Zan 9

1Zezi dɛɛn ma vu o maa kɛa. O ma na nɔɔnʋ wʋdoŋ ba na maŋɩ ba lʋ-o yɩ o yɩ lilwe. 2O karabiə bam ma bwe-o ba wɩ: "Karanyɩna, wɔɔ lwarɩm mʋ pɛ ba lʋ nɔɔnʋ wʋntʋ dɩ lilweem? Kʋ yɩ o tɩtɩ lwarɩm mʋ naa, o nu dɩ o ko lwarɩm mʋ pɛ ba lʋ-o dɩ lilweem?" 3Zezi ma ləri-ba o wɩ: "O na yɩ lilwe tɩn, kʋ daɩ o tɩtɩ mʋ kɩ lwarɩm naa o nu dɩ o ko mʋ kɩ lwarɩm. Kʋ nan yɩ sɩ kʋ pa nɔɔna mʋ wanɩ ba lwarɩ Wɛ tɩtʋŋa na yɩ te tɩn wʋntʋ ŋwaanɩ. 4Dɩbam nan maŋɩ sɩ d'ɩ tʋŋɩ wʋlʋ na tʋŋɩ-nɩ tɩn tɩtʋŋa yam yɩ wɩa ta wʋra mʋ. Kʋ daarɩ fɩɩn sɩ tɩga yi, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ daa b'a wanɩ o tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam. 5Maŋa kam a ta na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn, amʋ yɩ pooni mʋ a paɩ nabiinə." 6O na tagɩ kʋntʋ o ti tɩn, o laan ma twɩ lileeru o dɩ tɩga nɩ. O ma viiri tɩɩrʋ, yɩ o kɩ-tɩ o bə lilwe wʋm yiə baŋa nɩ. 7O ma ta dɩd-o o wɩ: "Ve n su n yiə yam Silʋa bugə kam nɩ." (Bugə kam yɩrɩ dɩm kuri mʋ 'Atʋŋɩ'.) Nɔɔnʋ wʋm ma vu o su o yiə yam. O ma joori o ba, yɩ o laan naɩ. 8Balʋ na zʋʋrɩ o tɩkəri nɩ dɩ balʋ na maŋɩ ba ye nɩ o yɩ looru tɩn ma na-o, yɩ ba bwɛ ba wɩ: "Kʋ daɩ nɔɔnʋ wʋntʋ mʋ yəni o je o loori tɩn na?" 9Badaara maa tɛ ba wɩ: "Kʋ yɩ wʋntʋ mʋ." Badonnə maa wɩ: "Kʋ daɩ wʋntʋ, sɩ ba nyɩ daanɩ mʋ." Nɔɔnʋ wʋm tɩtɩ ma ta o wɩ: "Kʋ yɩ amʋ kʋntʋ." 10Ba ma bwe-o ba wɩ: "Nmʋ yiə yam kɩ ta mʋ ya puri?" 11O ma ləri o wɩ: "Nɔɔnʋ wʋlʋ yɩrɩ na yɩ Zezi tɩn mʋ kɩ tɩɩrʋ o ma bə a yiə yam baŋa, yɩ o ta-nɩ o wɩ, a ve Silʋa bugə kam a su-ya. A ma vu a su, yɩ a laan naɩ." 12Ba ma bwe-o ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ bɛ?" O ma ləri-ba o wɩ: "A yəri o je." 13Ba laan ma ja-o ba vu Farizɩan tiinə bam te. 14Dɛ dɩm Zezi na kɩ tɩɩrʋ tɩm o ma puri nɔɔnʋ wʋm yiə yam tɩn ya yɩ Zwifə bam siun dɛ mʋ. 15Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ Farizɩan tiinə bam dɩ daa bwe nɔɔnʋ wʋm ba wɩ: "N yiə yam kɩ ta mʋ ya puri?" O ma ta-ba o wɩ: "O kɩ tɩɩrʋ mʋ o ma bə a yiə baŋa. A ma su-ya, yɩ a laan naɩ." 16Farizɩan tiinə bam badaara ma ta ba wɩ: "Nɔɔnʋ wʋm na kɩ te tɩn, o wʋ nuŋi Wɛ te, bɛŋwaanɩ o cɔgɩ siun dɛ cullu tɩm." Badonnə dɩ maa tɛ ba wɩ: "O na yɩ nɔn-balɔrɔ, o b'a wanɩ o kɩ wo-kɩnkagɩla yantʋ doŋ." Kʋntʋ ma pa kampwara ba ba tɩtarɩ. 17Ba laan ma joori ba bwe nɔɔnʋ wʋm ba wɩ: "O nan na pɛ n yiə yam puri tɩn, nmʋ tɛ n wɩ, o yɩ wɔɔ mʋ?" O ma ləri o wɩ: "O yɩ Wɛ nijoŋnu mʋ." 18Zwifə yigə tiinə bam maa ba lagɩ sɩ ba sɛ, nɩ nɔɔnʋ wʋm ya maŋɩ o yɩ lilwe mʋ yɩ o laan ba o naɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ, ba ma bəŋi nɔɔnʋ wʋm nu dɩ o ko sɩ ba bwe ba nii. 19Ba ma bwe-ba ba wɩ: "Wʋntʋ yɩ abam bu mʋ na? 'A lʋg-o dɩ o maŋɩ o yɩ lilwe mʋ na? O nan kɩ ta mʋ o naɩ lele kʋntʋ?" 20Nɔɔnʋ wʋm tiinə bam ma ləri ba wɩ: "Dɩbam ye nɩ o yɩ dɩbam bu mʋ. D'ɩ ye nɩ d'ɩ lʋg-o dɩ o yɩ lilwe mʋ. 21D'ɩ nan yəri o laan na kɩ te o naɩ, yɩ d'ɩ yəri wʋlʋ na puri o yiə yam dɩ. Abam nan bwe-na o tɩtɩ, sɩ o yɩ nɔn-kwɩʋn mʋ, o tɩtɩ w'ʋ wanɩ o ləri." 22O tiinə bam na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba dɛɛn kwarɩ Zwifə yigə tiinə bam mʋ. Bantʋ ya maŋɩ ba kɩ ni daanɩ sɩ nɔɔnʋ wʋlʋ maama na sɛ nɩ Zezi mʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn, sɩ ba lɩ kʋntʋ tu ba Wɛ-digə kam nɩ. 23Mʋ kʋ kuri o tiinə bam cɩm, yɩ ba ta ba wɩ, ba bwe o tɩtɩ sɩ o yɩ nɔn-kwɩʋn mʋ tɩn. 24Ba ma joori ba bəŋi nɔɔnʋ wʋm ba na lʋg-o dɩ lilweem tɩn, yɩ ba ta dɩd-o ba wɩ: "Nan kwarɩ Wɛ, sɩ n ta cɩga, sɩ dɩbam ye nɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ yɩ nɔn-balɔrɔ mʋ." 25O ma ləri-ba o wɩ: "Amʋ yəri nɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ yɩ nɔn-balɔrɔ naa o daɩ. Kʋlʋ yɩranɩ a na ye tɩn mʋ yɩ sɩ, a dɛɛn yɩ lilwe mʋ, yɩ a laan naɩ lele kʋntʋ." 26Ba ma bwe-o ba wɩ: "O kɩ ta mʋ o puri nmʋ yiə yam?" 27Nɔɔnʋ wʋm ma ləri o wɩ: "A maŋɩ a ta a brɩ abam, yɩ 'a wʋ sɛ sɩ 'a cəgi. Bɛɛ mʋ yɩ abam daa lagɩ sɩ 'a bwe 'a nii? Abam dɩ ga lagɩ sɩ 'a ta'a tɔgɩ 'a yɩ o karabiə mʋ na?" 28O na tagɩ kʋntʋ tɩn, ba ma twɩ-o yɩ ba wɩ: "Kʋ yɩ nmʋ mʋ tɔgɩ o kwaga, sɩ kʋ daɩ dɩbam mʋ tɔg-o. Dɩbam tɔgɩ Moyisi cullu tɩm mʋ. 29Dɩbam ye nɩ Wɛ dɛɛn ŋɔɔnɩ dɩ Moyisi mʋ. Kʋ daarɩ, kʋ na yɩ nɔɔnʋ wʋntʋ, d'ɩ brɩ d'ɩ yəri o na nuŋi mɛ tɩn." 30O ma ləri-ba o wɩ: "Aa. Kʋ yɩ kʋlʋ na tiini kʋ sʋ amʋ tɩn. Abam yəri o na nuŋi mɛ, yɩ wʋntʋ nan mʋ puri a yiə yam. 31Dɩbam ye nɩ Wɛ ba cəgi nɔn-balwaarʋ taanɩ. Kʋ yɩ nɔɔna balʋ na nɩgɩ-DƖ yɩ ba kɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn mʋ DƖ cəgə. 32Kʋ na zɩgɩ lʋgʋ baŋa pulim nɩ sɩ kʋ ba kʋ yi zɩm tɩn, d'ɩ daa ta wʋ ni nɩ nɔɔnʋ puri wʋlʋ ba na lʋg-o dɩ lilweem tɩn yiə. 33Nɔɔnʋ wʋntʋ na sɩɩnɩ o wʋ nuŋi Wɛ te, o ya b'a wanɩ o kɩ wo-kɩnkagɩlɩ dɩntʋ doŋ." 34Ba ma lər-o ba wɩ: "Ba lʋgɩ nmʋ yɩ n maama maŋɩ n yɩ lwarɩm punə mʋ. Bɛɛ mʋ yɩ n bʋŋɩ sɩ n brɩ dɩbam?" Ba laan ma zəl-o, sɩ o daa yɩ tɔgɩ o zʋ ba Wɛ-digə kam. 35Zezi dɛɛn ma ni nɩ ba lɩ nɔɔnʋ wʋm ba Wɛ-digə kam wʋnɩ. O ma vu o jeer-o, yɩ o bwe-o o wɩ: "Nmʋ sɛ Nabiin-bu wʋm dɩ n wʋ maama na?" 36Nɔɔnʋ wʋm ma ləri o wɩ: "A yuutu, ta n brɩ-nɩ o na yɩ wʋlʋ tɩn, sɩ a wanɩ a sɛ-o." 37O ma ta dɩd-o o wɩ: "Nmʋ maŋɩ n na-o. Amʋ mʋ yɩ Nabiin-bu wʋm, a zɩgɩ a ŋɔɔnɩ dɩ nmʋ." 38O laan ma ta o wɩ: "A Yuutu, a sɛ-m." O ma kuni doonə Zezi yigə nɩ o zul-o. 39Zezi ma ta o wɩ: "Amʋ tu lʋgʋ kʋntʋ baŋa sɩ a pɔɔrɩ nɔɔna balʋ na jɩgɩ bʋra dɩ balʋ na ba jɩgɩ bʋra tɩn mʋ daanɩ, sɩ balʋ na yɩ lilwə tɩn yiə puri, sɩ balʋ yiə na naɩ tɩn joori ya dwe." 40Farizɩan tiinə badaara balʋ na wʋra dɩd-o tɩn ma ni o na tagɩ te tɩn. Ba ma bwe-o ba wɩ: "Nmʋ lagɩ n brɩ nɩ dɩbam nyɩ dɩ lilwə mʋ na?" 41Zezi ma ləri-ba o wɩ: "Abam ya na nyɩ dɩ lilwə, kʋ lagɩ kʋ ta nɩ 'a yəri Wɛ taanɩ dɩm mʋ, 'a lwarɩm ya b'a ta wʋ 'a yuu nɩ. Kʋ daarɩ, 'a nan na brɩ nɩ 'a yiə pʋʋrɩ tɩn, 'a lwarɩm taa wʋ 'a yuu nɩ mʋ."

will be added

X\