Luki 10

1Kʋntʋ kwaga nɩ d'ɩ Yuutu Zezi daa ta ma lɩ nɔɔna fusɩrpɛ (70), sɩ o tʋŋɩ-ba bale bale, sɩ ba da yigə ba vu mɛ maama o na lagɩ o vu tɩn. 2O na lagɩ o tʋŋɩ-ba kʋntʋ tɩn, mʋ o tagɩ dɩ ba o wɩ: "Kʋ nyɩ dɩ faa na kɩ lanyɩranɩ, yɩ tɩntʋŋna fɩnfɩɩn yɩranɩ mʋ wʋra sɩ ba kɩ-kʋ te tɩn. Nan loori-na faa kʋm tu, sɩ o tʋŋɩ nɔɔna zanzan, sɩ ba vu ba kɩ o faa kʋm ba pa-o." 3O ma daarɩ o wɩ: "Ve-na! A na tʋŋɩ abam je sɩm kʋntʋ nɩ tɩn, abam nyɩ dɩ pəlbiə na maa ve sɩ ba gwaanɩ nywənkuri wʋnɩ te tɩn mʋ. 4'A na maa ve, yɩ kwe-na səbiə gan-lɔgɔdɩ, nan yɩ kwe-na tampɔgɔ, naa 'a ta'a jɩgɩ natra 'a wəli da. Yɩ zɩgɩ-na cwəŋə nɩ 'a daanɩ nɔɔn-nɔɔnʋ pwəgə. 5'A nan na yi sɔŋɔ kʋlʋ maama 'a na lagɩ 'a zʋ tɩn, sɩ 'a ta dɩ sɔŋɔ kʋm tiinə nɩ: 'Wɛ w'ʋ pa abam yazurə.' 6Nɔɔnʋ na wʋra yɩ o soe wʋ-zuru, 'a yazurə yam w'ʋ ta wʋra dɩd-o. Wʋ-zuru-nyɩm nan na tərə, 'a yazurə yam w'ʋ joori ya ba 'a tɩtɩ te mʋ. 7Ta'a zʋʋrɩ-na sɔŋɔ kʋm kʋntʋ wʋnɩ. Wʋdiu kʋlʋ maama ba na kɩ ba pa abam tɩn, sɩ 'a ta'a di kʋntʋ. Tɩntʋŋnʋ maŋɩ sɩ o taa joŋi o ŋwɩɩrʋ mʋ. 'A yɩ zaŋɩ 'a tʋlɩ sam dɩdonnə. 'A ta'a zʋʋrɩ d'aanɩ, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ 'a na w'ʋ ba 'a viiri tɩn. 8'A na zʋ tɩʋ kʋlʋ maama, yɩ ba na jeeri abam lanyɩranɩ, sɩ 'a ta'a di wʋdiu kʋlʋ maama ba na kɩ ba pa abam tɩn, 9sɩ 'a pa yawɩɩna na yazurə, 'a daarɩ 'a ta dɩ ba nɩ: 'Maŋa twɛ sɩ Baŋa-Wɛ di paarɩ 'a tɩtarɩ nɩ.' 10Kʋ daarɩ, 'a na zʋ tɩʋ kʋlʋ maama yɩ ba na wʋ sɛ sɩ ba jeeri abam, sɩ 'a nuŋi tɩʋ kʋm cwe wʋnɩ 'a ta dɩ ba nɩ: 11'Abam tɩʋ kʋm fogo na taagɩ dɩbam nɛ sɩm tɩn, nii-na d'ɩ pɩɩsɩ-kʋ d'ɩ joori d'ɩ yagɩ da, sɩ kʋ brɩ nɩ abam wʋ kɩ lanyɩranɩ. Nan ta'a ye-na sɩ maŋa twɛ sɩ Baŋa-Wɛ di paarɩ nɔɔna tɩtarɩ nɩ.' 12A nan lagɩ a ta abam sɩ, Wɛ sarɩya dɛ dɩm na yiə, Sodɔm tiinə b'a tiini ba na lɛɛrʋ nɩ tɩʋ kʋntʋ tiinə na w'ʋ na lɛɛrʋ te tɩn. 13Abam Korazin tiinə, 'a w'ʋ na lɛɛrʋ! Kʋ wəli dɩ abam Betisayida tiinə dɩ w'ʋ na lɛɛrʋ! Bɛŋwaanɩ, wo-kɩnkagɩla yalʋ maama a na kɩ abam tee nɩ tɩn, yadonnə ya na kɩ Tiiri dɩ Sidɔn tiinə tee nɩ, bantʋ ya w'ʋ kɩ lɩla ba ləni ba wʋrʋ ba yagɩ kəm-balwaarʋ, yɩ ba ya w'ʋ zʋ gwar-zɩnzwara ba lo puru ba yuu nɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ ba wʋrʋ tiini tɩ cɔgɩ zanzan. 14Wɛ sarɩya dɛ dɩm na yiə, Tiiri dɩ Sidɔn tiinə b'a tiini ba na lɛɛrʋ nɩ abam na w'ʋ na lɛɛrʋ te tɩn. 15Abam Kapɛrnawum tiinə, 'a ga bʋŋɩ nɩ Wɛ lagɩ DƖ zəŋi abam wɛyuu nɩ mʋ na? Aye. Abam nan lagɩ 'a tʋ tɩga nɩ mʋ 'a tu 'a kwaarɩ curu." 16Zezi daa ma ta dɩ o karabiə bam o wɩ: "Wʋlʋ maama na joŋi abam taanɩ tɩn, kʋntʋ tu joŋi amʋ taanɩ mʋ. Wʋlʋ maama nan na wʋ joŋi abam taanɩ tɩn, kʋ tu wʋ joŋi amʋ taanɩ mʋ. Wʋlʋ maama na wʋ joŋi amʋ taanɩ tɩn wʋ joŋi Baŋa-Wɛ dɩlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn taanɩ mʋ." (Zezi na tagɩ kʋntʋ tɩn, o laan ma tʋŋɩ-ba yɩ ba vu.) 17Kʋ na kɩ fɩɩn tɩn nɔɔna fusɩrpɛ bam ma joori ba ba Zezi te dɩ wʋpolo. Ba ma ta dɩd-o ba wɩ: "D'ɩ Yuutu, ciciri tɩtɩ dɩ dɛ nmʋ yɩrɩ kɔrɔ ŋwaanɩ sɩ sɛ dɩbam ni." 18O ma ləri-ba o wɩ: "A nɛ sʋtaanɩ na zɩgɩ wɛyuu nɩ dɩ tʋ tɩga nɩ, nɩ dʋa na pɩpɩla ka baga ka tu ka kwaarɩ tɩga te tɩn. 19Nii-na, a pɛ abam dam sɩ 'a nɔ bɩsankwɩ dɩ nwaanʋ baŋa nɩ, sɩ 'a wanɩ sʋtaanɩ dɩ dɩ dam maama, yɩ tɩ tɩlʋtɩlʋ b'a wanɩ abam woŋo tɩ kɩ. 20'A nan yɩ kɩ wʋpolo dɩ ciciri na sɛ abam ni tɩn ŋwaanɩ. Nan za 'a kɩ-na wʋpolo dɩ 'a yɩra na pʋpʋnɩ Wɛ-sɔŋɔ ŋwɩa tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ." 21Maŋa kam kʋntʋ nɩ, Wɛ Joro kʋm dɛɛn pɛ Zezi na wʋpolo lanyɩranɩ. O laan ma kɩ o Ko Baŋa-Wɛ le o wɩ: "A Ko, nmʋ yɩ wʋlʋ na te wɛyuu dɩ tɩga baŋa maama tɩn. Nmʋ nan mʋ pɛ n cɩga kam səgi swan tiinə dɩ yiyiu tiinə tee nɩ, yɩ n daarɩ n pa balʋ na nyɩ dɩ bu-balɛ te tɩn lwarɩ ka kuri. A Ko, a kɩ nmʋ le. Nmʋ na kɩ kʋntʋ tɩn, kʋ yɩ n wʋbʋŋa na lagɩ kʋlʋ tɩn ŋwaanɩ mʋ." 22"A Ko nan pɛ-nɩ dam wəənu maama baŋa nɩ. Nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o lwarɩ Wɛ Bu wʋm na yɩ wʋlʋ, kʋ na daɩ o Ko yɩranɩ. Nɔɔn-nɔɔnʋ dɩ nan b'a wanɩ o lwarɩ a Ko Wɛ na yɩ wʋlʋ, kʋ na daɩ amʋ wʋlʋ na yɩ DƖ Bu wʋm tɩn yɩranɩ, kʋ wəli dɩ amʋ na lagɩ sɩ a pa nɔɔnʋ wʋlʋ maama lwarɩ DƖ na yɩ wʋlʋ tɩn." 23O laan ma pipiri o nii o karabiə bam seeni, yɩ o ŋɔɔnɩ dɩ bantʋ ba yɩranɩ o wɩ: "'A jɩgɩ yu-yoŋo dɩ 'a yiə na naɩ wo-kamunnu tɩlʋ tɩn. 24Lwarɩ-na sɩ, faŋa faŋa Wɛ nijoŋnə zanzan dɩ pwa zanzan dɛɛn jɩgɩ tɩɩna sɩ ba ya na kʋlʋ maama abam na naɩ lele tɩn, yɩ ba wʋ wanɩ ba na. Ba dɛɛn jɩgɩ tɩɩna sɩ ba ya ni Wɛ taanɩ dɩlʋ abam na ni tɩn, yɩ ba wʋ wanɩ ba ni-dɩ." 25Wɛ cullu karanyɩna dɩdʋa dɛɛn tu Zezi te, sɩ o maŋ-o o nii o swan na yɩ te tɩn. O ma zaŋɩ o bwe-o o wɩ: "Karanyɩna, amʋ nan w'ʋ kɩ ta mʋ sɩ a joŋi ŋwɩa kalʋ na ba ti tɩn Wɛ tee nɩ?" 26Zezi ma ta dɩd-o o wɩ: "Bɛɛ mʋ pʋpʋnɩ Wɛ cullu tɔnɔ kʋm wʋnɩ? Bɛɛ mʋ n yəni n karɩmɩ da?" 27Nɔɔnʋ wʋm ma ləri o wɩ: "Kʋ pʋpʋnɩ kʋ wɩ, ta n soe n Yuutu Baŋa-Wɛ dɩ n bɩcarɩ maama, dɩ n wʋ maama, dɩ n dam maama, dɩ n wʋbʋŋa maama, sɩ n kwəri n ta n soe n doŋ nɩ n tɩtɩ te." 28Zezi ma ləri o wɩ: "N tagɩ cɩga. Nan ta n kɩ kʋntʋ, sɩ n'n na ŋwɩa Wɛ tee nɩ." 29Nɔɔnʋ wʋm ma lagɩ sɩ o pa o tɩtɩ bʋra. O ma daa bwe Zezi o wɩ: "Amʋ doŋ mʋ wɔɔ?" 30Zezi dɛɛn ma maŋɩ mɩmaŋa o ma lər-o o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋdoŋ mʋ zɩgɩ Zeruzalɛm nɩ o nuŋi o maa ve tɩʋ kʋdoŋ, kʋ yɩrɩ mʋ Zeriko. O ma vu o maŋɩ dɩ nɔn-vɩrna. Nɔn-vɩrna bam ma zi-o ba vrɩ o gwaarʋ dɩ o wəənu maama. Ba ma mag-o ba bəri, yɩ ba daarɩ ba duri ba viiri. 31O na tigi da kʋntʋ tɩn, Wɛ kaanɩm tu dɩdʋa dɩ ya wʋ cwəŋə kam kʋntʋ nɩ o maa ve. O na maa ve tɩn, o ma na nɔɔnʋ wʋm na tigi o yigə nɩ. O ma ywəri o tɔgɩ daa o kɛ. 32Wɛ-digə tɩntʋŋnʋ wʋlʋ na yɩ Leviti tu tɩn dɩ maa tɔgɩ da o maa kɛa. O na yi jəgə kam tɩn, o ma na nɔɔnʋ wʋm na tigə. O dɩ daa ma ywəri o tɔgɩ daa o kɛ. 33Samari tu wʋdoŋ dɩ dɛɛn maa wʋ bərə nɩ. O ma vu o yi nɔɔnʋ wʋm na tigi mɛ tɩn. O na nɛ-o tɩn, o ŋwaŋa ma zʋ-o. 34O ma vu o te. O ma kwe nugə dɩ sana o ma zarɩ o fufwələ yam, yɩ o daarɩ o vɔ-ya. O laan ma kwe-o o daŋɩ o tɩtɩ bɩnaga baŋa nɩ o ja vu nɔɔnʋ wʋdoŋ vərə-digə. Ba na yi da tɩn, o maa jɩg-o o nii lanyɩranɩ. 35Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Samari tu wʋm ma zaŋɩ sɩ o kɛ. O ma lɩ səbu-dala yale o pa wʋlʋ na te vərə-digə kam tɩn. O ma ta dɩd-o o wɩ: 'Ta n nii nɔɔnʋ wʋm baŋa nɩ n pa-nɩ. Səbu kʋm na wʋ yi, maŋa kalʋ a na w'ʋ joori a ba tɩn, a'a ŋwɩ kʋlʋ maama n na w'ʋ kɩ n wəli da tɩn.' " 36Zezi laan ma bwe-o o wɩ: "Kʋntʋ tɩn, bantʋ batɔ wʋnɩ, wɔɔ mʋ yɩ nɔɔnʋ wʋlʋ nɔn-vɩrna bam na vrɩ tɩn doŋ cɩga cɩga?" 37Karanyɩna kam ma ləri o wɩ: "Wʋlʋ wʋm na jaanɩ o ŋwaŋa tɩn." Zezi laan ma ta dɩd-o o wɩ: "Nan ve sɩ n dɩ ta n kɩ kʋntʋ." 38Zezi dɩ o karabiə bam daa maa wʋ cwəŋə nɩ ba veə. O ma vu o yi tɩʋ kʋdoŋ. Kaanɩ wʋdoŋ maa wʋra, o yɩrɩ mʋ Marɩtɩ. O ma jeeri Zezi lanyɩranɩ ba sɔŋɔ nɩ. 39Marɩtɩ nyaanɩ dɩ maa wʋra, o yɩrɩ mʋ Mari. O ma jəni tɩga nɩ Zezi tee nɩ, yɩ o cəgi o taanɩ dɩm maama. 40Mari na je kʋntʋ tɩn, Marɩtɩ ma tiini o cɛ tɩtʋŋa nɩ yɩ o liə. O ma vu Zezi te o wɩ: "A Yuutu, nii amʋ na zɩgɩ a tʋŋa a yɩranɩ, yɩ a nyaanɩ wʋm cɩm. Nmʋ yigə tərə na? Ta dɩd-o sɩ o zaŋɩ o wəli-nɩ." 41D'ɩ Yuutu Zezi ma lər-o o wɩ: "Marɩtɩ, Marɩtɩ, nmʋ na li zanzan tɩn mʋ jɩgɩ-m kʋ yaara. 42Woŋo kʋdoŋ yɩranɩ mʋ daarɩ. Mari mʋ lɩ kʋlʋ na lana tɩn sɩ o kɩ, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ b'a wanɩ o cɩ-kʋ."

will be added

X\