Zudi 1

1Amʋ Zudi wʋlʋ na yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ yɩ a yɩ Zakɩ nyaanɩ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ, sɩ a pa abam balʋ Wɛ na bəŋi sɩ 'a ta'a yɩ DƖ nɔɔna tɩn. Abam mʋ yɩ balʋ d'ɩ Ko Wɛ na soe yɩ Zezi Krisi nii 'a baŋa nɩ tɩn. 2Wɛ w'ʋ duri abam ŋwaŋa yɩ DƖ pa abam yazurə dɩ sono kʋ ja gaalɩ. 3Amʋ badon-sonnu-ba, amʋ ya maŋɩ a tiini a lagɩ sɩ a pʋpʋnɩ tɔnɔ mʋ a pa abam a ma ŋɔɔnɩ vrɩm dɩlʋ dɩbam maama na nɛ Wɛ tee nɩ tɩn woŋo na yɩ te tɩn. Amʋ laan nan nɛ nɩ kʋ yɩ fɩfɩʋn mʋ sɩ a pʋpʋnɩ tɔnɔ a ma pa abam baarɩ, sɩ 'a kwaanɩ 'a zɩgɩ kəŋkəŋ Wɛ cɩga kam ŋwaanɩ. Kʋ yɩ cɩga kam kʋntʋ mʋ Wɛ maŋɩ DƖ kɩ DƖ nɔɔna bam jɩŋa nɩ, yɩ ka b'a fɔgɩ ka ləni. 4Bɛŋwaanɩ nɔn-balwaarʋ mʋ ŋɔgɩ tɩ zʋ tɩ gwaanɩ abam kɔgɔ kʋm wʋnɩ. Ba maa yəni ba pipiri Wɛ cɩga kam, sɩ kʋ pa ba na cwəŋə ba taa tɔgɩ wo-digiru kikiə yalʋ ba fra na zʋʋrɩ tɩn, yɩ ba ta bʋŋɩ nɩ Wɛ w'ʋ duri ba ŋwaŋa DƖ na yɩ ŋwaŋa tu tɩn ŋwaanɩ. Ba maa vɩn Zezi Krisi wʋlʋ yɩranɩ na yɩ dɩbam Pɛ dɩ d'ɩ Yuutu tɩn. Faŋa faŋa tɩn Wɛ tɔnɔ kʋm maŋɩ kʋ brɩ nɩ Wɛ w'ʋ di nɔɔna bantʋ dwi sarɩya. 5Amʋ nan lagɩ a guli abam wəənu tɩlʋ 'a na maŋɩ 'a ye tɩ ni nɩ lanyɩranɩ tɩn mʋ. 'A ye nɩ d'ɩ Yuutu Baŋa-Wɛ dɛɛn vrɩ DƖ nɔɔna Yisɩrayɛlɩ tiinə bam DƖ pa ba nuŋi Ezipi tɩʋ kʋm wʋnɩ, yɩ DƖ laan daarɩ DƖ pa balʋ na wʋ kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn tɩ. 6'A maŋɩ 'a ye Wɛ na kɩ te dɩ malɛsɩ sɩlʋ na lagɩ sɩ sɩ dam taa dwe Wɛ ya na pɛ-sɩ te tɩn. Sɩ ma yagɩ jəgə kam Wɛ na pɛ-sɩ tɩn. Wɛ ma vɔ-sɩ dɩ capʋnnʋ DƖ dɩ je sɩlʋ na yɩ lim yɩranɩ tɩn wʋnɩ DƖ yagɩ da, sɩ sɩ taa wʋra taan, sɩ DƖ sarɩya dɛ kamunu kʋm na yiə, sɩ DƖ laan pa sɩ na cam. 7Nan guli-na nɔɔna balʋ dɛɛn na zʋʋrɩ Sodɔm dɩ Gomɔɔrɩ nɩ tɩn dɩ tɩɩnɩ dɩlʋ na batwarɩ da tɩn woŋo. Bantʋ dɩ dɛɛn tɔgɩ boorim wo-digiru kikiə mʋ, yɩ kʋ daɩ dɩ nabiinə yɩranɩ m'a mʋ ba kɩa. Wɛ ma pa ba na cam dɩ mini dɩlʋ na ba di dɩ dwe tɩn, sɩ kʋ taa yɩ maana kʋ brɩ nɔɔnʋ maama. 8Vwan zaasɩm tiinə bam kʋntʋ na gwaanɩ abam wʋnɩ tɩn, ba dɩ tɔgɩ kikiə yantʋ doŋ mʋ. Ba maa dwɛ dɩndwɩa yalʋ na paɩ ba kɩ lwarɩm ba cɔgɩ ba yɩra tɩn. Ba maa ba lagɩ sɩ ba sɛ wʋlʋ na jɩgɩ ni ba baŋa nɩ tɩn, yɩ ba twɩ dɩdɛɛra balʋ na wʋ wɛyuu tɩlampolo nɩ tɩn. 9Wɛ malɛsɩ dɩdɛɛrʋ Misɛɛlɩ tɩtɩ nan wʋ sɛ o kɩ kʋntʋ. O dɛɛn na magɩ kantɔgɔ dɩ sʋtaanɩ Moyisi yɩra yam kəm ŋwaanɩ tɩn, o wʋ sɛ o twɩ-dɩ o ŋɔɔnɩ dɩ woŋo. O nan na tagɩ kʋlʋ tɩn mʋ yɩ sɩ: "Wɛ w'ʋ pa n na cam." 10Kʋ daarɩ vwan zaasɩm tiinə bam nan ŋɔɔnɩ ba twɩ woŋo kʋlʋ maama ba na yəri kʋ kuri tɩn mʋ. Ba na ye wəənu tɩlʋ maama tɩn, ba yɩ nɩ ga-vara na ba jɩgɩ wʋbʋŋa yɩ ba kɩ yɔɔ yɔɔ te tɩn mʋ. Ba nan w'ʋ da tɩntʋ kwaga mʋ ba na cɔgɩm. 11Wɛ nan w'ʋ pa ba na lɛɛrʋ, sɩ ba tɩtʋŋa ba tɔgɩ cwəŋə nɩ Kayin tɩtʋŋa dɛɛn na ba tɔgɩ cwəŋə te tɩn mʋ. Ba yi ma su səbu kʋlʋ ba na w'ʋ na ba kəm-balwaarʋ tɩm baŋa nɩ tɩn, nɩ Balam dɛɛn na kɩ te tɩn. Ba ma vɩn Wɛ ni yɩ ba cɔgɩ, nɩ Kore dɩ dɛɛn na vɩn Wɛ ni yɩ o cɔgɩ te tɩn. 12Abam na yəni 'a la daanɩ sɩ 'a di sono wʋdiu kʋm tɩn, nɔɔna bam kʋntʋ nyɩ dɩ kandwa na wʋ soonə wʋnɩ te tɩn mʋ abam dim dɩm maŋa nɩ. Ba nan ba kwarɩ cavɩɩra dɩ ba na tiini ba di te tɩn. Ba nyɩ dɩ dʋa na tɩnɩ yɩ ka da viu ka saagɩ te tɩn mʋ. Ba ma ta nyɩ dɩ tweeru tɩlʋ na ba ləri biə tɩn mʋ, kʋ ya zɩ maŋɩ kʋ yi tɩ lərim maŋa dɩ. Ba nyɩ dɩ tweeru tɩlʋ ba na gɔgɩ dɩ tɩ kurə maama tɩn mʋ. Ba ba jɩgɩ ŋwɩa dɩ fɩnfɩɩn dɩ. 13Ba nyɩ dɩ na-fara na pɔgɩlɩ te tɩn mʋ, yɩ ba cavɩɩra kikiə yam nyɩ dɩ na na pɔgɩla yɩ ba zaŋɩ puŋə te tɩn. Ba ba jɩgɩ jəŋə je, nɩ calɩcwɩ na karɩ sɩ beeri te tɩn. Wɛ nan lɩ jəgə kalʋ na tiini ka yɩ lim tɩn mʋ, sɩ DƖ kɩ-ba da sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. 14Enɔkɩ wʋlʋ na kɩ Adam naarʋ tɩm kuni bɩrdʋ tu tɩn dɛɛn maŋɩ o ta nɔɔna bam kʋntʋ taanɩ o wɩ: "D'ɩ Yuutu Baŋa-Wɛ w'ʋ ba dɩ DƖ malɛsɩ kuni mʋrrʋ mʋrrʋ, sɩ DƖ di nabiinə maama sarɩya. 15Wɛ laan w'ʋ pa balʋ maama na ba tɔgɩ-DƖ tɩn na cam dɩ ba kəm-balwaarʋ tɩlʋ maama ba na kɩ ba vɩn Wɛ ni dɩm tɩn, dɩ ta-balwaarʋ tɩlʋ maama lwarɩm kərə bam kʋntʋ na ŋɔɔnɩ ba gooni Wɛ tɩn." 16Nɔɔna bam kʋntʋ yəni ba pʋʋnɩ mʋ, yɩ ba ba fɔgɩ ba jɩgɩ wʋpolo dɩ ba na yɩ te tɩn. Ba maa tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ maama ba fra na zʋʋrɩ tɩn. Ba maa ŋɔɔnɩ kamunni ba pa ba tɩtɩ, yɩ ba sʋŋɩ ni dɩ nɔɔna sɩ ba na nyɔɔrɩ ba baŋa nɩ. 17Amʋ badon-sonnu-ba, abam nan maŋɩ sɩ 'a guli d'ɩ Yuutu Zezi Krisi tɩntʋŋna bam dɛɛn na maŋɩ ba ta kʋlʋ dɩ abam tɩn mʋ. 18Ba dɛɛn wɩ: "Lʋgʋ baŋa kweelim da yam na yiə, nɔɔna badonnə w'ʋ ta wʋra ba na y'aalɩ Wɛ cɩga kam yɩ ba vɩn DƖ ni, yɩ ba daarɩ ba tɔgɩ wo-yɔɔrʋ tɩlʋ ba tɩtɩ fra na zʋʋrɩ tɩn." 19Nɔɔna bam kʋntʋ dwi mʋ yəni ba paɩ nɔɔna pɔɔrɩ daanɩ. Ba wʋbʋŋa tɔgɩ lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ mʋ, yɩ Wɛ Joro kʋm təri ba bɩcara nɩ. 20A badon-sonnu-ba, kʋ nan na yɩ abam, 'a kwaanɩ 'a ta'a wəli daanɩ sɩ 'a bɩ lanyɩranɩ dɩ Wɛ cɩga kam 'a na kɩ 'a wʋ-dɩdʋa dɩ ka tɩn. 'A ta'a warɩ Wɛ dɩ DƖ Joro kʋm dam. 21'A ta'a ŋwɩ dɩ Wɛ sono kʋm DƖ na pɛ abam tɩn, sɩ 'a ta'a cəgi d'ɩ Yuutu Zezi Krisi na w'ʋ ba o pa 'a na Wɛ ŋwɩ-dʋŋa kalʋ na ba ti tɩn, o na jɩgɩ abam ŋwaŋa tɩn ŋwaanɩ. 22'A ta'a duri balʋ na jɩgɩ bʋbwɛa tɩn ŋwaŋa, sɩ 'a ta'a wəli-ba. 23Badaara wʋra 'a na maŋɩ sɩ 'a vrɩ-ba mini dɩlʋ na lagɩ dɩ cɔgɩ-ba tɩn wʋnɩ mʋ. Kʋ daarɩ balʋ wo-yɔɔrʋ kikiə na pɛ ba jɩgɩ digiru tɩn, sɩ 'a ta'a jɩgɩ ba ŋwaŋa, 'a nan ta'a yɩrɩ 'a tɩtɩ dɩ ba wo-digiru tɩm, sɩ 'a daarɩ 'a ta'a culi kʋlʋ maama na yɩ lwarɩm nyɩm tɩn. 24Zuli-na Wɛ dɩlʋ na jɩgɩ dam sɩ DƖ taa cʋ abam sɩ 'a yɩ tʋ tusim wʋnɩ tɩn. DƖ laan w'ʋ pa abam ba 'a zɩgɩ DƖ yigə nɩ yɩ tusim tərə, sɩ 'a na DƖ paarɩ-zulə yam dɩ wʋpolo. 25Dɩntʋ yɩranɩ mʋ yɩ Wɛ, DƖ doŋ daa tərə. DƖ dɛ d'ɩ Yuutu Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ DƖ vrɩ dɩbam lwarɩm wʋnɩ. Dɩntʋ mʋ maŋɩ dɩ zulə dɩ yɩrɩ kamunu dɩ paarɩ dɩ dam, kʋ na zɩgɩ pulim nɩ kʋ ba kʋ yi zɩm, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina.

will be added

X\