɔɔnʋ na jɩgɩ kanɩa, o b'a sɛ o tarɩgɩ-ka o zɩgɩ gugoro nɩ, naa o pu-ka tɩtɔgɔ kuri nɩ. O nan w'ʋ kwe-ka o palɩ wɛɛnɩ mʋ, sɩ balʋ na zʋ digə kam wʋ tɩn taa naɩ pooni dɩm. 34Nmʋ yiə mʋ nyɩ nɩnɛɛnɩ kanɩa kalʋ na paɩ n yɩra jɩgɩ pooni te tɩn. Kʋntʋ tɩn, n yiə na lana, kʋ paɩ n yɩra maama wʋ pooni wʋnɩ mʋ. N yiə nan na ba lana, kʋ paɩ n yɩra maama wʋ lim wʋnɩ mʋ. 35Kʋntʋ ŋwaanɩ, ta n yɩrɩ n tɩtɩ sɩ pooni dɩlʋ na wʋ nmʋ wʋnɩ tɩn daa yɩ zaŋɩ dɩ ji lim. 36Nmʋ yɩra maama na jɩgɩ pooni yɩ lim dɩ fɩnfɩɩn tərə, kʋ'ʋ pa n yɩra maama wʋ pooni wʋnɩ mʋ, nɩnɛɛnɩ kanɩa na paɩ pooni wʋra te tɩn." 37Zezi dɛɛn na ŋɔɔnɩ wəənu tɩm kʋntʋ o ti tɩn, Farizɩan tu dɩdʋa ma bəŋ-o, sɩ o da o vu o sɔŋɔ o di wʋdiu. O ma vu o zʋ sɔŋɔ kʋm o jəni sɩ o di. 38Farizɩan tu wʋm ma na sɩ Zezi wʋ sanɩ o jɩa sɩ kʋ tɔgɩ ba cullu tɩm cwəŋə. Kʋ ma sʋ-o. 39D'ɩ Yuutu Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Ei! Abam Farizɩan tiinə na lagɩ 'a di wʋdiu, 'a yəni 'a fɔgɩ 'a sɩn 'a zwɩ dɩ 'a kabəli kwɛ lanyɩranɩ. Kʋ daarɩ abam tɩtɩ nan su dɩ digiru mʋ. 'A wʋrʋ su dɩ ŋwɩɩnɩ dɩ wo-balwaarʋ kəm. 40Abam yɩ jwəəru mʋ. Wɛ nan mʋ wʋ kɩ wəənu maama wʋrʋ dɩ tɩ kwɛ na? 41'A nan maŋɩ sɩ 'a kwe 'a na jɩgɩ kʋlʋ tɩn 'a pa yinigə tiinə dɩ 'a wʋrʋ maama. 'A na kɩ kʋntʋ, 'a kʋlʋkʋlʋ daa b'a ta jɩgɩ digiru. 42Abam Farizɩan tiinə-ba, lɛɛrʋ wʋ 'a yuu nɩ. Bɛŋwaanɩ, kʋ na maŋɩ kʋ yɩ dwə dwi maama ba zɩ ba daga dɩ, 'a yəni 'a lɩ kʋlʋ na yɩ Wɛ nyɩm tɩn 'a pa-DƖ. Kʋ lana. Kʋ daarɩ abam yigə tərə dɩ cɩga tɔgɩm dɩ Wɛ sono. Kʋ ya maŋɩ sɩ 'a ta'a kɩ tɩntʋ wəənu tɩm mʋ, sɩ 'a yɩ yagɩ Wɛ niə yadaara yam. 43Abam Farizɩan tiinə-ba, lɛɛrʋ wʋ 'a yuu nɩ. Bɛŋwaanɩ, 'a na zʋ 'a Wɛ-di sɩm, 'a lagɩ je-kamunnu mʋ sɩ 'a ta'a je yigə nɩ. 'A na ve yaga, 'a lagɩ sɩ nɔɔna maama taa tui ba zuli abam. 44Lɛɛrʋ wʋ 'a yuu nɩ. Bɛŋwaanɩ 'a nyɩ dɩ yibeelə yalʋ na saarɩ ya daarɩ tɩga yɩ nɔɔna tɔgɩ ya baŋa ba kɛa yɩ ba yəri ya ni nɩ tɩn mʋ." 45Wɛ cullu karanyɩna dɩdʋa ma ləri Zezi taanɩ dɩm o wɩ: "Karanyɩna, nmʋ na jɩgɩ wəənu tɩlʋ n ŋɔɔnɩ tɩn, n twɩ dɩbam dɩ mʋ." 46Zezi ma ləri o wɩ: "Abam balʋ na yɩ Wɛ cullu karanyɩna tiinə tɩn, lɛɛrʋ wʋ 'a dɩ yuu nɩ. Bɛŋwaanɩ abam yəni 'a yaarɩ nɔɔna dɩ wo-dɛɛrʋ sɩ ba taa tɔga. Kʋ maa nyɩ dɩ 'a na pa ba zɩŋɩ zɩla yalʋ na dunə ya dwe ba zɩŋɩm tɩn, yɩ abam tɩtɩ ba sɛ sɩ 'a twəri zɩla yam fɩnfɩɩn dɩ 'a zəŋi. 47Lɛɛrʋ wʋ 'a yuu nɩ. Bɛŋwaanɩ abam yəni 'a fɔgɩ 'a kɩ faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə bam yibeelə. Kʋ nan yɩ 'a kwə-nakwa mʋ gʋ-ba. 48'A kəm dɩm brɩ nɩ 'a sɛ kəm-balwaarʋ tɩlʋ 'a kwə-nakwa bam na kɩ tɩn. Bantʋ dɛɛn gʋ Wɛ nijoŋnə bam, yɩ abam tɩtɩ laan fɔgɩ 'a kwɛ ba yibeelə yam. 49Abam na tɔgɩ 'a kwə kənə kʋntʋ tɩn, Wɛ dɩlʋ na maŋɩ DƖ ye wəənu maama tɩn tagɩ abam ŋwaanɩ DƖ wɩ: 'A'a tʋŋɩ a nijoŋnə dɩ a tɩntʋŋna ba tee nɩ. Ba ma w'ʋ ja ba badaara ba gʋ, yɩ ba'a yaarɩ badaara.' 50Kʋntʋ ŋwaanɩ Wɛ w'ʋ pa 'a na cam zanzan, nɩ kʋ yɩ abam tɩtɩ mʋ gʋ Wɛ nijoŋnə balʋ maama ba na gʋ lʋgʋ pulim nɩ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn, 51kʋ na puli Abɛlɩ nɩ sɩ kʋ ba kʋ kweeli dɩ Zakari wʋlʋ ba na gʋ Wɛ kaanɩm bimbim dɩm dɩ DƖ di-laa kʋm tɩtarɩ nɩ tɩn. A lagɩ a ta cɩga mʋ dɩ abam sɩ, kəm-balwaarʋ tɩm kʋntʋ maama caa w'ʋ ta wʋ zɩm nɔɔna bam yuu nɩ. 52Wɛ cullu karanyɩna tiinə-ba, lɛɛrʋ wʋ 'a yuu nɩ. Bɛŋwaanɩ 'a yəni 'a cɩ nɔɔna sɩ ba yɩ lwarɩ Wɛ cɩga kam. Abam tɩtɩ wʋ sɛ sɩ 'a joŋi-ka, yɩ 'a daarɩ 'a wʋ pɛ balʋ na lagɩ ba joŋi-ka tɩn cwəŋə sɩ ba joŋi." 53Zezi laan ma nuŋi jəgə kam kʋntʋ nɩ o viiri. Wɛ cullu karanyɩna tiinə bam dɩ Farizɩan tiinə bam maa ba lagɩ o taanɩ dɩ fɩnfɩɩn dɩ. Ba ma yaar-o dɩ bwiə zanzan. 54Ba maa lagɩ sɩ ba pa o ŋɔɔnɩ o tusi, sɩ ba wanɩ ba ja-o.

will be added

X\